Delårsrapport for 1. kvartal 2011 - Lundbeck har fået en god start på 2011, hvor hovedprodukterne forsætter den positive udvikling


            
H. Lundbeck A/S (Lundbeck) rapporterer en omsætning i 1. kvartal på DKK 4.103
mio., svarende til en fremgang på 7% i forhold til samme periode sidste år.
Stigningen kan henføres til en positiv udvikling for alle hovedprodukter.
Resultat af primær drift steg med 4% til DKK 1.305 mio. svarende til en EBIT-
margin på 31,8%.

·       Fortsæt solid vækst for hovedprodukterne Cipralex(®), Ebixa(®) og
Azilect(®) med en omsætningsfremgang på henholdsvis 6%, 12% og 15%.

·       Omsætningen af Xenazine(®) udgjorde DKK 208 mio., svarende til en
stigning på 74%.
·       Salget af Sabril(®) steg med 123% til DKK 75 mio.
·       Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK 1.540 mio.,
svarende til en stigning på 4% og en EBITDA-margin på 37,5%.

·       Nettoresultatet var DKK 930 mio., svarende til en indtjening pr. aktie
på DKK 4,74.

·       Med det solide resultat for 1. kvartal er Lundbeck på vej til at indfri
sine resultatforventninger til 2011.

            1. kvartal 2011 1. kvartal 2010         Vækst
Omsætningsfordeling
                DKK mio.    DKK mio. Vækst i lokalvaluta
---------------------------------------+---------------+-------------------
Cipralex(®)            1.537|     1.454|  6%      3%
                    |        |
Lexapro(®)             741|      727|  2%      8%
                    |        |
Ebixa(®)              687|      611| 12%      11%
                    |        |
Azilect(®)             278|      240| 15%      15%
                    |        |
Xenazine(®)             208|      119| 74%      71%
                    |        |
Sabril(®)              75|       34| 123%     120%
                    |        |
                     |        |
                    |        |
Europa              2.056|     1.982|  4%      2%
                    |        |
USA                1.131|     1.044|  8%      12%
                    |        |
Internationale Markeder       877|      734| 19%      14%
                    |        |
                     |        |
                    |        |
Samlet omsætning            |        |
                 4.103|     3.849|  7%      6%


Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg udtaler i forbindelse med delårsrapporten:
"Det har været et fornuftigt 1. kvartal, og flere positive begivenheder i vores
pipeline har forbedret vores langsigtede udsigter. I starten af kvartalet blev
vores ansøgning om registrering af Onfi(TM) i USA godkendt af FDA, og for nylig
blev Lexapro(® )godkendt til markedsføring i Japan, hvilket har banet vej for en
lancering i 2. halvår. Vi ser frem til at kunne tilbyde denne
behandlingsmulighed i Japan."

Hoved- og nøgletal

                               2011  2010  2010

                              1. kvt. 1. kvt.  Helår


--------------------------------------------------------------------------------
Hovedtal (DKK mio.)
                                    |
Omsætning                          4.103  3.849| 14.765
                                    |
                                      |
                                    |
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)         1.540  1.478|  4.393
                                    |
Resultat af primær drift (EBIT)               1.305  1.254|  3.357
                                    |
Finansielle poster, netto                  (38)   (11)|  (68)
                                    |
Resultat før skat                      1.267  1.243|  3.289
                                    |
Skat                             337   298|   823
                                    |
Periodens resultat                      930   945|  2.466
                                    |
                                      |
                                    |
Egenkapital                        11.040  9.977| 11.122
                                    |
Aktiver                          18.572  16.874| 18.005
                                    |
                                      |
                                    |
Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet       117   864|  2.462
                                    |
Investeringer i materielle aktiver, brutto           77    38|   383
                                    |
                                      |
                                    |
Nøgletal                                  |
                                    |
EBITDA-margin (%)(1)                     37,5   38,4|  29,8
                                    |
EBIT-margin (%)(1)                      31,8   32,6|  22,7
                                    |
Afkastningsgrad (%)                     10,3   11,1|  27,6
                                    |
Forsknings- og udviklingsomkostninger i % af         15,4   16,3|  20,6
nettoomsætning                             |
                                    |
Egenkapitalforrentning (%)(1)                 8,4   10,1|  24,8
                                    |
Egenkapitalandel (%)(1)                   59,4   59,1|  61,8
                                    |
Arbejdende kapital (DKK mio.)               12.957  11.945| 13.039
                                    |
                                      |
                                    |
Aktiedata                                 |
                                    |
Antal aktier til beregning af resultat pr. aktie (EPS)   196,1  196,1|  196,1
(mio.)                                 |
                                    |
Antal aktier til beregning af udvandet resultat pr.     196,1  196,1|  196,1
aktie (DEPS) (mio.)                           |
                                    |
Resultat pr. aktie (EPS) (DKK)(1))              4,74   4,82|  12,58
                                    |
Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) (DKK)(1)         4,74   4,82|  12,58
                                    |
Cashflow pr. aktie (DKK)(1))                 4,13   4,67|  16,65
                                    |
Indre værdi pr. aktie (DKK)(1)               56,31  50,87|  56,71
                                    |
Markedsværdi (DKK mio.)                  23.926  20.377| 20.788
                                    |
Børskurs, ultimo perioden (DKK)              122,00  103,90| 106,00
                                    |


Øvrige
                                    |
Antal medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte)      5.715  5.708|  5.644
                                    |


1) Beregning af nøgletal følger Den Danske Finansanalytikerforenings
"Anbefalinger og nøgletal 2010".


Ledelsesberetning

Lundbecks udviklingsportefølje
Lundbeck udvikler en række nye og lovende lægemidler til behandling af
hjernesygdomme. Udviklingsprojekterne er rettet mod områder, hvor Lundbeck i dag
er aktiv på markedet, herunder depression, angst og andre psykiatriske lidelser,
samt nye områder som f.eks. slagtilfælde og alkoholafhængighed. Lundbecks
pipeline består i øjeblikket af:

Ét lægemiddelstof under regulatorisk proces
Fem stoffer i klinisk fase III
Fire stoffer i klinisk fase II
Tre stoffer i klinisk fase I

Syv af stofferne i Lundbecks pipeline har vist klinisk "proof of concept".
Udviklingen i selskabets pipeline er opsummeret nedenfor.

Registreringsansøgning hos sundhedsmyndighederne

I marts accepterede de amerikanske sundhedsmyndigheder at gennemgå en
registreringsansøgning (New Drug Application - NDA) for forsøgslægemidlet
Onfi(TM)

 (clobazam) som supplerende behandling af anfald i forbindelse med Lennox-
Gastaut syndrom (LGS) for patienter på 2 år og derover. Ansøgningen fik tildelt
en standard gennemgang, og der forventes en tilbagemelding ("action letter") i
4. kvartal 2011.
I april opnåede Lundbecks samarbejdspartner Mochida Pharmaceutical Co., Ltd.
(Mochida) godkendelse af escitalopram 10 mg (Lexapro(®)) fra det japanske
ministerium for sundhed, arbejde og velfærd (MHLW). Mochida og selskabets
partner Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Mitsubishi Tanabe) vil i
fællesskab markedsføre produktet, og Yoshitomiyakuhin Corporation, et
datterselskab af Mitsubishi Tanabe, vil tage del i promoveringen af produktet.
Tidsplanen for lanceringen af Lexapro(®) vil blive offentliggjort, når produktet
er opført på prislisten fra National Health Insurance.

Klinisk fase III
I de fire yderligere fase III studier med Lu AA21004 til behandling af
depression rekrutteres der fortsat patienter i henhold til planen. Studierne er
baseret på de kliniske data, som er indsamlet indtil nu, som viser positive
resultater vedrørende den potentielle behandlingseffekt og tolerabilitetsprofil
for Lu AA21004.

To ud af tre studier er gennemført i det kliniske fase III program med nalmefen
til behandling af alkoholafhængighed. Der vil blive rapporteret resultater fra
det tredje studie i 2. kvartal 2011, og en registreringsansøgning forventes
indsendt i 2. halvår, hvis det sidste pivotale effektstudie afsluttes
succesfuldt.

De kliniske fase III studier med desmoteplase til behandling af iskæmisk
slagtilfælde, DIAS-3 og DIAS-4, oplever en langsom patientrekruttering, og der
foretages en række tiltag for at fremskynde rekrutteringen.

Pivotalprogrammet med zicronapin er påbegyndt. Det første studie i programmet
fokuserer på skizofreni, og forventes at indrullere 160 patienter. Det pivotale
program forventes at omfatte flere fase III studier for yderligere at undersøge
stoffets risk-benefit profil.

Klinisk fase II
Lu AA24493 er i klinisk fase II til behandling af Friedreichs ataksi og i
klinisk fase I til behandling af iskæmisk slagtilfælde. Der forventes
offentliggjort data fra igangværende studier i begge programmer i 1. halvår
2011.

Klinisk fase I
I marts indledte Lundbeck kliniske fase I studier med Lu AF11167 for at
undersøge lægemiddelstoffets sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetiske profil
i mennesker. Lu AF11167 er et nyt lægemiddelstof, der hæmmer et
fosfodiesteraseenzym, der primært er udtrykt i hjernen, og som er relevant for
såvel et antal neurologiske som psykiatriske sygdomme hos mennesker.

Resultatforventninger og fremadrettede udsagn

Resultatforventninger til 2011
Lundbeck fastholder resultatforventningerne til 2011. Lundbeck forventer en
omsætning på DKK 15,3-15,8 mia., EBITDA på DKK 4,3-4,6 mia. og EBIT på DKK
3,3-3,6 mia. Årets resultat for 2011 forventes at udgøre DKK 2,3-2,6 mia.

                  2010    2011
Resultatforventninger til 2011 faktisk forventning
                DKK mio.  DKK mia.
---------------------------------------+-----------
Omsætning            14.765| 15,3-15,8
                    |
EBITDA              4.393|  4,3-4,6
                    |
EBIT               3.357|  3,3-3,6
                    |
Årets resultat          2.466|  2,3-2,6
                    |
Effektiv skatteprocent      25,0%|   26-28%
                    |

Udtalelser om fremtidige forhold
Fremadrettede udsagn ('forward-looking statements') omfatter bl.a. forventninger
eller prognoser vedrørende begivenheder såsom introduktion af nye produkter,
produktgodkendelser og økonomiske resultater. Fremadrettede udsagn er i sagens
natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. De
faktiske resultater kan afvige fra de forventede resultater. Faktorer, der kan
påvirke fremtidige resultater, er blandt andet ændringer i renter og
valutakurser, en forsinkelse i eller fejlslagne udviklingsprojekter,
produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter,
prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller markedsdrevne
prisnedsættelser på Lundbecks produkter, lancering af e konkurrerende produkt,
Lundbecks evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter,
produktansvarssager og andre retssager, ændring af tilskudsregler og statslige
love og fortolkninger heraf samt uventede omkostnings- og udgiftsstigninger.

Omsætning
Kvartalets samlede omsætning udgjorde DKK 4.103 mio. svarende til en stigning på
7% i forhold til samme kvartal sidste år.


           1. kvartal  1. kvartal         Vækst  4. kvartal
Samlet omsætning      2011     2010               2010

            DKK mio.   DKK mio. Vækst i lokalvaluta   DKK mio.
-------------------------------+-------------+---------------------------------+
Cipralex(®)        1.537|    1.454|  6%      3%     1.456|
                |       |                 |
Lexapro(®)         741|     727|  2%      8%      520|
                |       |                 |
Ebixa(®)          687|     611| 12%      11%      585|
                |       |                 |
Azilect(®)         278|     240| 15%      15%      271|
                |       |                 |
Xenazine(®)         208|     119| 74%      71%      172|
                |       |                 |
Sabril(®)          75|      34| 123%     120%      56|
                |       |                 |
Andre lægemidler      538|     575| (6%)     (9%)      415|
                |       |                 |
Anden omsætning       39|      89|(56%)     (56%)      55|
                |       |                 |
Samlet omsætning        |       |                 |
             4.103|    3.849|  7%      6%     3.530|


Omsætningen af Cipralex(®) (escitalopram) til behandling af affektive lidelser
steg til DKK 1.537 mio., svarende til en vækst på 6% eller 3% i lokalvaluta.
Omsætningen af Lexapro(®) (escitalopram) markedsført i USA af Forest
Laboratories, Inc. (Forest), udgjorde DKK 741 mio. i kvartalet. Dette var en
stigning på 2%, eller 8% i lokalvaluta, i forhold til samme periode sidste år.
Stigningen kunne henføres til en stigning i Forests varebeholdninger i
kvartalet.

Ebixa(®) (memantin) til symptombehandling af Alzheimers sygdom omsatte i 1.
kvartal for DKK 687 mio., en fremgang på 12% i forhold til samme periode sidste
år. Denne fremgang svarer til vækst på 11% målt i lokalvaluta. Lundbeck har
markedsføringsrettighederne til Ebixa(®) i det meste af verden, med undtagelse
af Japan og USA.

Salget af Azilect(®) (rasagilin) til behandling af Parkinsons sygdom udgjorde
DKK 278 mio., svarende til en fremgang på 15% i forhold til 1. kvartal 2010.
Lundbeck har de kommercielle rettigheder til Azilect(®) i Europa (fælles
markedsføring med Teva Pharmaceutical Industries Inc. i Frankrig, Tyskland og
England) samt i nogle lande uden for Europa, herunder seks asiatiske lande.

Xenazine[1] (tetrabenazin) til behandling af chorea i forbindelse med
Huntingtons sygdom omsatte for DKK 208 mio. i 1. kvartal, svarende til en
stigning på 74%, eller 71% i lokalvaluta, i forhold til samme periode sidste år.
Xenazine(®) blev lanceret i USA i november 2008.

Sabril(®) (vigabatrin) til behandling af refraktære komplekse partielle spasmer
og infantile spasmer (IS) omsatte for DKK 75 mio. i 1. kvartal, svarende til en
stigning på 123%, eller 120% i lokal valuta, i forhold til 1. kvartal 2010.
Sabril(®) blev lanceret i USA i september 2009.

Andre lægemidler, som omfatter resten af Lundbecks produkter, oplevede en
omsætningsnedgang på 6% til DKK 538 mio. Dette skyldtes primært en forventet
omsætningsnedgang på Lundbeck Inc.'s ældre produkter.

Anden omsætning udgjorde DKK 39 mio. mod DKK 89 mio. i samme periode året før.

Europa
Omsætningen i 1. kvartal i Europa steg med 4% i forhold til samme kvartal året
før. Stigningen kunne henføres til fortsat salgsvækst for Ebixa(®) og
Azilect(®).

           1. kvartal  1. kvartal         Vækst  4. kvartal
Omsætning Europa      2011     2010               2010

            DKK mio.   DKK mio. Vækst i lokalvaluta   DKK mio.
-------------------------------+-------------+---------------------------------+
Cipralex(®)         991|    1.007| (2%)     (3%)      984|
                |       |                 |
Ebixa(®)          574|     514| 12%      11%      501|
                |       |                 |
Azilect(®)         254|     218| 16%      16%      245|
                |       |                 |
Andre lægemidler      237|     243| (2%)     (4%)      211|
                |       |                 |
Samlet omsætning        |       |                 |
             2.056|    1.982|  4%      2%     1.941|


Cipralex(®) omsatte i 1. kvartal for DKK 991 mio. i Europa, og produktet vinder
fortsat markedsandele og styrker sin førende position i de fleste lande i
Europa. Omsætningen faldt imidlertid med 2% i forhold til 1. kvartal sidste år
som følge af lanceringen af generisk escitalopram i Spanien, Norge og Finland i
2010 samt de prisnedsættelser og sundhedsreformer, der blev implementeret i
visse lande sidste år. Cipralex(®) havde ved udgangen af februar 2011 en
markedsandel af det samlede europæiske marked for antidepressive lægemidler på
20,4% målt i værdi, set i forhold til en markedsandel på 20,2% på samme
tidspunkt sidste år.

Omsætningen af Ebixa(®) steg til DKK 574 mio. i kvartalet. Produktet havde ved
udgangen af februar 2011 en andel af det europæiske Alzheimers marked på 19,2%
målt i værdi, sammenlignet med en markedsandel på 17,2% på samme tidspunkt i
2010. Italien oplever fortsat høj vækst som følge af tilskudsberettigelsen, der
blev modtaget i 2009, samt lanceringen i landet af en formulering med dosis én
gang dagligt. I februar 2011 havde Ebixa(®) en markedsandel i Italien på 29,4% i
forhold til 21,2% et år tidligere. Omsætningen af Ebixa(®) var negativt påvirket
af sundhedsreformer i Grækenland og prisreformer i Spanien, som ikke havde
fundet sted i 1. kvartal 2010. Den aktive substans i Ebixa(®), memantin, er det
næstmest udskrevne lægemiddel i Europa til behandling af Alzheimers sygdom.

Omsætningen af Azilect(®) udgjorde DKK 254 mio. i 1. kvartal, hvilket var en
stigning på 16% i forhold til 1. kvartal 2010. Azilect(®) har nu en markedsandel
målt i værdi på 11,5% af det samlede europæiske marked for lægemidler til
behandling af Parkinsons sygdom (februar 2011). Dette skal ses i forhold til en
andel på 8,7% på samme tidspunkt i 2010. Azilect(® )vinder fortsat markedsandele
i Europa, da produktet i stigende grad opfattes som et effektivt lægemiddel, der
er let at tage. Tilskudsberettigelsen af Azilect(®) i Frankrig sidste år
understøtter fortsat salget. Ved udgangen af februar måned havde Azilect(®)
opnået en markedsandel i Frankrig på 14,3%. Prisreformen i Spanien havde en vis
negativ indvirkning på salget.

Omsætningen fra Andre lægemidler udgjorde DKK 237 mio. svarende til et fald på
2% i forhold til sidste år. Nedgangen kunne primært henføres til faldende
omsætning af Cipramil(®).

USA
Første kvartals omsætning i USA udgjorde DKK 1.131 mio., svarende til en
stigning på 8%, eller 12% i lokalvaluta, i forhold til 1. kvartal 2010. Væksten
var drevet af de nyere produkter Xenazine(®) og Sabril(®).

           1. kvartal  1. kvartal         Vækst  4. kvartal
Omsætning USA       2011     2010               2010

            DKK mio.   DKK mio. Vækst i lokalvaluta   DKK mio.
-------------------------------+-------------+---------------------------------+
Lexapro(®)         741|     727|  2%      8%      520|
                |       |                 |
Xenazine(®)         184|     107| 72%      69%      171|
                |       |                 |
Sabril(®)          75|      34| 123%     120%      56|
                |       |                 |
Andre lægemidler      131|     176|(26%)     (27%)      80|
                |       |                 |
Samlet omsætning        |       |                 |
             1.131|    1.044|  8%      12%      827|


Omsætning fra Lexapro(®) udgjorde i kvartalet DKK 741 mio., svarende til en
stigning på 2%, eller 8% i lokalvaluta, i forhold til 1. kvartal året før.
Stigningen kan henføres til en stigning i varebeholdningerne hos Forest i
perioden, som skyldtes den tidsmæssige placering af leverancer ved udgangen af
kvartalet. Der forventes ingen langsigtet virkning på reduktionen af
varebeholdningerne frem mod patentudløbet. Lexapro(®) havde ved udgangen af
februar en andel af det samlede amerikanske marked for antidepressive lægemidler
på 24,1% målt i værdi, set i forhold til en markedsandel på 24,2% i februar
2010.

Forudbetalingen fra Forest, som er opført i Lundbecks balance som forskellen
mellem den fakturerede pris og minimumsprisen på Forests varebeholdninger,
udgjorde ved udgangen af marts 2011 DKK 564 mio. Dette skal ses i forhold til
DKK 718 mio. ved udgangen af marts 2010. Ved udgangen af 1. kvartal var lageret
på et niveau svarende til cirka syv måneders forventet forbrug.

Omsætningen fra Xenazine(®) udgjorde DKK 184 mio. i kvartalet, svarende til en
stigning på 72% i forhold til 1. kvartal sidste år. De positive tendenser fra de
forrige kvartaler fortsætter, og salget af Xenazine(®) går godt og forventes at
indfri vores forventninger.

Kvartalets samlede omsætning af Sabril(®) udgjorde DKK 75 mio. svarende til en
stigning på 123% i forhold til samme kvartal sidste år. Kvartalets omsætning af
Sabril(®) kan henføres til forbedret overholdelse af indtagelse af medicin
blandt eksisterende patienter samt højere anvendte doser.

Omsætningen af Andre lægemidler i USA udgjorde DKK 131 mio. i 1. kvartal,
svarende til et fald på 26% i forhold til samme kvartal året før. Salgsnedgangen
skyldtes primært den midlertidige tilbagetrækning af NeoProfen(®) fra markedet
samt indvirkningen fra lanceringen af generisk chlorothiazid (Diuril(®)) i
december 2009.

Internationale Markeder
Omsætningen i Internationale Markeder, som omfatter alle Lundbecks markeder uden
for Europa og USA, udgjorde DKK 877 mio. i 1. kvartal. Dette svarede til en
stigning på 19% i forhold til 1. kvartal 2010 eller 14% i lokalvaluta. Væksten
er drevet af Cipralex(®) og Ebixa(®) samt en stigning i salget af Andre
lægemidler.

Omsætning       1. kvartal  1. kvartal         Vækst  4. kvartal
Internationale        2011     2010               2010
Markeder
             DKK mio.   DKK mio. Vækst i lokalvaluta   DKK mio.
---------------------------------+------------+--------------------------------+
Cipralex(®)          546|     447| 22%      16%     472|
                 |      |                |
Ebixa(®)           113|     97| 17%      13%      84|
                 |      |                |
Azilect(®)           24|     22|  5%      11%      26|
                 |      |                |
Andre lægemidler       194|     168| 15%      9%     125|
                 |      |                |
Samlet omsætning         |      |                |
               877|     734| 19%      14%     707|


Cipralex(®) omsatte for DKK 546 mio. i Internationale Markeder i 1. kvartal,
hvilket var en stigning på 22% i forhold til samme kvartal sidste år og en
stigning på 16% i lokalvaluta. Tilskudsberettigelsen for Cipralex(®) i de
canadiske provinser Ontario og British Colombia har fortsat en positiv
indvirkning på salgsfremgangen i landet, og produktet har i dag en markedsandel
målt på værdi på 14,6% i Canada (februar 2011) mod 10,7% på samme tidspunkt
sidste år. Canada er nu det næststørste marked for Cipralex(®) i verden.
Cipralex(®) havde ved udgangen af februar 2011 en andel målt i værdi på 11,9% af
det samlede marked for antidepressive lægemidler i Internationale Markeder[2],
set i forhold til en markedsandel på 10,8% på samme tidspunkt sidste år.

Ebixa(®) opnåede en omsætning i 1. kvartal på DKK 113 mio., en stigning på 17%,
eller 13% i lokalvaluta, trods en fortsat negativ indvirkning fra generisk
konkurrence i Canada. Ebixa(®) havde i februar 2011 en markedsandel i værdi på
8,3% af det samlede marked for lægemidler til behandling af Alzheimers sygdom i
Internationale Markeder(2). Dette skal ses i forhold til en andel på 9,4% i
februar 2010. Den faldende markedsandel skyldes lanceringen af generisk memantin
i Canada.

Kvartalets omsætning fra Andre lægemidler udgjorde DKK 194 mio., svarende til
stigning på 15%, eller 9% i lokalvaluta, i forhold til 1. kvartal sidste år.
Stigningen kunne henføres til en positiv udvikling for nogle af Lundbecks ældre
produkter samt kvartalsmæssige salgsudsving.

Omkostninger
Kvartalets samlede omkostninger udgjorde DKK 2,798 mio., hvilket var en stigning
på 8% i forhold til 1. kvartal sidste år.

            1. kvartal 2011 1. kvartal 2010     4. kvartal 2010
Omkostningsfordeling
               DKK mio.    DKK mio. Vækst    DKK mio.
----------------------+---------------+---------------+---------------------+
Produktion      |      781|      698| 12%       802|
           |        |        |           |
Distribution     |      905|      820| 10%       949|
           |        |        |           |
Administration    |      479|      448|  7%       515|
           |        |        |           |
Forskning og udvikling|      633|      629|  1%       943|
           |        |        |           |
Samlede omkostninger |     2.798|     2.595|  8%      3.209|
           |        |        |           |


De samlede produktionsomkostninger steg med 12% til DKK 781 mio. Dette svarer
til 19% af Lundbecks samlede omsætning mod 18% i 1. kvartal 2010. Periodens
produktionsomkostninger var påvirket af et højere vareforbrug som følge af
stigende salg af indlicenserede produkter (dvs. Xenazine(®), Azilect(®) og
Ebixa(®)).

Distributionsomkostningerne udgjorde DKK 905 mio., svarende til en stigning på
10% i forhold til samme kvartal sidste år. De højere distributionsomkostninger
skyldtes lanceringsomkostninger for nye produkter og prælanceringsomkostninger
forbundet med Onfi(TM) og nalmefen. Administrationsomkostningerne udgjorde DKK
479 mio., hvilket var en stigning på 7%, og udgjorde 12% af periodens samlede
omsætning, hvilket var på niveau med samme kvartal sidste år. De samlede salgs-
og administrationsomkostninger udgjorde DKK 1.384 mio. sammenlignet med DKK
1.268 mio. i samme periode året før. Salgs- og administrationsomkostninger
udgjorde i første kvartal 34% af omsætningen, mod 33% i samme periode sidste år.

Forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde DKK 633 mio. i 1. kvartal
sammenlignet med DKK 629 mio. i samme periode året før.

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)
EBITDA udgjorde DKK 1.540 mio. mod DKK 1.478 mio. i 1. kvartal 2010. Periodens
EBITDA-margin udgjorde 37,5% mod 38,4% i samme kvartal sidste år.

Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og nedskrivninger inkluderet i de enkelte omkostningsgrupper
udgjorde DKK 235 mio. i forhold til DKK 224 mio. i samme periode sidste år.

Af- og nedskrivninger pr. 1. kvartal 2011 1. kvartal 2010     4. kvartal 2010
omkostningsgruppe
                 DKK mio.    DKK mio. Vækst    DKK mio.
-----------------------------------------+---------------+---------------------+
Produktion               54|       53|  2%       76|
                     |        |           |
Distribution             103|       85| 20%       96|
                     |        |           |
Administration             18|       20|(11%)       16|
                     |        |           |
Forskning og udvikling         60|       66| (9%)       77|
                     |        |           |
Samlede af- og              |        |           |
nedskrivninger              |        |           |
                   235|      224|  5%       265|


 Stigningen i af- og nedskrivninger indeholdt i distributionsomkostninger
skyldes højere afskrivninger på produkter fra Lundbeck Inc.
Faldet i forhold til 4. kvartal sidste år skyldes, at en række projekter og
aktiver blev endeligt afskrevet i 4. kvartal 2010.

Resultat af primær drift (EBIT)
EBIT for 1. kvartal 2011 udgjorde DKK 1.305 mio. svarende til en stigning på 4%
i forhold til samme periode i 2010 (DKK 1.254 mio.). Periodens EBIT-margin var
31,8% i forhold til 32,6% i samme periode sidste år.

Finansielle poster, netto
Samlet havde Lundbeck finansielle nettoomkostninger på DKK 38 mio. i 1. kvartal,
sammenlignet med nettoomkostninger på DKK 11 mio. i 1. kvartal 2010.

                1. kvartal 2011 1. kvartal 2010 4. kvartal 2010
Finansielle poster, netto
                    DKK mio.    DKK mio.    DKK mio.
-----------------------------------------------+-------------------------------+
Renter på finansielle aktiver         |                |
og finansielle forpligtelser,         |                |
der måles til amortiseret           |                |
kostpris                  (13)|      (26)      (33)|
                        |                |
Netto renteindtægter, inkl.          |                |
gevinst på                   |                |
obligationsbeholdningen          (13)|      (26)      (33)|
                        |                |
Nettogevinst vedr.               |                |
handelsbeholdningen              -|       -       (1)|
                        |                |
Netto valutakursgevinster         (23)|       23       37|
                        |                |
Nettovalutaposter vedr.            |                |
finansielle poster             (23)|       23       36|
                        |                |
Nettogevinster på finansielle         |                |
aktiver disponible for salg,         1|       -       10|
inkl. udbytte                 |                |
                        |                |
Øvrige finansielle indtægter,        (3)|      (8)       (3)|
netto                     |                |
                        |                |
Finansielle poster, netto           |                |
                      (38)|      (11)       10|


 Nettorenteudgifterne inklusive realiserede og urealiserede kursgevinster og
kurstab på obligationsbeholdningen for perioden var på DKK 13 mio. sammenlignet
med nettoudgifter på DKK 26 mio. i samme periode i 2010. Forskellen kunne
primært henføres til en mindre låneportefølje i 2011.

Regnskabsmæssig omregning af valutaposter udgjorde et tab på DKK 23 mio. i
kvartalet, primært som følge af faldet i valutakursen på US dollars.

Skat
Skatteudgiften for perioden var på DKK 337 mio. kr. mod DKK 298 mio. i samme
periode sidste år. Dette svarer til en skatteprocent på 26,6% i kvartalet.

Periodens resultat
Resultat efter skat for 1. kvartal 2011 blev et overskud på DKK 930 mio., set i
forhold til DKK 945 mio. i samme periode sidste år.

Pengestrømme
Lundbeck havde positive pengestrømme i 1. kvartal på DKK 108 mio., sammenlignet
med negative pengestrømme på DKK 647 mio. i samme periode sidste år.

                 1. kvartal 2011 1. kvartal 2010 4. kvartal 2010
Pengestrømme
                    DKK mio.    DKK mio.    DKK mio.
------------------------------------------------+-------------------------------
Pengestrømme fra driften           809|      915      (111)
                        |
Pengestrømme fra              (692)|      (51)      (606)
investeringsaktivitet              |
                        |
Pengestrømme fra drifts- og           |
investeringsaktivitet              |
                       117|      864      (717)
                        |
Pengestrømme fra               (9)|    (1.511)        5
finansieringsaktivitet             |
                        |
Ændring i likvide beholdninger        108|     (647)      (712)
                        |
                         |
                        |
Likvide beholdninger primo         2.294|     1.960      2.995
perioden                    |
                        |
Periodens urealiserede           (13)|       17       11
valutakursgevinster og -tab           |
                        |
Likvide beholdninger ultimo        2.389|     1.330      2.294
perioden                    |
                        |
                         |
                        |
Værdipapirer                 653|       53       54
                        |
Rentebærende gæld            (1.917)|    (1.968)     (1.918)
                        |
Rentebærende nettolikvider           |
ultimo perioden                 |
                      1.125|     (585)       430


Pengestrømme fra driftsaktiviteter var i 1. kvartal på DKK 809 mio.,
sammenlignet med DKK 915 mio. i samme periode sidste år.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde DKK -692 mio., primært som følge
af investeringer i en pengemarkedsfond i 1. kvartal 2011.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde DKK -9 mio. mod DKK -1.511 mio.
i samme periode sidste år, som var påvirket af tilbagebetaling af lån vedrørende
købet af Ovation (Lundbeck Inc.).

De likvide beholdninger ultimo perioden var DKK 2.389 mio. Det skal ses i
forhold til DKK 1.330 mio. ved udgangen af marts 2010 og DKK 2.294 mio. pr. 31.
december 2010. Lundbeck havde ved udgangen af marts 2011 nettolikviditet på DKK
1.125 mio. sammenlignet med en nettogæld på DKK 585 mio. ved udgangen af marts
2010.

Balance
Pr. 31. marts 2011 udgjorde Lundbecks samlede balancesum DKK 18.572 mio. mod DKK
16.874 mio. ved udgangen af 1. kvartal 2010.

Lundbecks egenkapital var ved udgangen af perioden på DKK 11.040 mio. svarende
til en egenkapitalandel på 59,4%, set i forhold til 59,1% pr. 31. marts 2010.

Lundbeck opererer med langsigtede incitamentsprogrammer for direktionen og
nøglemedarbejdere i Danmark og i udlandet. Til finansiering af programmet har
Lundbeck i perioden opkøbt egne aktier til en værdi af DKK 9 mio., svarende til
71.025 aktier.

På den ordinære generalforsamling i marts måned blev det foreslåede udbytte på
DKK 739 mio., eller DKK 3,77 pr. aktie, godkendt. Udbyttet blev udbetalt i
starten af april.

Valutakurssikring
Lundbeck sikrer indtægter fra sine produkter ved hjælp af valutahedging.
Lundbecks politik vedrørende valutahedging betyder, at valutakurstab og
-gevinster på hedgingtransaktioner henføres direkte til den transaktion, der er
sikret. Valutakurssikring havde en positiv resultateffekt på DKK 8 mio. i 1.
kvartal 2011, i forhold til hvis indtægterne ikke var kurssikret og i stedet var
indregnet til periodens gældende valutakurser. Effekten var en gevinst på DKK
58 mio. i 1. kvartal 2010. Af dette beløb havde USD den største økonomisk
indvirkning med en gevinst på DKK 67 mio.

Lundbeck afdækker pengestrømme i USD løbende ca. 12 måneder forud. Den
gennemsnitlige kurs for 2011 for USD hedgingkontrakter er ca. USD/DKK 567. Den
tilsvarende kurs for 2010 var ca. USD/DKK 541. For de kommende 12 måneder er den
gennemsnitlige kurs for de eksisterende USD hedgingkontrakter ca. USD/DKK 567.

Begivenheder efter kvartalets afslutning
I april opnåede Lundbecks samarbejdspartner Mochida godkendelse af Lexapro(®)
10 mg (escitalopram) fra det japanske ministerium for sundhed, arbejde og
velfærd (MHLW). Tidsplanen for lanceringen af Lexapro(®) vil blive
offentliggjort, når produktet er opført på prislisten fra National Health
Insurance.

Ligeledes i april måned indledte Lundbeck lanceringen af Sycrest(®) (asenapin)
sublinguale tabletter (5 mg, 10 mg) til behandling af moderate til svære maniske
episoder forbundet med bipolar lidelse type 1 hos voksne med Danmark som det
første land, hvor produktet lanceres.

Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 'Præsentation af
delårsregnskaber', som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til
delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2010,
som i øvrigt indeholder en mere detaljeret beskrivelse af koncernens
regnskabspraksis.

Incitamentsordning i Lundbeck-koncernen
Medlemmer af Lundbecks direktion og 113 nøglemedarbejdere udnævnt af Lundbecks
direktion, som er ansat af Lundbeck eller Lundbecks datterselskaber, blev den
1. april 2011 tilbudt at deltage i Lundbecks langsigtede incitamentsordning.
Nævnte datterselskaber udgør danske og udenlandske selskaber, i hvilke Lundbeck
direkte eller indirekte ejer minimum 50% af aktierne. Medlemmerne af selskabets
bestyrelse er ikke omfattet af ordningen.

For nøglemedarbejdere i amerikanske datterselskaber er der udstedt Stock
Appreciation Rights og Restricted Cash Units med vilkår og tildelingskriterier
svarende til tildelingen til nøglemedarbejdere i moderselskabet og dets ikke-
amerikanske datterselskaber.

Den langsigtede incitamentsordning optjenes over en treårig periode, og i
regnskabet indregnes omkostningen i resultatopgørelsen til dagsværdi over
optjeningsperioden. Tildelingen til koncerndirektionen er med forbehold for
opnåelsen af specifikke markedsmål.

Beskyttelse af patenter og andre immaterielle rettigheder
Immaterielle rettigheder er en forudsætning for Lundbecks fortsatte
investeringer i innovative lægemidler. Det er Lundbecks politik at forsvare sine
tildelte immaterielle rettigheder, hvor de end måtte blive krænket. Lundbeck er
involveret i en række retssager rundt om i verden vedrørende forsvar af vores
immaterielle rettigheder. Vedrørende escitalopram har Lundbeck verserende
retssager i Belgien, Brasilien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Holland,
Letland, Libanon, Litauen, Norge, Portugal, Saudi-Arabien, Spanien, Taiwan,
Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Storbritannien, USA og Østrig.

Risikofaktorer
Lundbecks overordnede risici er uændret og afspejler de risikofaktorer, der er
beskrevet i årsrapporten for 2010.

Telefonkonference
Lundbeck afholder i dag kl. 14:00 en telefonkonference for kapitalmarkedets
interessenter, som kan følges online på www.lundbeck.com under sektionen
"Investors - Presentations". L

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for H.
Lundbeck A/S for perioden 1. januar - 31. marts 2011. Delårsrapporten er aflagt
i overensstemmelse med IAS 34 'Præsentation af delårsregnskaber', som godkendt
af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede
selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at
delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. marts 2011 samt af resultatet af koncernens
aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar - 31. marts 2011.

Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af udviklingen i
koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt periodens resultat.
Ledelsesberetningen giver desuden en retvisende beskrivelse af de væsentligste
risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.

Delårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review.

Valby, 4. maj 2011

Direktion

Ulf Wiinberg           Peter Høngaard Andersen Lars Bang

Koncernchef, adm. direktør    Koncerndirektør     KoncerndirektørAnders Götzsche         Anders Gersel Pedersen Stig Løkke Pedersen

Koncerndirektør, Økonomidirektør Koncerndirektør     Koncerndirektør Bestyrelse

Mats Petterson       Thorleif Krarup Håkan Björklund

Formand          Deputy Chairman

Kim Rosenville Christensen Christian Dyvig Mona Elisabeth ElsterPeter Kürstein       Jørn Mayntzhusen Jes Østergaard Resultatopgørelse

                          2011   2010   2010

                          1. kvt. 1. kvt. Helår

                          DKK mio. DKK mio. DKK mio.


--------------------------------------------------------------------+--------
Omsætning                       4.103  3.849| 14.765
                                  |
Vareforbrug                       781   698|  2.958
                                  |
Bruttoresultat                    3.322  3.151| 11.807
                                  |
                                    |
                                  |
Distributionsomkostninger                905   820|  3.496
                                  |
Administrationsomkostninger               479   448|  1.909
                                  |
Resultat før forsknings- og udviklingsomkostninger  1.938  1.883|  6.402
                                  |
                                    |
                                  |
Forsknings- og udviklingsomkostninger          633   629|  3.045
                                  |
Resultat af primær drift               1.305  1.254|  3.357
                                  |
                                    |
                                  |
Finansielle poster, netto               (38)   (11)|  (68)
                                  |
Resultat før skat                   1.267  1.243|  3.289
                                  |
                                    |
                                  |
Skat af periodens resultat               337   298|   823
                                  |
Periodens resultat                   930   945|  2.466
                                  |
                                    |
                                  |
Resultat pr. aktie (EPS) (DKK)             4,74   4,82|  12,58
                                  |
Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) (DKK)        4,74   4,82|  12,58
                                  |
Totalindkomstopgørelse

                            2011   2010   2010

                            1. kvt. 1. kvt. Helår

                            DKK mio. DKK mio. DKK mio.


-----------------------------------------------------------------------+--------
Periodens resultat                     930   945|  2.466
                                    |
                                     |
                                    |
Valutakursomregning af udenlandske dattervirksomheder  (163)   213|   295
                                    |
Valutakursomregning vedr. tillæg til                   |
nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder          |
                             (232)   190|   240
                                    |
Regulering, udskudte valutakursgevinster/-tab,       130  (132)|  (213)
hedging                                |
                                    |
Valutakursgevinster/-tab, hedging (overført til det           |
sikrede)                                |
                             (34)   (32)|   163
                                    |
Valutakursgevinster/-tab, trading (overført fra       -    -|    1
hedging)                                |
                                    |
Akkumuleret valutakurstab ved afhændelse af          -     -|    2
associeret virksomhed                         |
                                    |
Dagsværdireg. af finansielle aktiver disponible for    (1)    3|   (4)
salg                                  |
                                    |
Skat af øvrig totalindkomst                 32   (16)|  (47)
                                    |
Anden totalindkomst                   (268)   226|   437
                                    |
                                     |
                                    |
Totalindkomst                       662  1.171|  2.903
                                    |
Balance              31.03.2011 31.03.2010 31.12.2010

              DKK mio.  DKK mio.  DKK mio.

Aktiver
------------------------------------------------+----------
Immaterielle aktiver      7.506   7.977|   8.012
                        |
Materielle aktiver       3.018   3.003|   3.046
                        |
Finansielle aktiver        237    192|    191
                        |
Langfristede aktiver      10.761   11.172|  11.249
                        |
                          |
                        |
Varebeholdninger        1.441   1.357|   1.491
                        |
Tilgodehavender         3.328   2.962|   2.917
                        |
Værdipapirer           653     53|    54
                        |
Likvide beholdninger      2.389   1.330|   2.294
                        |
Kortfristede aktiver      7.811   5.702|   6.756
                        |
                          |
                        |
Aktiver            18.572   16.874|  18.005
                        |


Passiver
------------------------------------------------+----------
Selskabskapital          980    980|    980
                        |
Indbetalt overkurs        224    224|    224
                        |
Valutakursreserve        (620)   (411)|   (281)
                        |
Overført resultat       10.456   9.184|  10.199
                        |
Egenkapital          11.040   9.977|  11.122
                        |
                          |
                        |
Hensatte forpligtelser      970   1.110|    930
                        |
Gæld              1.905   1.915|   1.918
                        |
Langfristede forpligtelser   2.875   3.025|   2.848
                        |
                          |
                        |
Hensatte forpligtelser      234    198|    216
                        |
Gæld                12     53|    -
                        |
Leverandørgæld         1.087    805|   1.237
                        |
Anden gæld           2.760   2.098|   2.065
                        |
Forudbetalinger fra Forest    564    718|    517
                        |
Kortfristede forpligtelser   4.657   3.872|   4.035
                        |
                          |
                        |
Forpligtelser          7.532   6.897|   6.883
                        |
                          |
                        |
Passiver            18.572   16.874|  18.005
                        |
Egenkapitalopgørelse pr. 31. marts 2011
            Selskabs- Indbetalt Valutakurs-    Overført

            kapital  overkurs reserve      resultat Egenkapital

            DKK mio. DKK mio. DKK mio.     DKK mio. DKK mio.

2011
-------------------------------+---------+-----------------+--------+-----------
Egenkapital         980|   224|      (281)| 10.199|   11.122
01.01.2011           |     |         |    |
                |     |         |    |
                 |     |         |     |
                |     |         |    |
Periodens resultat       -|     -|         -|   930|    930
                |     |         |    |
Anden totalindkomst      -|     -|      (339)|   71|   (268)
                |     |         |    |
Totalindkomst         -|     -|       (339)|  1.001|    662
                |     |         |    |
                 |     |         |     |
                |     |         |    |
Udloddet udbytte        -|     -|         -|  (739)|   (739)
                |     |         |    |
Tilbagekøb af egne       -|     -|         -|   (9)|    (9)
aktier             |     |         |    |
                |     |         |    |
Incitamentsprogrammer     -|     -|         -|    4|     4
                |     |         |    |
Øvrige transaktioner      -|     -|         -|  (744)|    (744)
                |     |         |    |
                 |     |         |     |
                |     |         |    |
Egenkapital         980|   224|      (620)| 10.456|   11.040
31.03.2011           |     |         |    |
                |     |         |    |


2010
-------------------------------+---------+-----------------+--------+-----------
Egenkapital         980|   224|      (757)|  8.356|   8.803
01.01.2010           |     |         |    |
                |     |         |    |
                 |     |         |     |
                |     |         |    |
Periodens resultat       -|     -|         -|   945|    945
                |     |         |    |
Anden totalindkomst      -|     -|       346|  (120)|    226
                |     |         |    |
Totalindkomst         -|     -|        346|   825|   1.171
                |     |         |    |
                 |     |         |     |
                |     |         |    |
Incitamentsprogrammer     -|     -|         -|    3|     3
                |     |         |    |
Øvrige transaktioner      -|     -|         -|    3|     3
                |     |         |    |
                 |     |         |     |
                |     |         |    |
Egenkapital         980|   224|      (411)|  9.184|   9.977
31.03.2010           |     |         |    |
                |     |         |    |Pengestrømsopgørelse

                              2011   2010   2010

                            1. kvt. 1. kvt.  Helår

                            DKK mio. DKK mio. DKK mio.


-----------------------------------------------------------------------+--------
Resultat af primær drift (EBIT)             1.305  1.254|  3.357
                                    |
                                     |
                                    |
Reguleringer                        262   252|  1.080
                                    |
Ændring i driftskapital                 (558)  (467)|   88
                                    |
Pengestrømme fra drift før finansielle poster      1.009  1.039|  4.525
                                    |
                                     |
                                    |
Finansielle ind- og udbetalinger             (24)   (21)|  (78)
                                    |
Pengestrømme fra ordinær drift               985  1.018|  4.447
                                    |
                                     |
                                    |
Betalt selskabsskat                   (176)  (103)| (1.182)
                                    |
Pengestrømme fra driftsaktivitet              809   915|  3.265
                                    |
                                     |
                                    |
Investeringer i og salg af obligationer og andre            |
finansielle aktiver                   (601)    9|   21
                                    |
Investeringer i og salg af immaterielle og materielle         |
aktiver                          (91)   (60)|  (824)
                                    |
Pengestrømme fra investeringsaktivitet          (692)   (51)|  (803)
                                    |
                                     |
                                    |
Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet     117   864|  2.462
                                    |
                                     |
                                    |
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet          (9) (1.511)| (2.162)
                                    |
                                     |
                                    |
Ændring i likvide beholdninger               108  (647)|   300
                                    |
                                     |
                                    |
Likvide beholdninger primo perioden           2.294  1.960|  1.960
                                    |
Periodens urealiserede valutakursgevinster og -tab    (13)    17|   34
                                    |
Periodens ændring                     108  (647)|   300
                                    |
Likvide beholdninger ultimo perioden           2.389  1.330|  2.294
                                    |
                                      |
                                    |
                                      |
                                    |
Den rentebærende nettolikviditet kan opgøres således:
-----------------------------------------------------------------------+--------
Likvide beholdninger                   2.389  1.330|  2.294
                                    |
Værdipapirer                        653    53|   54
                                    |
Rentebærende gæld                   (1.917) (1.968)| (1.918)
                                    |
Rentebærende nettolikvider ultimo perioden        1.125  (585)|   430
                                    |Selskabsmeddelelser siden den seneste regnskabsrapport (24. februar 2011)

22. april 2011
Lundbecks partner Mochida modtager godkendelse af Lexapro i Japan

4. april 2011
Salget af Sycrest® påbegyndes med lanceringen af produktet i den vigtige
europæiske region

30. marts 2011
H. Lundbeck A/S afholdt ordinær generalforsamling den 30. marts 2011 på
selskabets hjemsted

29. marts 2011
Lundbeck fører ny lægemiddelkandidat i klinisk udvikling

7. marts 2011
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

7. marts 2011
Lundbecks bestyrelsesformand, Per Wold-Olsen, stiller ikke op til genvalg

4. marts 2011
FDA accepterer Lundbecks registreringsansøgning for clobazam

28. februar 2011
Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og
tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Yderligere oplysninger fås på www.lundbeck.com.

Lundbeck kontakt

Investorer:             Presse:Palle Holm Olesen          Mads Kronborg

Chief Specialist, Investor Relations Media Relations Manager

Tlf. 36 43 24 26           Tlf. 36 43 28 51Magnus Thorstholm Jensen       Simon Mehl Augustesen

Investor Relations Officer      Media Specialist

Tlf. 36 43 38 16           Tlf. 36 43 82 62Jacob Tolstrup

Vice President

Tlf. +1 847 282 5713

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk
virksomhed , der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker,
der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder således
med forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele
verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed,
epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København og har i dag ca.
5.900 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende farmaceutiske
virksomheder inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2010 for DKK 14,8 mia.
(ca. EUR 2,0 mia. eller USD 2,6 mia.). Yderligere oplysninger fås på
www.lundbeck.com.

1] Xenazine(®) er et registreret varemærke tilhørende Biovail Laboratories
International (Barbados) S.R.L.

[2] Markedsandele i Internationale Markeder er baseret på IMS data fra
Australien, Brasilien, Canada, Kina, Mexico, Saudi-Arabien, Sydafrika, Sydkorea
og Tyrkiet.


[HUG#1512028]

Abonner

Dokumenter og links