Fritidstrafikken giver positivt resultat

Øresundsbro Konsortiets resultat i første kvartal 2013 blev et overskud på 145 millioner DKK før værdiregulering, 77 millioner DKK mere end samme kvartal sidste år. Det positive resultat er først og fremmest opnået gennem lavere renter og stigende indtægter, især fra fritidstrafikken.

– Vi er meget glade for fremgangen og det positive resultat. Hver eneste dag arbejder vi på at fortælle danskerne og svenskerne om de mange muligheder for shopping og oplevelser på den anden side af Øresund. Det glæder mig, at dette arbejde bærer frugt, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.

Ved udgangen af marts 2013 havde Øresundsbro Konsortiet 319.000 aftalekunder, heraf 279.000 med ferie- og fritidsaftalen BroPas, der giver halv pris på turen over Øresundsbron. Det er 31.000 flere ferie- og fritidskunder end samme tidspunkt sidste år. Ferie- og fritidstrafikken er da også steget med 10 procent i første kvartal. En medvirkende årsag er, at påsken i 2013 faldt i 1. kvartal.

Også fragttrafikken er steget – med 1,4 procent – og Øresundsbron har konsolideret en markedsandel på over halvdelen af fragtmarkedet over Øresund. Erhvervstrafikken og arbejdspendlingen er derimod faldet med henholdsvis 5 og 13 procent.

– En naturlig konsekvens af den aktuelle og generelle økonomiske lavkonjunktur er, at erhvervstrafikken og arbejdspendlingen udvikler sig langsommere end tidligere. Integrationen i Øresundsregionen skabes lige nu først og fremmest af de flere og flere mennesker, som vælger at bruge deres ferie og fritid på den anden side af Øresund. Det fortsatte fald i arbejdspendlingen er dog bekymrende, siger Caroline Ullman-Hammer.

Indtægterne fra vejtrafikken steg med 7 millioner DKK, mens indtægterne fra jernbanen steg med 2 millioner DKK (inflationsregulering). På samme tid har Øresundsbro Konsortiet reduceret sine driftsomkostninger med 3 millioner DKK. Det giver et resultat af den primære drift på 229 millioner DKK, en forbedring på 12 millioner DKK.

Øresundsbro Konsortiets renteudgifter var 84 millioner DKK i første kvartal 2013. Det er 65 millioner DKK mindre end samme kvartal sidste år. Forklaringen er især den lave inflation og de historisk lave renteniveauer i Europa. Resultatet før værdiregulering blev dermed et overskud på 145 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 77 millioner DKK.

TABEL: Hovedposter (millioner DKK)

januar-marts 2013 januar-marts 2012 Udvikling
       
Indtægter, vejtrafik 227 220 7
Indtægter, jernbane 123 121 2
Indtægter, øvrige 5 5 0
Indtægter i alt 355 346 9
       
Driftsomkostninger - 62 - 65 3
Afskrivninger -64 -64 0
Resultat af primær drift 229 217 12
       
Finansielle poster -84 -149 65
Resultat før værdiregulering 145 68 77
       
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 279 313
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* -78 -25
Periodens resultat 346 356

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

TABEL: Trafikudvikling i perioden januar-marts 2013

Køretøjstype Aftaletype Gns. Daglig trafik 2013 Gns. Daglig trafik 2012 Vækst
Personbiler* Bropas 3.933 3.570 10,2%
Pendlere 5.939 6.804 -12,7%
Øvrige 4.691 4.772 -1,7%
Personbiler total 14.563 15.146 -3,8%
Lastbiler 1.021 1.007 1,4%
Busser 77 80 -3,8%
Total 15.661 16.233 -3,5%

 * Kategorien personbiler inkluderer også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.

Mere information

Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør, telefon +45 33 41 60 00

Kaj V. Holm, vice administrerende direktør, telefon +45 33 41 60 00

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner