Årsregnskab 2021 – Handelsbanken Danmark

Report this content

Handelsbanken i Danmark har i dag offentliggjort sit årsregnskab for 2021. Indtægterne steg med 9% i forhold til 2020 – båret af et rekordhøjt provisionsnetto, men også et forbedret rentenetto. Resultatet steg med 14% før nedskrivninger og 20% efter nedskrivninger, og egenkapitalforrentningen var 11,3%. Volumener på både indlån og udlån steg i forhold til 2020 og lå stabilt fra Q3 til Q4 2021 – trods den særlige situation, at banken skal have ny ejer.

”Vores årsregnskab 2021 viser solid fremgang i indtægter, resultat og egenkapitalforrentning såvel som volumener. Faktisk har indtægter og resultat efter nedskrivninger aldrig været højere i bankens historie i Danmark,” konstaterer Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark. ”Kigger vi på den kvartalsvise udvikling, så ligger Q4 2021 på niveau med Q3 2021, når vi ser bort fra nogle ekstraordinære indtægter og udgifter. Også volumenerne ligger stabilt. Det kan vi godt være tilfredse med i betragtning af den situation, vi står i, hvor vi skal have ny ejer.”

”Det viser, at vi har en stærk og stabil forretning, og at vi fortsat har stor opbakning fra vores kunder. Det er også et udtryk for den ekstraordinære indsats, som vores 600 medarbejdere yder hver dag. Det er jeg utrolig stolt af.”


Hovedpunkter for 2021 i forhold til 2020

  • Det samlede udlån steg med 3% til 77,9 milliarder kroner (76,0)
  • Det samlede indlån steg med 5% til 41,5 milliarder kroner (39,7)
  • Rentenetto steg med 3% til 1.180 millioner kroner (1.145)
  • Provisionsnetto steg med 19% til 529 millioner kroner (444)
  • De samlede indtægter steg med 9% til 1.833 millioner kroner (1.682)
  • Omkostningerne steg med 5% til 1.081 millioner kroner (1.025)
  • Resultatet før nedskrivninger steg med 14% til 752 millioner kroner (657)
  • Resultatet efter nedskrivninger steg med 20% til 775 millioner kroner (645)
  • Egenkapitalforrentningen steg til 11,3% (9,8)

Rekordhøjt provisionsnetto og forvaltet formue

Indtægterne steg med 9% i forhold til 2020, primært drevet af et rekordhøjt provisionsnetto på 529 mio. kr. – en stigning på 19% i forhold til 2020. Der var fremgang på alle områder, men primært på formueområdet. Den forvaltede formue i plejeordninger steg med 18% og har aldrig været højere, ikke mindst drevet af Private Banking-området, hvor antallet af kunder steg med 12%. Det styrkede rentenetto skyldes dels forbedrede rentemarginaler, dels en stigning i erhvervsvolumener. Indtægtsstigningen fra Q3 til Q4 2021 skyldes primært en ekstraordinær indtægt fra salget af bankens kortindløsningsforretning.
 

Stærk fremgang på erhvervsområdet

Erhvervsudlån steg med 8% i forhold til 2020, mens erhvervsindlån steg med 11%. Det øgede forretningsomfang afspejler et øget aktivitetsniveau i erhvervslivet efter det første coronaår, og banken indgik nye forretninger både med eksisterende og nye erhvervskunder. Privatudlån faldt derimod med 1% i forhold til 2020, mens privatindlån faldt med 3%. Faldet i privatindlån skal ses i sammenhæng med, at flere kunder flyttede opsparing over i formueprodukter, både pga. negative renter og et lukrativt investeringsklima. Faldet i privatudlån modsvares af en øget efterspørgsel efter realkreditlån formidlet via Totalkredit, og tæller man Totalkredit-porteføljen med, var der en mindre stigning på udlånssiden. Volumenudviklingen fra Q3 til Q4 2021 var stabil.

Omkostningerne steg med 5% i forhold til 2020 og med 9% fra Q3 til Q4 2021. Stigningen skyldes primært fortsatte investeringer i IT-udvikling og digitalisering samt på anti-hvidvask-området.

Årets resultat steg med 14% før nedskrivninger og 20% efter nedskrivninger. Kreditporteføljen er stærk, og banken tilbageførte nedskrivninger på i alt 16 mio. kr. i 2021.

For yderligere information og kommentarer kontakt:

Adm. direktør Lars Moesgaard på +45 4679 1201

Kommunikationschef Me Sophie Christensen på +45 2131 2203

Handelsbanken er en relationsbank, og vi har fokus på kunden i alt, hvad vi gør. Derfor har vi en stærk lokal tilstedeværelse, og vi træffer beslutningerne i filialen, hvor vi arbejder med både privat- og erhvervskunder. Det er nemlig filialen, der kender kunden og lokalområdet bedst og derfor kan træffe de bedste beslutninger sammen med kunden. Handelsbanken Danmark er en del af den svenske Handelsbanken-koncern. I Danmark er vi over 600 medarbejdere med filialer landet over og nogle af landets mest tilfredse kunder.

Tags: