Delårsrapport for 3. kvartal 2009 - Lundbeck opnår vækst på 20%, drevet af Lundbeck Inc. og hovedprodukter


            
H. Lundbeck A/S (Lundbeck) rapporterer en omsætning i 3. kvartal på
DKK 3.264 mio., svarende til en fremgang på 20% omregnet til
lokalvaluta i forhold til 3. kvartal 2008. Omsætningen i USA udgjorde
DKK 959 mio., hvilket var en stigning på 71% i lokalvaluta i forhold
til samme periode sidste år.

*    Lundbeck Inc. opnåede en omsætning i 3. kvartal på DKK 359
 mio.

*    Sabril® blev godkendt af FDA i august til behandling af
 refraktære komplekse partielle anfald og infantile spasmer (IS), og
 produktet blev lanceret i september måned.

*    Ebixa® og Azilect® viste fortsat høj vækst, og salget steg
 med henholdsvis 17% og 47%. Omsætningen fra Cipralex® og Lexapro®
 steg med henholdsvis 5% og 10%.

*    Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 784 mio.,
 hæmmet af et fortsat højt investeringsniveau i vores senfase
 pipeline. Regulering for regnskabsmæssig behandling af opkøb
 reducerede EBIT med DKK 32 mio. Periodens EBIT-margin var 24%.
 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK 977 mio.,
 svarende til en EBITDA-margin på 30%.

*    Lundbeck fastholder resultatforventningerne til helåret.


            3. kvartal  3. kvartal     Vækst
Omsætningsfordeling   2009     2008
            DKK mio.   DKK mio.   Vækst i lokalvaluta
Cipralex®        1.258        1.228  2%      5%
Lexapro®        600          602 (0%)      10%
Ebixa®         548          480  14%      17%
Azilect®        93           65  43%      47%
Xenazine®        89      -        -       -

Europa         1.680    1.559      8%      9%
USA           959     602      59%      71%
Internationale Markeder 605     608      (1%)      6%

Samlet omsætning    3.264    2.810     16%      20%


Lundbecks administrerende direktør Ulf Wiinberg udtaler i forbindelse
med delårsrapporten:
"Med godkendelsen og lanceringen af Sabril® lever Lundbeck Inc.
fortsat op til vores forventninger. Det glæder os at se, at vi har
styrket vores markedsposition på næsten alle markeder, og vores
hovedprodukter vinder fortsat markedsandele rundt om i verden."

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

                2009  2008   2009  2008  2008
                 3.   3.  1.-3.  1.-3.
               kvartal kvartal   kvt.  kvt.  Helår

Hovedtal (DKK mio.)
Nettoomsætning         3.264  2.810  9.921  8.629 11.282
Driftsresultat før        977   982  2.928  3.023  3.417
afskrivninger (EBITDA)
Resultat af primær drift     784   852  2.450  2.142  2.354
(EBIT)
Finansielle poster, netto    (30)   33  (119)   49  (28)
Resultat før skat        754   884  2.331  2.157  2.283
Skat               149   272   559   618   620
Periodens resultat        605   611  1.771  1.538  1.663

Egenkapital          8.512  7.422  8.512  7.422  7.511
Aktiver            17.729 12.863  17.729 12.863 12.526

Pengestrømme fra drifts- og (1.456)   916 (2.406)  2.151  2.193
investeringsaktivitet
Investeringer i materielle    86   71   171   112   229
aktiver, brutto

Nøgletal
Overskudsgrad (%)1)       24,0  30,3   24,7  24,8  20,9
Afkastningsgrad (%)       6,6  10,4   23,4  26,0  30,0
Forsknings- og
udviklingsomkostninger i %   23,6  20,2   23,3  24,7  26,5
af omsætningen
Egenkapitalforrentning (%)1   7,3   8,6   22,1  21,2  22,8
Egenkapitalandel (%)1      48,0  57,7   48,0  57,7  60,0
Arbejdende kapital (DKK    12.933  9.319  12.933  9.319  9.438
mio.)

Aktiedata
Antal aktier til beregning   196,1  196,1  196,1  197,1  196,8
af resultat pr. aktie (EPS)
(mio.)
Antal aktier til beregning   196,1  196,1  196,1  197,1  196,8
af udvandet resultat pr.
aktie (DEPS) (mio.)
Resultat pr. aktie (EPS)    3,08  3,12   9,03  7,81  8,45
(DKK)1)
Udvandet resultat pr. aktie   3,08  3,12   9,03  7,81  8,45
(DEPS) (DKK)1
Cashflow pr. aktie (DKK)1)   4,63  5,26  12,24  13,83  14,12
Indre værdi pr. aktie     43,40  37,84  43,40  37,84  38,30
(DKK)1
Markedsværdi (DKK mio.)    20.758 20.203  20.758 20.203 21.657
Børskurs, ultimo perioden   105,85 102,61  105,85 102,61 110,00
(DKK)

Andet
Antal medarbejdere       5.782  5.187  5.782  5.187  5.318


1) Beregning af nøgletal følger Den Danske Finansanalytikerforenings
"Anbefalinger og nøgletal 2005".

Lundbecks udviklingsportefølje
Lundbeck udvikler en række nye og lovende lægemidler inden for de
eksisterende specialeområder - depression, angst og psykose - samt
inden for nye områder som f.eks. epilepsi, slagtilfælde og
alkoholafhængighed. Lundbecks pipeline omfatter:

Ét stof godkendt af FDA i 3. kvartal
Ét stof, som pt. gennemgås af
FDA
Fem stoffer i klinisk fase III
Seks stoffer i klinisk fase
II
To stoffer i klinisk fase I

Udviklingen i vores pipeline er opsummeret nedenfor.

Myndighedsgodkendelse
I august måned godkendte FDA Sabril® som det første lægemiddel til
behandling af infantile spasmer (IS) og som et vigtigt nyt
supplerende behandlingsvalg for den gruppe af voksne patienter på
30-36% med komplekse partielle anfald (CPS), hvis anfald man ikke har
kunnet kontrollere trods anvendelse af eksisterende anti-epileptiske
lægemidler.

Sabril® er indikeret som monoterapi til børnepatienter med IS i
alderen en måned til to år, hvor de potentielle fordele opvejer den
potentielle risiko for synstab. IS er karakteriseret ved spasmer, der
kan forekomme i serier af op til 100 ad gangen. Sabril® er den eneste
behandling, der er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder
(FDA) til håndtering af denne tilstand, som er meget svær at
behandle.

Sabril® er ligeledes indikeret som supplerende terapi til voksne
patienter med refraktære CPS, som ikke har vist tilstrækkelig respons
på andre behandlinger, og hvor de potentielle fordele opvejer
risikoen for synstab. Sabril® er ikke indikeret som
førstevalgsbehandling af CPS. Det er meget vanskeligt at behandle
denne patientgruppe, og patienterne har et stort behov for andre
behandlingsmuligheder, der kan bidrage til at nedbringe antallet af
anfald.

Sabril® blev i september måned lanceret i USA under et omfattende
Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) program påkrævet af
FDA.

Lundbeck har sammen med FDA etableret et omfattende REMS-program med
henblik på at styre den risiko for permanent synstab, der er
forbundet med produktet. REMS-programmet for Sabril®, som var
afgørende for at opnå FDA's godkendelse, fremhæver elementer som
f.eks. begrænset produktdistribution, krav om synstests og
obligatoriske "risk-benefit"-evalueringer med henblik på at styre den
risiko for synstab, der er forbundet med Sabril®. Som for andre
anti-epileptiske lægemidler adresserer REMS-programmet også den
selvmordsrisiko, der er forbundet med denne type medicin.

Klinisk fase III
De igangværende undersøgelser og planlægningen af de yderligere
kliniske studier med Lu AA21004 (sindslidelser) med vores
samarbejdspartner Takeda Pharmaceuticals forløber planmæssigt.

Fase III programmet med nalmefene til behandling af alkoholmisbrug
forløber planmæssigt, og den sidste patient i det længere varende
sikkerhedsstudie blev inkluderet i september. Indsendelse af
MAA-ansøgning i Europa forventes i 2011.

Patientrekrutteringen i fase III programmet med desmoteplase forløber
planmæssigt, og de fleste undersøgelsescentre i DIAS-3 er nu åbne. I
DIAS-4 forventes alle centrene at være åbne i starten af 2010. Ved en
gennemgang for nylig har FDA accepteret en mindre effektstørrelse som
værende relevant og tilstrækkelig til at fastlægge signifikans. For
at kunne identificere en mindre forskel vil både DIAS-3 og DIAS-4
derfor blive udvidet til at optage flere patienter i studierne. Dette
forventes ikke at få nogen indvirkning på de tidligere udmeldte
tidsplaner. Hvis studierne giver positive resultater, vil
desmoteplase muligvis blive tildelt "fast track review" af FDA.

Lundbeck har afsluttet patientrekrutteringen i det igangværende
kliniske fase III program med clobazam, hvor der optages 240
patienter. Formålet med studiet er at evaluere sikkerheden og
effekten af clobazam som supplerende behandling af anfald, som fører
til atoniske kramper (anfald) hos patienter i alderen 2 til 60 år med
Lennox-Gastaut Syndrom Der forventes data i midten af 2010, og der
forventes indsendt en NDA-ansøgning i USA i 1. halvår 2011.

Efter et møde med FDA har Lundbeck modtaget anmodninger om flere
patienter i sikkerhedsstudiet med IV carbamazepine. Der vil derfor
blive indrulleret yderligere 100 patienter i studiet. Tidsplanerne er
ved at blive revurderet, og en NDA-ansøgning vil ikke blive indsendt
i 2010, som oprindelig planlagt.

Klinisk fase II
Udviklingen af Lu AA24530 forløber planmæssigt. På baggrund af de
positive kliniske fase II data, der blev rapporteret i juli 2009,
forventer vi at påbegynde yderligere kliniske studier i 2010.

I det igangværende kliniske fase II studie med det nye antipsykotikum
zicronapin (Lu 31-130) er patientrekrutteringen afsluttet, og vi
forventer at have og offentliggøre data før udgangen af 2009.

De to fase II studier med Lu AA34893 i bipolar lidelse og depression
er bragt til ophør, da der er behov for yderligere undersøgelser med
hensyn til at adressere prækliniske fund.

Lu AA24493 er et vævsbeskyttende cytokin, der potentielt kan
adressere behandlingsbehov i en række alvorlige CNS-sygdomme.
Lundbeck har i november måned indledt kliniske fase IIa studier med
dette innovative projekt for at undersøge effektparametre for
lægemidlet til behandling af patienter med Friedreichs ataksi.
Formålet med dette placebokontrollerede studie er at opnå
effektsignaler via biomarkører samt at evaluere sikkerhed og
tolerabilitet ved to ugers behandling med en fast dosis Lu AA24493
hos patienter med Friedreichs ataksi. Lu AA24493 er det første af
Lundbecks lægemiddelkandidater, hvor der i studiet anvendes en
biologisk markør som indikation på effekt.

I maj 2009 offentliggjorde vi, at det kliniske fase II studie med Lu
AA39959 til behandling af bipolar lidelse var blevet indstillet. Der
pågår stadig præklinisk arbejde.

Omsætning
Lundbeck opnåede en omsætning i 3. kvartal på DKK 3.264 mio.,
svarende til en fremgang på 20% omregnet til lokalvaluta i forhold
til 3. kvartal sidste år.


                 3.      Vækst
Samlet   3. kvartal 2009    kvartal          2. kvartal 2009
omsætning            2008
      DKK mio.       DKK   Vækst i      DKK mio.
                 mio.     lokalvaluta

Cipralex®        1.258   1.228  2% 5%            1.345

Lexapro®          600   602 (0%) 10%             625

Ebixa®           548   480  14% 17%             539

Azilect®           93   65  43% 47%              88
Xenazine®           89    -   -      -          81
Serdolect®          17   15  14%     27%          17
Andre
lægemidler          637   379  68%     66%          713
Anden
omsætning           21   40 (48%) (47%)             24
Samlet
omsætning        3.264   2.810 16%  20%            3.432


Omsætningen af Cipralex® (escitalopram) til behandling af depression
og angst steg til DKK 1.258 mio., svarende til en vækst på 2% eller
5% i lokalvaluta. Salget af Cipralex® forsætter med at stige og tager
forsat markedsandele. Dog oplevede produktet i 3 kvartal en lavere
vækst som følge af strukturelle ændringer i det tyrkiske
sundhedssystem, som har resulteret i nedbringelse af varelagre hos
grossister i løbet af kvartalet.

Omsætningen af Lexapro®, escitalopram markedsført i USA af Forest
Laboratories, Inc. (Forest), udgjorde DKK 600 mio. i kvartalet,
hvilket var en marginal nedgang i forhold til samme periode sidste år
men en stigning på 10% i lokalvaluta.

Ebixa® (memantin) til behandling af Alzheimers sygdom omsatte i 3.
kvartal for DKK 548 mio., og steg med 14% i forhold til samme periode
sidste år, svarende til vækst på 17% i lokalvaluta. Lundbeck har
markedsføringsrettighederne til Ebixa® i det meste af verden, med
undtagelse af Japan og USA.

Salget af Azilect® (rasagilin) til behandling af Parkinsons sygdom
steg til DKK 93 mio., svarende til vækst på 43% (47% i lokalvaluta).
Lundbeck har de kommercielle rettigheder til Azilect® i de fleste
europæiske lande (fælles markedsføring med Teva Pharmaceutical
Industries Inc. (Teva) i Frankrig, Tyskland og England) samt i
enkelte lande uden for Europa.

Xenazine® [1] (tetrabenazin) til behandling af chorea i forbindelse
med Huntingtons sygdom omsatte for DKK 89 mio. i 3. kvartal.
Xenazine® blev lanceret på det amerikanske marked i november 2008.

Andre lægemidler, som omfatter Lundbecks ældre lægemidler, samt
omsætning fra Lundbeck, Inc. (ekskl. Xenazine®), steg til DKK 637
mio. Eksklusive Lundbeck Inc. faldt omsætningen af andre lægemidler
til DKK 368 mio. i perioden, svarende til et fald på 3% i forhold til
3. kvartal 2008.

Anden omsætning udgjorde DKK 21 mio. Dette var en nedgang på 48% i
forhold til 3. kvartal 2008.

Europa
Omsætningen i Europa steg i lokalvaluta med 9% til DKK 1.680 mio.
Fremgangen var drevet af fortsat vækst for Cipralex®, Ebixa® og
Azilect®, hvis omsætning steg med henholdsvis 9%, 15% og 46% i
lokalvaluta sammenlignet med samme periode sidste år. Omsætningen af
andre lægemidler udgjorde DKK 221 mio. og faldt med 10% i
lokalvaluta.


         3. kvartal 3. kvartal    Vækst     2. kvartal
Omsætning Europa 2009    2008              2009
         DKK mio.  DKK mio.  Vækst i lokalvaluta DKK mio.
Cipralex®    908        844 8%  9%      926
Ebixa®      456        399 14%  15%      448
Azilect®     84         59 43%  46%      80
Serdolect®    11         9 17%  22%      11
Andre lægemidler 221        248 (11%) (10%)     246
Samlet omsætning 1.680      1.559 8%  9%      1.711


Cipralex® omsatte i 3. kvartal for DKK 908 mio. i Europa og vinder
fortsat markedsandele på de fleste større markeder. Cipralex® er det
førende antidepressivum i Europa målt på værdi, og ved udgangen af
august 2009 havde Cipralex® en markedsandel i værdi på 19,4%,
sammenlignet med en andel på 16,2% et år tidligere. Den stigende
markedsandel kan fortsat henføres til den stigende anerkendelse af
Cipralex® som et førende antidepressivum, samt til patentudløbet på
venlafaxin, som også medførte flad til negativ vækst på markedet for
antidepressive midler som helhed målt i værdi.

Omsætningen af Ebixa® steg til DKK 456 mio. i perioden, og produktet
havde ved udgangen af august 2009 en andel af det europæiske
Alzheimers marked på 16,8%, sammenlignet med en markedsandel på 15,9%
på samme tidspunkt i 2008. I Italien forsætter Ebixa® med at opleve
yderst positive vækstrater efter at produktet blev tilskudsberettiget
i april 2009. Ebixa® har en andel på 20,8% af det italienske marked
for lægemidler til behandling af Alzheimers (august 2009) mod en
markedsandel på 14,4% et år tidligere. Den aktive substans i Ebixa®,
memantin, er det næstmest udskrevne lægemiddel i Europa til
behandling af Alzheimers sygdom.

Azilect® havde i 3. kvartal en omsætning på DKK 84 mio., svarende til
en fremgang på 43% (46% i lokalvaluta) i forhold til samme kvartal
sidste år. Azilect® har nu en markedsandel målt i værdi på 7,6% af
det samlede europæiske marked for lægemidler til behandling af
Parkinsons sygdom (august 2009). Dette skal ses i forhold til en
andel på 5,7% på samme tidspunkt i 2008. Azilect® vinder fortsat
markedsandele i Europa, da produktet i stigende grad opfattes som et
effektivt lægemiddel, der er let at tage. Desuden styrker den
sandsynliggjorte fordel ved tidlig behandling med Azilect® salget af
lægemidlet.

I 3. kvartal blev ADAGIO-studiet offentliggjort i New England Journal
of Medicine, og i forbindelse med publikationen udtalte Professor
Olivier Rascol, Department of Clinical Pharmacology, University
Hospital, Toulouse, Frankrig, som er en af ADAGIO-studiets ansvarlige
investigatorer: "Med resultaterne af ADAGIO-studiet har vi fået nye
data, der understøtter brugen af Azilect® 1 mg/dagligt som indledende
behandling af patienter med Parkinsons sygdom. ADAGIO-studiet, som
anvendte et nyt studiedesign med tre primære endemål, tyder på, at
lægemidlet har en positiv effekt, som kan sænke udviklingen af
patienternes invaliditet ud over den allerede etablerede
symptomatiske effekt."

Azilect® er det første og eneste produkt, der har vist effekt på
sygdomsudvikling i kliniske undersøgelser. Publikationen er en vigtig
milepæl, som vil sikre, at de positive data bemærkes vidt omkring
inden for Parkinsons området, blandt receptudskrivere og patienter.

USA
Lundbecks omsætning i USA steg i 3. kvartal til DKK 959 mio., mens
omsætningen fra Lundbeck Inc. var DKK 359 mio. i perioden.


         3. kvartal 3. kvartal    Vækst     2. kvartal
Omsætning USA  2009    2008              2009
         DKK mio.  DKK mio.  Vækst i lokalvaluta DKK mio.
Lexapro®     600    602    (0%) 10%      625
Xenazine®    89     -     -   -       81
Andre lægemidler 269    -     -   -       319
Samlet omsætning 959    602    59%  71%      1.025


Omsætning fra Lexapro® udgjorde DKK 600 mio., hvilket var på samme
niveau som i 3. kvartal sidste år, men en fremgang på 10% i
lokalvaluta. Omsætningen i 3. kvartal 2008 var negativt påvirket med
ca. DKK 100 mio. som følge af nedbringelsen af lagerbeholdningerne af
Lexapro® i USA. Lexapro® havde ved udgangen af august 2009 en
markedsandel i USA på 23,8% i værdi, set i forhold til en
markedsandel på 23,0% på samme tidspunkt sidste år. Det samlede
amerikanske marked for antidepressiva mister i øjeblikket værdi,
fordi kopiversioner af konkurrerende antidepressiva vinder
markedsandele.

Forudbetalingen fra Forest som er opført i Lundbecks balance -
forskellen mellem den fakturerede pris og minimumsprisen på Forests
varebeholdninger - udgjorde ved udgangen af september 2009 DKK 667
mio. mod DKK 806 mio. ved udgangen af september 2008. Ved udgangen af
september 2009 var lageret på et niveau svarende til mindre en 7
måneders forventet forbrug.

Omsætningen fra Lundbeck Inc. nåede DKK 359 mio. i 3. kvartal,
svarende til en stigning på 36% i forhold til omsætningen i Ovation
(Lundbeck Inc.) i 3. kvartal sidste år (27% i lokalvaluta).
Omsætningen af Xenazine® udgjorde DKK 89 mio. i kvartalet, hvilket
var en stigning på 11% i forhold til 2. kvartal 2009. Specialapoteker
havde mindre lagre i forhold til sidste kvartal, hvilket havde en
negativ indvirkning på det rapporterede salg.

Sabril® blev ved udgangen af 3. kvartal lanceret i USA til behandling
af refraktære komplekse partielle anfald og infantile spasmer (IS).
Sabril® er den første behandling, der godkendes af FDA til behandling
af IS og udgør et vigtigt nyt supplerende behandlingsvalg for den
gruppe af voksne patienter på 30-36% med komplekse partielle anfald,
hvis anfald man ikke har kunnet kontrollere med eksisterende
anti-epileptiske lægemidler.

Sabril® er lanceret på markedet i USA under et omfattende Risk
Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) program, hvilket er
påkrævet af FDA og udarbejdet i samarbejde med myndighederne. Den
indledende lancering af produktet forløber planmæssigt, og vi er godt
tilfredse med den store interesse blandt fagfolk, som er illustreret
ved det store antal læger, der har meldt sig til at deltage i
programmet.

Internationale Markeder
Omsætningen i Internationale Markeder, som omfatter alle Lundbecks
markeder uden for Europa og USA, steg med 6% i lokalvaluta til DKK
605 mio. Cipralex® bidrog med negativ vækst i kvartalet, mens Ebixa®
fortsat viste høj vækst med en stigning på 23% i lokalvaluta.
Azilect® og Serdolect® markedsføres fortsat kun af Lundbeck på ganske
få markeder i regionen, og bidrager derfor med en relativ lille
andel.


Omsætning      3. kvartal 3.       Vækst     2.
Internationale    2009    kvartal           kvartal
Markeder            2008             2009
           DKK mio.  DKK mio. Vækst i lokalvaluta DKK mio.
Cipralex®      350       383 (9%) (3%)     419
Ebixa®        93        81 15%  23%      91
Azilect®       9         6 39%  64%      8
Serdolect®      6         6 9%  32%      6
Andre lægemidler   147       132 12%  18%      148
Samlet omsætning   605       608 (1%) 6%      671


Cipralex® omsatte for DKK 350 mio. i Internationale Markeder, hvilket
var en nedgang på 9% i forhold til samme kvartal sidste år og 3% i
lokalvaluta. Faldet målt i danske kroner skyldtes primært en
omsætningsnedgang i Australien, hvor der blev lanceret flere
kopiversioner af escitalopram i løbet af kvartalet. Endvidere har
strukturændringer i det tyrkiske sundhedssystem, som finder sted i
midten af november måned, medført en væsentlig prisreduktion på
lægemidler og således medført en nedbringelse af varelagre hos
grossister i Tyrkiet i 3. kvartal.

Eksklusive Australien og Tyrkiet steg det samlet salg i
Internationale Markeder med 17% i 3. kvartal 2009 i forhold til samme
kvartal sidste år.

Cipralex® har en markedsandel på 11,8% af det samlede marked for
antidepressiva opgjort i værdi i Internationale Markeder (2. kvartal
2009), set i forhold til en markedsandel på 10,6% i 2. kvartal 2008.

I 3. kvartal blev Cipralex® tilskudsberettiget i provinsen British
Colombia i Canada, og produktet viser derfor fortsat høj vækst på
dette marked. Produktet har nu en markedsandel målt i værdi på 8,9% i
Canada (august 2009), sammenlignet med 6,6% på samme tidspunkt sidste
år.

Ebixa® omsatte for DKK 93 mio. i 3. kvartal og havde en markedsandel
i værdi på 10,5% af det samlede marked for lægemidler til behandling
af Alzheimers sygdom i Internationale Markeder (2. kvartal 2009), set
i forhold til en markedsandel på 10.9% i 2. kvartal 2008. Ebixa® har
fortsat en stabil markedsandel i Internationale Markeder til trods
for generisk konkurrence på de fleste markeder. Internationale
Markeder fortsætter med at opleve underliggende volumenvækst i takt
med, at medicinalsektoren i størstedelen af regionen modnes.

Omsætningen af andre lægemidler udgjorde DKK 147 mio. og steg med 18%
i lokalvaluta i forhold til 3. kvartal 2008. Fremgangen kunne primært
henføres til lageropbygning i Rusland og Kina samt et svagt 3.
kvartal sidste år.

Omkostninger
Eksklusive omkostninger forbundet med Lundbeck Inc. og omkostninger
forbundet med en større personalereduktion gennemført i 3. kvartal,
steg de samlede omkostninger i Lundbeck med kun 5% i forhold til 3.
kvartal sidste år. Årsagen til omkostningsstigningen i 3. kvartal kan
henføres til overtagelsen af Lundbeck Inc. Lundbeck Inc. var ikke en
del af Lundbeck i samme periode sidste år.

Inklusive Lundbeck Inc. udgjorde periodens samlede omkostninger DKK
2,480 mio., hvilket var en stigning på 27% i forhold til 3. kvartal
sidste år.


            3. kvartal  3. kvartal     2. kvartal
Omkostningsfordeling  2009     2008        2009
            DKK mio.   DKK mio.   Vækst DKK mio.
Produktion       519      433      20%  623
Distribution      712      571      25%  799
Administration     480      385      25%  464
Forskning og udvikling 769      568      35%  826
Samlede omkostninger  2.480     1.958     27%  2.713


De samlede produktionsomkostninger steg 20% til DKK 519 mio. og
udgjorde i perioden 16% af selskabets samlede omsætning mod 15% i den
tilsvarende periode sidste år. Periodens produktionsomkostninger var
påvirket af et højere vareforbrug i Lundbeck Inc. som følge af, at
overtagelsesmetoden blev anvendt i forbindelse med opkøbet af Ovation
(Lundbeck Inc.), hvilket påvirkede omkostningerne med DKK 32 mio. I
de første ni måneder af 2009 er de samlede omkostninger på DKK 171
mio. vedrørende overtagelsesmetoden nu blevet indregnet. De
umiddelbare forventninger var, at omkostninger forbundet med
overtagelsesmetoden ville udgøre DKK 183 mio. men som følge af den
faldende valutakurs på USD/DKK, udgør omkostningerne DKK 171 mio. til
den gældende valutakurs.

Distributionsomkostningerne udgjorde DKK 712 mio., svarende til 22%
af omsætningen, og var 25% højere end i samme kvartal sidste år.
Stigningen skyldtes primært medtagelsen af Lundbeck Inc.,
afskrivninger på rettigheder forbundet med overtagelsen af Lundbeck
Inc. og udgifter forbundet med markedsføringen af Azilect®.
Administrations-omkostningerne steg med 25% til DKK 480 mio. og
udgjorde 15% af den samlede omsætning mod 14% i 3. kvartal 2008.
Administrationsomkostninger i 3. kvartal indeholder hensættelser til
de personalereduktioner, der blev gennemført i kvartalet. De samlede
salgs- og administrationsomkostninger udgjorde DKK 1.192 mio. i
forhold til DKK 957 mio. i samme periode sidste år og udgør 37% af
omsætningen (34% i 3. kvartal 2008).

Udgifter til forskning og udvikling udgjorde DKK 769 mio., svarende
til en stigning på 35% i forhold til samme periode sidste år, primært
som følge af investeringer i vores senfase pipeline. Der blev i 3.
kvartal brugt flere penge på en række fase III studier, og
forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde i kvartalet 24% af den
samlede omsætning i forhold til 20% i 3. kvartal 2008.

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)
EBITDA udgjorde DKK 977 mio. mod DKK 982 mio. i 3. kvartal 2008.
Periodens EBITDA-margin var 30%.

Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og nedskrivninger inkluderet i de enkelte
omkostningsgrupper var på DKK 193 mio., svarende til en stigning på
48% i forhold til samme periode i 2008.


Af- og nedskrivninger pr.   3. kvartal 3. kvartal    2. kvartal
omkostningsgruppe       2009    2008       2009
                DKK mio.  DKK mio.  Vækst DKK mio.
Produktion           52     48     8%  50
Distribution          62     7     771% 28
Administration         18     16     9%  18
Forskning og udvikling     61     59     4%  58
Samlede af- og nedskrivninger 193    131    48%  153


Den store stigning i afskrivninger indeholdt i
distributionsomkostninger i forhold til samme periode sidste år
skyldes primært afskrivninger på produktrettigheder erhvervet i
forbindelse med købet af Ovation (Lundbeck Inc.) og LifeHealth
Limited.


Resultat af primær drift (EBIT)
Inklusive reguleringer vedr. overtagelsesmetoden, som reducerede EBIT
med DKK 32 mio. udgjorde EBIT i 3. kvartal DKK 784 mio., svarende til
et fald på 8% i forhold til samme periode i 2008 (DKK 852 mio.).
Faldet skyldes primært en stigning i afskrivninger og højere
investeringer i forskning og udvikling.

Periodens EBIT-margin var 24% i forhold til 30% i samme periode
sidste år.

Finansielle poster, netto
Samlet havde Lundbeck finansielle nettoomkostninger på DKK 30 mio. i
kvartalet, sammenlignet med en nettoindtægt på DKK 33 mio. i 3.
kvartal 2008.


Finansielle poster          3. kvartal 3. kvartal 2. kvartal
                   2009    2008    2009
                   DKK mio.  DKK mio.  DKK mio.
Nettoposter vedr. trading           2    (27)    (19)
Regnskabsmæssig omregning af
valutaposter                 9     38    (56)
Nettovalutaposter vedr. finansielle
poster                    11     11    (75)
Urealiserede kursgevinster vedr.
andre kapitalandele ekskl.
valutakursreguleringer           (10)    (7)     1
Netto renteindtægter            (31)     29    (35)
Finansielle poster, netto         (30)     33   (109)


Nettoposter vedr. trading udgjorde DKK 2 mio. som følge af
omklassificering af hedgingkontrakter.

Regnskabsmæssig omregning af valutaposter udgjorde i alt DKK 9 mio. i
kvartalet, primært som følge af et fald i GBP/DKK.

Nettorenteudgifterne inklusive realiserede og urealiserede
kursgevinster og kurstab på obligationsbeholdningen for perioden var
på DKK 31 mio. sammenlignet med nettoindtægter på DKK 29 mio. i samme
periode i 2008. Nettorenterne var negativt påvirket af en lavere
likviditet i sammenligning med samme kvartal i 2008 samt
renteudgifter på lån vedrørende købet af Ovation (Lundbeck Inc.).

Ændring af regnskabspraksis vedrørende omregning af fremmed valuta
for ikke-monetære aktiver og valutakursforskelle, der opstår som
følge af omregning af udenlandske dattervirksomheder, havde en
negativ indvirkning på de finansielle poster i 3. kvartal 2008 på DKK
12 mio. Der henvises til "Ændring af regnskabspraksis" (side 13) for
yderligere oplysninger.

Skat
Skatteudgiften for perioden var på DKK 149 mio. kr. mod DKK 272 mio.
i samme periode sidste år. Skatteprocenten udgjorde 20%, sammenlignet
med 31% i 3. kvartal sidste år.


Periodens resultat
Resultat efter skat for 3. kvartal 2009 blev et overskud på DKK 605
mio., set i forhold til DKK 611 mio. i samme periode sidste år.

Pengestrømme
Lundbecks samlede pengestrøm for 3. kvartal var på DKK 297 mio.,
sammenlignet med DKK 913 mio. i samme periode sidste år.


                   3. kvartal 3. kvartal 2. kvartal
Pengestrømme             2009    2008    2009
                   DKK mio.  DKK mio.  DKK mio.
Pengestrømme fra driften          907   1.032    902
Pengestrømme fra            (2.363)   (116)    (50)
investeringsaktiviteter
Pengestrømme fra drifts- og
investeringsaktiviteter         (1.456)    916    852

Pengestrømme fra             1.752    (3)    277
finansieringsaktiviteter
Ændring i likvide beholdninger       297    913   1.128

Likvide beholdninger primo perioden    2.256   1.955   1.123
Urealiseret kursgevinster           2    (2)     4
Likvide beholdninger ultimo perioden   2.554   2.867   2.256


Pengestrømme fra driftsaktiviteter var i 3. kvartal på DKK 907 mio.,
sammenlignet med DKK 1.032 mio. i samme periode sidste år.
Pengestrømme fra investeringer bidrog negativt med DKK 2.363 mio. mod
et negativt bidrag på DKK 116 mio. i samme periode i 2008. Faldet kan
henføres til den endelige betaling for købet af Ovation (Lundbeck
Inc.) og købet af LifeHealth Limited.

Lundbecks samlede nettoinvesteringer eksklusive finansielle
investeringer var i 3. kvartal på DKK 2.361mio. som følge at købet af
LifeHealth Limited, samt den yderligere betaling for Ovation på USD
300 mio.(svarende til cirka DKK 1,6 mia.), som blev udløst af FDA's
godkendelse af Sabril®. Nettoinvesteringerne eksklusive finansielle
investeringer var på DKK 95 mio. i tredje kvartal 2008.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK 1.752 mio.,
som primært stammer fra nye lån på DKK 1.744 mio. til at finansiere
den yderligere betaling vedrørende købet af Ovation (Lundbeck Inc.).

De likvide beholdninger ultimo perioden var DKK 2.554 mio. set i
forhold til DKK 2.256 mio. ved udgangen af juni 2009 og DKK 2.867
mio. ved udgangen af 3- kvartal 2008. Lundbeck havde ved udgangen af
september 2009 en rentebærende nettogæld på DKK 1.818 mio.
sammenlignet med nettogæld på DKK 365 mio. ved udgangen af juni 2009
og nettolikvider på DKK 1.949 mio. ultimo 2008.

Balancen
Ved udgangen af perioden var Lundbecks samlede balance på DKK 17.729
mio. mod DKK 16.984 mio. ved udgangen 2. kvartal 2009 og DKK 12.526
mio. ved udgangen af 2008. Den store stigning siden december 2008
skal ses lyset af købet af Ovation (Lundbeck Inc.) og LifeHealth
Limited.

Lundbecks egenkapital var ved udgangen af perioden på DKK 8.512 mio.
svarende til en egenkapitalandel på 48.0%, sammenlignet med 47,7% ved
udgangen af juni 2009 og 60,0% ved udgangen af 2008.

Valutakurssikring
Lundbeck sikrer indtægter fra sine produkter ved hjælp af
valutahedging. Lundbecks politik vedrørende valutahedging betyder, at
valutakurstab og -gevinster på hedgingtransaktioner henføres direkte
til den transaktion, der er sikret. Valutakurssikring havde en
negativ resultateffekt på DKK 76 mio. i 3. kvartal 2009, i forhold
til at indtægterne ikke var kurssikret og var indregnet til periodens
gældende valutakurser. Virkningen udgjorde en gevinst på DKK 46 mio.
i samme periode sidste år. Valutaen med den største finansielle
påvirkning i 3. kvartal 2009 var USD, og af den totale negative
påvirkning hidrører DKK 69 mio. fra sikring af USD, sammenlignet med
en positiv påvirkning på DKK 55 mio. i 3. kvartal 2008.

Lundbeck afdækker pengestrømme i USD løbende ca. 12 måneder forud.
Den gennemsnitlige kurs for 2009 for de eksisterende USD
hedgingkontrakter er ca. USD/DKK 536. Den tilsvarende kurs for 2008
var ca. USD/DKK 531. For de kommende 12 måneder er den gennemsnitlige
kurs for de eksisterende USD hedgingkontrakter ca. USD/DKK 546.

Resultatforventninger og fremadrettede udsagn
Lundbeck fastholder sine forventninger til helåret, som blev udmeldt
i delårsrapporten for 2. kvartal 2009.

Forventningerne indeholder engangsomkostninger på ca. DKK 183 mio.
som følge af anvendelsen af overtagelsesmetoden ved købet af Ovation
(Lundbeck Inc.) og indtægter på DKK 124 mio. fra salget af
kapitalandele i LifeCycle Pharma.


                       2008*    2009
Lundbecks resultatforventninger           forventet
                     DKK mio.  DKK mia.
Omsætning                 11.282  13,1-13,6
EBITDA                  3.417  3,5-3,7
EBIT                   2.354  2,8-3,0
Skatteprocent               27,1%  25-26%
Forskning og udvikling i % af omsætningen 26,5%  23-24%

* Som rapporteret i årsrapporten, korrigeret for ændring i
regnskabspraksis.

Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ('forward-looking
statements'), som omfatter bl.a. forventninger eller prognoser
vedrørende begivenheder såsom introduktion af nye produkter,
produktgodkendelser og økonomiske resultater.

Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici,
usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. Dette kan medføre, at
de faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte
forventninger. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er
blandt andet rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller
fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse
eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af
nationale myndigheder eller markedsdrevne prisnedsættelser på
Lundbecks produkter, lancering af konkurrerende produkter, Lundbecks
evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter,
produktansvarssager og andre retssager, ændring af tilskudsregler og
statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf samt uventede
omkostnings- og udgiftsstigninger.

Ændring af regnskabspraksis
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 'Præsentation
af delårsregnskaber' som godkendt af EU.

Pr. 1. januar 2009 er foretaget en ændring i anvendt regnskabspraksis
angående omregning af fremmed valuta for ikke-monetære aktiver og
kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder.
Ikke-monetære aktiver anskaffet i fremmed valuta omregnes til
balancedagens valutakurs, hvor disse tidligere blev indregnet til
valutakursen på anskaffelsestidspunktet. Ved indregning af
udenlandske dattervirksomheder omregnes såvel ikke-monetære som
monetære poster til balancedagens valutakurs. Kursdifferencer ved
omregning af såvel balancen som resultatopgørelsen i udenlandske
dattervirksomheder indregnes i koncernen direkte på egenkapitalen.
Tidligere blev disse kursreguleringer indregnet i resultatopgørelsen
under finansielle poster.

Ændringen i anvendt regnskabspraksis vedrørende omregning af fremmed
valuta for ikke-monetære aktiver og valutakursdifferencer ved
omregning af udenlandske dattervirksomheder har påvirket årets
resultat for 2008 med DKK 154 mio., egenkapitalen for 2008 blev
påvirket med DKK -81 mio. og samlede aktiver for 2008 blev påvirket
med DKK -81 mio. For 3. kvartal 2008 har ændringen i anvendt
regnskabspraksis reduceret overskuddet med DKK 25 mio., egenkapitalen
med DKK 85 mio. og samlede aktiver med DKK 85 mio. Sammenligningstal
er tilrettet.

Ud over ovenstående er der ikke sket ændringer i anvendt
regnskabspraksis sammenlignet med årsrapporten for 2008, hvortil der
henvises for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.

Der henvises til bilag for en fordeling af de finansielle virkninger
af ændringerne.

Delårsrapporten er ikke revideret.

Beskyttelse af patenter og andre immaterielle rettigheder
En forudsætning for Lundbecks fortsatte investeringer i innovative
lægemidler er, at immaterielle rettigheder respekteres. Det er
Lundbecks opfattelse, at koncernens immaterielle rettigheder er
valide og retskraftige, og det er Lundbecks politik energisk at
forsvare sine immaterielle rettigheder, hvor end de måtte blive
krænket. Lundbeck har verserende patentsager i Australien, Belgien,
Brasilien, Bulgarien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Holland,
Israel, Litauen, Norge, Portugal, Rumænien, Slovenien, Storbritannien
og Nordirland, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig omhandlende koncernens
immaterielle rettigheder vedrørende escitalopram.

Afgørelser i væsentlige patentsager
Escitalopram
I løbet af perioden opretholdt Federal Court of Justice i Tyskland
patentet på escitalopram. I henhold til kendelsen fra appelinstansen
skal patentet på Cipralex® i Tyskland opretholdes frem til juni 2014.
Beslutningen kan højst sandsynligt ikke appelleres.

Memantin
I Canada har Lundbeck og Merz GmbH for nylig tabt en sag vedrørende
to patenter på anvendelsen af memantin samt anvendelsen af memantin i
kombinationsbehandling med acetylcholinesterasehæmmere. Som følge af
afgørelsen kan generiske versioner af memantin potentielt blive
godkendt i Canada. Lundbeck og Merz evaluerer sagens afgørelse og
mulighederne for yderligere retslige handlinger.

Risikofaktorer
Lundbecks overordnede risici er uændret og afspejler de
risikofaktorer, der er beskrevet i årsrapporten for 2008.

Telefonkonference
Lundbeck afholder i dag kl. 14:00 en telefonkonference for
kapitalmarkedets interessenter, som kan følges på koncernens
hjemmeside www.lundbeck.com under sektionen "Investors -
Presentations".

Resultatopgørelse

                   2009   2008 2009 2008  2008
                    3.    3. 1.-3. 1.-3.
                 kvartal kvartal kvt. kvt. Helår
                           DKK  DKK  DKK
                 DKK mio. DKK mio. mio. mio.  mio.

Nettoomsætning           3.264  2.810 9.921 8.629 11.282
Produktionsomkostninger        519   433 1.629 1.377 1.837
Distributionsomkostninger       712   571 2.185 1.770 2.459
Administrationsomkostninger      480   385 1.345 1.205 1.642
Resultat før forsknings- &
udviklingsomkostninger       1.552  1.420 4.762 4.277 5.344

Forsknings- og
udviklingsomkostninger        769   568 2.312 2.136 2.990
Resultat af primær drift (EBIT)    784   852 2.450 2.142 2.354

Indtægter fra kapitalandele i
associerede virksomheder        -   (2)   - (34)  (43)
Finansielle poster, netto      (30)    33 (119)  49  (28)
Resultat før skat           754   884 2.331 2.157 2.283

Skat af periodens resultat      149   272  559  618  620
Periodens resultat          605   611 1.771 1.538 1.663


Resultat pr. aktie (EPS) (DKK)    3,08   3,12 9,03 7,81  8,45
Udvandet resultat pr. aktie
(DEPS) (DKK)             3,08   3,12 9,03 7,81  8,45Opgørelse af indregnede indtægter og
omkostninger


                   2009   2008 2009 2008 2008
                    3.    3. 1.-3. 1.-3.
                  kvartal kvartal kvt. kvt. Helår
                           DKK  DKK  DKK
                 DKK mio. DKK mio. mio. mio. mio.

Periodens resultat           605   611 1.771 1.538 1.663

Valutakursforskelle vedr.
udenlandske dattervirksomheder    (238)    60 (537) (24) (138)
Regulering, udskudte
kursgevinster/-tab, hedging       58  (137)  65  11  43
Realiserede kursgevinster/-tab,
hedging                (60)   (38)  53 (150) (104)
Realiserede kursgevinster/-tab,
trading (overført fra hedging)      -   (3)   - (16) (16)
Andre egenkapitalposteringer i
associerede virksomheder         -    1   -  (2)   1
Dagsværdiregulering af
finansielle aktiver disponible
for salg                 9    8  11 (23)  (7)
Skat af indtægter og omkostninger
indregnet på egenkapitalen       34    45  82  39  19
Indtægter og omkostninger
indregnet direkte på
egenkapitalen            (196)   (65) (326) (165) (202)

Periodens indregnede indtægter og
omkostninger              408   547 1.445 1.373 1.462


Balance


              30.09.2009 30.09.2008 31.12.2008
              DKK mio.  DKK mio.  DKK mio.
Aktiver
Immaterielle aktiver      7.688   1.975   2.016
Materielle aktiver       3.048   3.109   3.123
Finansielle aktiver        202    575    247
Langfristede aktiver      10.938   5.659   5.386

Varebeholdninger        1.444    886    837
Tilgodehavender         2.744   2.291   2.223
Værdipapirer            48   1.160    955
Likvide beholdninger      2.554   2.867   2.921
Aktiver bestemt for salg      -     -    205
Kortfristede aktiver      6.792   7.204   7.140

Aktiver            17.729   12.863   12.526

Passiver
Selskabskapital          980    984    984
Indbetalt overkurs        224    224    224
Andre reserver         (974)   (322)   (437)
Overført resultat        8.282   6.536   6.740
Egenkapital           8.512   7.422   7.511

Hensatte forpligtelser     1.113    643    689
Gæld              2.672   1.893   1.904
Langfristede forpligtelser   3.785   2.536   2.594

Hensatte forpligtelser       17     7     18
Bank- og prioritetsgæld     1.749     5     23
Leverandørgæld          711    558    867
Anden gæld           2.288   1.529    916
Forudbetalinger fra Forest    667    806    597
Kortfristede forpligtelser   5.432   2.905   2.421

Forpligtelser          9.217   5.441   5.015

Passiver            17.729   12.863   12.526
Egenkapitalopgørelse pr. 30. september 2009


            Selskabs- Indbetalt Andre  Overført Egen-
            kapital  overkurs reserver resultat kapital
            DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio.
2009
Egenkapital 31.12.2008    984    224    -  6.384  7.592
Ændring af
regnskabspraksis
Valutakursforskelle
vedr. udenlandske
dattervirksomheder       -     -  (437)   356   (81)
Egenkapital 01.01.2009    984    224  (437)  6.740  7.511

Periodens indregnede
indtægter og
omkostninger          -     -  (537)  1.982  1.445

Udloddet udbytte,
brutto             -     -    -  (453)  (453)
Udloddet udbytte, egne
aktier             -     -    -    2    2
Kapitalnedsættelse og
annullering af egne
aktier            (4)     -    -    4    -
Incitamentsprogrammer     -     -    -    7    7
Øvrige transaktioner     (4)     -    -  (440)  (444)

Egenkapital 30.09.09     980    224  (974)  8.282  8.512


2008
Egenkapital 31.12.2007   1.036    224    -  5.925  7.185
Ændring af
regnskabspraksis

Valutakursforskelle
vedr. udenlandske
dattervirksomheder       -     -  (298)   202   (96)
Egenkapital 01.01.2008   1.036    224  (298)  6.127  7.089

Periodens indregnede
indtægter og
omkostninger          -     -   (24)  1.397  1.373

Udloddet udbytte,
brutto             -     -    -  (531)  (531)
Udloddet udbytte, egne
aktier             -     -    -    27    27
Kapitalnedsættelse og
annullering af egne
aktier           (52)     -    -    52    -
Tilbagekøb af egne
aktier             -     -    -  (538)  (538)
Incitamentsprogrammer     -     -    -    2    2
Øvrige transaktioner    (52)     -    -  (989) (1.041)

Egenkapital 30.09.08     984    224  (322)  6.536  7.422

Pengestrømsopgørelse

               2009   2008   2009   2008   2008
                3.    3.  1.-3.  1.-3.
             kvartal kvartal   kvt.   kvt.  Helår
             DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio.

Resultat af primær drift
(EBIT)            784   852  2.450  2.142  2.354

Reguleringer         110   164   225   863  1.031
Ændring i driftskapital    86    29   (13)  (126)   (88)
Pengestrømme fra driften
før finansielle ind- og
udbetalinger         980  1.045  2.662  2.879  3.296

Finansielle ind- og
udbetalinger         (24)    8   (38)    35    11
Pengestrømme fra ordinær
drift             956  1.053  2.624  2.914  3.307

Betalt selskabsskat     (49)   (21)  (224)  (189)  (527)
Pengestrømme fra
driftsaktivitet        907  1.032  2.400  2.725  2.780

Køb af virksomhed     (1.472)    - (5.007)    -    -
Investeringer i og salg
af obligationer        (2)   (18)   942   376   612
Investeringer i og salg
af immaterielle,
materielle
og øvrige finansielle
aktiver           (889)   (98)  (741)  (950) (1.199)
Pengestrømme fra
investeringsaktivitet   (2.363)  (116) (4.806)  (574)  (587)

Pengestrømme fra drifts-
og investeringsaktivitet (1.456)   916 (2.406)  2.151  2.193

Pengestrømme fra
finansieringsaktivitet   1.752   (3)  2.030 (1.047) (1.016)

Ændring i likvide
beholdninger         297   913  (377)  1.104  1.177

Likvide beholdninger
primo perioden       2.256  1.955  2.921  1.772  1.772
Periodens urealiserede
valutakursreguleringer     2   (2)    10   (9)   (28)
Periodens ændring       297   913  (377)  1.104  1.177
Likvide beholdninger
ultimo perioden       2.554  2.867  2.554  2.867  2.921


Opgørelse over
rentebærende
nettolikvider
Likvide beholdninger    2.554  2.867  2.554  2.867  2.921
Værdipapirer          48  1.160    48  1.160   955
Rentebærende gæld     (4.421) (1.897) (4.421) (1.897) (1.927)
Rentebærende
nettolikvider ultimo
perioden         (1.818)  2.129 (1.818)  2.129  1.949

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for
H. Lundbeck A/S for perioden 1. januar - 30. september 2009.
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 'Præsentation
af delårsregnskaber', som godkendt af EU og yderligere danske
oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at
delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2009 samt af
resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1.
januar - 30. september 2009.

Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af
udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens
resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en
retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og
usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.

Delårsrapporten er ikke revideret.

Valby, 3. november 2009


Direktion


Ulf Wiinberg        Peter Høngaard     Lars Bang
              Andersen
Koncernchef, adm. direktør Koncerndirektør    KoncerndirektørAnders Götzsche      Anders Gersel Pedersen Stig Løkke Pedersen
Koncerndirektør,      Koncerndirektør    Koncerndirektør
ØkonomidirektørBestyrelse


Per Wold-Olsen      Thorleif Krarup      Egil Bodd
Formand          Næstformand


Kim Rosenville      Peter Kürstein       Jørn Mayntzhusen
ChristensenMats Pettersson      Birgit Bundgaard      Jes Østergaard
             Rosenmeier


Lundbeck kontakt


Investorer:         Presse:

Jacob Tolstrup        Mads Kronborg
Director, IR & Communication Media Relations
Tlf. 36 43 30 79       Tlf. 36 43 28 51

Palle Holm Olesen      Kasper Riis
Head of Investor Relations  Media Relations
Tlf. 36 43 24 26       Tlf. 36 43 28 33

Magnus Thorstholm Jensen
Investor Relations Officer
Tlf. 36 43 38 16Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international
farmaceutisk virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre
livskvaliteten for mennesker, der lider af sygdomme i
centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med forskning,
udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele
verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni,
søvnløshed samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København, og har i
dag mere end 5.500 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af
verdens førende virksomheder inden for CNS-området. Lundbeck omsatte
i 2008 for DKK 11,3 mia. (ca. EUR 1,5 mia. eller USD 2,2 mia.). For
mere information, se www.lundbeck.com.
Seneste selskabsmeddelelser fra H. Lundbeck A/S


November 2, 2009         Lundbeck indleder klinisk fase IIa
studie med Lu AA24493 (cEPO) til
           behandling af Friedreichs ataksi i en
undersøgelse, som også
                      vurderer stoffets effekt
ved hjælp af biomarkører

Oktober 30, 2009          Nyt stof til behandling af
Parkinsons sygdom - Lu 02-750 - indtræder i
                      Lundbecks
udviklingspipeline

 23. september 2009       Resultater fra ADAGIO-studiet med
Azilect® til behandling af
                      Parkinsons sygdom
publiceret i New England Journal of Medicine

21. august 2009                     De
amerikanske sundhedsmyndigheder giver

                      markedsføringstilladelse
til Lundbecks Sabril® (vigabatrin)


Der henvises til www.lundbeck.com for yderligere oplysninger om
meddelelserne.

Bilag - Ændring af regnskabspraksis


                     Effekt   Omklas-
              Før     af ændring sifikation Efter
Ændring af regnskabspraksis regulering  i     af andre  regulering
                     regnskabs- drifts-
indvirkning på              praksis  poster1
resultatopgørelsen     DKK mio.   DKK mio.  DKK mio.  DKK mio.
3. kvt. 2008
Nettoomsætning       2.810               2.810
Produktionsomkostninger   432     1           433
Distributionsomkostninger  571                571
Administrationsomkostninger 386           (1)    385
Forsknings- og       567     0           568
udviklingsomkostninger
Resultat før andre     853     (2)    1     852
driftsposter

Andre driftsposter     1            (1)    -
Resultat af primær drift  854     (2)    -     852
(EBIT)

Indtægter fra kapitalandele (2)                (2)
i associerede virksomheder
Finansielle poster, netto  45      (12)         33
Resultat før skat      897     (13)    -     884

Skat af periodens resultat 260     12          272
Periodens resultat     637     (25)    -     611

Resultat pr. aktie (EPS)  3,25                3,12
(DKK)
Udvandet resultat pr. aktie 3,25                3,12
(DEPS) (DKK)

1. januar - 30. september
2008
Nettoomsætning           8.629                 8.629
Produktionsomkostninger   1.377               1.377
Distributionsomkostninger     1.770                 1.770
Administrationsomkostninger
                  1.212      (7)    1.205
Forsknings- og
udviklingsomkostninger   2.138    (2)          2.136
Resultat før andre
driftsposter        2.133    2     7     2.142

Andre driftsposter     7            (7)    -
Resultat af primær drift
(EBIT)           2.140    2     -     2.142

Indtægter fra kapitalandele
i associerede virksomheder (34)                (34)
Finansielle poster, netto  11      38          49
Resultat før skat      2.117    40     -     2.157

Skat af periodens resultat 614     4           618
Periodens resultat     1.503    35     -     1.538

Resultat pr. aktie (EPS)
(DKK)            7,63                7,81
Udvandet resultat pr. aktie
(DEPS) (DKK)        7,63                7,81


1) Posten andre driftsposter er fjernet fra resultatopgørelsen, da
den anses for at være uvæsentlig for koncernen. De indtægter og
udgifter, der tidligere var indeholdt i denne post, er
omklassificeret til administrationsomkostninger i
sammenligningstallene.


                    Effekt   Omklas-
              Før    af ændring sifikation Efter
Ændring af regnskabspraksis regulering i     af andre  regulering
                    regnskabs- drifts-
indvirkning på             praksis  poster1
resultatopgørelsen     DKK mio.  DKK mio.  DKK mio.  DKK mio.
Helår 2008
Nettoomsætning       11.282              11.282
Produktionsomkostninger   1.837              1.837
Distributionsomkostninger  2.459              2.459
Administrationsomkostninger 1.651         (9)    1.642
Forsknings- og       2.992   (2)          2.990
udviklingsomkostninger
Resultat før andre     2.342   2     9     2.354
driftsposter

Andre driftsposter     9           (9)    -
Resultat af primær drift  2.352   2     -     2.354
(EBIT)

Indtægter fra kapitalandele (43)               (43)
i associerede virksomheder
Finansielle poster, netto  (185)   158          (28)
Resultat før skat      2.123   160    -     2.283

Skat af periodens resultat 613    6           620
Periodens resultat     1.510   154    -     1.663

Resultat pr. aktie (EPS)  7,67               8,45
(DKK)
Udvandet resultat pr. aktie 7,67               8,45
(DEPS) (DKK)1) Posten andre driftsposter er fjernet fra resultatopgørelsen, da
den anses for at være uvæsentlig for koncernen. De indtægter og
udgifter, der tidligere var indeholdt i denne post, er
omklassificeret til administrationsomkostninger i
sammenligningstallene.                       Effekt af
                       ændring
                  Før           Efter
Ændring af regnskabspraksis -   regulering i regnskabs- regulering
indvirkning på balancen pr. 30.        praksis DKK
september 2008           DKK mio.  mio.     DKK mio.
Aktiver
Immaterielle aktiver        2.040   (65)     1.975
Materielle aktiver         3.143   (34)     3.109
Finansielle aktiver        561    14      575
Langfristede aktiver        5.744   (85)     5.659

Kortfristede aktiver        7.204          7.204

Aktiver              12.948   (85)     12.863

Passiver
Selskabskapital          984           984
Indbetalt overkurs         224           224
Andre reserver           -     (322)    (322)
Overført resultat         6.298   237     6.536
Egenkapital            7.507   (85)     7.422

Forpligtelser           5.441          5.441

Passiver              12.948   (85)     12.863
                       Effekt af
                       ændring
                  Før           Efter
Ændring af regnskabspraksis -   regulering i regnskabs- regulering
indvirkning på balancen pr. 31.        praksis DKK
december 2008           DKK mio.  mio.     DKK mio.
Aktiver
Immaterielle aktiver        2.079   (63)     2.016
Materielle aktiver         3.154   (30)     3.123
Finansielle aktiver        234    13      247
Langfristede aktiver        5.467   (81)     5.386

Kortfristede aktiver        7.140          7.140

Aktiver              12.607   (81)     12.526

Passiver
Selskabskapital          984           984
Indbetalt overkurs         224           224
Andre reserver           -     (437)    (437)
Overført resultat         6.384   356     6.740
Egenkapital            7.592   (81)     7.511

Forpligtelser           5.015          5.015

Passiver              12.607   (81)     12.526