Kvartalsregnskab Q3 2021 – Handelsbanken Danmark

Report this content

Indtægterne i årets tre første kvartaler steg med 8% i forhold til samme periode 2020, og resultatet øgedes med 12% før nedskrivninger og 22% efter nedskrivninger. Stigningen var primært drevet af et fortsat stærkt provisionsnetto, men også et forbedret rentenetto. Egenkapitalforretningen var 11,5%.

”De første tre kvartaler af 2021 viste fortsat solid fremgang på både indtægter, resultat og egenkapitalforrentning,” kommenterer Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark. ”Igen er det især et stærkt provisionsnetto, der driver udviklingen, men det er også positivt at se et stigende rentenetto. Fremgangen bygger på høj aktivitet i alle forretningsområder, men jeg vil igen i dette kvartal fremhæve formueområdet samt en fortsat stigning i erhvervsudlån og bedre marginaler på indlån, primært på erhvervssiden. Desuden så vi en tilbageførsel på nedskrivninger i tredje kvartal, hvilket også bidrager til det tilfredsstillende resultat.”

Hovedpunkter for januar-september 2021 i forhold til januar-september 2020

  • Det samlede udlån steg med 1% til 77,2 milliarder kroner (76,6)
  • Det samlede indlån steg med 4% til 40,9 milliarder kroner (39,4)
  • Rentenetto steg med 2% til 878 millioner kroner (863)
  • Provisionsnetto steg med 21% til 396 millioner kroner (326)
  • De samlede indtægter steg med 8% til 1.349 millioner kroner (1.251)
  • Omkostningerne steg med 5% til 784 millioner kroner (745)
  • Resultatet før nedskrivninger steg med 12% til 565 millioner kroner (506)
  • Resultatet efter nedskrivninger steg med 22% til 580 millioner kroner (474)
  • Egenkapitalforrentningen steg til 11,5% (9,6)

Provisionsnetto steg med 21% i forhold til samme periode sidste år, og i tredje kvartal blev det høje niveau fra andet kvartal 2021 fastholdt, trods sædvanligvis lavere sæsonbetinget aktivitet grundet ferieperiode. Der var fremgang på stort set alle områder, men primært på formueområdet, hvor forvaltet volumen i rådgivningsaftaler øgedes med 24%, og antallet af Private Banking-kunder steg med 13%. Sammen med en stigning i rentenetto på 2% drev det en fremgang i indtægter på 8% sammenlignet med samme periode 2020.

Det styrkede rentenetto skyldes dels øget erhvervsudlån, dels bedre marginaler primært på erhvervsindlån. Erhvervsudlån steg med 3% i forhold til samme periode 2020 og 9% i forhold til andet kvartal 2021. Den positive udvikling skyldes både nye forretninger med bestående kunder og en række forretninger med nye kunder. Erhvervsindlån steg med 9% i forhold til samme periode 2020.

På privatsiden faldt udlån med 1% og indlån med 2% sammenlignet med 2020. Det sidste kan til dels forklares med det forhold, at negative renter får flere kunder til at flytte opsparing over i formueprodukter.

Omkostningerne steg med 5% i forhold til samme periode 2020, primært på grund af fortsatte investeringer i IT-udvikling og digitalisering samt på hvidvask-området.

I forhold til samme periode 2020 steg resultatet med 12% før nedskrivninger og 22% efter nedskrivninger. I tredje kvartal tilbageførte banken nedskrivninger på 14 mio. DKK, og kreditporteføljen er stærk.

I analyseinstituttet EPSI’s årlige måling af de danske bankkunders tilfredshed, der blev offentliggjort i september 2021, bevarede Handelsbanken sin andenplads på privatområdet og rykkede frem til tredjepladsen på erhvervsområdet.

For yderligere information og kommentarer kontakt:

Adm. direktør Lars Moesgaard på +45 4679 1201

Kommunikationschef Me Sophie Christensen på +45 2131 2203

Handelsbanken har en langsigtet og bæredygtig tilgang til den måde, vi driver bank på. Vi har fokus på kunden i alt, hvad vi gør. Derfor har vi en stærk lokal tilstedeværelse, og vi træffer beslutningerne i filialen, hvor vi arbejder med både privat- og erhvervskunder. Det er nemlig filialen, der kender kunden og lokalområdet bedst og derfor kan træffe de bedste beslutninger sammen med kunden. Vi er en del af den svenske Handelsbanken-koncern, en af Nordens største banker, og vi har den højeste rating af internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien. I Danmark er vi over 600 medarbejdere og har filialer landet over.