Halvårsregnskab fra Handelsbanken i Danmark

Report this content

Handelsbanken i Danmark har i dag offentliggjort sit regnskab for første halvår 2020. Resultatet før nedskrivninger ligger på samme niveau som første halvår 2019, og andet kvartal gav ikke anledning til yderligere nedskrivninger som følge af COVID-19-påvirkning.

Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken i Danmark, kommenterer:

”Vi kom ind i 2020 med et rigtig godt forretningsmomentum og en positiv resultatudvikling i de første måneder, men COVID-19-krisen og nedlukningen af aktiviteten i store dele af verden har sat sit tydelige præg på indtægtsudviklingen i andet kvartal. Det betyder, at vi samlet i første halvår kun ser en marginal indtægts- og resultatfremgang før kredittab. Vi har imidlertid formået at holde vores nedskrivninger på samme niveau, som vi rapporterede i første kvartal, og har endda en mindre tilbageførsel i andet kvartal. Det er positivt og bekræfter, at kreditkvaliteten fortsat er god, både på privat- og erhvervssiden. I et helt ekstraordinært halvår med markant negativ påvirkning fra COVID-19-krisen vurderer jeg samlet set, at vores halvårsresultat er tilfredsstillende.”

På trods af den negative påvirkning fra COVID-19 øgedes indtægterne i første halvår 2020 med 1%, samtidig med at omkostningerne var uændrede sammenlignet med samme periode 2019. På indtægtssiden var rentemarginalerne fortsat under pres, og rentenetto faldt med 3%. Derimod steg provisionsnetto med 7% i forhold til første halvår 2019, med en markant stigning i første kvartal, båret af høj aktivitet ikke mindst på investeringsområdet, men en opbremsning i andet kvartal, hvor bl.a. kort- og betalingsområdet var negativt påvirket af pandemien.

Med den flade omkostningsudvikling landede resultatet før nedskrivninger på en lille stigning på 1% sammenlignet med første halvår 2019. COVID-19-pandemien bevirkede imidlertid væsentlige nedskrivninger i første kvartal, hvor nettonedskrivningerne udgjorde 47 millioner kr. I andet kvartal var der ikke anledning til yderligere nedskrivning, og mindre justeringer resulterede i nettonedskrivninger på samlet 41 millioner kr. i halvåret. Resultatet efter nedskrivninger faldt følgelig med 10% i forhold til samme periode 2019.

Også forretningsvolumenerne bar præg af COVID-19-krisen. Udlån lå på samme niveau som i første halvår 2019, hvilket er et udtryk for, at både erhvervs- og privatkunder agerer forsigtigt i den nuværende situation. Det samme giver sig udtryk med modsat fortegn på indlånssiden, som steg med 10% i perioden (privat 12%, erhverv 8%).

Lars Moesgaard kommenterer COVID-19-situationen:

”Vi har haft fokus på at støtte vores kunder, passe på vores medarbejdere og sikre bankens kontinuitet. Det synes jeg, vi er lykkedes godt med, og medarbejderne har ydet en utrolig stor indsats i denne helt særlige periode. Det er fortsat for tidligt at udtale sig om potentielle COVID-19-påvirkninger i de kommende kvartaler. Det vil afhænge af pandemiens udvikling og påvirkning af samfundsøkonomien globalt”.

Hovedpunkter for 1. halvår 2020 i forhold til 1. halvår 2019

  • Det samlede udlån var uændret på 77,3 milliarder kroner (77,4)
  • Det samlede indlån steg med 10% til 37,8 milliarder kroner (34,5)
  • Rentenetto faldt med 3% til 568 millioner kroner (586)
  • Provisionsnetto steg med 7% til 223 millioner kroner (208)
  • De samlede indtægter steg med 1% til 835 millioner kroner (830)
  • Omkostningerne var uændret på 489 millioner kroner (488)
  • Resultatet før nedskrivninger steg med 1% til 346 millioner kroner (343)
  • Resultatet efter nedskrivninger faldt med 10% til 306 millioner kroner (341)
  • Egenkapitalforrentningen var på 9,4% (12,0)

Se halvårsregnskabet i vedhæftede pdf.

Se Handelsbankens koncernresultat på www.handelsbanken.com

For yderligere information og kommentarer kontakt:

Adm. direktør Lars Moesgaard på +45 4679 1297

Kommunikationschef Me Sophie Christensen på +45 2131 2203

Handelsbanken har en langsigtet og bæredygtig tilgang til den måde, vi driver bank på. Vi har fokus på kunden i alt, hvad vi gør. Derfor har vi en stærk lokal tilstedeværelse, og vi træffer beslutningerne i filialen, hvor vi arbejder lokalt med både privat- og erhvervskunder. Det er nemlig filialen, der kender kunden og lokalområdet bedst og derfor kan træffe de bedste beslutninger sammen med kunden. Måske er det derfor, vi har nogle af de mest tilfredse privatkunder og erhvervskunder. Vi er en del af den svenske Handelsbanken-koncern, en af Nordens største banker, og vi har den højeste rating af internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien. I Danmark er vi over 600 medarbejdere og har flere end 50 filialer landet over.

Tags: