Halvårsregnskab 2021 – Handelsbanken Danmark

Report this content

Indtægterne steg med 7% i forhold til første halvår 2020, primært drevet af et stærkt provisionsnetto, og også stigningen i erhvervsudlån fortsatte. Resultatet steg med 10% før nedskrivninger og 22% efter nedskrivninger.

”Første halvår af 2021 viste en solid forretningsmæssig udvikling, og vi øgede indtægterne med 7%,” kommenterer Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark. ”Det skyldes primært et meget stærkt provisionsnetto, baseret på høj aktivitet i alle forretningsområder med formueområdet som frontløber. Stigningen i erhvervsudlån fortsatte fra første kvartal 2021 og er et tegn på, at vores erhvervskunders investeringsappetit stiger. Det er også medvirkende til, at vi så en tilfredsstillende stigning i rentenetto på 4% i andet kvartal 2021.”

Hovedpunkter for 1. halvår 2021 i forhold 1. halvår 2020

  • Det samlede udlån faldt med 2% til 75,9 milliarder kroner (77,3)
  • Det samlede indlån steg med 5% til 39,8 milliarder kroner (37,8)
  • Rentenetto steg med 1% til 576 millioner kroner (568)
  • Provisionsnetto steg med 19% til 266 millioner kroner (223)
  • De samlede indtægter steg med 7% til 892 millioner kroner (835)
  • Omkostningerne steg med 5% til 512 millioner kroner (489)
  • Resultatet før nedskrivninger steg med 10% til 380 millioner kroner (346)
  • Resultatet efter nedskrivninger steg med 22% til 378 millioner kroner (309)
  • Egenkapitalforrentningen steg til 11,4% (9,4)

Også i første halvår 2021 oplevede banken en stærk udvikling i provisionsnetto, der drev fremgangen på indtægtssiden på 7% sammenlignet med første halvår 2020. Formueområdet stod for den største del af fremgangen – forvaltet volumen i rådgivningsaftaler øgedes med 23%, og antallet af Private Banking-kunder steg med 7%. Også betalingsområdet bidrog igen positivt til provisionsnetto efter flere kvartaler med negativ påvirkning fra COVID-19. Rentenetto lå stabilt på niveau med første halvår 2020, med en stigende trend i andet kvartal 2021.

På udlånssiden var der en lille tilbagegang i forhold til første halvår 2020 både på privatområdet (-1%) og erhvervsområdet (-3%). Erhvervsudlån steg imidlertid med 9% i forhold til første kvartal 2021 og fortsatte dermed den stigning, der begyndte ved udgangen af 2020. Stigningen skyldes nye forretninger med både eksisterende og nye kunder og indikerer en øget investeringsappetit hos erhvervslivet efter et coronapåvirket 2020. På indlånssiden steg erhvervsindlån med 10%, mens private indlån faldt med 1%.

Omkostningerne steg med 5% i forhold til første halvår 2020. Det skyldes især væsentlige investeringer i IT-udvikling og digitalisering samt yderligere forstærkelse af systemer og processer på hvidvask-området.

I forhold til første halvår 2020 steg resultatet med 10% før nedskrivninger og 22% efter nedskrivninger. Bankens kreditportefølje er fortsat stærk, og der var ingen realiserede kredittab i perioden. Nedskrivningerne på 11 mio. DKK i andet kvartal 2021 relaterer sig til justeringer i stadie 1 og 2 i henhold til IFRS9-reglerne.

Lars Moesgaard slutter: ”Vi har alt i alt haft et godt første halvår af 2021, hvor vi begynder at mærke, at økonomi og forbrug er ved at komme i gang igen. Hos os kommer det bl.a. til udtryk i flere betalingstransaktioner og et stigende erhvervsudlån. Derudover vil jeg igen i dette kvartal fremhæve vores voksende formueforretning, hvor vi tilbyder vores kunder en bred vifte af investeringsprodukter, der både performer godt og har en stærk bæredygtighedsprofil.”

For yderligere information og kommentarer kontakt:

Adm. direktør Lars Moesgaard på +45 4679 1201
Kommunikationschef Me Sophie Christensen på +45 2131 2203

Handelsbanken har en langsigtet og bæredygtig tilgang til den måde, vi driver bank på. Vi har fokus på kunden i alt, hvad vi gør. Derfor har vi en stærk lokal tilstedeværelse, og vi træffer beslutningerne i filialen, hvor vi arbejder med både privat- og erhvervskunder. Det er nemlig filialen, der kender kunden og lokalområdet bedst og derfor kan træffe de bedste beslutninger sammen med kunden. Vi er en del af den svenske Handelsbanken-koncern, en af Nordens største banker, og vi har den højeste rating af internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien. I Danmark er vi over 600 medarbejdere og har filialer landet over.