Misvisende økonomisk analyse

I dag offentliggør De Økonomiske Råd (DØR) deres årlige miljøøkonomiske analyse. En af rapportens hovedkonklusioner er, at det ikke er hensigtsmæssigt at give en håndsræk-ning til landbruget, så erhvervet kan komme ud af den nuværende økonomiske krise. Landbrug & Fødevarer anser rapporten for misvisende, idet den bygget på en række for-kerte præmisser og økonomiske fejlantagelser - som desværre også leder til misvisende anbefalinger. - Modsat vismændene i Det Miljøøkonomiske Råd, mener vi i Landbrug & Fødevarer, at en forbedring af vores konkurrenceevne gennem en lempelse af erhvervets rammevilkår er løsningen på problemstillingerne, siger Michael Brockenhuus-Schack, formand for Landbrug & Fødevarer og medlem af Det Miljøøkonomiske Råd. - Økonomi- og Erhvervsministeriet betegner vores erhverv, som en betydelig dansk styr-keposition. En håndsrækning er altså ikke kun en hjælp til os men en samfundsmæssig investering. Vi mener, at vi kan opretholde og udbygge vores store betydning for Dan-marks økonomi i form af miljø og klima effektiv økonomisk vækst, der vil være til gavn for ikke mindst landdistrikterne. Men dette kræver politiske initiativer, som kan styrke vores konkurrenceevne, siger Michael Brockenhuus-Schack. Landbrug & Fødevarer noterer sig tre forkerte udgangspunkter. For det første baserer rapporten sig på, at produktivitetsudviklingen de sidste 15 år har været negativ. Det er et ukorrekt billede. Fødevareøkonomisk Institut (FØI) har også un-dersøgt produktiviteten baseret på tal fra Danmarks Statistik. Og FØI kan ikke dokumen-tere nogen negativ produktivitetsudvikling. Tværtimod ses i perioden 2000-2009 næsten udelukkende positive tal. For det andet baserer rapporten sig på de mest pessimistiske af en række fødevareprise-scenarier, som OECD har optegnet. FAO derimod spår om stigende fødevarepriser og dermed også om et stort potentiale i erhvervet. For det tredje laver DØR den fejlslutning, at en stigning i landbrugsproduktionen altid be-tyder en stigning i belastningen af klima og miljø. - Gennem de sidste år har vi vist, at dette ikke er tilfældet: Siden 1985 er kvælstofover-skuddet fra mark faldet med 56 pct., fosforoverskuddet faldet med 77 pct. og forbruget af bekæmpelsesmidler målt i aktivstof faldet med 60 pct. i samme periode er produktionen steget 23 pct., slutter Michael Brockenhuus-Schack. Yderligere oplysninger Michael Brockenhuus-Schack, formand, Landbrug & Fødevarer, 2046 9356 Leif Nielsen, cheføkonom, Landbrug & Fødevarer, 2724 5638