Dampskibsselskabet NORDEN indkalder til ordinær generalforsamling

Report this content

MEDDELELSE NR. 45 - 18. FEBRUAR 2022

18. februar 2022


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i                

Dampskibsselskabet NORDEN A/S
torsdag den 24. marts 2022 kl. 14.00, i salen Vesterhavet I på
Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt som en hybrid generalforsamling med mulighed for enten fysisk fremmøde eller elektronisk deltagelse. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et let traktement.

DAGSORDEN:

        A.        Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

        B.        Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport.
                
        C.        Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
                                
        D.         Valg af medlemmer til bestyrelsen.
                
        E.         Valg af statsautoriseret revisor.         

        F.        Forslag fra bestyrelsen om:
                                     

 1. Fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport for 2021/2022 til vejledende afstemning.

 2. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

 3. Nedsættelse af aktiekapitalen og deraf følgende ændring af vedtægterne

        G.        Eventuelt.

De fulde forslag offentliggøres den 3. marts 2022 umiddelbart efter offentliggørelse af årsrapport 2021.

Aktiekapitalens størrelse og stemmerettigheder:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 39.200.000 fordelt i aktier á DKK 1. Hver aktie á DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen. Enhver aktionær har ret til at deltage i Selskabets generalforsamling, når aktionæren er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog på registreringsdatoen torsdag 17. marts 2022 kl. 23.59 eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen og den pågældende senest mandag 21. marts 2022 kl. 9:00 har tilmeldt sig generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har tilmeldt sig, og som torsdag 17. marts 2022 er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.

Brevstemme og fuldmagt

Såfremt du ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan du meddele fuldmagt til tredjemand eller formanden for bestyrelsen til at stemme på dine vegne. Blanket kan downloades fra Selskabets hjemmeside www.norden.com.
  
Fuldmagt/brevstemme kan afgives via Aktionærportalen på Selskabets hjemmeside.

En brevstemme eller fuldmagt skal være fremme hos Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby eller pr. mail gf@computershare.dk eller registreret i Aktionærportalen senest mandag 21. marts 2022 kl. 9.00.

Majoritetskrav:

Til godkendelse, valg og vedtagelse af de under dagsordenens punkt B, C, D, E, F1 og F2 nævnte forslag kræves simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt F3 kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er den nævnte stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men beslutningen i øvrigt er vedtaget af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslagene kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede kapitals størrelse.

I henhold til vedtægterne indkaldes der samtidig til en sådan efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, se nedenfor under Ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingens dokumenter:

Følgende materiale fremlægges til eftersyn for aktionærerne for den ordinære generalforsamling på Selskabets kontor og vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.norden.com senest torsdag den 3. marts 2022:

(1)      indkaldelsen,

(2)      det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,

(3)      de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport,

(4)      dagsordenen og de fuldstændige forslag og

(5)      de formularer, der kan anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.


Deltagelse i generalforsamlingen – fysisk eller elektronisk:

Alle navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, får tilsendt dagsorden med de fuldstændige forslag, tilmeldingsblanket og blanket til fuldmagt og brevstemme.

For at deltage fysisk eller elektronisk på generalforsamlingen, skal aktionærer registrere deres deltagelse forud for generalforsamlingen i aktionærportalen senest mandag den 21. marts 2022 kl. 9:00.

Du kan deltage fysisk i generalforsamlingen fra Copenhagen Marriott Hotel, mødelokale Vesterhavet I, eller online ved hjælp af din computer, tablet eller smartphone.

Elektronisk deltagelse

VI ANBEFALER, at du deltager via din computer eller tablet for den bedste oplevelse. Når du er logget ind, har du mulighed for at følge en live webcast af generalforsamlingen, stille spørgsmål samt evt. afgive dine stemmer i realtid.

Bemærk, at du skal benytte den nyeste version af enten Chrome, Safari, Edge eller Firefox. Vi anbefaler, at du sikrer, at din browser er kompatibel ved at logge ind i god tid. Du kan logge ind en time før mødet starter.

Log ind på mødet

Hvis du er aktionær:

 • Åbn en webbrowser og gå ind på hjemmesiden meetnow.global. Vælg land (Danmark) eller søg på selskabets navn for at få vist listen over elektroniske møder.

 • Klik på det møde, du skal deltage i.

 • På loginskærmen vælger du ”Shareholder” , og herefter indtaster du brugernavn og adgangskode, der fremgår af dit adgangskort som du har downloadet/fået tilsendt ved tilmeldingen via aktionærportalen.

Klik på ”JOIN MEETING NOW”.

Hvis du har problemer med at logge ind, skal du klikke på hjælp.

Hvis du er gæst:

 • Åbn en webbrowser og gå ind på hjemmesiden meetnow.global. Vælg land (Danmark) eller søg på selskabets navn for at få vist listen over elektroniske møder.

 • Klik på det møde, du skal deltage i.

 • Vælg ‘Guest’ på loginskærmen.

 • Som gæst bliver du bedt om at udfylde alle de relevante felter, herunder titel, fornavn, efternavn og e-mailadresse.

Bemærk venligst, at gæster ikke kan stille spørgsmål eller stemme på mødet.

- - o0o - -

Fotografering

Generalforsamlingen streames live, hvorfor aktionærer i salen kan blive filmet, ligesom der ved den efterfølgende reception også vil blive taget fotos, som DS NORDEN kan anvende til offentliggørelse.

Ekstraordinær generalforsamling:

I henhold til vedtægterne kan bestyrelsen indkalde til to generalforsamlinger samtidig, når der er forslag om vedtægtsændringer, der kræver et særligt fremmøde.

På den baggrund indkalder bestyrelsen herved til en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 6. april 2022, kl. 11:00

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, og deltagelse i generalforsamlingen vil kun kunne ske via internettet. Den elektroniske generalforsamling kan tilgås af aktionærer, som har registreret deres deltagelse i overensstemmelse med denne indkaldelse.

På den ekstraordinære generalforsamling vil forslaget under dagsordenens pkt. F3, der har opnået fornøden majoritet på den ordinære generalforsamling, men ikke er endeligt vedtaget på grund af utilstrækkeligt fremmøde, fremsættes til endelig vedtagelse. Forslaget kan på den ekstraordinære generalforsamling, vedtages endeligt med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Enhver aktionær har ret til at deltage i Selskabets ekstraordinære generalforsamling 6. april 2022, når aktionæren er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog onsdag 30. marts 2022 kl. 23:59 eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen og den pågældende senest torsdag 31. marts 2022 kl. 09:00 har tilmeldt sig den ekstraordinære generalforsamling.

Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling tilkommer aktionærer, der har tilmeldt sig, og onsdag 30. marts 2022 kl. 23:59 er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen.

Brevstemme og fuldmagt

Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du meddele fuldmagt til tredjemand eller formanden for bestyrelsen til at stemme på dine vegne. Der er blanket på Selskabets hjemmeside www.norden.com.

Fuldmagt/brevstemme kan afgives via Aktionærportalen på Rederiets hjemmeside. En brevstemme eller fuldmagt skal være fremme hos Computershare A/S eller registreret i Aktionærportalen senest torsdag 31. marts 2022 kl. 9.00.

Fuldmagter til at deltage i ordinær generalforsamling torsdag den 24. marts 2022 er, for så vidt de ikke skriftligt er tilbagekaldt ved meddelelse til Selskabet, også gyldige med hensyn til den ekstraordinære generalforsamling 6. april 2022, ligesom brevstemmer ved eventuelle afstemninger vil blive anvendt på begge generalforsamlinger.

Den ekstraordinære generalforsamlings dokumenter:

Følgende materiale fremlægges til eftersyn for aktionærerne for den ekstraordinære generalforsamling på Selskabets kontor og vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.norden.com senest torsdag den 10. marts 2022.

(1)      indkaldelsen,

(2)      det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,

(3)      de dokumenter, der skal fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling,

(4)      dagsordenen og de fuldstændige forslag, og

(5)      de formularer, der kan anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling:

For at deltage elektronisk på generalforsamlingen, skal aktionærer registrere deres deltagelse forud for generalforsamlingen i aktionærportalen senest torsdag den 31. marts 2022 kl. 9:00

Du kan deltage online ved hjælp af din computer, tablet eller smartphone. VI ANBEFALER, at du deltager via din computer eller tablet for den bedste oplevelse. Når du er logget ind, har du mulighed for at følge en live webcast af generalforsamlingen, stille spørgsmål samt evt. afgive dine stemmer i realtid.

Bemærk, at du skal benytte den nyeste version af enten Chrome, Safari, Edge eller Firefox. Vi anbefaler, at du sikrer, at din browser er kompatibel ved at logge ind i god tid. Du kan logge ind en time før mødet starter.

Log ind på mødet

Hvis du er aktionær:

 • Åbn en webbrowser og gå ind på hjemmesiden meetnow.global. Vælg land (Danmark) eller søg på selskabets navn for at få vist listen over elektroniske møder.

 • Klik på det møde, du skal deltage i.

 • På loginskærmen vælger du ”Shareholder”, og herefter indtaster du brugernavn og adgangskode, der fremgår af dit adgangskort som du har downloadet/fået tilsendt ved tilmeldingen via aktionærportalen.

 • Klik på ”JOIN MEETING NOW”.

Hvis du har problemer med at logge ind, skal du klikke på hjælp.

Hvis du er gæst:

 • Åbn en webbrowser og gå ind på hjemmesiden meetnow.global. Vælg land (Danmark) eller søg på selskabets navn for at få vist listen over elektroniske møder.

 • Klik på det møde, du skal deltage i.

 • Vælg ”Guest” på loginskærmen.

 • Som gæst bliver du bedt om at udfylde alle de relevante felter, herunder titel, fornavn, efternavn og e-mailadresse.

Bemærk venligst, at gæster ikke kan stille spørgsmål eller stemme på mødet.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Bestyrelsen