Lavere trafik, men forbedret resultat i 2018

Report this content

I 2018 er Øresundsbro Konsortiets resultat forbedret, selvom trafikken er lidt lavere end året før. Resultatet blev et overskud på 1.205 millioner DKK før værdiregulering, hvilket er en stigning på 135 millioner DKK sammenlignet med 2017.

Trafikudviklingen i 2018 har været lidt lavere end året før. Pendlerne vælger i højere grad toget, og samtidig er kontanttrafikken lavere. Der var i 2018 20.554 køretøjer i gennemsnit per dag, og 7.502.306 køretøjer passerede sammenlagt broen i løbet af året. Samlet set er vejtrafikken gået 0,4 procent tilbage sammenlignet med 2017.  

Fritidstrafikken oplever fortsat vækst med en stigning på 187 biler (2,9 procent) per døgn. Det omfattende arbejde for at stimulere fritidstrafikken har igennem flere år medført flot vækst på dette marked.  

Øresundsbron fik 77.000 nye fritidskunder, og har nu sammenlagt 502.000 aftalekunder.  

- Det er virkelig positivt at antallet af BroPas-kunder stiger i 2018, og at der fortsat er stor interesse for at rejse over Øresund, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør ved Øresundsbro Konsortiet. 

Businesstrafikken er steget med 73 køretøjer (2,3 procent) per dag, mens pendlertrafikken er gået tilbage.  

- Togtrafikken over Øresund er på niveau med det, som vi så før indførelsen af grænsekontroller. For de pendlere, der arbejder i det centrale København eller Malmø, er toget en attraktiv løsning, og det er positivt at se udviklingen i den kollektive trafik, siger Caroline Ullman-Hammer. 

Indtægterne fra vejtrafikken steg med 25 millioner DKK til 1.430 millioner DKK. Indtægter fra jernbanen, som er en fast afgift, der reguleres i takt med prisudviklingen, steg med 3 millioner DKK.  

Driftsomkostningerne steg med 3 millioner DKK til 265 millioner DKK.  

- Vi har investeret i nye løsninger, som skal sikre en bæredygtig og omkostningseffektiv forbindelse over Øresund. Vi har blandt andet etableret et 1.500 m2 solcelleanlæg i 2018, og derudover arbejder vi løbende på at sænke energiforbruget, fortæller Caroline Ullman-Hammer. 

Resultatet af primær drift blev 1.413 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 24 millioner DKK.  

Øresundsbro Konsortiets renteomkostninger faldt i perioden fra 319 millioner DKK til 208 millioner DKK. Det skyldes dels lavere inflation i 2018, sammenlignet med 2017 og dels en større låneomlægning. Den rentebærende nettogæld steg marginalt til 12.229 millioner DKK, primært på grund af at Konsortiet fra 2018 er begyndt at betale udbytte til ejerne A/S Øresund og SVEDAB AB. 

Den 19. september 2018 afsagde EU-Retten dom i den sag, som HH Ferries har anlagt mod EU-Kommissionen med påstand om ulovlig statsstøtte i forbindelse med de garantier, som den danske og den svenske stat udsteder på Øresundsbro Konsortiets lån (sag T-68/15). 

Retten fastslår i dommen, at Kommissionen begik en række processuelle fejl, idet den skulle have indledt en såkaldt ”formel undersøgelsesprocedure” i sagen. Retten annullerer derfor Kommissionens afgørelse. Det skal understreges, at Retten ikke med dommen har underkendt statsgarantimodellen som sådan. 

EU-retten fastslår dog, at garantier mv til Konsortiets ejere (A/S Øresund og SVEDAB AB) ikke udgør statsstøtte. 

 

Hovedposter i perioden januar – december (millioner DKK)

  Jan – dec  2018 Jan – dec 2017 Udvikling
Indtægter vej 1.430 1.405 25
Indtægter jernbane 505 502 3
Øvrige indtægter 21 21 0
Indtægter i alt  1.956  1.928  28 
Driftsomkostninger -265 -262 -3
Andre driftsomkostninger -2 -2 0
Afskrivninger -276 -275 -1
Resultat af primær drift  1.413  1.389  24
Finansielle poster -208 -319 111
Resultat før værdireguleringer  1.205  1.070  135
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 153 367  
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 24 31  
Årets resultat  1.382  1.468   

 

Vejtrafikudvikling 2018

  Trafik per dag 2018  Trafik per dag 2017  Udvikling 
antal 
Udvikling 
procent 
Markedsandel 2018** 
procent 
Markedsandel 2017 
procent  
Udvikling 
markedsandel 
procentpoint
Kontant   3.522 3.670 -148 -4,0      
BroPas   6.536 6.349 187 2,9      
BroPas Pendlere   5.691 5.970 -279 -4,7      
BroPas Business   3.249 3.176 73 2,3      
Personbiler totalt*   18.999 19.165 -166 -0,9 84,1 84,0 0,2
Lastbiler over 9 m  1.397 1.332 65 4,9 53,1 53,1 0,1
Busser   158 134 24 17,9 74,2 72,9 1,4
Total 20.554 20.631 -77 -0,4 80,9 80,9 0,1

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.  
** Gælder i perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018, hvilket er den seneste periode med aktuelt data. 

 

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller via pressetelefonen på 33 41 61 15.

Få nyheder fra broen på twitter @oresundsbron og i nyhedsbrevet Fokus Øresund.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Hver dag kører 21.000 køretøjer over Øresundsbron. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner