Henkel rapporterer god omsætning og indtjening i første kvartal

Report this content
  • Salget steg til 4.456 mio. euro: organisk +2,9 % (+0,6 %)
  • Salgsvækst på vækstmarkeder: organisk +6,3 %
  • Driftsresultat*: +6,2 % til 751 millioner euro
  • Indtjening pr. præferenceaktie* (EPS): +7,6 % til 1,27 euro
  • Stærk forbedring af EBIT-margin*: +80 basispoint til 16,8 %

Düsseldorf – "Henkel havde en god start på regnskabsåret 2016. Vi fik omsætning og indtjening til at vokse yderligere, og den justerede indtjening før renter og skat steg markant til 16,8 procent. Alle tre forretningsenheder bidrog til det generelt gode resultat. Vi leverede igen en stærk organisk vækst i vækstmarkederne," siger Hans Van Bylen, CEO for Henkel.

Om det nuværende regnskabsår udtalte Van Bylen: "Vi forventer, at de generelt udfordrende markedsvilkår vil fortsætte i 2016 – med moderat global økonomisk vækst, høj usikkerhed på markederne og ugunstige valutaforhold. Derfor vil vi fokusere på at udnytte vores stærke varemærker, vores ledende markedspositioner og vores evner til fornyelse for at nå vores ambitiøse mål."

      * Justeret for engangsgebyrer/indtægter og omstruktureringsgebyrer.           

Udsigterne for 2016 bekræftet

Van Bylen bekræftede Henkels udsigter for det nuværende regnskabsår: "For regnskabsåret 2016 forventer vi en vækst i organisk salg på 2 til 4 procent. Vi forventer en stigning i den justerede EBIT-margin til cirka 16,5 pct., og vi forventer, at den justerede indtjening pr. præferenceaktie vil stige mellem 8 og 11 procent."

Resultater for salg og indtjening i første kvartal 2016

I første kvartal 2016 steg salget med 0,6 procent til 4.456 mio. euro. Justeret for en negativ indvirkning fra valutakursudsving på 3,4 pct. steg salget med 4,0 pct. Organisk – dvs. justeret for virkningen af valutakursudsving og opkøb/frasalg af virksomheder – steg salget med 2,9 pct.

Forretningsenheden Laundry & Home Care havde en stærk organisk salgsvækst på 4,7 pct. Forretningsenheden Beauty Care opnåede en solid stigning i organisk salg på 2,6 %. Forretningsenheden Adhesive Technologies indberettede ligeledes en solid organisk salgsvækst på 2,1 pct.

Efter fradrag af engangsfortjenester, engangsgebyrer og omstruktureringsgebyrer steg det justerede driftsresultat (EBIT) med 6,2 pct., fra 707 mio. euro til 751 mio. euro. Det rapporterede driftsresultat steg med 10,7 pct., fra 648 mio. euro til 717 mio. euro.

Den justerede indtjening før renter og skat (EBIT-margin) steg med hele 0,8 procentpoint til 16,8 pct. Den rapporterede indtjening før renter og skat steg fra 14,6 pct. til 16,1 pct.

Henkels regnskabsresultat forbedredes med 2 mio. euro til -7 mio. euro. Dette skyldtes især indløsningen af hybridobligationen i november 2015. Skatteprocenten beløb sig til 24,2 pct. mod 24,6 pct. i samme kvartal året før.

Den justerede nettoindtjening for kvartalet efter fradrag af ikke-bestemmende aktieposter voksede med 7,6 pct. fra 510 mio. euro til 549 mio. euro. Den rapporterede nettoindtjening for kvartalet steg med 11,6 pct. fra 482 mio. euro til 538 mio. euro. Efter fradrag af 13 mio. euro, der kan henføres til ikke-bestemmende aktieposter, steg nettoindtjeningen til 525 mio. euro (mod 470 mio. euro samme kvartal året før).

Den justerede indtjening pr. præferenceaktie (EPS) steg med 7,6 pct. fra 1,18 euro til 1,27 euro. Den rapporterede EPS steg fra 1,09 euro til 1,21 euro.

Nettoarbejdskapitalen i procent af salget forbedredes med 0,8 procentpoint til 5,4 pct., hovedsageligt på grund af indvirkninger fra valutakursudsving og lavere lagerbeholdninger.

Henkels økonomiske nettoposition pr. 31. marts 2016 var 452 mio. euro. Pr. 31. december 2015 udgjorde den 335 mio. euro.

Resultater for forretningsenheder i første kvartal 2016

Forretningsenheden Laundry & Home Care så endnu en gang lønsom vækst i første kvartal af 2016. Takket være større markedsandele overgik salget de relevante markeder med en organisk vækst på 4,7 procent fra år til år. Nominelt øgedes salget med 2,7 procent til 1.333 mio. euro (fra 1.298 mio. euro samme kvartal året før).

Den solide organiske vækst i salget var primært drevet af resultaterne fra vækstmarkederne. Væksten var tocifret vækst i både Østeuropa og Asien (undtagen Japan). Afrika/Mellemøsten rapporterede stærk vækst, selvom markedsvilkårene fortsat var særdeles vanskelige. Latinamerika opnåede solide salgsresultater. Salgsvæksten på de etablerede markeder var positiv. I et miljø med intens konkurrence var salgsvæksten i Vesteuropa og Nordamerika positiv.

Det justerede driftsresultat i forretningsenheden Laundry & Home Care steg med mere 9,5 procent til 243 millioner euro. Den justerede indtjening før renter og skat øgedes med yderst tilfredsstillende 1,1 procentpoint til 18,2 procent. Det rapporterede driftsresultat øgedes med 23,3 pct., fra 192 mio. euro til 236 mio. euro.

Forretningsenheden Beauty Care rapporterede også yderligere lønsom vækst i første kvartal af 2016. Takket være vundne markedsandele voksede salget organisk med 2,6 procent – endnu en gang over væksten i de relevante markeder. Nominelt øgedes salget med 1,1 procent til 950 mio. euro (fra 940 mio. euro samme kvartal året før).

Forretningsenhedens vellykkede udvikling i vækstmarkederne fortsatte med meget stærk organisk salgsvækst. Østeuropa leverede et betydeligt bidrag med tocifret salgsvækst. Salgsvæksten i Latinamerika og Asien (undtagen Japan) var positiv. Regionen Afrika/Mellemøsten kunne registrere solid salgsvækst. Salgsresultaterne på de etablerede markeder var positiv sammenlignet med samme kvartal forrige år. Især bidrog forretningen i Nordamerika til denne udvikling med meget kraftig vækst. De etablerede markeder i Asien og Stillehavsområdet opnåede positiv vækst. På grund af vedholdende og intense fortrængningsmekanismer i markedet og kraftigt pres på priserne lå salget i Vesteuropa under niveauet for samme kvartal forrige år.

Det justerede driftsresultat for forretningsenheden Beauty Care steg i forhold til samme kvartal forrige år med 5,0 procent til 157 millioner euro. Justeret indtjening på salg viste en særdeles stærk forbedring med 0,6 procentpoint til 16,5 pct. Det rapporterede driftsresultat steg med 7,5 pct. til 143 mio. euro.

Forretningssektoren Adhesive Technologies genererede en solid organisk salgsvækst på 2,1 procent i første kvartal. Nominelt mindskedes salget lidt, med 0,8 procent til 2.144 mio. euro (fra 2.160 mio. euro samme kvartal året før).

Vækstmarkederne fortsatte deres succesrige udvikling med solid organisk salgsvækst. Latinamerika registrerede en tocifret stigning i procent. Østeuropa viste særdeles stærk vækst på trods af den vanskelige politiske situation i nogle af regionens lande. I Asien (undtagen Japan) viste salget positive resultater. I regionen Afrika/Mellemøsten lå salget under niveauet for første kvartal 2015. Salget på de etablerede markeder forblev generelt stabilt. Her viste regionen Nordamerika en positiv salgsvækst, mens salget på de etablerede markeder i regionerne Asien/Stillehavsområdet og Vesteuropa stadig lå lidt under niveauet for samme kvartal forrige år.

Det justerede driftsresultat for forretningsenheden Adhesive Technologies steg i forhold til første kvartal 2015 med 6,4 procent til 376 millioner euro. Den justerede indtjening før renter og skat øgedes med yderst tilfredsstillende 1,1 procentpoint til 17,5 procent. Det rapporterede driftsresultat øgedes med 5,5 pct. til 364 mio. euro.

Regionale resultater i første kvartal 2016

I et stærkt konkurrencepræget marked lå Henkels salg i regionen Vesteuropa organisk set 0,5 procent lavere end niveauet for samme kvartal forrige år. Solide resultater i Sydeuropa og vækst i Frankrig kunne ikke opveje det moderate fald i Tyskland. Det rapporterede salg faldt moderat til 1.528 millioner euro. I Østeuropa havde salget en tocifret vækst med 10,9 procent med de største bidrag fra forretningen i Rusland og Tyrkiet. Det rapporterede salg udgjorde 629 mio. euro, en moderat stigning fra år til år. Med 3,5 procent viste Afrika/Mellemøsten solid organisk salgsvækst i første kvartal 2016, selvom politisk og økonomisk ustabilitet i nogle lande fortsatte med at påvirke udviklingen af forretningen. Med 349 millioner euro forblev det rapporterede salg lidt under niveauet det forrige år.

Nordamerika viste solid organisk salgsvækst på 2,4 procent med bidrag fra alle forretningsenheder. Det rapporterede salg steg fra 885 mio. euro til 926 mio. euro. I Latinamerika øgedes salget organisk med 8,3 procent. Forretningsresultaterne i Mexico bidrog i betydelig grad til denne meget betydelige forbedring. Det rapporterede salg udgjorde 247 millioner euro sammenlignet med 274 millioner euro i første kvartal 2015. Til trods for aftagende vækst i Kina blev det organiske salg i Asien og Stillehavsområdet forbedret med 2,2 procent. Salgsudviklingen i Kina var positiv. Det rapporterede salg i regionen steg fra 732 mio. euro til 747 mio. euro.

vækstmarkederne fastholdt den organiske vækst sin styrke med 6,3 procent takket være bidrag fra alle forretningsenheder. Som følge af negative indvirkninger fra valutakursudsving faldt det rapporterede salg med 1,8 procent til 1.837 millioner euro, og med 41 procent lå vækstmarkedernes bidrag til koncernsalget lidt under niveauet for det forrige år. På de etablerede markeder steg salget organisk med 0,5 procent til 2.589 mio. euro.

Forventninger for Henkel Group i 2016

Henkel forventer at skabe en organisk salgsvækst på mellem 2 og 4 procent i regnskabsåret 2016. Henkel forventer, at alle forretningsenhederne vil skabe vækst i denne størrelsesorden. Henkel forventer endvidere en lille stigning i andelen af salg fra sine vækstmarkeder. Vedrørende den justerede indtjening før renter og skat (EBIT) forventer Henkel en stigning i forhold til året før til cirka 16,5 pct. Den justerede indtjening før renter og skat for de enkelte forretningsenheder forventes at være på samme niveau eller højere end det foregående år. Henkel forventer en stigning i den justerede indtjening pr. præferenceaktie på mellem 8 og 11 pct.

Dette dokument indeholder fremadrettede udtalelser, som er baseret på de nuværende estimater og antagelser, der er udarbejdet af ledelsen i Henkel AG & Co. KGaA. Fremadrettede udtalelser indeholder ord som f.eks. forvente, mene, planlægge, forudsige, antage, tro, estimere, regne med, prognosticere og lignende formuleringer. Sådanne udtalelser skal på ingen måde opfattes som en garanti for, at disse forventninger vil vise sig at være nøjagtige. Virksomhedens fremtidige performance og de resultater, som faktisk realiseres af Henkel AG & Co. KGaA og virksomhedens tilknyttede selskaber, afhænger af en række risici og usikkerheder og kan derfor afvige væsentligt fra fremadrettede udtalelser. Mange af disse faktorer ligger uden for Henkels kontrol og kan ikke estimeres præcist på forhånd, såsom de fremtidige økonomiske forhold samt konkurrenter og andre markedsaktørers handlinger. Henkel hverken planlægger at foretage eller foretager en opdatering af fremadrettede udtalelser.

Lidija Ilic        
Head of Corporate
Communications, Nordic Region

+46 10 480 76 11 

http://www.henkel.dk
lidija.ilic@henkel.com                    

Henkel har aktiviteter over hele verden med førende varemærker og teknologier inden for tre forretningsenheder: Laundry & Home Care, Beauty Care og Adhesive Technologies. Henkel, som blev grundlagt i 1876, er markedsførende globalt på både forbrugerområdet og inden for industrien med velkendte mærker som Persil, Schwarzkopf og Loctite. Henkel beskæftiger omkring 50.000 medarbejdere og opnåede i regnskabsåret 2015 en omsætning på 18,1 milliarder euro og et korrigeret driftsresultat på 2,9 milliarder euro. Henkels præferenceaktier indgår i det tyske aktieindeks DAX. Henkel Norden har ca.400 medarbejdere og omsatte for 217,4 millioner euro i 2015.

Dokumenter og links