Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S

Onsdag den 26. marts 2014 kl. 10:00

  Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse:

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby

  Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 8.1 er dagsordenen følgende:

 1. Forslag om at selskabets årsrapport kun udarbejdes på engelsk.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
 4. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer.
 8. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse.

              8.1  Forslag fra aktionær Kjeld Beyer om indsættelse af yderligere finansielle oplysninger i indkaldelsen til generalforsamling.
              8.2 Forslag fra aktionær Kjeld Beyer om forenkling af online-adgangen til selskabets årsrapporter og regnskabstal.
              8.3 Forslag fra aktionær Kjeld Beyer om traktement på selskabets generalforsamlinger.
              8.4 Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af ændrede vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S.
              8.5 Forslag fra bestyrelsen om ændring af punkt 4.1 i selskabets vedtægter. 
              8.6 Forslag fra bestyrelsen om at selskabet bemyndiges til at erhverve egne aktier.
              8.7 Forslag fra bestyrelsen om at dirigenten bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen.  

     9.  Eventuelt.

Fuldstændige forslag

Ad dagsordenens punkt 1:

Med virkning fra 1. januar 2014 er det i henhold til årsregnskabsloven tilladt alene at udarbejde årsrapporten på engelsk. Det foreslås at vedtage en beslutning om, at selskabets årsrapport alene udarbejdes på engelsk. Beslutningen vil være gældende for årsrapporten for 2013 og alle selskabets fremtidige årsrapporter.

Bestyrelsen foreslår derfor, at der indsættes følgende nyt punkt 14.3 i vedtægterne:

"14.3
Selskabets årsrapport udarbejdes kun på engelsk."

Ad dagsordenens punkt 2:
Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3:
Det foreslås, at årsrapporten godkendes.

Ad dagsordenens punkt 4:
Det foreslås, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår fastsættes til samme beløb som for 2013:

 • Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et grundhonorar på DKK 300.000
 • Formanden modtager tre gange grundhonoraret
 • Næstformanden modtager to gange grundhonoraret
 • Menige medlemmer af revisionskomitéen, vederlagskomitéen og den videnskabelige komité modtager DKK 200.000 i tillæg til grundhonoraret
 • Formændene for komitéerne modtager DKK 300.000 i tillæg til grundhonoraret

Ad dagsordenens punkt 5:
Det foreslås, at der for regnskabsåret 2013 udbetales et udbytte på 64% af årets resultat, svarende til DKK 2,77 pr. aktie. Generelt er det bestyrelsens politik at udlodde mellem 25% og 35% af årets resultat i udbytte, men der kan afviges fra denne politik i særlige tilfælde.   

Ad. dagsordenens punkt 6:
H. Lundbeck A/S' bestyrelse ønskes sammensat af personer der tilsammen besidder de finansielle, farmaceutiske og internationale kompetencer, som påkræves for på bedst mulig vis at varetage selskabets og dermed aktionærernes interesser under hensyntagen til selskabets øvrige interessenter. Bestyrelsens væsentligste opgaver er at fastlægge Lundbecks overordnede strategi, opstille klare mål for selskabets direktion samt sikre, at direktionens medlemmer har de rette kompetencer.

For en mere detaljeret beskrivelse af bestyrelsens ønskede kompetencer henvises til selskabets hjemmeside: www.lundbeck.com à About Us à Corporate Governance.

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges eller genvælges hvert år, og valgperioden for den siddende generalforsamlingsvalgte bestyrelse udløber således i forbindelse med indeværende generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Håkan Björklund, Christian Dyvig, Thorleif Krarup, Melanie G. Lee og Lars Rasmussen. Desuden foreslår bestyrelsen valg af Terrie Curran. Jes Østergaard ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen forventer at genvælge Håkan Björklund som formand og Christian Dyvig som næstformand for bestyrelsen.

Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater tilsammen besidder den nødvendige faglige og internationale erfaring, der sikrer selskabets position som en ledende global farmaceutisk virksomhed med fokus på forskning og udvikling inden for hjernesygdomme. Det er desuden bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens størrelse er hensigtsmæssig i forhold til selskabets behov og ambitionen om at sikre en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces. Der er ved udvælgelse af kandidater taget hensyn til diversitet.

Det anbefales i Anbefalinger for god Selskabsledelse, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af selskabet. Håkan Björklund, Melanie G. Lee, Lars Rasmussen og Terrie Curran opfylder kriterierne for uafhængighed. Thorleif Krarup og Christian Dyvig betragtes som afhængige i kraft af deres aktiviteter i Lundbeckfonden. I tilfælde af at de foreslåede kandidater vælges til bestyrelsen, vil bestyrelsen leve op til anbefalingen om uafhængighed som defineret i Anbefalinger for god Selskabsledelse.

De foreslåede bestyrelseskandidater har følgende baggrund:

 

Håkan Björklund

Håkan Björklund, Ph.d. (neuroscience), født 14. april 1956, svensk statsborger, valgt til Lundbecks bestyrelse ved selskabets generalforsamling i 2011 og udpeget til formand for bestyrelsen i 2013. Han er medlem af revisionskomitéen og formand for vederlagskomitéen i Lundbeck.

Håkan Björklund er konsulent i Avista Capital Partners. Han har mange års international erfaring fra den farmaceutiske industri. Gennem en årrække var han ansvarlig for forskningsaktiviteter i Astra AB, hvor han senere blev ansvarlig for salg og marketing i Norden, udvalgte lande i Europa samt Sydafrika. I 1999 til 2011 var han adm. direktør i Nycomed GmbH.

Håkan Björklunds særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er hans kendskab til farmaceutisk forskning og udvikling samt hans industrikendskab.

Håkan Björklund er formand for bestyrelsen i Acino Holding AG og medlem af bestyrelserne i Atos Medical AB og Coloplast A/S.

 

Christian Dyvig

Christian Dyvig, cand.jur. og MBA, født 11. oktober 1964, dansk statsborger, valgt til Lundbecks bestyrelse ved selskabets generalforsamling i 2011 og udpeget som næstformand i 2012. Han er medlem af vederlagskomitéen og den videnskabelige komité i Lundbeck.

Christian Dyvig har mange års erfaring fra den finansielle sektor med særlig fokus på virksomhedskøb og -salg, samt som udøver af ejeransvar i en række virksomheder. Han var adm. direktør i Morgan Stanley i 2000-2003, partner i Nordic Capital i 2003-2009 og bestyrelsesformand/-medlem i en række virksomheder, hvor han også har et personligt ejerskab (herunder Falck A/S, Kompan A/S og FIH Erhvervsbank A/S), i 2009-2011. 1. juni 2011 tiltrådte han som adm. direktør i Lundbeckfonden.

Christian Dyvigs særlige kompetencer i forbindelse med arbejdet i Lundbecks bestyrelse er hans finansielle kendskab og erfaringer med virksomhedskøb og -salg samt erfaring som aktiv ejerrepræsentant.

Christian Dyvig er formand for bestyrelsen i FIH Erhvervsbank A/S og næstformand i ALK-Abelló A/S.

 

Thorleif Krarup

Thorleif Krarup, HA og HD, født 28. august 1952, dansk statsborger, valgt ind i Lundbecks bestyrelse i 2004. Han er formand for revisionskomitéen i Lundbeck.

Thorleif Krarup har mange års erfaring fra den finansielle sektor som adm. direktør i Nykredit i 1987-1992, Unibank i 1992-2002 og Nordea i 2000-2002. Siden 2002 har han været bestyrelsesformand/medlem i en række børsnoterede/internationale virksomheder og senior rådgiver i internationale institutioner.

Thorleif Krarups særlige kompetencer i forbindelse med arbejdet i Lundbecks bestyrelse er hans ledererfaringer fra internationale organisationer, hans kendskab til Lundbeck gruppens forretning og praksis samt hans kompetencer inden for global økonomistyring specielt vedrørende regnskab, finansiering og kapitalmarkedet.

Thorleif Krarup er formand for bestyrelsen i Exiqon A/S, næstformand i Falck A/S, samt medlem af bestyrelsen i ALK-Abelló A/S, Bisca, Lundbeckfonden og Lundbeckfond Invest.

 

Melanie G. Lee

Melanie G. Lee, Ph.d., CBE, FMedSci. D.Sc (Hons), født 29. juli 1958, engelsk statsborger, valgt til Lundbecks bestyrelse ved selskabets generalforsamling i 2012. Hun er medlem af den videnskabelige komité i Lundbeck.

Melanie G. Lee har en bred akademisk baggrund og mange års erfaring fra den pharmaceutiske industri.  Hun har haft flere stillinger på ledelsesniveau; senest som forsknings- og udviklingsdirektør og medlem af direktionen i Celltech plc og som vice president for forskning og udvikling i UCB, hvor hun ligeledes var medlem af direktionen. I 2010-2013 var hun administrerende direktør for Syntaxin, og fra 2014 har hun været CEO for NightstaRx.

Melanie G. Lee's særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er hendes erfaring med topledelse samt hendes viden om forskning og udvikling i den farmaceutiske industri.

Melanie G. Lee er medlem af bestyrelsen i BTG plc.

 

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen, BSc Engineering, MBA, født 31. marts 1959, dansk statsborger, indstillet til valg til Lundbecks bestyrelse ved selskabets generalforsamling i 2013. Han er medlem af revisionskomitéen og kompensationskomitéen i Lundbeck.

Lars Rasmussen har en bred ledelsesmæssig erfaring inden for global med-tech. Lars Rasmussen blev administrerende direktør for Coloplast i 2008, har været medlem af direktionen samme sted fra 2001 og har i denne periode haft koncernansvar for en række forskellige funktioner, herunder globalt salg, innovation og produktion. Disse ansvarsområder er varetaget med base i såvel Danmark som USA.

Lars Rasmussens særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er hans erfaring med topledelse samt hans viden om effektivisering og internationalisering.

Lars Rasmussen er medlem af bestyrelserne for TDC, MT Højgaard A/S samt Højgaard Holding.

 

Terrie Curran

Terrie Curran, BSc Applied Sciences og Graduate Diploma i Marketing fra University of Technology i Sydney, født den 3. marts 1969, australsk statsborger, indstillet til valg til Lundbecks bestyrelse ved selskabets generalforsamling i 2014.

Terrie Curran har omfattende erfaring fra den farmaceutiske industri fra sine lederroller i bl.a. Merck og Celgene, hvor hun har haft ansvar indenfor salg, marketing og market access samt licensaftaler, alliance management, pipeline- og porteføljestyring. Hun har haft globale kommercielle ledelsesroller og har siden 2013 været Corporate Vice President USA hos Celgene Pharmaceuticals.

Terrie Currans særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er hendes globale erfaring og kommercielle viden fra bl.a. det amerikanske marked. Hendes viden gør hende til en relevant facilitator i diskussioner med bestyrelsen og direktionen omkring kommercialisering og market access.

 

Ad dagsordenens punkt 7:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad. dagsordenens punkt 8:
En aktionær (Kjeld Beyer) har stillet følgende forslag:

 1. Forslag om at indkaldelsen til generalforsamling suppleres med et uddrag fra årsrapporten, der indeholder en oversigt over regnskabstal, nøgletal for de sidste 5 år, driftsregnskab og balance med notehenvisninger, oversigt over eventuelle ændringer i egenkapitalen og en oversigt over tildelte aktieoptioner og tegningsoptioner pr. person.

  Udover de lovgivningsmæssige krav skal femårsoversigten over regnskabstal indeholde oplysninger om selskabets indre værdi i DKK, aktiekapitalen i      DKK, den nominelle værdi af aktier i DKK, antallet af aktier, udbytteprocent pr. aktie, børskursen ved årets udgang og rentebærende gæld over 1 år.

  Oversigten over aktieoptioner og tegningsoptioner skal indeholde oplysninger om tildelingsår, antal, kurs og værdistigning i forhold til tildelingskurs på regnskabstidspunktet.
   
 2. Forslag om at der højst må bruges 2-3 menuer (klik) på hjemmesiden for at komme til selskabets kvartals- og regnskabstal. Menuerne skal være lettilgængelige og på dansk. Årsrapporten og bestyrelsens beretning på dansk skal være tilgængelige på hjemmesiden i fem år.
   
 3. Forslag om at der for deltagende aktionærer på generalforsamlingen enten før eller efter generalforsamlingen serveres et traktement, der står i rimeligt forhold til selskabets forventninger for det kommende år. Hvis selskabet forventer et underskud eller en betydelig tilbagegang, vil der ikke blive serveret et traktement.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

 1. Vedtagelse af ændringer til vederlagsretningslinjerne for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S.

I 2012 vedtog generalforsamlingen de nuværende vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S. Udover en række - primært sproglige - tilpasninger foreslår bestyrelsen følgende ændringer af vederlagsretningslinjerne:

 • Bestyrelsen har ophævet LTI programmerne for 2010 og 2011 i overensstemmelse med bemyndigelsen i vederlagsretningslinjerne, og det foreslås, at henvisningen til disse programmer fjernes fra vederlagsretningslinjerne.
 • Mulighed for at give direktionen adgang til at deltage i et incitamentsprogram i form af et warrantprogram (Warrantprogram 2014). Warrantprogram 2014 træder i stedet for det revolverende LTI-program i 2014, 2015 og 2016, hvilket indebærer at direktionsmedlemmerne ikke vil modtage nogen aktier eller aktiebaserede instrumenter under det revolverende LTI-program i 2014, 2015 og 2016.
 • Hele ordlyden af de opdaterede "Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S" vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside senest den 4. marts 2014.
 1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse i medfør af punkt 4.1 i selskabets vedtægter til at forhøje selskabets aktiekapital ændres, så bestemmelserne i punkt 4.1 flugter med Erhvervsstyrelsens praksis.

 

Bestyrelsen foreslår derfor at punkt 4.1 erstattes med følgende nye punkt 4.1-4.3:

"4.1

Bestyrelsen er indtil den 30. marts 2015 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med et nominelt beløb indtil kr. 40.000.000. De nye aktier skal udstedes til markedskurs, og kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen kan bestemme, at kapitalforhøjelsen helt eller delvist skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder som vederlag for selskabets erhvervelse af bestående virksomhed eller andre aktiver.

4.2

Bestyrelsen er indtil den 30. marts 2015 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med et nominelt beløb indtil kr. 40.000.000. Kapitalforhøjelsen skal ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen skal fastsætte tegningskursen. Bestyrelsen kan bestemme, at kapitalforhøjelsen helt eller delvist skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder som vederlag for selskabets erhvervelse af bestående virksomhed eller andre aktiver.

4.3

Den kapitalforhøjelse, som bestyrelsen måtte bestemme i medfør af punkt 4.1 og 4.2 kan ikke overstige et samlet nominelt beløb på kr. 40.000.000."

Bestyrelsen har ophævet de eksisterende punkter 4.2 og 4.3, der begge var fuldt udtømt og udløbet hhv. den 14. april 2010 og den 21. april 2013. Bestyrelsen har foretaget de nødvendige ændringer i punkt 4.7-4.13 og bilag 7-10, således at de afspejler ophævelsen af de eksisterende punkter 4.2 og 4.3.

 1. Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominel værdi på op til 10% af aktiekapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
   
 2. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 8.5 kræves, at forslaget vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt af mindst 2/3 af aktiekapitalen repræsenteret på generalforsamlingen. Alle andre fremsatte forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

 

PRAKTISK INFORMATION

H. Lundbeck A/S byder alle aktionærer, der har rekvireret adgangskort til sig selv og en eventuel medfølgende rådgiver, velkommen på generalforsamlingen. Der gøres opmærksom på, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har rekvireret adgangskort forud for generalforsamlingen. Stemmesedler udleveres sammen med adgangskort. Adgang til generalforsamlingen sker via Receptionen, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Der er begrænsede parkeringsforhold på Ottiliavej og Krumtappen.

Adgangskort udleveres i henhold til vedtægternes pkt. 10.1, til aktionærer med stemmeret. Stemmeret tilkommer alene aktionærer, som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen den 19. marts 2014 eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet med henblik på notering i ejerbogen, jf. vedtægternes punkt 10.4.

Adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen kan rekvireres til og med den 21. marts 2014 via selskabets hjemmeside www.lundbeck.com, ved henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, tlf. 4546 0999, eller ved at returnere bestillingsblanketten til Computershare A/S. Adgangskort og stemmesedler fremsendes fra den 19. marts 2014.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 981.315.140 fordelt på aktier à DKK 5. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 5 giver én stemme, jf. vedtægternes pkt. 10.6.

Såfremt det på generalforsamlingen besluttes at udbetale udbytte til aktionærerne, vil udbyttet - med fradrag af eventuel udbytteskat - blive udbetalt ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de for VP SECURITIES A/S gældende regler herfor.

Selskabet offentliggør senest den 4. marts 2014 på selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com, følgende oplysninger og dokumenter: 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder revideret årsrapport og udkast til nye vederlagsretningslinjer, 4) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag og 5) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post eller pr. mail til investor@lundbeck.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen, medmindre svaret er offentliggjort via en spørgsmål/svar funktion på selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com, forud for generalforsamlingen.

Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet Deres aktier. I så fald skal fuldmagtsblanketten returneres i udfyldt, dateret og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i hænde senest den 21. marts 2014. Ønsker De at give fuldmagt til andre end selskabets bestyrelse, kan fuldmagtsblanket til tredjemand anvendes. De nævnte fuldmagtsblanketter kan findes på selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk via www.lundbeck.com ved anvendelse af depotnummer og adgangskode eller NEMID senest den 21. marts 2014.

Endvidere har De mulighed for at brevstemme. I så fald skal brevstemmeblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i hænde senest den 25. marts 2014 kl. 12:00. Blanket til brug for stemmeafgivelse pr. brev kan også findes på selskabets hjemmeside www.lundbeck.com, hvor brevstemme endvidere kan afgives elektronisk.

Også i år tilbyder Lundbeck simultantolkning fra dansk til engelsk i Auditoriet. Endvidere bliver generalforsamlingen transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk (kan genses efter generalforsamlingen). Se selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com.

Såfremt De har et handicap, der gør passagen fra indgangen til Auditoriet besværlig, kan De rekvirere hjælp fra personalet ved ankomst i receptionen.

 

Valby, den 4. marts 2014

 

Bestyrelsen

H. Lundbeck A/S

 

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Chief Specialist, Investor Relations Media Relations Manager
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 30 00
   
Jens Høyer  
Investor Relations Officer  
jshr@lundbeck.com  
+45 36 43 33 86  
   

 

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været en af de førende aktører inden for forskning i hjernesygdomme. Vores udvikling og distribution af nyskabende behandlinger gør fortsat en forskel for mennesker med hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og slagtilfælde.

Vi beskæftiger ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande, som arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg, og de er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig, Italien og Mexico. Lundbeck omsatte for DKK 15,3 mia. i 2013.

Abonner

Dokumenter og links