Q8 fik højere indtjening på trods af finanskrise og stærk konkurrence

Q8's danske årsregnskab for 2009/2010 viser en stigning i nettooverskuddet fra minus 1,2 mio. kroner til et plus på 190 mio. kroner. Fremgangen skyldes dels en øget indtjening på salg af olieprodukter, butiksdrift og bilvask, dels konjunkturgevinster på lagre af olieprodukter. Til gengæld faldt omsætningen med 20 pct. og endte på 4,9 mia. kroner efter afgifter og moms.

Olie- og benzinselskabet Q8 - Kuwait Petroleum (Danmark) A/S - trodsede finanskrise, nedgang i danskernes brændstofforbrug og en nærmest permanent priskrig på benzin- og dieselområdet og kom ud af regnskabsåret 2009/2010 langt bedre end året før.

Q8s netop udsendte danske årsregnskab viser således en nettoomsætning på 4,930 mia. kroner efter afgifter og moms. Det er et fald på ca. 20 pct. i forhold til året før, hvor Q8 omsatte for 5,628 mia. kroner på det danske marked.

Driftsresultatet er til gengæld vokset markant – fra 25 mio. kroner i 2008/2009 til 212 mio. kroner i det seneste regnskabsår. Tilsvarende er overskuddet (årets resultat) steget til 190 mio. kroner mod et minus på 1,2 mio. kroner året før.

Fremgangen kan primært tilskrives to forhold: Dels har Q8 haft en positiv udvikling i indtjeningen fra salg af olieprodukter, butiksdrift og bilvask – hjulpet af stram styring af omkostninger og kredit. Dels har Q8 vendt sidste års konjunkturtab på lagre af olieprodukter, der skyldtes faldende oliepriser på verdensmarkedet. I regnskabsåret 2009/2010 havde Q8 således en konjunkturgevinst på 65,7 mio. kroner mod et tab på 76,6 mio. kroner året før.

”Vi er tilfredse med resultatet for 2009/2010. Det viser, at Q8 klarer sig godt på det danske marked trods en mærkbar recession i samfundet, der har lagt en dæmper på omsætningen inden for næsten alle vores forretningsområder. Desuden oplever vi fortsat en intensiv konkurrence på benzin og olie, hvor der har været priskrig i efterhånden adskillige år,” siger adm. direktør Steffen Pedersen fra Q8.

Q8 sælger olieprodukter via egne netværk af stationer (Q8 og F24), gennem autobranchen samt via direkte salg af fyringsolie til villaejere og til industri, landbrug, skibsfart og transportbranchen..

Fyringssæsonen forlænget
Forbruget af brændstof i Danmark har været faldende igennem flere år. Den udvikling blev forstærket i det forløbne år, hvor recessionen fik både erhvervsliv og private til at skære ned i indkøb af benzin, diesel og øvrige varer i Q8s servicebutikker.

Q8 har dog formået at vinde markedsandele inden for brændstof, hvilket især skyldes en markant salgsfremgang i Q8s F24 kæde af automat tankanlæg. F24s vækst er udtryk for den generelle trend i det danske samfund, hvor recessionen har fået forbrugerne til at søge mod lavprisprodukter og discount.

Q8 har i dag 176 servicestationer under Q8 varemærket, 57 ubemandede F24 automatanlæg og 32 International Diesel Service (IDS) anlæg. Sidstnævnte udelukkende sælger til vognmænd med lastbiler, busser osv.

Den strengeste vinter i mange år sørgede desuden for, at Q8s omsætning i fyringsolie langt overgik forventningerne og var kraftigt medvirkende til årets flotte resultat. Især i januar og februar 2010 oplevede Q8s kundecenter ekstraordinær travlhed.

Convenience og grønnere profil
Udrulningen af Q8s Qvik To Go koncept fortsætter. Ved regnskabsårets udløb var der 69 Qvik To Go butikker i Danmark – 16 flere end året før. Og convenience-kæden har flere nye tiltag på vej, der vil styrke Qvik To Go inden for kædens store succesområder bake off (friskbagt brød), økologisk kvalitetskaffe, fast food og drikkevarer.

Q8 har samtidig øget sine aktiviteter inden for corporate social responsibility (CSR) og klima. Det er bl.a. sket gennem åbning af en klimarigtig Q8 servicestation på Tagensvej i København. Her var målet at opnå en strømbesparelse på 10 pct. i forhold til en almindelig servicestation, men allerede efter få måneder kunne Q8 dokumentere en besparelse på 36 pct. på stationens energiforbrug.

Q8 og skatterne
Hen mod regnskabsårets slutning blev Q8 udsat for en del omtale i danske medier, der havde fokus på multinationale selskabers manglende eller begrænsede skattebetaling i Danmark. Q8 var et af de selskaber, der blev bebrejdet ikke at betale skat.

”Det er korrekt, at Q8 hidtil ikke har betalt skat i Danmark. Men Q8 har overholdt og overholder til stadighed den gældende skattelovgivning. Q8 har i en årrække haft nogle meget store udgifter, som vi har taget i tidligere årsregnskaber på det tidspunkt, de blev afholdt. Men vi har ikke kunnet udnytte fradraget for disse udgifter i vores selvangivelse før nu, hvor forretningen går godt. Og det gør den bl.a., fordi vi de foregående år har rationaliseret med store éngangsudgifter til følge.,” forklarer finansdirektør Chrilles Svendsen fra Q8.

I forbindelse med diskussionen om "transfer pricing", skal det nævnes, at Q8s danske afdeling kun handler med sine søsterselskaber i udlandet for et beløb, der svarer til 1,3 pct. af det danske selskabs årsomsætning.

Q8s olie og benzin stammer næsten udelukkende fra Nordsøen og købes fra nordiske raffinaderier, der ikke tilhører Q8-koncernen. Og her afregnes efter markedsprisen (den såkaldte Rotterdam notering).

” Q8 vil komme til at betale skat, ligesom alle andre, når vi helt lovligt og helt regulært har benyttet fradragene for tidligere afholdte omkostninger i vores selvangivelse. Dette vil ske inden for en kortere årrække – naturligvis delvist afhængigt af konjunkturer, olieprisudviklingen, konkurrencesituationen og gældende skattelovgivning" fortsætter Chrilles Svendsen

 

Hele regnskabet kan downloades
Det komplette 2009/2010 årsregnskab for Q8 kan fra torsdag den 24. juni 2010 kl. 12.00 hentes som pdf-fil på www.q8.dk/ aarsrapport

 

Nærmere oplysninger:
Adm. direktør Steffen Pedersen på telefon  45 99 20 00
Direktør Chrilles Svendsen på telefon 45 99 27 00 eller
Kommunikationschef Jytte Wolff-Sneedorff på telefon 45 99 21 71

Forslag til billedtekster til medsendte fotos:

Q8 har sit danske hovedsæde i Birkerød.

----

Et kig ind i Q8s hovedsæde, der præges af et stort og lyst atrium i bygningens midte. 

Q8
Kommunikationschef Jytte Wolff-Sneedorff
Telefon: 44 99 21 71
Mobiltelefon: 40 94 27 06
Email: jysn@q8.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links