H. Lundbeck A/S afholdt ordinær generalforsamling den 22. april 2008 på selskabets hjemsted

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til
efterretning, årsrapporten blev godkendt, og der blev meddelt
decharge for bestyrelse og direktion.
 
Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om
et udbytte på DKK 2,56 pr. aktie à nominelt DKK 5.
 
Per Wold-Olsen, Thorleif Krarup, Peter Kürstein, Mats Pettersson og
Jes Østergaard blev alle genvalgt til bestyrelsen. Egil Bodd blev
nyvalgt. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig med Per Wold-Olsen som formand og Thorleif Krarup som
næstformand.
 
I forlængelse af bestyrelsens konstitution konstitueredes
Revisionskomitéen og Kompensations-komitéen.
 
Peter Kürstein og Thorleif Krarup blev genvalgt som medlemmer af
Revisionskomitéen. Egil Bodd blev nyvalgt som medlem af
Revisionskomitéen. Per Wold-Olsen, Jes Østergaard og Mats Pettersson
blev valgt som medlemmer af Kompensationskomitéen.
 
Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har herefter følgende sammensætning:
 
-          Per Wold-Olsen
-          Thorleif Krarup
-          Peter Kürstein
-          Mats Pettersson
-          Jes Østergaard
-          Egil Bodd
-          Birgit Bundgaard Rosenmeier (medarbejdervalgt)
-          Jens Møller Mayntzhusen (medarbejdervalgt)
-          Kim Rosenville Christensen (medarbejdervalgt)
 
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som
selskabets revisor.
 
Bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 6 blev vedtaget. Som
følge heraf besluttedes en nedsættelse af selskabets aktiekapital med
nominelt DKK 51.966.745 af selskabets beholdning af egne aktier
erhvervet fra selskabets aktionærer, herunder som led i
gennemførelsen af aktietilbagekøbsprogrammer. Der blev indsat en ny §
4.4 i vedtægterne, hvorefter bestyrelsen indtil 2013 bemyndiges til
at udstede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne for indtil
nominelt DKK 25.000.000 aktier i selskabet, til fordel for direktion,
ledende medarbejdere og øvrige medarbejdere i selskabet eller dets
datterselskaber. Bestyrelsen blev endvidere bemyndiget til at lade
selskabet erhverve egne aktier i henhold til aktieselskabslovens §
48. Der blev vedtaget overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning af direktionen og som følge heraf blev der
indsat en ny bestemmelse som vedtægternes 5.6. Sluttelig blev
generalforsamlingens dirigent bemyndiget til at foretage sådanne
ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og
anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive
krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med
registrering af de vedtagne ændringer.
 
Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen
 
 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på
Lundbeck-koncernens resultat for regnskabsåret 2008.
 
Lundbeck kontakt
 

Investorer:        Presse:
               
Jacob Tolstrup       Anders Schroll
Director          Head of Communication
Tlf. 36 43 30 79      Tlf. 36 43 20 81
               
Palle Holm Olesen     Jens Højbjerg
Head of Investor Relations Media Relations Manager
Tlf. 36 43 24 26      Tlf. 36 43 28 33

 
Fondsbørsmeddelelse nr. 335 - 22. april 2008
 
Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring
og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske
sygdomme. Koncernen havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 11 mia.
(cirka EUR 1,5 mia. eller USD 2,0 mia.). Antallet af medarbejdere er
ca. 5.300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com

Abonner