Indkaldelse til ordinær generalforsamling 26. april 2021

Report this content

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

LED iBond International A/S

CVR-nr. 36041609

(“Selskabet”)

den 26. april 2021, kl. 16.00,

 

til afholdelse elektronisk med følgende

Dagsorden

 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 2. Godkendelse af årsrapport
 3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne
 9. Eventuelt

Bestyrelsen vil i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.6 udpege advokat Stine Bernt Stryhn

som dirigent for generalforsamlingen.

Ad 1.                Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Ad 2.                Godkendelse af årsrapport

Ad 3.                Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Ad 4.                Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

Ad 5.                Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Ad 6.                Valg af bestyrelsesmedlemmer

Selskabets bestyrelse foreslås genvalgt.

Ad 7.                Valg af revisor

Selskabets revisor foreslås genvalgt.

Ad 8.                Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne

A. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til udstedelse af warrants

Bestyrelsen stiller forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til udstedelse af warrants, jf. selskabslovens § 155, stk. 2, jf. § 169, samt gennemførsel af de i forbindelse med udnyttelse af warrants fornødne kapitalforhøjelser.

Følgende skal være gældende for bemyndigelsen:

 1. Bestyrelsen kan tildele warrants til medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Selskabet og i Selskabets datterselskaber til tegning af op til kr. 329.380 kapitalandele á kr. 0,05 i Selskabet.
 2. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre de ved udnyttelse af warrants fornødne kapitalforhøjelser med op til i alt nominelt kr. 16.470.
 3. Kapitalforhøjelser ved udnyttelse af warrants kan kun ske ved kontant betaling.
 4. Bemyndigelsen er gældende indtil 25. april 2026.
 5. Ved kapitalforhøjelser skal følgende gælde:
  1. der kan ikke ske delvis indbetaling,
  2. nye kapitalandele skal tilhøre samme kapitalklasse som øvrige kapitalandele,
  3. kapitalejernes fortegningsret fraviges ved udnyttelse af warrants,
  4. der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed,
  5. de nye kapitalandele skal være omsætningspapirer, og
  6. de nye kapitalandele noteres på navn.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre vedtægterne ved de til udnyttelse af warrants nødvendige kapitalforhøjelser.

Ovenstående foreslås optaget i Selskabets vedtægters pkt. 3.4, jf. vedlagte udkast til opdaterede vedtægter, Schedule 1.

Ad 9.                Eventuelt

Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten med fuld substitutionsret til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

***

Elektronisk generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes som en elektronisk generalforsamling i overensstemmelse med pkt. 8 i Selskabets vedtægter.

Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil finde sted via en portal, der er faciliteret af VP Securities A/S. Aktionærer, som ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling, skal anmode om at deltage i henhold til tidsfristen for bestilling af adgangskort i vedtægternes pkt. 7.2 senest torsdag den 22. april 2021, kl. 23.59.

Tilmelding

En kapitalejer med møde- og stemmeret i henhold til vedtægternes pkt. 7.1, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest torsdag den 22. april 2021, kl. 23.59 har tilmeldt sig.

Tilmelding kan ske via VP Securities A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf.  

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage på generalforsamlingen med en rådgiver, forudsat at der er anmodet om deltagelse for rådgiveren.

Bekræftelse på tilmelding vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst i forbindelse med tilmelding.

Oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse, links til portalen, og information om minimumskrav til de anvendte elektroniske systemer vil forud for generalforsamlingen blive udsendt via e-mail til aktionærer, der har tilmeldt sig til generalforsamlingen.

VP Securities A/S’ portal kan tilgås via smartphone, tablet eller computer. Portalen giver aktionæren mulighed for at følge den ordinære generalforsamling samt stille spørgsmål og afgive stemmer under livewebcasten.

Hver aktionær er ansvarlig for at sikre, at aktionæren har en smartphone, tablet eller computer med en Evergreen-browser (Edge, Chrome, Firefox eller Opera), og at aktionæren på tidspunktet for generalforsamlingen har en tilstrækkelig og funktionsdygtig internetforbindelse.

Da afstemning og kommunikation på generalforsamlingen foregår elektronisk, kan der opstå forsinkelser på de elektroniske linjer. I yderste konsekvens kan disse forsinkelser vare op til et minut. Selskabet påtager sig ikke ansvar for, at en aktionærs spørgsmål, kommentarer, ændringsforslag eller afgivne stemmer fremkommer rettidigt til at blive taget i betragtning ved det relevante dagsordenspunkt.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 8 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes pkt. 7.4 og selskabslovens § 106, stk.1.

Vedtagelse af øvrige forslag kræver simpel majoritet, jf. vedtægternes pkt. 7.4 og selskabslovens § 105.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital andrager nominelt kr. 634.593 fordelt på aktier á kr. 0,05. Hver kapitalandel på DKK 0,05 giver én stemme på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 7.3.

Møde- og stemmeret til den ordinære generalforsamling den 26. april 2021 tilkommer i henhold til vedtægternes pkt. 7.1. kapitalejere, som på registreringsdatoen, mandag den 19. april 2021 (kl. 23:59), er noteret som aktionær i ejerbogen.

Yderligere information

Indkaldelsen indeholdende oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og den formular, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brevstemme vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.ledibond.com (Investors) fra den 30. marts 2021.

Den 30. marts 2021
Bestyrelsen

Yderligere information

Rolf H. Sprunk-Jansen, CEO
Mobil: +45 2020 3005
Email: rsj@ledibond.com

Kontakt til selskabet
LED iBond International A/S

Agern Allé 5A
2970 Hørsholm
Danmark

CVR 36041609

+45 7070 7855
info@ledibond.com
www.ledibond.com

Kontakt til certified advisor
Västra Hamnen Corporate Finance
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
Sverige

+46 40 200 250
ca@vhcorp.se

Om LED iBond International A/S

LED iBond International, der er stiftet i 2014, leverer innovative lysløsninger med integreret datafunktionalitet. Selskabets løsninger bygger på dyb indsigt i moderne LED-teknologi og mange års udvikling. Den patenterede teknologi giver mulighed for at skabe kraftfulde lysløsninger i næsten enhver form; løsninger som samtidig fungerer som en ‘open source’ strømkilde og digitalt netværk for ”smarte” komponenter som fx sensorer, højtalere og kameraer. LED iBond’s teknologi er allerede implementeret i mange projekter, fra intelligent hyldebelysning til store indendørs belysningsprojekter som eksempelvis installationen of 3,2 kilometer Tracy®, selskabets innovative flagskibsprodukt, på DTU, Danmarks Tekniske Universitet.

Med stærke dataoverførselsfunktioner, effektiv køling og en overlegen form-faktor fokuserer LED iBond på tre vigtige markeder: intelligente bygninger, UV-desinfektion og vertikalt landbrug, som alle ventes at vokse betydeligt i de kommende år.

LED iBond International A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark
(ticker: LEDIBOND).