Tryg i Danmark smba køber Nordeas Skadesforsikrings aktiviteter

Report this content

Tryg i Danmark smba køber Nordeas Skadesforsikrings aktiviteter Nordea og Tryg i Danmark smba (Tryg i Danmark) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende Nordeas salg af 100% af sine skadesforsikringsaktiviteter (Tryg) til Tryg i Danmark for en pris svarende til EUR 760 mio. kontant. Nordea er også berettiget til et betinget vederlag på op til EUR 90 mio., hvis Tryg fusionerer med en anden virksomhed og/eller når visse resultatmål. Det betingede vederlag vil kunne komme til udbetaling på baggrund af perioden indtil 31. december 2004. Som en del af handlen vil Nordea og Tryg indgå en aftale om strategisk partnerskab, som indbefatter en fortsættelse af den eksisterende aftale om distribution via bankassurance-konceptet og aftale om kapital forvaltning. Denne aftale vil muliggøre krydssalg af serviceydelser via de to parters distributionsnet. Kommentarer til salget: Thorleif Krarup, koncernchef i Nordea, udtaler "Salget af Tryg til Tryg i Danmark er en god løsning for Nordea og følger en vurdering af de strategiske alternativer for skadesforsikringsaktiviteterne, som blev offentliggjort i oktober sidste år. Salget styrker både Nordeas fokus på kerneaktiviteterne inden for bank og kapitalforvaltning og giver attraktive økonomiske fordele med forbedret rentabilitet for Nordea. Vi ser frem til at fortsætte og styrke det gode bankassurance-samarbejde med Tryg, da vi tror, at vores kunder i stigende grad vil efterspørge et fuldt sortiment af finansielle løsninger." Mogens Jacobsen, formand for Tryg i Danmark, udtaler "Tryg i Danmark er tilfreds med, at selskabet via denne handel vil opnå det fulde ejerskab af en førende nordisk skadesforsikringskoncern, og ser frem til at støtte koncernens yderligere udvikling i samarbejde med Nordea, der fortsat vil være en vigtig strategisk samarbejdspartner. Tryg i Danmark har gennem tiden været involveret i Tryg med positive resultater og tror, at uafhængighed giver os mulighed for at deltage i yderligere konsolidering på det nordiske skadesforsikringsmarked." Hugo Andersen, administrerende direktør i Tryg, udtaler "Salget af Tryg til Tryg i Danmark er et vigtigt skridt i den fortsatte udvikling af Tryg. Afklaringen af Trygs ejerskab vil bringe fordele via øget fokus på udvikling af forretningen og styrke fokus på vores kernevirksomhed." Handlens hovedpunkter: Handlen giver attraktive fordele for Nordea og Tryg i Danmark: Nordea Tryg i Danmark · Styrker fokus på · Ejerskab af en førende kerneaktiviteterne bank og uafhængig nordisk kapitalforvaltning skadesforsikringskoncern - den · Styrker næststørste målt på samlede indtjeningsstabiliteten præmier · Frigør ca. EUR 600 mio. i · Eneadgang til den største økonomisk kapital og øger nordiske bankkoncern og det kapaciteten til at tilbagekøbe største distributionsnet egne aktier · Mulighed for at deltage i · Kan fortsat tilbyde et fuldt fremtidig nordisk konsolidering sortiment af finansielle · Mulighed for at drage løsninger til sine kunder fordel af de seneste · Bibeholder forretningsmæssige initiativer, kapitalforvaltningsaftale og multikanal-distributionskraft og bankassurance-samarbejde med den øget organisatorisk fokus på næststørste skadesforsikringsforretning skadesforsikringskoncern i Norden Fremtidige forretningsmæssige samarbejde mellem Nordea og Tryg Nordea og Tryg vil indgå en aftale om strategisk partnerskab og forretningsmæssigt samarbejde. Aftalen vil gøre det muligt for Tryg fortsat at tilbyde et fuldt sortiment af skadesforsikringsydelser til Nordeas kunder i Norden og Østersøregionen og vil gøre det muligt for Nordea at tilbyde serviceydelser inden for livsforsikring og pension gennem Trygs distributionskanaler. Nordea bibeholder kapitalforvaltningskontrakten om forvaltning af Trygs investeringsportefølje svarende til EUR 2,7 mia. pr. 31. marts 2002. Tryg bibeholder varemærkerne Tryg og Vesta. De skadesforsikringsvirksomheder, der nu drives under Nordea-varemærket, vil få et nyt varemærke over en overgangsperiode. Trygs livsforsikringsvirksomheder i Danmark og Vesta Liv i Norge er i gang med at indføre Nordea-navnet og er ved at blive integreret med Nordeas livsforsikringsvirksomhed. Alle nuværende kundebetjeningsordninger vil forblive uændrede. Nordea vil modtage provision fra Tryg for salg af skadesforsikringsydelser gennem sine distributionskanaler, og Tryg vil modtage provision fra Nordea for salg af serviceydelser inden for livsforsikring og pension gennem Trygs distributionskanaler. Sådanne provisioner vil blive fastsat på markedsvilkår. Vilkår og betingelser for handlen Handlen er bl.a. betinget af underskrivelse af en aktiekøbsaftale, og modtagelse af de nødvendige myndighedsgodkendelser, herunder fra konkurrencemyndigheder. Aktiekøbsaftalen forventes underskrevet inden for kort tid, og handlen forventes at være afsluttet inden udgangen af 3. kvartal 2002. Den endelige salgspris er underlagt en euro-for-euro-justering baseret på Trygs indre værdi pr. 30. juni 2002 sammenholdt med Trygs indre værdi pr. 31. marts 2002. Nordea forventer en moderat justering i negativ retning af den endelige pris baseret på de driftsmæssige resultater og de svage investeringsafkast i Tryg indtil dato i andet kvartal. Tryg i Danmark vil få fuld kontrol med Tryg, så snart myndighedsgodkendelserne er modtaget. Tryg i Danmark vil overtage det økonomiske ansvar for Tryg fra 1. juli 2002 og vil være berettiget til Trygs indtjening fra denne dato. Tryg i Danmark skal betale et betinget vederlag på op til EUR 90 mio. til Nordea, hvis Tryg fusionerer med en anden virksomhed og/eller når visse resultatmål. Det eventuelle vederlag vil kunne komme til udbetaling på baggrund af perioden indtil udgangen af 2004. Finansielle rådgivere Nordea rådgives af Credit Suisse First Boston. Tryg i Danmark rådgives af Fox-Pitt, Kelton. VIRKNINGEN AF HANDLEN PÅ NORDEA Salget af skadesforsikringsaktiviteterne følger den tidligere offentliggjorte vurdering af de strategiske alternativer for Nordeas skadesforsikringsaktiviteter og er et vigtigt strategisk skridt for Nordea. Salget er i overensstemmelse med Nordeas strategi om at fokusere på kerneaktiviteterne inden for bank, livsforsikring og kapitalforvaltning og samtidig fortsat levere et fuldt sortiment af serviceydelser til kunderne og udnytte kundeunderlaget og distributionskanalerne optimalt. Handlen forventes også at styrke stabiliteten i Nordeas indtjening og er positiv for Nordeas indtjening, afkast og kapitalforhold. Nordeas tilbagekøb af aktier Salget styrker både Nordeas indtjeningsstabilitet og kapacitet til at tilbagekøbe egne aktier. Nordeas bestyrelse fik på selskabets ordinære generalforsamling 24. april 2002 bemyndigelse til at tilbagekøbe aktier i selskabet op til en samlet beholdning på 10% af den udestående aktiekapital. Nordeas intentioner vedrørende tilbagekøb af aktier omtales i en særskilt pressemeddelelse. Salgspris Pr. 31. marts 2002 var proforma-egenkapitalen i General Insurance EUR 660 mio. Salgsprisen repræsenterer således en overkurs i forhold til proforma-egenkapitalen pr. 31. marts 2002 på EUR 100 mio. Det betingede vederlag på op til EUR 90 mio. er i tilgift til salgsprisen og giver mulighed for en fremtidig gevinst for Nordea. Hvis Nordea modtager dette vederlag, vil det blive indtægtsført i den periode, hvor det forfalder. Den bogførte værdi af General Insurance i Nordeas regnskaber er ca. EUR 800 mio. efter allokering af goodwill knyttet til tidligere General Insurance-opkøb, omkostningerne forbundet med udspaltning og reorganisering af Tryg fra Nordea og transaktionsomkostninger. Som følge heraf vil Nordea bogføre et tab på salget af General Insurance på ca. EUR 40 mio. Eliminering af goodwill forbundet med tidligere General Insurance opkøb vil reducere Nordeas afskrivning på goodwill med ca. EUR 4 mio. i 2002 og med ca. EUR 8 mio. årligt fra 2003. Nordea har modtaget en erklæring fra sin finansielle rådgiver, Credit Suisse First Boston, om at det vederlag, Nordea modtager, med forbehold for de vilkår, der er indeholdt i erklæringen, er fair ud fra et finansielt synspunkt. Virkning på resultat pr. aktie, kernekapitalprocent og solvensprocent Salget frigør i alt ca. EUR 760 mio. i lovpligtig kapital, hvilket forøger Nordeas solvensprocent med ca. 0,5 procentpoint baseret på det lovgivningsmæssige krav om solvensdækning for Nordea pr. 31. marts 2002 og frigør ca. EUR 600 mio. i økonomisk kapital (baseret på Nordeas interne model for økonomisk kapital). Salget forventes også at være positivt for Nordeas resultat af økonomisk kapital. Hvis det antages, at Nordea anvender 100% af salgsprovenuet til at tilbagekøbe aktier, forventes salget at forøge resultat pr. aktie. Nordeas telefonmøde for analytikere: Der holdes telefonmøde med Nordeas Group CFO Arne Liljedahl og chef for Investor Relations Sigurd Carlsen kl. 11.00 CET i dag, 19. juni 2002. Ring venligst +44 (0)20 8401 1043, password Nordea, 10 minutter før mødet begynder. Telefonmødet kan genhøres på +44 (0)20 8288 4459, adgangskode 648342. En slide-præsentation er tilgængelig på internettet. VIRKNING AF HANDLEN På TRYG I DANMARK Salg af Nordea-aktier For at finansiere købet af Tryg og støtte selskabets fremtidige vækst vil Tryg i Danmark sælge en del af sin aktiepost i Nordea ved accelereret bookbuilding i løbet af de nærmeste dage. Carnegie og Credit Suisse First Boston er blevet udnævnt til joint bookrunners med Fox- Pitt, Kelton og Nordea Securities som joint lead managers. Trygs bestyrelse Tryg i Danmark har til hensigt efter gennemførelsen at vælge en ny bestyrelse for Tryg, som vil omfatte bl.a., Mikael Olufsen, formand, og Per Skov, næstformand. Hugo Andersen, den nuværende administrerende direktør for Tryg, vil fortsætte i denne stilling. INFORMATION OM HANDLENS PARTER Information om Tryg Tryg er den næststørste nordiske skadesforsikringskoncern målt på samlede præmier. Tryg har fire hoveddatterselskaber: Tryg (Danmark), Vesta (Norge), TBi (Storbritannien og Danmark) og Nordea Ubezpieczenia (Polen). Tryg driver også forretning i Estland (Nordea Kindlustus) og har en hurtigt voksende forretning i Finland. Tryg har omkring 1,4 mio. privatkunder og 250.000 erhvervskunder. I regnskabsåret 2001 havde Tryg bruttopræmieindtægter på EUR 1.845 mio., nettopræmieindtægter på EUR 1.520 mio. og et nettoresultat efter skat på EUR -6 mio. Pr. 31. marts 2002 havde Tryg aktiver i alt på EUR 3.637 mio., forsikringsmæssige hensættelser i alt på EUR 2.714 mio. (hvoraf EUR 161 mio. var udjævningshensættelser) og en proforma-egenkapital på EUR 660 mio. Information om Tryg i Danmark Tryg i Danmark (tidligere Tryg-Baltica smba) er den tidligere majoritetsaktionær i Tryg forud for fusionen i marts 1999 mellem Tryg- Baltica og Unidanmark. Efter den fusion og efterfølgende omstruktureringer ejer Tryg i Danmark nu 185,6 mio. aktier (6,2 pct.) i Nordea. Pr. 31. december 2001 havde Tryg i Danmark aktiver i alt på EUR 959 mio. (Nordea-aktierne var optaget til anskaffelsesværdi). På tidspunktet for fusionen mellem Tryg-Baltica og Unidanmark bestod Tryg kun af en dansk skadesforsikrings- og livsforsikringsforretning. Siden da har Tryg som en del af Unidanmark købt Vesta Forsikring i Norge i december 1999 og har ekspanderet på nye markeder i Polen og Estland. Tryg i Danmark er en velgørende institution. Institutionens medlemmer er visse af de danske skadesforsikrings- og livsforsikringstagere. Information om Nordea Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for fire forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management & Life og General Insurance. Nordea koncernen har mere end 10 mio. kunder, 1.245 bankfilialer og 125 servicecentre på forsikringssiden i 22 lande. Nordea koncernen er blandt verdens førende inden for e-banking med 3 mio. e-kunder. Nordea er noteret på fondsbørserne i Stockholm, Helsinki og København. Yderligere information: Thorleif Krarup, koncernchef, Nordea +46 8 614 79 01 Mogens Jacobsen, formand for Tryg i Danmark smba +45 44 20 30 61 Erik Evrén, Group Media Relations, Nordea +46 8 614 8611 Sigurd Carlsen, chef for Investor Relations, Nordea +46 8 614 7852 ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00380/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og links