Kvartalsrapport januar-september 2000

Kvartalsrapport januar-september 2000 Stærk resultatfremgang * Vækst i ordinært resultat på 38 pct. til EUR 1.962 mio. (SEK 16,5 mia.) * Egenkapitalforrentning på 17,5 pct. (eksklusive goodwill 21,1 pct.) * Stabil vækst i nettorenteindtægter, gebyrer og provisionsindtægter * Ordinære udgifter faldt i tredje kvartal * Forbedret rating Fortsat fremgang inden for strategiske vækstområder @ Den norske regering accepterer tilbudet på Christiania Bank - koncernen kontrollerer nu 77 pct. af aktierne @ Stærk udvikling inden for e-handel - over 1,7 mio. e-kunder @ Kapital under forvaltning steg til EUR 107 mia. @ Årets kapitalforvalter i Sverige i 2000 @ Koncernen udvider i Polen @ Øget kundetilfredshed Fokus på shareholder value @ Resultat pr. aktie EUR 0,47 - en stigning på 20 pct. @ Samlet markedsværdi på EUR 25 mia. @ Ansøgning om notering på fondsbørsen i Oslo @ Aktiekursen steget 41 pct. siden årsskiftet @ Større vægt i aktieindeks Operationel resultatopgørelse Proforma* Profor ma* 3. 2. 1. 4. 3. Jan.- Jan.- kvt.kvt.kvt.kvt.kvt sep. sep. EUR mio. 200020002000199919992000 1999 Nettorenteindtægter 785 779 723 702 667 2.287 2.053 Netto gebyrer og 333 384 377 349 279 1.094 815 provisionsindtægter Indtjening, forsikring 167 118 203 261 97 488 352 Resultat af finansielle 74 91 145 111 -8 310 132 poster, netto Andre ordinære indtægter 37 116 96 67 60 249 264 Indtægter i alt 1.391.481.541.491.094.428 3.616 6 8 4 0 5 Personaleudgifter -464-464-449-416-401- -1.213 1.377 Andre udgifter -319-370-336-399-313- -976 1.025 Udgifter i alt -783-834-785-815-714- -2.189 2.402 Resultat før tab og 613 654 759 675 381 2.026 1.427 hensættelser Tab og hensættelser, netto -20 -20 -17 -23 -13 -57 -68 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 31 23 9 28 8 63 89 Resultat før afskrivning på 624 657 751 680 376 2.032 1.448 goodwill Afskrivning på goodwill -21 -27 -22 -15 -6 -70 -24 Ordinært resultat før skat 603 630 729 665 370 1.962 1.424 mv. Tab ved realisation af fast 0 0 -40 -145 -40 ejendom Tilbagebetaling af overskud 7 9 8 65 24 i pensionsfonden Skat -182-163-197-102-64 -542 -244 Minoritetsinteresser -1 0 -2 -2 0 -3 0 Resultat 427 476 498 481 306 1.401 1.180 Nøgletal Resultat pr. aktie, EUR 0,140,160,17 0,47 0,39 Børskurs**, EUR 8,097,905,55 8,09 5,27 Egenkapital pr. aktie**, EUR3,733,603,45 3,73 3,26 Antal udstedte aktier**, 2.982.972.96 2.982 2.987 mio. 2 9 1 Egenkapitalforrentning 17,5 16,6 Egenkapitalforrentning 21,1 17,2 ekskl. goodwill*** Udlån**, EUR mia. 110 109 109 110 Indlån**, EUR mia. 67 65 66 67 Egenkapital**, EUR mia. 11 11 10 11 Aktiver i alt**, EUR mia. 199 192 194 199 Kapital under forvaltning**,107 104 102 107 EUR mia. Omkostningsprocent før tab 56 52 52 53 60 og hensættelser, bank Combined ratio, 107 102 122 110 96 skadesforsikring**** Kernekapitalprocent** 9,0 9,0 8,5 9,0 Solvensprocent** 11,010,810,6 11,0 Vægtede poster (bank)**, EUR111 110 111 111 mia. * De sammenstillede proformatal for 1999 er opført som i fusionsprospektet for MeritaNordbanken og Unidanmark bortset fra enkelte mindre reklassifikationer mellem indtægter, omkostninger og resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Proformatallene er eksklusive nye virksomheder (primært Vesta) ** Ultimo perioden *** Eksklusive afskrivning på goodwill og eksklusive goodwill, der er nedskrevet over egenkapitalen **** Eksklusive afløbstab på orkanen var combined ratio 104 i tredje kvartal, 97 i andet kvartal og 107 i første kvartal 2000 og 103 for perioden januar-september 2000 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00260/bit0001.doc The full report http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00260/bit0002.pdf The full report

Dokumenter og links