Fremgang i fritids- og fragttrafikken forbedrer resultatet

Øresundsbro Konsortiets resultat for tredje kvartal 2013 blev et overskud på 496 millioner DKK før værdiregulering, 174 millioner DKK mere end samme periode sidste år. Det positive resultat skyldes først og fremmest lavere renter og stigende indtægter, især fra fritids- og fragttrafikken.

– Den udvikling, som vi har set gennem en længere periode, fortsætter. Det er rigtig positivt at se, at vi har fremgang på de markeder, vi har fokuseret på. Det, at folk udnytter områdets mange fritidstilbud, er samtidig med til at styrke regionen, siger Caroline Ullman-Hammer, direktør for Øresundsbro Konsortiet.

Ved udgangen af september havde Øresundsbro Konsortiet 340.000 aftalekunder, deraf 300.000 med fritidsaftalen BroPas, som giver halv pris på turen over broen. Det er 31.000 flere end samme tidspunkt sidste år. Fritidstrafikken er steget med 6,3 procent gennem årets første ni måneder og bidrager dermed til integrationen i Øresundsregionen.

Også på fragtmarkedet har der været fremgang. Fragttrafikken er steget med 5 procent, og Øresundsbron har nu 53 procent af fragtmarkedet over Øresund. Erhvervstrafikken og pendlingen er gået tilbage med henholdsvis 2,5 procent og 7,4 procent. Som tidligere hænger det sammen med, at færre vælger bilen, og flere vælger toget.

Indtægterne fra vejtrafikken steg med 39 millioner DKK, mens indtægterne fra jernbanen steg med 9 millioner DKK. Driftsomkostningerne steg med 8 millioner DKK, hvoraf hovedparten er en valutakurseffekt på omkostninger i SEK. Samlet set giver det et driftsresultat på 874 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 38 millioner DKK.

Øresundsbro Konsortiets renteudgifter var 378 millioner DKK i de tre første kvartaler af 2013. Det er 136 millioner DKK mindre end samme periode sidste år. Forklaringen er først og fremmest den lave inflation og de historisk lave renter i Europa. Resultatet før værdiregulering bliver dermed et overskud på 496 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 174 millioner DKK.

Hovedposter (millioner DKK)

Jan – sept  2013 Jan – sept  2012 Udvikling
Indtægter vej 901 862 39
Indtægter jernbane 372 363 9
Øvrige indtægter 16 15 1
Indtægter i alt 1.289 1.240 49
Driftsomkostninger -214 -206 -8
Afskrivninger -201 -198 -3
Resultat af primær drift 874 836 38
Finansielle poster -378 -514 136
Resultat før værdireguleringer 496 322 174
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 1.099 -185
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 41 -164
Periodens resultat 1.636 -27

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Trafikudvikling i perioden januar-september 2013

Trafik pr. dag 2013 Trafik pr. dag 2012 Udvikling trafik Markedsandel 2013 Markedsandel 2012
BroPas 5.131 4.825 6,3%
Pendler 5.887 6.358 -7,4%
Andre (Erhverv, kontant) 6.610 6.781 -2,5%
Personbiler totalt* 17.628 17.964 -1,9% 80,6% 80,1%
Lastbiler 1.098 1.046 5,0% 52,9% 51,7%
Busser 119 118 0,8% 64,2% 65,5%
Total 18.845 19.128 -1,5% 78,1% 77,6%

* Kategorien personbiler inkluderer også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører næsten 20.000 køretøjer over Øresundsbron. 300.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner