Rapport for 4. kvartal og helår 2009 Lundbeck opnår omsætningsvækst på 22% i 2009 og lever op til de finansielle forventninger til 2009


            
H. Lundbeck A/S (Lundbeck) annoncerer årsregnskab for 2009, som lever op til de
finansielle forventninger og viser fortsat vækst i alle regioner. Omsætningen
for hele året udgjorde DKK 13.747 mio., hvilket var en stigning på 22% opgjort i
lokalvaluta i forhold til 2008. Væksten var drevet af vores hovedprodukter samt
opkøbet af Ovation Pharmaceuticals, Inc., (nu Lundbeck Inc.).

·       Ved indgangen til 2010 har Lundbeck tre produkter - Azilect(®),
Xenazine(®) og Sabril(®) - med potentialet til at bidrage væsentligt til
Lundbecks omsætning og vækst.

·       Cipralex(®), Ebixa(®) og Azilect(®) viser fortsat høj vækst og opnåede
en omsætnings­fremgang på henholdsvis 12%, 17% og 43%. Salget af Lexapro steg
med 9%.

·       Xenazine(®) bidrog med DKK 298 mio. på 9 måneder, efter opkøbet af
Ovation (nu Lundbeck Inc.) i marts 2009.

·       Lundbeck nedskriver rettighederne til Circadin(®) med DKK 157 mio.

·       Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 2.858 mio. i 2009. Årets
EBIT-margin var 20,8%. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK
3.728 mio., svarende til en EBITDA-margin på 27,1%.

·       Lundbeck forventer en omsætning på DKK 14,3-14,8 mia. og et resultat af
primær drift (EBIT) på DKK 3,0-3,4 mia. i 2010.

·       Bestyrelsen foreslår at udbetale udbytte på DKK 3,07 pr. aktie.


 Omsætningsfordeling    2009   2008       Vækst

             DKK mio. DKK mio. Vækst I lokalvaluta
----------------------------------+--------+--------------------
 Cipralex(®)       5.320  |  4.829| 10%      12%
                 |    |
 Lexapro(®)       2.451  |  2.464| (1%)      9%
                 |    |
 Ebixa(®)        2.162  |  1.878| 15%      17%
                 |    |
 Azilect(®)       769   |   553| 39%      43%
                 |    |
 Xenazine(®)       298   |    -|  -       -
                 |    |
                   |     |
                 |    |
 Europa         7.216  |  6.480| 11%      12%
                 |    |
 USA           3.632  |  2.464| 47%      58%
                 |    |
 Internationale Markeder 2.621  |  2.433|  8%      13%
                 |    |
                   |     |
                 |    |
 Samlet omsætning    13.747  | 11.572| 19%      22%
                 |    |

Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg udtaler i forbindelse med årsrapporten:
"Vores hovedprodukter forsætter med at vinde markedsandele, vi har opnået gode
økonomiske resultater og vi har levet op til vores finansielle forventninger. På
trods af at udviklingen af Lu AA21004 er forsinket, har yderligere kliniske data
styrket vores tro på lægemidlet. I løbet af året opkøbte vi Lundbeck Inc., og
med lanceringen af Decisions Now-programmet har vi gjort store fremskridt med
hensyn til at adressere 2012-udfordringen."


Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

                   4. kvt. 2009 4. kvt. 2008  Helårt  Helår

                       2009     2008   2009   2008


--------------------------------------------------------------------------------
 Hovedtal (DKK mio.)
                               |         |
 Omsætning                 3.540     2.741 | 13.747  11.572 |
                               |         |
 Driftsresultat før afskrivninger      800      395 |  3.728   3.418 |
 (EBITDA)                          |         |
                               |         |
 Resultat af primær drift (EBIT)       408      212 |  2.858   2.354 |
                               |         |
 Finansielle poster, netto          (73)     (77)|  (192)   (28)|
                               |         |
 Resultat før skat              336      126 |  2.666   2.283 |
                               |         |
 Skat                    100       1 |   659    620 |
                               |         |
 Periodens resultat             236      125 |  2.007   1.663 |
                               |         |
                                 |          |
                               |         |
 Egenkapital                8.803     7.511 |  8.803   7.511 |
                               |         |
 Aktiver                 17.127    12.526 | 17.127  12.526 |
                               |         |
                                 |          |
                               |         |
 Investeret kapital            12.278     9.438 | 12.278   9.438 |
                               |         |
                                 |          |
                               |         |
 Pengestrømme fra drifts- og         366      42 | (2.040)  2.193 |
 investeringsaktivitet                    |         |
                               |         |
 Investeringer i materielle          87      117 |   258    229 |
 aktiver, brutto                       |         |
                               |         |
                                 |
                               |
 Nøgletal                           |
                               |         |
 EBIT-margin (%)(1)             11,5      7,7 |  20,8   20,3 |
                               |         |
 Afkastningsgrad (%)             3,3      4,1 |  28,0   30,0 |
                               |         |
 Forsknings- og               25,0     31,2 |  23,2   25,8 |
 udviklingsomkostninger                   |         |
 som procent af omsætningen (%)               |         |
                               |         |
 Egenkapitalforrentning (%)(1)        2,7      1,7 |  24,6   22,8 |
                               |         |
 Egenkapitalandel (%)(1)          51,4     60,0 |  51,4   60,0 |
                               |         |
                                 |
                               |
 Aktiedata                           |
                               |         |
 Antal aktier til beregning af       196,1     196,1 |  196,1   196,8 |
 resultat pr. aktie (EPS) (mio.)               |         |
                               |         |
 Antal aktier til beregning af       196,1     196,1 |  196,1   196,8 |
 udvandet resultat pr. aktie (DEPS)             |         |
 (mio.)                           |         |
                               |         |
 Resultat pr. aktie (EPS) (DKK)(1))     1,20     0,64 |  10,24   8,45 |
                               |         |
 Udvandet resultat pr. aktie (DEPS)     1,20     0,64 |  10,24   8,45 |
 (DKK)(1)                          |         |
                               |         |
 Cashflow pr. aktie (DKK)(1))        3,24     0,28 |  15,47   14,12 |
                               |         |
 Indre værdi pr. aktie (DKK)(1)      44,89     38,30 |  44,89   38,30 |
                               |         |
 Markedsværdi (DKK mio.)         18.582    21.657 | 18.582  21.657 |
                               |         |
 Børskurs, ultimo perioden (DKK)      94,75    110,00 |  94,75  110,00 |
                               |         |
 Foreslået udbytte pr. aktie          -      -|  3,07   2,30|
                               |         |
                                 |
                               |         |
 Øvrige                            |          |
                               |         |
 Antal medarbejdere (omregnet til     5.733     5.318 |  5.733   5.318 |
 fuldtidsansatte)                      |         |
                               |         |

1) Beregning af nøgletal følger Den Danske Finansanalytikerforenings
"Anbefalinger og nøgletal 2005".


Lundbecks udviklingsportefølje
Lundbeck udvikler en række nye og lovende lægemidler inden for selskabets
eksisterende specialeområder - depression, angst og psykoser - samt inden for
nye områder som f.eks. epilepsi, slagtilfælde og alkoholafhængighed. Lundbecks
pipeline består i øjeblikket af:

Ét stof, som gennemgås af FDA
Fem stoffer i klinisk fase III
Fem stoffer i klinisk fase II

Et stof i klinisk fase I

Udviklingen i vores pipeline er opsummeret nedenfor.

Klinisk fase III
Der er modtaget hovedresultater fra de kliniske undersøgelser i fase III
programmet med Lu AA21004 til behandling af depression, og de yderligere data
modtaget fra undersøgelserne har vist opmuntrende resultater for den potentielle
behandlingseffekt og tolerabilitetsprofil for Lu AA21004. Som tidligere meddelt
er det blevet konkluderet, at det er nødvendigt at foretage yderligere studier,
herunder højere doser, for at kunne ansøge om markedsføringstilladelse i USA.
Planerne er ved at blive færdiggjort, og det nye program forventes at blive
igangsat i løbet af 1. halvår 2010.

Fase III programmet med nalmefene til behandling af alkoholafhængighed forløber
planmæssigt, og to af de tre studier er nu enten afsluttede eller tæt på at
afslutte patient­rekrutteringen, som er forud for tidsplanen. Data fra det
kliniske program forventes omkring slutningen af 2010. Der forventes indsendt
registreringsansøgning i Europa i 2. halvår 2011.

Fase III programmet med desmoteplase har både i DIAS-3 og DIAS-4 indledningsvist
oplevet en langsom patientrekruttering. Der vil blive taget flere centre i brug
i løbet af de næste 6 måneder, og der vil blive foretaget andre tiltag for at
fremskynde patientrekrutteringen. Der forventes kun en begrænset indvirkning på
den tidligere offentliggjorte tidsplan. Hvis studierne giver positive
resultater, vil desmoteplase kunne blive berettiget til "priority review" hos
FDA.

Rekrutteringen i det kliniske fase III program med clobazam hos patienter fra 2
til 60 år med Lennox-Gastaut Syndrom er afsluttet. Der forventes data medio
2010, og indleveringen af en NDA-ansøgning i USA forventes at ske i starten af
2011.

Rekrutteringen af de første patienter i det påkrævede sikkerhedsstudie i det
kliniske fase III program med IV carbamazepin forventes påbegyndt i løbet af 1.
halvår 2010. Det forventes i øjeblikket, at registreringsansøgningen vil blive
indleveret i USA i 2012.

Klinisk fase II
I december 2009 blev der offentliggjort positive hovedresultater fra de kliniske
undersøgelser i fase II udviklingsprogrammet med zicronapin til behandling af
skizofreni. Programmet bestod af to undersøgelser, som i alt inkluderede ca.
375 patienter.

I de to nyligt gennemførte randomiserede kliniske fase II studier blev
zicronapin afprøvet i flere forskellige doser på mellem 3 og 10 mg/dagligt. De
to studier var eksplorative og har derfor ikke statistisk styrke til at kunne
udvise klare statistiske forskelle. Alligevel viste zicronapin i studierne klar
statistisk signifikant adskillelse fra placebo med doser på 7 og 10 mg og meget
lovende effekt- og sikkerhedsdata ved sammenligning med olanzapin. I det
placebokontrollerede studie viste zicronapin et klart dosisrespons og en
statistisk signifikant forbedring i PANSS (Positive And Negative Syndrome Scale)
score både ved 7 og 10 mg doser. I studiet med olanzapin som referencestof viste
zicronapin en sammenlignelig reduktion i PANSS score. Af begge undersøgelser kan
det konkluderes, at zicronapin generelt var sikkert og veltolereret. Lundbeck er
i øjeblikket ved at færdiggøre planlægningen af yderligere klinisk arbejde med
zicronapin, herunder planer om det afsluttende pivotalprogram, som forventes
igangsat i slutningen af 2010.

I det kliniske fase II studie med Lu AA24493 til behandling af Friedreichs
ataksi, som blev indledt i november 2009, går patientrekrutteringen hurtigt, og
der forventes data medio 2010. Fase I programmet med Lu AA24493 til behandling
af iskæmisk slagtilfælde forventes ligeledes at blive afsluttet medio 2010.

I november måned offentliggjorde Lundbeck igangsættelsen af et
placebokontrolleret multicenterstudie med fast dosis af Lu AE58054 som
supplement til donepezil hos patienter med moderat Alzheimers sygdom. Det
planlægges at rekruttere ca. 270 patienter i det kliniske fase II studie.
Formålet med dette studie er at undersøge, om Lu AE58054 efter 24 uger forbedrer
kognition og funktionsevne hos patienter med moderat Alzheimers sygdom, som
allerede får behandling med donepezil. Yderligere er det igangværende kliniske
fase II studie med Lu AE58054 hos patienter med skizofreni ved at blive
afsluttet, og Lundbeck forventer at rapportere hovedresultater fra studiet i 1.
halvår 2010.

Udviklingen af Lu AA24530 forløber planmæssigt. På baggrund af de positive
kliniske fase II data, der blev rapporteret i juli 2009, planlægges det at start
et pivotalt fase III studie i slutningen af 2010

I november 2009 blev de to kliniske fase II studier med Lu AA34893 i bipolar
lidelse og depression bragt til ophør for at udføre yderligere prækliniske
undersøgelser. Lundbeck har nu besluttet at give højere prioritet til
udviklingen af Lu AA21004 og Lu AA24530 og har afsluttet det kliniske
udviklingsprogram for Lu AA34893. Lu AA34893 var det tredje stof, som var en del
af samarbejdet med Takeda.

I maj 2009 blev det kliniske fase II studie med Lu AA39959 til behandling af
bipolar lidelse indstillet. Det prækliniske arbejde forløber planmæssigt, og der
forventes truffet en beslutning om den fremtidige udvikling af dette projekt i
slutningen af 2010.

Klinisk fase I
Profilen for Lu AA38466 gør videreudvikling af stoffet indenfor neurologiske
sygdomme mindre attraktiv, hvilket er grunden til, at vi har bragt det kliniske
fase I program for dette projekt til ophør.

Omsætning
Den samlede omsætning i 4. kvartal udgjorde DKK 3.540 mio., hvilket var en
stigning på 35% i lokalvaluta i forhold til samme kvartal i 2008. Alle Lundbecks
hovedprodukter opnåede vækst i kvartalet, mens Lundbeck Inc. bidrog med en
omsætning på DKK 361 mio.


 Samlet omsætning 4. kvt. 2009 4. kvt.         Vækst   2009
                  2008

         DKK mio.   DKK mio. Vækst i lokalvaluta DKK mio.
------------------------------+--------+-----------------------------+
 Cipralex(®)       1.354|  1.151|  18%      18%  5.320|
               |    |               |
 Lexapro(®)        600|   509|  18%      43%  2.451|
               |    |               |
 Ebixa(®)         548|   475|  15%      17%  2.162|
               |    |               |
 Azilect(®)        225|   169|  33%      34%   769|
               |    |               |
 Xenazine(®)        116|    -|   -       -   298|
               |    |               |
 Andre lægemidler     620|   388|  60%      67%  2.469|
               |    |               |
 Anden omsætning      78|   49|  57%      59%   278|
               |    |               |
 Samlet omsætning    3.540|  2.741|  29%      35%  13.747|
               |    |               |

Serdolect(®) opnåede en omsætning på DKK 66 mio. i hele 2009. Det er besluttet,
at Lundbeck fremover ikke vil rapportere særskilte salgstal for Serdolect(®), og
omsætningen vil fremover være indeholdt i Andre lægemidler.

Europa
Omsætningen i Europa i 4. kvartal steg i lokalvaluta med 15% til DKK 1.889 mio.
Fremgangen var drevet af høj vækst for Cipralex(®), Ebixa(®) og Azilect(®), hvis
omsætning steg med henholdsvis 17%, 17% og 31% i lokalvaluta sammenlignet med
4. kvartal 2008. Omsætningen af Andre lægemidler udgjorde DKK 247 mio. og faldt
med 5% i lokalvaluta.


 Omsætning, Europa 4. kvt. 2009 4. kvt. 2008     Vækst     2009

          DKK mio.   DKK mio.   Vækst i lokalvaluta DKK mio.
-------------------------------+------------+----------------------------+
 Cipralex(®)    972     |     830| 17%      17%  3.720|
                |      |              |
 Ebixa(®)     465     |     398| 17%      17%  1.800|
                |      |              |
 Azilect(®)    204     |     157| 30%      31%   699|
                |      |              |
 Andre lægemidler 247     |     261| (5%)     (5%)   997|
                |      |              |
 Samlet omsætning 1.889    |    1.646| 15%      15%  7.216|
                |      |              |

I december 2009 blev der lanceret en generisk version af escitalopram på det
danske marked. Omsætningen af Cipralex(®) i Danmark i 2009 udgjorde mindre end
1% af den samlede Cipralex(®) omsætning.

I starten af 2010 blev Azilect(®) tilskudsberettiget i Frankrig, og produktet
har allerede fået en lovende modtagelse. Markedet for Parkinsons sygdom i
Frankrig genererer en årlig omsætning på over EUR 100 mio. (ca. DKK 750 mio.).

Omsætningen af Serdolect(®) på DKK 43 mio. er indeholdt i Andre lægemidler for
2009.


USA
Omsætningen i 4. kvartal udgjorde DKK 961 mio. i USA, hvilket var en stigning på
131% i lokalvaluta. Væksten var drevet af en stor stigning i salget af
Lexapro(®) samt medtagelsen af Lundbeck Inc., som opnåede en omsætning på DKK
361 mio. i kvartalet.


 Omsætning, USA  4. kvt. 2009 4. kvt. 2008     Vækst     2009

         DKK mio.   DKK mio.   Vækst i lokalvaluta DKK mio.
------------------------------+------------+----------------------------+
 Lexapro(®)    600     |509     |18%  43%      2.451  |
               |      |              |
 Xenazine(®)   110     |-      |-   -       292   |
               |      |              |
 Andre lægemidler 251     |-      |-   -       889   |
               |      |              |
 Samlet omsætning 961     |509     |89%  131%     3.632  |
               |      |              |

Omsætningen af Lexapro(®) udgjorde DKK 600 mio., hvilket var en stigning på 43%
målt i lokalvaluta. Væksten var påvirket af højere priser i 2009 samt
lagernedbringelsen af Lexapro(®) i 4. kvartal 2008, som reducerede
sammenligningstallet for 2008 med ca. DKK 150 mio. Målt i danske kroner var
væksten på 18%. Forskellen i forhold til væksten i lokalvaluta skyldes primært
lavere kurser på hedgingkontrakter for US dollar, som påvirkede
resultatopgørelsen i 4. kvartal 2009 i forhold til de sikringskurser, der
påvirkede resultatopgørelsen i 4. kvartal 2008.

Forudbetalingen fra Forest som er opført i Lundbecks balance - forskellen mellem
den fakturerede pris og minimumsprisen på Forests varebeholdninger - udgjorde
ved udgangen af december 2009 DKK 693 mio. mod DKK 597 mio. ved udgangen af
december 2008. Eksklusive relaterede hedgingkontrakter ville forudbetalingerne
fra Forest have været uændret. Ved udgangen af 2009 var lageret på et niveau
svarende til cirka 6 måneders forventet forbrug.

Sabril(®) blev ved udgangen af 3. kvartal 2009 lanceret i USA til behandling af
refraktære komplekse partielle anfald og infantile spasmer Sabril(®) blev
lanceret på markedet i USA under et omfattende Risk Evaluation and Mitigation
Strategy (REMS) program, hvilket er påkrævet af FDA og udarbejdet i samarbejde
med myndighederne.

Salget af Xenazine(®[1]) i 4. kvartal udgjorde DKK 110 mio., hvilket var en
fremgang på 23% i forhold til tredje kvartal i 2009. Xenazine(®) opnåede en
omsætning på DKK 292 mio. i hele 2009.

Internationale Markeder
Omsætningen i Internationale Markeder i 4. kvartal udgjorde DKK 612 mio.,
hvilket var en stigning på 17% i forhold til samme kvartal i 2008. Stigningen
kunne henføres til hovedprodukterne, som alle oplevede tocifret vækst. Omsætning,       4. kvt. 2009 4. kvt. 2008     Vækst     2009
 Internationale Markeder
             DKK mio.   DKK mio.   Vækst i lokalvaluta DKK mio.
-------------------------------------+------------+----------------------------+
 Cipralex(®)       381     |     321| 19%      19%  1.600|
                   |      |              |
 Ebixa(®)        84     |     78|  8%      13%   362|
                   |      |              |
 Azilect(®)       20     |     12| 71%      84%    70|
                   |      |              |
 Andre lægemidler    126     |     126|  0%      6%   589|
                   |      |              |
 Samlet omsætning    612     |     536| 14%      17%  2.621|
                   |      |              |

I andet halvår 2009 var omsætningen i Tyrkiet ramt af en strukturændring i det
tyrkiske sundhedssystem. Ændringen krævede en væsentlig prisnedsættelse på
lægemidler og medførte en nedbringelse af varelagre hos grossister i Tyrkiet i
2. halvår. Salget i Tyrkiet er igen begyndt at stige, men fra et lavere niveau.
I 3. kvartal 2009 blev der lanceret generiske versioner af Cipralex(®) på det
australske marked, hvilket havde en negativ indvirkning på salget i 2. halvår.

Cipralex(®) blev tilskudsberettiget i to provinser i Canada i 2009, og dette
havde en fortsat positiv indvirkning på salget i 4. kvartal. Ved udgangen af
året havde Cipralex(®) en markedsandel i Canada på 9,8% i forhold til 7,1% ved
udgangen af 2008.( )I 4. kvartal 2009 blev Cipralex(®) og Ebixa(®) gjort
tilskudsberettiget i Kina.

I starten af 2010 indgik Lundbeck en udvidet aftale med Teva om Azilect(®).
Aftalen med Teva omfatter nu rettighederne til seks asiatiske lande - Kina,
Sydkorea, Hongkong, Malaysia, Thailand og Filippinerne. Azilect(®) markedsføres
i dag kun i Tyrkiet og Sydafrika i segmentet Internationale Markeder.

Årets omsætning af Serdolect(®) på DKK 23 mio. er indeholdt i Andre lægemidler
for Internationale Markeder.

Omkostninger
De samlede omkostninger i kvartalet steg med 24% i forhold til 4. kvartal 2008.
Stigningen kunne primært henføres til medtagelsen af Lundbeck Inc., som havde en
indvirkning på alle omkostningskategorier.


 Omkostningsfordeling  4. kvt. 2009  4. kvt. 2008      2009

            DKK mio.    DKK mio.    Vækst DKK mio.
---------------------------------------+---------------+--------------+
 Produktion                740 |           549 | 35%  2.655|
                    |        |       |
 Distribution                 989|           689 | 44%  3.174|
                    |        |       |
 Administration                519 |           437 | 19%  1.864|
                    |        |       |
 Forskning og udvikling            884 |           854 |  3%  3.196|
                    |        |       |
 Samlede omkostninger       3.132|     2.529| 24%  10.889|
                    |        |       |

Lundbeck har besluttet at nedskrive rettighederne til Circadin(®), et produkt
til behandling af søvnløshed. Lundbeck indlicenserede Circadin(®) fra Neurim
Pharmaceuticals i 2007, og har siden hen lanceret produktet i en række
europæiske lande. Nedskrivningen påvirkede distributionsomkostningerne i 4.
kvartal negativt med på DKK 157 mio.

Årets samlede omkostninger udgjorde DKK 10.889 mio., hvilket var 18% mere end i
2008. Eksklusive Lundbeck Inc. og LifeHealth udgjorde årets samlede omkostninger
DKK 9.567 mio., hvilket var 4% mere end i 2008.

Udbytte
Bestyrelsen foreslår, at der betales udbytte for 2009 på 30% af årets resultat
til moderselskabets aktionærer, svarende til DKK 3,07 pr. aktie.

Resultatforventninger og fremadrettede udsagn
For hele 2010 forventer Lundbeck, at omsætningen vil stige til DKK 14,3-14,8
mia. samt at resultat af primært drift (EBIT) vil nå op på DKK 3,0-3,4 mia.
Resultat af primært drift før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) forventes
at udgøre DKK 3,9-4,3 mia. i 2010.

Forventningerne til 2010 er baseret på den viden, som Lundbeck besidder i dag,
og størrelsen af forventningsintervallet er udtryk for den usikkerhed, der er
forbundet med det globale økonomiske klima. Lundbeck forventer, at der vil kunne
blive gennemført sundhedsreformer, som potentielt kan få økonomisk indvirkning
på Lundbeck.


                    2009   2009    2010
 Lundbecks resultatforventninger realiseret forventet  forventet
                  DKK mio.   DKKbn   DKKbn
-------------------------------------------+---------------------
 Omsætning              13.747|13,1-13,6 14,3-14,8
                      |
 EBITDA                3.728| 3,5-3,7  3,9-4,3
                      |
 EBIT                 2.858| 2,8-3,0  3,0-3,4
                      |
 Skatteprocent            24,7%|  25-26%   24-25%
                      |
 F&U i procent af omsætning      23,2%|  23-24%   ~ 21%
                      |

Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ('forward-looking statements'),
som omfatter bl.a. forventninger eller prognoser vedrørende begivenheder såsom
introduktion af nye produkter, produktgodkendelser og økonomiske resultater.

Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer
og unøjagtige antagelser. Dette kan medføre, at de faktiske resultater afviger
væsentligt fra de anførte forventninger. Faktorer, der kan påvirke fremtidige
resultater, er blandt andet rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller
fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller
uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale
myndigheder eller markedsdrevne prisnedsættelser på Lundbecks produkter,
lancering af konkurrerende produkter, Lundbecks evne til at markedsføre såvel
nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, ændring
af tilskudsregler og statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf samt
uventede omkostnings- og udgiftsstigninger.


Ændring af regnskabspraksis
Som følge af udvidelsen af aftalen med Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
(Teva) vedrørende Azilect(®) og som følge af, at der i løbet af 2009 er
foretaget en præcisering i IAS 18 Omsætning vedrørende agent- og
principalmetoden, har Lundbeck foretaget en ændring i anvendt regnskabspraksis
for så vidt angår præsentation af den eksisterende aftale vedrørende Azilect(®).

Med indgåelse af aftalen med Teva i februar måned vurderes det, at Lundbeck
agerer principal, for så vidt angår det samlede salg af Azilect(®). Det
medfører, at Azilect(®) fremover regnskabsmæssigt behandles på samme måde, som
Lundbecks øvrige produkter, hvor selskabet betaler en andel af produktets
omsætning eller indtjening til en ekstern partner.( )Ændringen betyder, at
omsætning vedrørende Azilect(®) fremover vil bidrage fuldstændigt til koncernens
omsætning, mens licensbetalinger til Teva vil blive indregnet som en del af
produktionsomkostningerne, modsat tidligere praksis, hvor omsætning af
Azilect(®) blev indregnet fratrukket licensbetalinger.

Som følge af ændringen i regnskabspraksis er omsætningen af Azilect(®) for 2009
DKK 769 mio.( )Med den tidligere regnskabspraksis ville salget af Azilect(®)
have udgjort DKK 365 mio. Produktionsomkostninger for 2009 udgør DKK 2.655 mio.
mod omkostninger på DKK 2.251 mio., hvis den tidligere praksis havde været
anvendt.

Ny incitamentsordning i Lundbeck-koncernen
Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har besluttet, i overensstemmelse med
bemyndigelsen i selskabets vedtægter pkt. 4.4, at udstede tegningsoptioner
("warrants") for indtil i alt nominelt DKK 5.000.000 svarende til 1.000.000
aktier à DKK 5. Dog således, at hvis principperne for fastlæggelse af
udnyttelseskursen betyder, at værdien af en udstedt tegningsoption den 16. marts
2010 er mindre end værdien af en tegningsoption beregnet pr. den 3. marts 2010,
der giver ret til at tegne en aktie til markedskursen den 3. marts 2010, kan
dette resultere i udstedelse af et større antal tegningsoptioner, dog ikke
større end den samlede resterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægterne
pkt. 4.4, dvs. i alt maximalt nominelt DKK 21.250.000 tegningsoptioner svarende
til 4.250.000 aktier à DKK 5.

Tegningsberettigede er medlemmerne af H. Lundbeck A/S's direktion samt ledende
medarbejdere, der er udpeget af H. Lundbeck A/S's direktion, og som er ansat i
H. Lundbeck A/S eller H. Lundbeck A/S's datterselskaber. Nævnte datterselskaber
udgør danske og udenlandske selskaber, i hvilke H. Lundbeck A/S direkte eller
indirekte ejer minimum 50 % af aktierne. Medlemmerne af selskabets bestyrelse er
ikke omfattet af ordningen.

Retten til at tegne tegningsoptioner i henhold til de gældende vilkår tildeles
som udgangspunkt den 16. marts 2010, idet retten til at tegne tegningsoptioner
dog kan tildeles inden for ovennævnte grænser frem til den 1. oktober 2010.

For direktionen er erhvervelse af samtlige de tegnede tegningsoptioner eller en
del heraf den 16. marts 2013 betinget af, at H. Lundbeck A/S opnår en vis
placering i en sammenligningsgruppe af selskaber (peer-gruppe) med hensyn til
samlet afkast til aktionærerne (Total Shareholder Return), samt at direktørens
ansættelsesforhold ikke er opsagt eller ophævet i perioden fra og med 16. marts
2010 til og med 16. marts 2013. For andre ledende medarbejdere er erhvervelse af
de tegnede tegningsoptioner eller en del heraf den 16. marts 2013 betinget af,
at ansættelsesforholdet ikke er opsagt eller ophævet i perioden fra og med den
16. marts 2010 til og med den 16. marts 2013.

Bestyrelsen har fastsat det antal tegningsoptioner, de enkelte medlemmer af
direktionen kan tegne, til et antal, hvis markedsværdi svarer til maksimalt 8
måneders grundløn i 2010 for det respektive direktionsmedlem, dog maksimalt 12
måneders grundløn for selskabets administrerende direktør. Fra disse tildelinger
fratrækkes dog værdien af tildelte gratisaktier, jf. nærmere nedenfor.

Direktionen i H. Lundbeck A/S fastsætter for hver af de tegningsberettigede, der
er udpeget af direktionen, det antal tegningsoptioner, som de enkelte
tegningsberettigede kan tegne.

5 tegningsoptioner giver ret til at tegne 1 (én) aktie i selskabet à nominelt
DKK 5. Tegning af aktier sker til en kurs pr. aktie à nominelt DKK 5 svarende
til gennemsnittet af H. Lundbeck A/S aktiens kurser på NASDAQ OMX Copenhagen
A/S, alle handler, i børsdagene i perioden 4. marts 2010 - 10. marts 2010, begge
dage inklusive, dog kan kursen pr. nominelt DKK 1 ikke være lavere end 85 % af
H. Lundbeck A/S-aktiens kurs på tildelingstidspunktet, alle handler, divideret
med 5 og afrundet opad til nærmeste hele antal kroner (udnyttelseskursen).
Tegningsoptionerne kan udnyttes i visse vinduer i perioden fra og med
erhvervelsesdagen, den 16. marts 2013, til og med den 16. marts 2018.

Antallet af tildelte tegningsoptioner til medlemmerne af direktionen beregnes og
fastsættes, når udnyttelseskursen er kendt. Værdien af de tildelte
tegningsoptioner beregnes i henhold til Black & Scholes formlen, idet det
forudsættes, at H. Lundbeck A/S placeres som nr. 1 i ovennævnte
sammenligningsgruppe.

Markedsværdien af tegningsoptionerne på beslutningstidspunktet den 3. marts
2010 er opgjort til ca. DKK 24,0 mio. i henhold til Black & Scholes formlen
baseret på markedsmæssige forudsætninger. Antallet af tildelte tegningsoptioner
er lavt i forhold til den samlede aktiekapital i H. Lundbeck A/S, og der er
derfor ikke korrigeret for udvandingseffekten af de tildelte tegningsoptioner
ved opgørelsen af markedsværdien.

Bestyrelsen har endvidere besluttet at tildele de respektive direktionsmedlemmer
et antal vederlagsfri aktier i H. Lundbeck A/S, hvis antal beregnes ved at
dividere 10% af det enkelte direktionsmedlems grundløn i 2010 med
udnyttelseskursen gældende for tegningsoptionerne, dog reguleres antallet af
aktier i det omfang det er nødvendigt for at overholde 10%-værdigrænsen i
Ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2. Aktierne tildeles på vilkår, der er i
overensstemmelse med vederlagsretningslinjer for direktionen i H. Lundbeck A/S,
som er vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 22. april 2008.

For ledende medarbejdere i amerikanske datterselskaber (4 personer) udstedes dog
Stock Appreciation Rights og Restricted Cash Units på økonomiske vilkår, som i
det væsentligste svarer til vilkårene for tegningsoptioner til andre ledende
medarbejdere.

Regnskabsmæssigt vil incitamentsordningen blive indregnet over
resultatopgørelsen til fair value, idet der foretages en sandsynlighedsberegning
vedrørende H. Lundbeck A/S' placering i ovennævnte sammenligningsgruppe for så
vidt angår tegningsoptionerne tildelt direktionen. Direktionens erhvervelse af
aktier og tegningsoptioner er betinget af opnåelse af markedsmæssige mål,
hvorfor værdien heraf indregnes over resultatopgørelsen over optjeningsperioden
(3 år). Værdien af øvrige tildelinger indregnes over resultatopgørelsen på
tildelingstidspunktet.

Beskyttelse af patenter og andre immaterielle rettigheder
En forudsætning for Lundbecks fortsatte investeringer i innovative lægemidler
er, at immaterielle rettigheder respekteres. Det er Lundbecks opfattelse, at
koncernens immaterielle rettigheder er valide og retskraftige, og det er
Lundbecks politik at forsvare sine immaterielle rettigheder, hvor end de måtte
blive krænket. Lundbeck har verserende patentsager i Belgien, Brasilien, Canada,
Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Israel, Litauen, Norge, Portugal, Rumænien,
Spanien, Storbritannien og Nordirland, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig
omhandlende koncernens immaterielle rettigheder vedrørende escitalopram.

Telefonkonference
Lundbeck afholder i dag kl. 14:00 en telefonkonference for kapitalmarkedets
interessenter, som kan følges på koncernens hjemmeside www.lundbeck.com
<http://www.lundbeck.com/> under sektionen "Investors - Presentations".

Mere information
En elektronisk udgave af årsrapporten for 2009 og yderligere oplysninger om
Lundbeck findes på selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Den trykte udgave af
årsrapporten for 2009 foreligger den 7. april 2010.Lundbeck kontakt Investorer:             Presse: Jacob Tolstrup            Mads Kronborg

 Vice President, IR & Communication  Media Relations Manager

 Tlf. 36 43 30 79           Tlf. 36 43 28 51 Palle Holm Olesen

 Chief Specialist; Investor Relations

 Tlf. 36 43 24 26 Magnus Thorstholm Jensen

 Investor Relations Officer

 Tlf. 36 43 38 16

Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk
virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker,
der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med
forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele
verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed samt
Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København, og har i dag mere
end 5.500 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende
virksomheder inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2009 for DKK 13,7 mia.
(ca. EUR 1,8 mia. eller USD 2,6 mia.). For mere information, se
www.lundbeck.com.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Xenazine(®) er et registreret varemærke tilhørende Biovail Laboratories
International (Barbados) S.R.L.


[HUG#1390691]