Fritids- og fragttrafikken samt lavere renteudgifter øger det positive resultat

Øresundsbro Konsortiets resultat for første halvår 2013 blev et overskud på 249 millioner DKK før værdiregulering. Det er en forbedring fra første halvår 2012 på 151 millioner DKK. Forklaringen er først og fremmest lavere renteudgifter og højere trafikindtægter.

Indtægterne fra vejtrafikken steg med 28 millioner DKK til 532 millioner DKK. Fritidstrafikken med BroPas steg med 6,6 procent. Også lastbiltrafikken fortsætter med at stige, og Øresundsbron har nu 52 procent af fragtmarkedet over Øresund.

– Vi fortsætter med at forbedre vores resultater, og vi har fremgang på de markeder, hvor vi satser mest. Det er glædeligt, især med tanke på den ustabile konjunktur i vores omverden, siger Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer.

I juni steg fritidstrafikken med 11 procent sammenlignet med samme måned sidste år, og Øresundsbro Konsortiet havde ved udgangen af juni 290.000 aftalekunder med fritidsaftalen BroPas, hvilket er det største antal nogensinde.

Tendensen i pendlertrafikken fortsætter dog. Pendlertrafikken faldt med 8,5 procent i første halvår 2013, og det førte til et samlet fald i trafikken på 2,0 procent.

Persontrafikken med tog steg til 5,4 millioner passagerer, hvilket er en stigning på 3,5 procent. Den stigende brug af togene påvirker ikke Øresundsbro Konsortiets indtægter, men den er alligevel positiv, mener Caroline Ullman-Hammer.

– Toget er en god måde at komme til og fra arbejde, og jo flere mennesker, som rejser over sundet, jo mere fart kommer der på integrationen, siger hun.

Cirka 6,8 millioner mennesker rejste med bil over Øresundsbron.

Driftomkostningerne er uændrede sammenlignet med første halvår 2012, og resultatet af den primære drift blev et overskud på 515 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 37 millioner DKK.

Renteudgifterne faldt med 114 millioner DKK til 266 millioner DKK, især på grund af den lave inflation. Det giver et resultat før værdiregulering på 249 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 151 millioner DKK.

– Det positive cash flow bruger vi primært til at afdrage på lånene, som har finansieret broens bygning, forklarer Caroline Ullman-Hammer.

Den rentebærende nettogæld reduceredes med 428 mio. DKK i perioden.

Hovedposter i perioden januar-juni (millioner DKK)

Jan – juni 2013 Jan – juni 2012 Udvikling
Indtægter   vej 532 504 28
Indtægter   jernbane 248 242 6
Øvrige   indtægter 10 10 -
Indtægter i alt 790 756 34
Driftsomkostninger -145 -145 -
Afskrivninger -130 -133 3
Resultat af primær drift 515 478 37
Finansielle   poster -266 -380 114
Resultat før værdireguleringer 249 98 151
Værdiregulering,   dagsværdieffekt netto* 928 176
Værdiregulering,   valutakurseffekt netto* 78 -26
Periodens resultat 1.255 248

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld

Trafikudvikling i perioden januar-juni

Trafik per dag 2013 Trafik per dag 2012** Udvikling trafik
 
 
Markedsandel 2013***
 
 
Markedsandel 2012***
BroPas 4.665 4.374 6,6%
Pendler 6.018 6.575 -8,5%
Andre (erhverv, kontant) 5.654 5.792 -2,4%
Personbiler totalt* 16.337 16.741 -2,4% 82,3% 81,7%
Lastbiler 1.070 1.029 4,0% 51,5% 50,0%
Busser 107 106 1,0% 66,3% 66,9%
Total 17.515 17.877 -2,0% 79,2% 78,7%

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.
** 2012 var skudår og omfatter dermed en dag mere end 2013. Trafikudviklingen biver dermed forskellig, om man sammenligner trafikken per år eller trafikken per dag. Tabellen sammenligner trafikken per dag.
*** Markedsandelene gælder perioden januar-maj.

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00.

Abonner