Årsregnskabsmeddelelse 2019

Report this content

Nordea Bank Abp – Årsregnskabsmeddelelse

Koncernchef Frank Vang-Jensens kommentar til resultatet:

”Vi er begyndt at eksekvere på vores nye forretningsplan. Vores fokus er på at levere på de finansielle mål, som blev præsenteret på vores kapitalmarkedsdag i oktober – og det forløber planmæssigt.

Vores kundefokus og initiativer på indtægtssiden sikrede bedre forretningsmomentum i den sidste del af 2019, hvilket også fremgår af toplinjen. I forhold til 4. kvartal 2018 steg indtægterne med 6 pct. Vi har også leveret på vores omkostningsplaner med et fald i omkostningerne på 5 pct. og dermed en forbedring af omkostningsprocenten til 57. Selvom vi er på vej i den rigtige retning, venter der fortsat et stort stykke arbejde for at nå vores mål om en omkostningsprocent på 50 i 2022.

Kundernes oplevelser bliver fortsat bedre, og i 2019 lancerede vi vores nye nordiske mobilbankplatform, som er blevet godt modtaget af kunderne. Selvom vi ikke er tilfredse, ser vi nu en positiv tendens i kundetilfredsheden indenfor alle forretningsområder.

Jeg er glad for at kunne meddele, at udlånet stiger i alle forretningsområder, og for 4. kvartal i træk så vi en nettotilgang i kapital under forvaltning, der steg til et rekordhøjt niveau på EUR 324 mia.

Den egentlige kernekapitalprocent steg til 16,3. Dette er ca. 320 bp over det forventede lovkrav i 1. kvartal 2020 og ca. 120 bp over kapitalbufferen. Det betyder, at vi har en stærk balance, som gør os i stand til at imødekomme potentielle ændringer i lovkrav samt udnytte vækstmuligheder.

Den justerede egenkapitalforrentning i kvartalet var 7,6 pct. i forhold til vores mål for 2022 på over 10 pct.

Bestyrelsen foreslår et udbytte pr. aktie på EUR 0,40, på linje med hvad vi kommunikerede i delårsrapporten for 3. kvartal.

Der er flere lovende tegn i starten af Nordeas nye fase, men vi har stadig meget arbejde foran os, før vi er, hvor vi gerne vil være. Derfor vil vi fortsat fokusere på vores tre nøgleprioriteter for at levere på vores finansielle mål for 2022: 1) at optimere driftseffektiviteten, 2) at gennemføre initiativer, der øger indtægterne, og 3) at skabe positive kundeoplevelser. Vi er på vej i den rigtige retning og fast besluttet på at levere.”
 

Helåret 2019 i forhold til helåret 2018

 • Nettorenteindtægter EUR 4.318 mio., -4 pct.
 • Driftsindtægter i alt EUR 8.635 mio., -6 pct.
 • Driftsindtægter i alt1 EUR 8.497 mio., -1 pct.
 • Driftsomkostninger i alt EUR -5.986 mio., 19 pct.
 • Driftsomkostninger i alt1 EUR -4.877 mio., -1 pct.
 • Nedskrivninger på udlån EUR -536 mio., 210 pct.
 • Nedskrivninger på udlån1 EUR -254 mio., 47 pct.
 • Ordinært resultat EUR 2.113 mio., -47 pct.
 • Justeret ordinært resultat1,2 EUR 3.366 mio., -4 pct.
 • Egentlig kernekapitalprocent3 16,3 mod 15,5
 • Omkostningsprocent 69 mod 55
 • Omkostningsprocent1 57 mod 57
 • Omkostningsprocent1,2 57 mod 57
 • Nedskrivningsandel, netto, amortiseret kostpris 22 bp mod 7 bp
 • Egenkapitalforrentning 5,0 pct. mod 9,7 pct.
 • Egenkapitalforrentning1,4 8,1 pct. mod 8,5 pct.

4. kvartal 2019 mod 4. kvartal 2018

 • Nettorenteindtægter EUR 1.108 mio., -3 pct.
 • Driftsindtægter i alt EUR 2.294 mio., 8 pct.
 • Driftsindtægter i alt1 EUR 2.156 mio., 6 pct.
 • Driftsomkostninger i alt EUR -1.179 mio., -15 pct.
 • Driftsomkostninger i alt1 EUR -1.179 mio., -5 pct.
 • Nedskrivninger på udlån EUR -102 mio., 240 pct.
 • Nedskrivninger på udlån1 EUR -102 mio., 240 pct.
 • Ordinært resultat EUR 1.013 mio., 44 pct.
 • Justeret ordinært resultat1,2 EUR 822 mio., 14 pct.
 • Egentlig kernekapitalprocent3 16,3 mod 15,5 
 • Omkostningsprocent 51 mod 65
 • Omkostningsprocent1 57 mod 61
 • Omkostningsprocent1,2  57 mod 63
 • Nedskrivningsandel, netto, amortiseret kostpris 17 bp mod 5 bp
 • Egenkapitalforrentning 9,9 pct. mod 6,3 pct.
 • Egenkapitalforrentning1,4 7,6 pct. mod 6,7 pct.

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser for 4. kvartal 2019: DKK 7,4661, NOK 9,8499 og SEK 10,5848.
1 Ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden, se også side 6 i Q4 2019 report.
2 Justeret for resolutionsafgifter før skat: I 4. kvartal 2019 EUR -53 mio., i 3. kvartal 2019 EUR -52 mio. og i 4. kvartal 2018 EUR -42 mio. (amortiseret lineært).
3 Kapitalprocenterne er inklusive resultat efter beregnet udbytte. Tallene for 2018 er ikke tilpasset som følge af den ændrede indregning og præsentation af resolutionsafgifterne (se også Note 1 i Q4 2019 report).
4 Justeret for resolutionsafgifter efter skat: I 4. kvartal 2019 EUR -40 mio., i 3. kvartal 2019 EUR -40 mio. og i 4. kvartal 2018 EUR -32 mio. (amortiseret lineært).

Resultatopgørelse  
                   
  4. kvt. 3. kvt. Ændr. 4. kvt. Ændr. 1.-4. kvt. 1.-4. kvt. Ændr.  
  2019 2019  % 2018 % 2019 2018 %  
EUR mio.                  
Nettorenteindtægter 1.108 1.083 2 1.142 -3 4.318 4.491 -4  
Gebyrer og provisionsindtægter, netto 775 756 3 720 8 3.011 2.993 1  
Nettoresultat af poster til dagsværdi 266 211 26 182 46 1.024 1.088 -6  
Resultat af kapitalinteresser og joint                  
ventures efter equity-metoden -1 13 -108 15 -107 50 124 -60  
Andre driftsindtægter 146 22 564 60 143 232 476 -51  
Driftsindtægter i alt 2.294 2.085 10 2.119 8 8.635 9.172 -6  
                   
Personaleudgifter -648 -924 -30 -744 -13 -3.017 -2.998 1  
Andre udgifter -375 -366 2 -390 -4 -1.639 -1.566 5  
Afskrivninger på materielle og                  
immaterielle aktiver -156 -885 -82 -250 -38 -1.330 -482 176  
Driftsomkostninger i alt -1.179 -2.175 -46 -1.384 -15 -5.986 -5.046 19  
                   
Resultat før nedskrivninger 1.115 -90   735 52 2.649 4.126 -36  
                   
Nedskrivninger på udlån, netto -102 -331 -69 -30 240 -536 -173 210  
Ordinært resultat 1.013 -421   705 44 2.113 3.953 -47  
                   
Udgift til indkomstskat -263 89   -200 32 -571 -872 -35  
Periodens resultat 750 -332   505 49 1.542 3.081 -50  
                   
Forretningsomfang, hovedposter1        
                   
  31. dec. 30. sep. Ændr. 31. dec. Ændr.        
  2019 2019 % 2018 %        
EUR mia.                  
Udlån 322,7 328,3 -2 308,3 5        
Udlån ekskl. repoudlån 303,9 299,5 1 291,6 4        
Indlån og anden gæld 168,7 168,3 0 165,0 2        
Indlån ekskl. repoindlån 166,4 161,9 3 160,2 4        
Aktiver i alt 554,8 585,9 -5 551,4 1        
Kapital under forvaltning 324,1 313,8 3 280,1 16        
Egenkapital 31,5 30,5 3 32,9 -4        
                   
Nøgletal2  
                   
  4. kvt. 3. kvt. Ændr. 4. kvt. Ændr. 1.-4. kvt. 1.-4. kvt. Ændr.  
  2019 2019 % 2018 % 2019 2018  %  
Resultat pr. aktie (udvandet), EUR 0,19 -0,08   0,13 46 0,38 0,76 -50  
Res. pr. aktie, rull. 12 mdr. til ult. perioden, EUR 0,38 0,32 19 0,76 -50 0,38 0,76 -50  
Børskurs1, EUR 7,24 6,50 11 7,30 -1 7,24 7,30 -1  
Samlet afkast til aktionærerne, pct. 18,7 12,4   -17,5   10,5 -19,5    
Foreslået/faktisk udbytte pr. aktie, EUR           0,40 0,69 -42  
Egenkapital pr. aktie1, EUR 7,80 7,55 3 8,15 -4 7,80 8,15 -4  
Antal potentielt cirkulerende aktier1, mio. 4.050 4.050 0 4.050 0 4.050 4.050 0  
Vægtet gennemsnitligt antal aktier (udv.), mio. 4.039 4.036 0 4.037 0 4.035 4.037 0  
Egenkapitalforrentning, pct. 9,9 -4,4   6,3   5,0 9,7    
Egenkapitalforrentning ekskl. immaterielle aktiver, pct. 11,3 -5,0   7,2   5,7 11,1    
Afkast af den samlede risikoeksponering, pct. 2,0 -0,9   1,3   1,0 2,0    
Egenkapitalforrentning med periodiserede resolutionsafg., pct. 9,4 -4,9   5,9   5,0 9,7    
Omkostningsprocent 51 104   65   69 55    
Omkostningsprocent med periodiserede resolutionsafg., pct. 54 107   67   69 55    
Nedskrivningsandel, netto, amortiseret kostpris bp3 17 55 -69 5 240 22 7 214  
Egentlig kernekapitalprocent1,4,5,6,7 16,3 15,4   15,5   16,3 15,5    
Kernekapitalprocent1,4,5,7 18,3 17,4   17,3   18,3 17,3    
Solvensprocent1,4,5,7 20,8 20,0   19,9   20,8 19,9    
Kernekapital1,4,7, EUR mia. 27,5 27,3 1 27,0 2 27,5 27,0 2  
Samlet risikoeksponering4, EUR mia. 150 156 -4 156 -4 150 156 -4  
Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid)1 29.000 29.469 -2 28.990 0 29.000 28.990 0  
Økonomisk kapital1,7, EUR mia. 25,7 26,5 -3 26,6 -3 25,7 26,6 -3  
1 Ultimo.  
2 For yderligere oplysninger om nøgletal defineret som alternative nøgletal se  
  www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports/.  
3 Inklusive udlån indregnet under aktiver disponible for salg i 1. kvartal 2018.    
4 Inklusive periodens resultat.  
5 Ændringer til gældende kapitalkrav (se også kapitlet Other information i Q4 2019 report).  
6 Inklusive periodens resultat justeret for beregnet udbytte.  
7 Kapitalprocenterne for 2018 er ikke tilpasset som følge af den ændrede indregning og præsentation af resolutionsafgifter (se også Note 1 i Q4 2019 report).  

Forventninger

Nøgleprioriteter for succes og opfyldelse af de finansielle mål
Nordeas plan fokuserer på tre nøgleprioriteter for at levere på vores finansielle mål for 2022; 1) at optimere driftseffektiviteten, 2) at gennemføre initiativer, der øger indtægterne, og 3) at skabe positive kundeoplevelser.

Finansielle mål for 2022
Nordeas finansielle mål for 2022 er

 • en egenkapitalforrentning på over 10 pct.
 • en omkostningsprocent på 50.

Omkostninger
I 2020 forventer Nordea et omkostningsniveau på under EUR 4,7 mia. med yderligere planlagte nettobesparelser efter 2020.

Kapitalpolitik
En kapitalbuffer på 150-200 bp over lovkravet til den egentlige kernekapital gældende fra 1. januar 2020.

Udbyttepolitik
Vores udbyttepolitik fastsætter en payout ratio på 60-70 pct. gældende for overskud genereret fra 1. januar 2020. Nordea vurderer løbende muligheden for at bruge aktietilbagekøb som et værktøj til at udlodde overskydende kapital.

Kreditkvalitet
Ny:
Baseret på de makroøkonomiske forhold forventer Nordea, at kreditkvaliteten vil være stort set uændret i de kommende kvartaler.

Tidligere: Nordea forventer, at nettonedskrivninger på udlån i de kommende kvartaler vil holde sig på et lavt niveau omkring gennemsnittet for 2018. De makroøkonomiske udsigter er dog lidt mere usikre.

Forslag til udbytte
Den 31. december 2019 udgjorde Nordea Bank Abp’s overførte overskud, herunder årets resultat, EUR 18.166.606.378,45, og den frie egenkapitalreserve udgjorde EUR 4.590.425.994,62. Bestyrelsen foreslår den ordinære generalforsamling i Nordea Bank Abp, som afholdes 25. marts 2020, at der udbetales et udbytte på EUR 0,40 pr. aktie baseret på den godkendte balance for regnskabsåret, som sluttede 31. december 2019. 

Risikovægte på erhvervsejendomme
Risikovægten på erhvervsejendomme i Sverige og Norge faldt fra 100 pct. til 50 pct., efter at Den Europæiske Centralbank (ECB) opdaterede en tidligere beslutning i forbindelse med den årlige tilsynsdialog.

Søjle 2-krav
Nordea modtog den endelige afgørelse efter tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) 10. december 2019, herunder et søjle 2-krav på 1,75 pct., gældende fra 1. januar 2020. 

Se den fulde rapport på engelsk på nedenstående link til vores hjemmeside.
Nordea Group Q4 2019 Report

Yderligere information:

Frank Vang-Jensen, koncernchef,
+358 503 821 391
Christopher Rees, Group CFO,
+45 5547 2377
 
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations,
+46 72 235 05 15
Stine Green Paulsen, ekstern kommunikationsansvarlig,
+45 70 80 11 62

Informationen indeholdt i denne børsmeddelelse blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 6. februar 2020 kl. 6.30 dansk tid.

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Når mennesker vil realisere deres drømme og nå deres mål, er vi der med relevante finansielle løsninger. Vi er den førende bank i Norden. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Tags: