Forbedret resultat i årets første kvartal

Indtægterne fortsætter med at stige for Øresundsbro Konsortiet. Resultatet for første kvartal blev 259 millioner DKK før værdiregulering, hvilket er en forbedring med 10 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år. Ved generalforsamlingen i april vedtog ejerne økonomiske mål og udbyttepolitik.

I første kvartal 2018 steg trafikken på Øresundsbron inden for samtlige kategorier undtagen pendling, som gik tilbage i perioden. Det skyldes blandt andet, at påsken sidste år lå i april, mens den i år primært lå i marts. Påskeferien, som medfører lavere pendlingstrafik, faldt derfor i første kvartal i år. En anden faktor er at transportøransvaret - som indebærer, at blandt andet togoperatørerne gennemførte identitetskontrol af passagererne, som rejser over grænsen - stadig fandtes i første kvartal 2017. Det påvirkede pendlingstrafikken.

Beslutning om ændret udbyttepolitik

I regeringsaftalen om den faste forbindelse over Øresund mellem Sverige og Danmark fra 1991 blev det bestemt, at landanlæggene (motorvej og jernbane, som ligger op til forbindelsen) på begge sider af sundet skal betales med afgifterne fra motor- og jernbanetrafikken. I praksis skal dette ske ved at Øresundsbro Konsortiet betaler udbytte til sine ejere (SVEDAB AB og A/S Øresund), som har finansieret landanlæggene. I de prognoser for projektets tilbagebetalingstid, som Konsortiet løbende offentliggør, er der derfor taget højde for dette udbytte.

I Konsortiets årsberetning 2017 er tilbagebetalingstiden beregnet til år 2033, baseret på de hidtidigt gældende prognoser for udbytte. Hele forbindelsen, inklusive landanlæggene på svensk og dansk side, beregnedes ifølge tidligere prognoser til at være tilbagebetalt i cirka år 2050.

På konsortiets generalforsamling den 26. april 2018 besluttede ejerne imidlertid, at øge den årlige udbyttebetaling, således at Konsortiets gæld først forventes tilbagebetalt i år 2050. Det betyder samtidig at gælden i A/S Øresund og SVEDAB AB bliver mindre end hidtil forventet, og at gælden i disse selskaber hurtigere kan tilbagebetales.

Den samlede økonomi i Øresundsprojektet påvirkes ikke af ovenstående, idet det fortsat vil være således, at investeringerne i såvel den faste forbindelse som i tilslutningsanlæggene skal betales med indtægterne fra Øresundsbron. Beslutningen indebærer udelukkende en påvirkning af de respektive selskabers tilbagebetalingstider.

Afgifterne for at rejse over broen påvirkes heller ikke, da de sættes af Konsortiet på et kommercielt grundlag og for at sikre tilbagebetalingen.


For yderligere information

https://www.oresundsbron.com/da/info/finans/udbyttepolitik-2018

Hovedposter i perioden (millioner DKK)

Jan – mar. 2018 Jan – mar. 2017 Udvikling
Indtægter vej 277 267 10
Indtægter jernbane 126 126 -
Øvrige indtægter 5 5 -
Indtægter i alt 408 398 10
Driftsomkostninger - 58 - 59 1
Afskrivninger -69 -69 -
Resultat af primær drift 281 270 11
Finansielle poster -22 -61 39
Resultat før værdireguleringer 259 209 50
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 149 181
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 40 -6
Periodens resultat 448 384

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.


Trafikudvikling i perioden januar-marts 

Trafik per dag 2018 Trafik per dag 2017 Udvikling trafik
Fritid 5.102 4.726 7,9%
Pendler 5.749 6.346 -9,4%
Business 3.079 3.008 2,4%
Kontant m.m 2.107 2.052 2,7%
Personbiler totalt* 16.038 16.132 -0,6%
Lastbiler 1.355 1.290 5,1%
Busser 98 88 11,2%
Totalt 17.492 17.510 -0,1%

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.

Mere information

Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør, Øresundsbro Konsortiet, telefon 45 33 41 60 00

Øresundsbrons pressetelefon, 45 33 41 61 16

Få nyheder fra broen på twitter @oresundsbron og i nyhedsbrevet Fokus Øresund.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 21.000 køretøjer over Øresundsbron.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner