Nye data viser effekt af kombinationsbehandling med Azilect® (rasagilin tabletter) hos visse patienter med tidlig Parkinsons sygdom

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) og Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Teva) har i dag offentliggjort, at en dobbeltblændet, placebo-kontrolleret, randomiseret multicenter-undersøgelse af Azilect® (rasagilin tabletter) nåede sit primære mål. Undersøgelsen under navnet ANDANTE, som er en forkortelse for Add oN to Dopamine AgoNists in the TrEatment of Parkinson’s disease (supplement til dopaminregulerende behandling af Parkinsons), vurderede virkningen af og tolerancen for Azilect® som et supplement til dopaminregulerende behandling sammenlignet med et placebo-supplement. Virkningen af Azilect® som supplement til levodopa er allerede blevet slået fast i tidligere undersøgelser og har ført til en licens som supplement til levodopa. Virkningen i kombination med dopaminregulerende stoffer har til gengæld ikke været undersøgt tidligere.

Resultater fra undersøgelsen viste, at tilsætning af ét mg Azilect pr. dag, sammenlignet med placebo-behandling, gav en statistisk signifikant forbedring [Primære måltal: behandlingseffekt ± SE -2,4 ± 0,95 (95% CI -4,3, -0,5, p = 0,012)] i alt på UPDRS-skalaen (Unified Parkinsons Disease Rating Scale, del I, II og III, version tre) fra starttidspunktet til uge 18 hos patienter, der er suboptimalt kontrollerede med dopaminregulerende stof i monoterapi. Azilect® blev veltolereret uden signifikant forskel i bivirkninger sammenlignet med placebo.

"Det positive resultat af denne undersøgelse er en vigtig nyhed for alle, der er berørt af Parkinsons," siger Robert A. Hauser MD, MBA og direktør for Parkinson’s Disease & Movement Disorders Center ved University of South Florida. Hauser er den ledende forsker i undersøgelsen og udtaler, at "ud over at rasagilin lindrer symptomerne for de patienter, der er suboptimalt kontrollerede med dopaminregulerende stof i monoterapi, bekræfter undersøgelsen, at rasagilin tolereres godt, og at der er støtte til beviset for, at rasagilin kan bruges som supplement til en dopaminregulerende behandling."

Som monoamin-oxidase B (MAO-B)-hæmmer virker Azilect® ved at forøge mængden af det synaptiske dopamin. Den måde Azilect® virker på understreger rationalet for supplerende behandling i forbindelse med dopaminregulerende stoffer ved behandling af Parkinsons.

"Dataene fra ANDANTE klarlægger i stigende grad den kliniske profil for Azilect® og den rolle, Azilect® spiller for at dække behovene hos Parkinsons-patienter. Og dét på flere tidspunkter under udviklingen af sygdommen,” udtaler Michael Hayden, forskningsdirektør hos Teva. Han tilføjer, at ”Teva ser sig derfor forpligtet til fortsat at forske for at kunne forstå, hvordan Azilect® virker på Parkinsons-ramte, samt ser sig forpligtet til at dele de vigtige resultater på videnskabeligt plan."

"Vi er tilfredse med undersøgelsens resultater, da de styrker den virknings- og toleranceprofil, vi har oplevet i det kliniske udviklingsprogram for Azilect® " siger Anders Gersel Pedersen, koncerndirektør for forskning og udvikling i Lundbeck. "ANDANTE er et eksempel på Lundbecks langsigtede forpligtelse til at kæmpe for fremskridt i behandlingsformer, der opfylder de specifikke behov hos alle, der er involveret i sygdomme i det centrale nervesystem, herunder patienter, sundhedspersonale og foreninger."

Resultaterne af undersøgelsen bliver præsenteret i dag under den gren, der omfatter lovende forskning, det såkaldte ’Emerging Science’-program (tidligere kendt som Late-Breaker Science) på årsmødet i det 65. American Academy of Neurology (AAN) i San Diego, Californie. Fuldstændige data fra undersøgelsen vil blive indsendt til offentliggørelse.

Om undersøgelsen

ANDANTE er en undersøgelse over 18 uger. Den er dobbeltblind, placebo-kontrolleret, randomiseret og foregår flere steder, en såkaldt multicenter-undersøgelse, der vurderer sikkerhed og klinisk virkning af rasagilin sammenlignet med placebo som supplement til behandling af tidlig Parkinsons med en fast dosis af dopaminregulerende stoffer (dopaminagonister/DA -stoffer).

I tillæg til de ovenfor beskrevne resultater viser data fra analysen af det sekundære mål, at supplementet af Azilect® resulterede i en statistisk signifikant forbedring i subskalaen for UPDRS motoriske undersøgelser (del III; p = 0,007). Der var ingen signifikante forskelle mellem grupperne for aktiviteterne i de daglige gøremål (Activities of Daily Living/ADL; p = 0,301) eller for CGI-I tallene. Azilect® blev veltolereret i undersøgelsen.

ANDANTE blev udført ved 50 forskningscentre i USA (multicenter-undersøgelse). I alt 328 frivillige, tilfældigt udvalgte patienter, som var i suboptimal monoterapi med DA-stoffer, deltog i undersøgelsen, hvor de fik behandling med Azilect® supplement (N = 163) eller placebo (N = 165). Deltagerne kom til midtvejskontrol på klinikken efter ni uger og til slutkontrol igen efter 18 uger.

For at deltage i forsøget skulle patienterne være på en fast DA-monoterapi i ≥ 30 dage. Forsøgsdeltagerne kunne ikke tage imod en optimal behandlingsdosis af DA-stof pga. uacceptable bivirkninger, eller de oplevede, at de ikke længere havde fuld kontrol over deres Parkinsons-symptomer og derfor havde brug for et yderligere behandlingsmæssigt medikament. En ’redningsbehandling’ med levodopa blev tilladt, når patienten havde påbegyndt behandlingen med forsøgsmedicinen og havde afsluttet fire ugers behandling. Selve behandlingen med DA-stof kunne ikke justeres i løbet af undersøgelsen.

Bivirkningsprofilen for Azilect som supplement til DA-behandling blev evalueret for at se, om der var ændringer i art og hyppighed af dopaminerge bivirkninger.

Om Azilect®

Azilect® anføres som behandling for idiopatisk Parkinsons sygdom som monoterapi (uden levodopa) eller som kombinationsbehandling (med levodopa) hos patienter, hvor der er udsving i forhold til slutdosis.

Azilect® findes i øjeblikket på markedet i mere end 40 lande på verdensplan, herunder i USA, Canada, Israel, Mexico samt alle EU-lande. Teva har en mangeårig kontrakt om fælles udvikling og markedsføring af Azilect® for Europa, samt for nogle yderligere markeder med H. Lundbeck A/S. I USA og Canada markedsføres Azilect® af Tevas helejede datterselskab, Teva Neuroscience, Inc. (www.tevaneuro.com).

Produktinformation Azilect® rasagilin

Indikationer: Behandling af idiopatisk Parkinsons sygdom som monoterapi (uden levodopa) eller som kombinationsbehandling (med levodopa) hos ptt. med end-of-dose fluktuationer. Dosering: 1 mg én gang dagligt med eller uden levodopa. Ældre: Dosisjustering ikke nødvendig. Pædiatrisk population: Bør ikke anvendes pga. manglende dokumentation. Nedsat leverfunktion: Brug af rasagilin til ptt. med alvorligt nedsat leverfunktion er kontraindiceret. Brug af rasagilin til ptt. med moderat nedsat leverfunktion bør undgås. Der bør udvises forsigtighed ved iværksættelse af behandling med rasagilin hos ptt. med let nedsat leverfunktion. Hvis patientens leverfunktion udvikler sig fra at være let nedsat til moderat nedsat, bør behandlingen med rasagilin seponeres. Nedsat nyrefunktion: Dosisjustering ikke nødvendig. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Samtidig behandling med andre monoaminoxidase (MAO) hæmmere (inkl. håndkøbs- og naturpræparater) eller pethidin. Der skal gå mindst 14 dage fra seponering af rasagilin til iværksættelse af behandling med MAO hæmmere eller pethidin. Kontraindiceret hos ptt. med alvorligt nedsat leverfunktion. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Samtidig behandling med rasagilin og fluoxetin eller fluvoxamin bør undgås. Der bør gå mindst fem uger fra seponering af fluoxetin til iværksættelse af behandling med rasagilin. Der bør gå mindst 14 dage fra seponering af rasagilin til iværksættelse af behandling med fluoxetin eller fluvoxamin. Samtidig indtagelse af rasagilin og dextromethorfan eller sympatomimetika eller lægemidler mod forkølelser, der indeholder ephedrin eller pseudoephedrin, anbefales ikke. Under det kliniske udviklingsprogram gav forekomsten af melanomtilfælde anledning til overvejelser om, hvorvidt der var en mulig sammenhæng med anvendelsen af rasagilin. De indsamlede data tyder på, at det er Parkinsons sygdom, og ikke noget specielt anvendt lægemiddel, der er forbundet med en øget risiko for hudcancer (ikke udelukkende melanom). Enhver mistænkelig hudforandring bør vurderes af en speciallæge. Der bør udvises forsigtighed ved iværksættelse af behandling med rasagilin hos ptt. med let nedsat leverfunktion. Brug af rasagilin til ptt. med moderat nedsat leverfunktion bør undgås. Interaktioner: Rasagilin må ikke gives sammen med andre MAO hæmmere (inkl. håndkøbs- og naturpræparater), da der er risiko for non-selektiv MAO hæmning, som kan medføre hypertensive kriser. Der er observeret alvorlige bivirkninger ved samtidig indtagelse af pethidin og MAO hæmmere, deriblandt en anden selektiv MAO-B hæmmer. Samtidig indtagelse af rasagilin og pethidin er kontraindiceret. Der er observeret lægemiddelinteraktion ved samtidig indtagelse af sympatomimetiske lægemidler og MAO-hæmmere. Lægemiddelinteraktion er observeret ved samtidig indtagelse af dextromethorfan og non-selektive MAO hæmmere. Samtidig indtagelse af rasagilin og fluoxetin eller fluvoxamin bør undgås. Der er observeret alvorlige bivirkninger ved samtidig indtagelse af SSRI’ere, SNRI’ere, tricykliske og tetracykliske antidepressiva samt MAO-hæmmere. Set i lyset af rasagilins MAO-hæmmende virkning bør antidepressiva derfor gives med forsigtighed. Hos ptt. med Parkinsons sygdom i vedvarende kombinationsbehandling med levodopa sås ingen klinisk signifikant effekt af levodopabehandlingen på rasagilin clearance. In vitro metaboliseringsundersøgelser har vist, at cytochrom P450 1A2 (CYP1A2) er det vigtigste enzym i metaboliseringen af rasagilin. Samtidig indgift af rasagilin og ciprofloxacin (en hæmmer af CYP1A2) øgede AUC af rasagilin med 83%. Samtidig indgift af rasagilin og teofyllin (et substrat af CYP1A2) påvirkede ikke farmakokinetikken for nogle af produkterne. Potente hæmmere af CYP1A2 kan således ændre rasagilins plasmakoncentration og bør anvendes med forsigtighed. Der er risiko for, at der hos rygere kan ses nedsat plasmakoncentration af rasagilin som følge af metabolisering via CYP1A2. Samtidig indtagelse af rasagilin og entakapon øgede den orale clearance af rasagilin med 28%. Tyramin/rasagilin interaktion: Resultater fra fem undersøgelser, hvor raske frivillige og ptt. med Parkinsons sygdom fik en testdosis af tyramin, og resultaterne af hjemmeblodtryksmåling efter måltider (med 464 ptt. i behandling med 0,5 eller 1 mg rasagilin dagligt eller placebo i kombinationsbehandling med levodopa i seks måneder uden restriktioner i patienternes tyraminindtagelse) samt det faktum, at der ikke sås tyramin/rasagilin interaktion i kliniske undersøgelser gennemført uden restriktioner i tyraminindtagelse, viser, at det er sikkert at anvende rasagilin uden at begrænse indtagelsen af tyramin i kosten. Graviditet og amning: Der foreligger ikke kliniske data om eksponering for rasagilin under graviditet. Dyreforsøg indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger på drægtighed, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling. Bør kun anvendes med forsigtighed til gravide. Data fra undersøgelser indikerede, at rasagilin hæmmer prolaktinsekretionen og derfor kan hæmme mælkedannelsen. Det vides ikke, om rasagilin udskilles i modermælken. Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af rasagilin til kvinder, der ammer. Trafikfarlighed: Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Ptt. bør tilrådes forsigtighed ved betjening af maskiner, herunder også bilkørsel eller motorcykelkørsel, indtil de er forholdsvis sikre på, at AZILECT ikke påvirker dem ugunstigt. Bivirkninger: Meget almindelige (>1/10): I monoterapi: Hovedpine. I kombinationsterapi: Dyskinesi. Almindelige (>1/100, <1/10): I monoterapi: Influenza, hudcarcinom, leukopeni, allergisk reaktion, depression, hallucinationer, conjunctivitis, vertigo, angina pectoris, rhinitis, flatulens, dermatitis, muskuloskeletale smerter, nakkesmerter, artritis, pludselig opstået vandladningstrang, feber, utilpashed. I kombinationsterapi: Nedsat appetit, hallucinationer, abnorme drømme, dystoni, karpaltunnelsyndrom, balanceforstyrrelser, ortostatisk hypotension, mavesmerter, forstoppelse, kvalme og opkastning, mundtørhed, udslæt, artralgi, nakkesmerter, vægttab, faldulykker. Ikke almindelige (>1/1000, <1/100): I monoterapi: Nedsat appetit, cerebrovaskulært tilfælde, myokardieinfarkt, vesikulobulbært udslæt. I kombinationsterapi: Hudmelanom, forvirring, cerebrovaskulært tilfælde, angina pectoris. Der kan forekomme alvorlige bivirkninger ved samtidig brug af MAO-hæmmere og SSRI’ere, SNRI’ere, tricykliske samt tetracykliske antidepressiva. Efter markedsføringen har ptt. i samtidig behandling med antidepressiva/SNRI og rasagilin indberettet tilfælde af serotoninsyndrom. Efter markedsføringen er der indberettet tilfælde af forhøjet blodtryk. For MAO-hæmmere foreligger der rapporter om lægemiddelinteraktion ved samtidig indtagelse af sympatomimetika. Overdosering: Der er rapporter om symptomer såsom dysfori, hypomani, hypertensive kriser og serotoninsyndrom efter overdosering med Azilect i doser fra 3 mg til 100 mg. Der findes ingen specifik antidot. I tilfælde af overdosering bør patienten overvåges, og passende symptomatisk og understøttende behandling iværksættes.

 

Lundbeck kontakt

Mads Kronborg, Media Relations Manager                     Simon Augustesen, Media Relations

Telefon (direkte): +45 36 43 28 51                                   Telefon (direkte): +45 36 43 49 80

 

Teva IR kontakt

Kevin C. Mannix                        United States                (215)591-8912

Kristen Frank                             United States                (215) 591-8908

Tomer Amitai                             Israel                            972 (3) 926-7656

 

Teva pressekontakt

Hadar Vismunski-Weinberg        Israel                            972 (3) 926-7687

Denise Bradley                          United States                (215) 591-8974

 

Om Lundbeck
Lundbeck er et globalt farmaceutisk selskab, der er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med hele værdikæden fra forskning, udvikling, og produktion til markedsføring og salg af lægemidler i hele verden. Selskabets lægemidler er rettet mod lidelser som depression, angst, psykoser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme. Lundbecks udviklingsportefølje består af en række udviklingsprogrammer i den mellemste og sene udviklingsfase.

Lundbeck har i dag over 5.800 ansatte verden over, hvoraf de 2.000 arbejder i Danmark. Vi har medarbejdere i 57 lande, og vores produkter er registreret i mere end 100 lande. Vi har forskningscentre i Danmark, Kina og USA og produktionsfaciliteter i Italien, Frankrig, Mexico, Kina og Danmark. Lundbeck omsatte i 2012 for DKK 15,0 mia. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

 

Om Teva

Teva er en førende global lægemiddelvirksomhed, der arbejder for at øge adgangen til sundhedspleje i højeste kvalitet ved at udvikle, producere og markedsføre både generiske og innovative lægemidler. Teva har hovedkontor i Israel og er verdens førende producent af generiske lægemidler med et sortiment med over 1.000 molekyler og egen tilstedeværelse i omkring 60 lande.

Teva har aktiviteter indenfor blandt andet hjernesygdomme, onkologi og smerte og har omkring 46.000 medarbejdere verden over. I 2012 omsatte Teva for USD 20,3 mia.

Abonner

Dokumenter og links