Danmark og USA indgår nyt samarbejde om forskning

Videnskabsminister Helge Sander og USA’s nye ambassadør i Danmark Laurie S. Fulton underskriver i dag en aftale, som vil give danske og amerikanske for-skere bedre muligheder for at samarbejde.

USA og Danmark har flere fælles prioriteter og styrkepositioner på forsknings-området, for eksempel inden for miljø- og energiområdet. Med aftalen er ram-merne nu til stede, så forskere og studerende i de to lande kan udbygge samarbej-det gennem flere fælles projekter og større udveksling af viden. - Det er en stor glæde for mig at underskrive en formel samarbejdsaftale om forskning med en så stor forskningsnation som USA. Vi har allerede i dag gode bånd til USA. Men det min klare forventning, at vi med aftalen kan øge samar-bejdet mellem danske og amerikanske forskere. Aftalen åbner blandt andet for, at forskere og forskningsteams kan søge om støtte til indledende samarbejdsaktivi-teter gennem Videnskabsministeriets nye Internationale Netværksprogram, som vi sætter i gang her i efteråret, siger videnskabsminister Helge Sander. USA’s nye ambassadør i Danmark Laurie S. Fulton ser et stort potentiale i sam-arbejdet mellem danske og amerikanske forskere på områder som vedvarende energi og grøn teknologi: - Både Danmark og USA har banebrydende forskning på begge områder. Og begge lande ser vigtigheden af teknologiske fremskridt kombineret med en bære-dygtig udvikling. Grøn vækst er betinget af nye energi- og teknologiformer. Samarbejde er den bedste måde for os at nå disse fælles mål. Samarbejdsaftalen i dag er med til at understrege vore to landes klare intentioner og ønsker om at styrke dette samarbejde. Gode samarbejdspartnere allerede Danmark og USA har allerede i dag et stærkt samarbejde inden for flere forsk-ningsområder. Her spiller det danske ”Innovation Center Denmark” i Silicon Val-ley en central rolle ved at støtte og være medarrangør af flere konferencer og work-shops indenfor blandt andet vedvarende energi og fødevareforskning. Flere af Danmarks universiteter og forskningsinstitutioner samarbejder tæt med USA og vil med aftalen kunne indgå i flere og mere omfattende samarbejder. Lige nu står Risø DTU overfor at udbygge samarbejdet med USA's forskningsin-stitut National Renewable Energy Laboratory (NREL). - NREL er en meget central partner for DTU. Samarbejdsaftalen mellem Dan-mark og USA er vigtig, fordi den vil kunne bane vejen for yderligere samarbejde med andre amerikanske forskningsinstitutioner inden for energiforskningen, vur-derer Risø DTU’s direktør Henrik Bindslev. Kontaktinfo: • Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem informations-chef Allan Boldt, Videnskabsministeriet på +45 33 92 97 39 eller abo@vtu.dk. • H.E., ambassadør Laurie S. Fulton kan kontaktes gennem presseofficer Melissa G. Ford på +45 33 41 72 45 eller FordMG2@state.gov. Yderligere information: • Fuldmægtig Are Straume, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, +45 35 44 63 10, ars@fi.dk. • Forskningsattaché Lars Beer Nielsen, Innovation Center Denmark, +1 650 353 8879, lbn@innovationcenterdenmark.com. • Direktionssekretær Camilla Schwartzbach, Risø DTU, +45 46 77 46 01, casc@risoe.dtu.dk.

Dokumenter og links