Ny incitamentsordning i Lundbeck-koncernen


            
Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S, har på bestyrelsesmøde afholdt den
22. april 2008 besluttet, i overensstemmelse med bemyndigelsen i
selskabets vedtægter pkt. 4.3, at udstede tegningsoptioner
("warrants") for indtil i alt nominelt 2.500.000 kr. svarende til
500.000 aktier.

 
Tegningsberettigede er medlemmerne af H. Lundbeck A/S's direktion, et
kommende medlem af H. Lundbeck A/S' direktion, der ansættes som den
administrerende direktør, samt ledende medarbejdere, der er udpeget
af H. Lundbeck A/S's direktion, og som er ansat i H. Lundbeck A/S
eller H. Lundbeck A/S's datterselskaber. Nævnte datterselskaber udgør
danske og udenlandske selskaber, i hvilke H. Lundbeck A/S direkte
eller indirekte ejer minimum 50 % af aktierne. Det er en betingelse
for, at et kommende medlem af Selskabets direktion, der ansættes som
den administrerende direktør, er tegningsberettiget, at denne
tiltræder (første arbejdsdag) senest den 1. oktober 2008. Medlemmerne
af selskabets bestyrelse er ikke omfattet af ordningen.
 
Retten til at tegne tegningsoptioner i henhold til de gældende vilkår
tildeles den 6. maj 2008, dog er tildelingsdagen lig
tiltrædelsesdagen for så vidt angår selskabets kommende
administrerende direktør, såfremt denne tiltræder i perioden 6. maj
2008 - 1. oktober 2008, begge dage inklusive. Tiltræder et af de
nuværende medlemmer af H. Lundbeck A/S's direktion som selskabets
administrerende direktør, gælder sidstnævnte tildelingsdag det
yderligere antal tegningsoptioner, som kan tegnes, jf. nedenfor.
 
For direktionen er erhvervelse af samtlige de tegnede
tegningsoptioner eller en del heraf den 6. maj 2011 betinget af H.
Lundbeck A/S's placering i en sammenligningsgruppe af selskaber inkl.
H. Lundbeck A/S (peer-gruppe) med hensyn til samlet afkast til
aktionærerne (Total Shareholder Return), samt at direktørens
ansættelsesforhold ikke er opsagt eller ophævet i perioden fra og med
6. maj 2008 til og med 6. maj 2011. Tilsvarende gælder
tegningsoptioner tegnet af selskabets kommende administrerende
direktør, idet 3 års perioden regnes fra tiltrædelsesdagen.
 
Bestyrelsen har fastsat det antal tegningsoptioner, de enkelte
medlemmer af direktionen kan tegne, til et antal, hvis markedsværdi
svarer til 8 måneders grundløn i 2008 for det respektive
direktionsmedlem fratrukket 10 % af 12 måneders grundløn i 2008.
Tilsvarende gælder selskabets kommende administrerende direktør, idet
8 måneders grundløn i 2008 ændres til 12 måneders grundløn i 2008.
Tiltræder et af de nuværende direktionsmedlemmer som selskabets
administrerende direktør, tildeles dog alene et yderligere antal
tegningsoptioner, hvis markedsværdi svarer til 4 måneders grundløn i
2008 som administrerende direktør fratrukket 10 % af forskellen
mellem 4 måneders grundløn i 2008 før tiltrædelsen og 4 måneders
grundløn i 2008 som administrerende direktør.
 
Tegningsoptionerne giver ret til at tegne 1 (én) aktie i selskabet af
nom. DKK 5. Tegning af aktier sker til en kurs pr. aktie à nominelt
DKK 5 svarende til gennemsnittet af H. Lundbeck A/S aktiens
slutkurser på Københavns Fondsbørs, alle handler, i børsdagene i
perioden 23. april 2008 - 29. april 2008, begge dage inklusive, dog
kan kursen pr. nominelt 1 kr. ikke være lavere end 85 % af H.
Lundbeck A/S-aktiens markedskurs på tildelingstidspunktet, alle
handler, divideret med 5 og afrundet opad til nærmeste hele antal
kroner (udnyttelseskursen). Tegningsoptionerne kan udnyttes i
perioden fra og med erhvervelses-dagen, den 6. maj 2011, til og med
den 5. maj 2016 henholdsvis i tilsvarende 5 års periode for så vidt
angår tegningsoptioner tegnet af selskabets kommende administrerende
direktør.
 
Antallet af tildelte tegningsoptioner til de nuværende medlemmer af
direktionen beregnes og fastsættes, når udnyttelseskursen er kendt,
dog senest den 5. maj 2008. Den maksimale værdi den 6. maj 2008
beregnes i henhold til Black & Scholes formlen, idet det forudsættes,
at H. Lundbeck A/S placeres som nr. 1 i ovennævnte
sammenligningsgruppe.
 
Markedsværdien pr. tegningsoption på beslutningstidspunktet den 22.
april 2008 er opgjort til ca. DKK 31,20 i henhold til Black & Scholes
formlen ud fra følgende forudsætninger: En udnyttelseskurs på DKK
112, en volatilitet for Lundbeck aktien på 30%, en udbytteprocent på
2,31%, en risikofri rente på 4,17%, og en periode på i gennemsnit ca.
68 måneder. 
 
Bestyrelsen besluttede endvidere at tildele de respektive
direktionsmedlemmer et antal vederlagsfri aktier i H. Lundbeck A/S,
hvis antal beregnes ved at dividere 10% af det enkelte
direktionsmedlems grundløn i 2008 med udnyttelseskursen gældende for
tegningsoptionerne, dog reguleres antallet af aktier i det omfang det
er nødvendigt for at overholde 10%-værdigrænsen i Ligningslovens § 7
H, stk. 2, nr. 2 b). Aktierne tildeles på vilkår, der er i
overensstemmelse med vederlagsretningslinjer for direktionen i H.
Lundbeck A/S, som er vedtaget på selskabets ordinære
generalforsamling den 22. april 2008. Tilsvarende gælder øvrige
ledende medarbejdere og selskabets kommende administrerende direktør,
dog tildeles alene yderligere aktier svarende til et forskelsbeløb,
såfremt et af de nuværende direktionsmedlemmer tiltræder som
selskabets administrerende direktør.
 
Regnskabsmæssigt vil de tildelte aktier og tegningsoptioner blive
indregnet over resultatopgørelsen til fair value, idet der foretages
en sandsynlighedsberegning vedrørende H. Lundbeck A/S' placering i
ovennævnte sammenligningsgruppe for så vidt angår tegningsoptionerne
tildelt direktionen og den kommende administrerende direktør.
Direktionens erhvervelse af aktier og tegningsoptioner er betinget af
opnåelse af markedsmæssige mål, hvorfor værdien heraf indregnes over
resultatopgørelsen over optjeningsperioden (3 år). Værdien af øvrige
tildelinger indregnes over resultatopgørelsen på
tildelingstidspunktet i 2. kvartal 2008.
 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på
Lundbeck-koncernens resultat for regnskabsåret 2008.
 
Lundbeck kontakt
 

Investorer:        Presse:
               
Jacob Tolstrup       Anders Schroll
Director          Head of Communication
Tlf. 36 43 30 79      Tlf. 36 43 20 81
               
Palle Holm Olesen     Jens Højbjerg
Head of Investor Relations Media Relations Manager
Tlf. 36 43 24 26      Tlf. 36 43 28 33

 
Fondsbørsmeddelelse nr. 336 - 23. april 2008
 
Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring
og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske
sygdomme. Koncernen havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 11 mia.
(cirka EUR 1,5 mia. eller USD 2,0 mia.). Antallet af medarbejdere er
ca. 5.300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com

Abonner