Tragedien i Københavns fogedret understreger behovet for ny praksis i familiesager

Omfanget af familiekonflikter, som når domstolene, er ikke til at overse. Fogedretten fik i 2013 ca. 2500 sager om familiespørgsmål. I hver sag, har den lange og konfliktoptrappende sagsbehandling vidtrækkende konsekvenser for både børn og voksne.  

Direktør i Mediationsinstituttet, Louise Lerche-Gredal mener, at de konfliktfyldte familiesager kan håndteres bedre og løses på et langt tidligere stadie.  ”Både blandt forældre og mange familieadvokater er der enighed om, at Statsforvaltningens håndtering af sagerne ikke er gunstig for konfliktniveauet. Nyere undersøgelser viser, at Statsforvaltningens håndtering af sagerne rent faktisk eskalerer konfliktniveauet, hvilket måske er årsagen til, at mange sager ender i retten. Konflikten mellem forældrene bliver ganske enkelt ikke håndteret godt nok, men får lov til at vokse sig endnu større i processen”, påpeger hun.

Lad os inspirere af nordmændene 


Louise Lerche-Gredal så gerne, at vi lærte lidt af nordmændene, de får i konfliktfyldte familiesager tilbudt op til 7 timers gratis konfliktmægling før sagen evt. kører på traditionel vis. Her hjælper en konfliktmægler parterne med at nå frem til en løsning, og samtidig bliver den underliggende menneskelige konflikt mellem parterne italesat. Det giver parterne en helt anden og mere positiv tilgang til det at finde en fælles løsning, som både tager hånd om den menneskelige og den juridiske del af konflikten.

Hvis de norske forældre efter de første timers rådgivning stadigvæk er meget uenige om børnenes bopæl og samvær med den anden forælder, kan de få afgjort sagen ved en domstol. Men inden sagen kører på traditionel vis, skal forældrene deltage i en retsforberedende proces, hvor en dommer, en psykolog og to advokater forsøger at hjælpe dem til et forlig.

I Danmark er vi for sent ude

”Ved danske domstole tilbydes forældrene retsmægling, hvor parterne sammen med en retsmægler får mulighed for at finde en fælles løsning, inden sagen eventuelt skal for en dommer. Erfaringer med retsmægling i familiesagerne er rigtig gode, og i ca. 2/3 af alle sager når forældrene frem til en aftale, som afslutter konflikten. Derfor er det ærgerligt, at tilbuddet først gives, når parterne har anlagt en sag ved retten, og konflikten har kørt i årevis, med store konsekvenser for hele familien – ikke mindst børnene”, udtaler Louise Lerche-Gredal.

Mediationsinstituttet har netop i forrige uge taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, blandt andet bestående af familieadvokater og mediatorer, som skal tage første spadestik til et større projekt vedrørende konflikthåndteringen i skilsmissesager. Ifølge Louise Lerche-Gredal, er ”det Mediationsinstituttets ambition, at vi i fællesskab med myndigheder, interesseorganisationer og fagfolk skal undersøge muligheden for at implementere nye metoder i håndteringen af familiesager.”

I den nuværende praksis i familiesager, er det fortsat de juridiske aspekter af konflikten, som har forvaltningens og dommernes fokus, hvorimod de menneskelige aspekter af konflikten køres ud på et sidespor. Det uagtet, at alle undersøgelser og erfaringer viser, at jura i bedste fald kan forbygge konflikter, men aldrig løse dem. ” Forældre og børn fortjener bedre, og som samfund ville det også give god mening tænke i konfliktløsning på et langt tidligere tidspunkt, end tilfældet er i dag ”, pointerer Louise Lerche-Gredal. 

Yderligere information: Louise Lerche-Gredal, adm. direktør, Mediationsinstituttet. Tlf. 45 5077 8427, E-mail: llg@mediationsinstituttet.dk

Mediation er en effektiv, demokratisk og dialogisk tilgang til konfliktløsning, der sikrer tilfredsstillende løsninger for alle involverede parter.
Mediationsinstituttet er en non-profit selvejende institution, der arbejder for at øge kendskabet til, og udbredelsen af, mediation som et effektivt og billigt alternativ til retten.
Mediationsinstituttet er initiativtager til undersøgelser og projekter vedrørende brugen af mediation samt til udvikling og implementering af nye konflikthåndteringsmetoder. Derudover rådgiver instituttet om mediation, afholder kurser og udpeger kvalificerede mediatorer til alle typer sager.

Tags:

Om os

Mediation er en effektiv, demokratisk og dialogisk tilgang til konfliktløsning, der sikrer tilfredsstillende løsninger for alle involverede parter. Mediationsinstituttet er en non-profit selvejende institution, der arbejder for at øge kendskabet til, og udbredelsen af, mediation som et effektivt og billigt alternativ til retten. Mediationsinstituttet er initiativtager til undersøgelser og projekter vedrørende brugen af mediation samt til udvikling og implementering af nye konflikthåndteringsmetoder. Derudover rådgiver instituttet om mediation, afholder kurser og udpeger kvalificerede mediatorer til alle typer sager.

Multimedia

Multimedia