Rekordår på Øresundsbron

2016 viser et forbedret resultat og en ny vejtrafikrekord for Øresundsbron. Resultatet blev et overskud på 1.020 millioner DKK før værdiregulering. Det er en stigning på 121 millioner DKK sammenlignet med 2015.

Vejtrafikken på Øresundsbron fortsatte med at stige i hele 2016. I juli blev der sat to rekorder: antal køretøjer på ét døgn (31.483 køretøjer den 30. juli) og antal køretøjer på én måned (834.534 passager). Vejtrafikken for 2016 viser rekord med 20.283 køretøjer i gennemsnit per dag. I alt passerede 7.424.000 køretøjer broen i 2016. Det overgår den tidligere rekord fra 2009.

I alt steg vejtrafikken med 5,1 procent, hvoraf estimeret 1-2 procentpoint skyldes grænsekontrollen mellem Sverige og Danmark.

Fritidstrafikken steg mest – med 373 køretøjer (6,6 procent) per dag. Den øgede grænsekontrol kan også have påvirket den positive udvikling i fritidstrafikken. Konsortiet har gennem flere år oplevet stor fremgang i fritidstrafikken. Det skyldes de intensive marketingsaktiviteter. Business trafikken er steget med 344 køretøjer per dag.

Antallet af kunder med BroPas Fritid er nu 400.551. Øresundsbron har ialt 445.665 aftalekunder.

- Vi har i de seneste år målrettet arbejdet med at markedsføre de mange fritidstilbud i regionen, hvilket stimulerer fritidstrafikken. Vores SmutTursrabat er et eksempel på en vellykket satsning, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør ved Øresundsbro Konsortiet. Det store antal fritidsrejsende over sundet er et godt eksempel på integration.

Vejtrafikindtægterne steg med 75 millioner DKK til 1.346 DKK. Indtægterne fra jernbanen, som er en fast afgift, blev reguleret i takt med prisudviklingen og steg med 3 millioner DKK.

Driftsomkostningerne faldt med 4 millioner DKK til 275 millioner DKK.

Resultatet før renter blev 1.307 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 81 millioner DKK.

Øresundsbro Konsortiets renteudgifter faldt i perioden fra 327 millioner DKK til 287 millioner DKK. Det skyldes det fortsat lave renteniveau og en lav inflation. Dertil kommer, at den rentebærende nettogæld fortsat mindskes – i 2016 med 1.301 millioner DKK. 

I efteråret opjusterede Øresundsbro Konsortiet det forventede resultat for 2016 til 1.000 millioner DKK. Trafiktilvæksten var højere og de finansielle omkostninger lavere end forventet, blandt andet som følge af lav inflation. Det endelige resultat blev et overskud (før værdireguleringen) på 1.020 millioner DKK, hvilket er en stigning på 121 millioner sammenlignet med 2015.

Med den seneste trafikprognose regner Øresundsbro Konsortiet med, at virksomhedens gæld kan være tilbagebetalt i år 2034. I beregningen indgår, at ejerselskaberne modtager udbytte fra år 2018.

Hovedposter i perioden januar-december (millioner DKK):

Jan – dec   2016 Jan – dec 2015 Udvikling
Indtægter vej 1.346 1.271 75
Indtægter jernbane 497 494 3
Øvrige indtægter 23 32 -9
Indtægter i alt 1.866 1.797 69
Driftsomkostninger -275 -279 4
Andre driftsomkostninger -4 -18 14
Afskrivninger -280 -274 -6
Resultat af primær drift 1.307 1.226 81
Finansielle poster -287 -327 40
Resultat før værdireguleringer 1.020 899 121
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* -344 318
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 133 -83
Årets resultat 809 1.134

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Vejtrafikudvikling 2016

Trafik per dag 2016                
Trafik per dag 2015              
Udviklingantal Udvikling   procent Markedsandel  2016**procent Markedsandel  2015 procent Udvikling markedsandelprocentpoint
Kontant  3.691 3.775 -84 -2,2
BroPas  6.013 5.640 373 6,6
BroPas Pendlere  6.067 5.779 288 5,0
BroPas Business  3.101 2.757 344 12,5
Personbiler totalt*  18.872 17.951 921 5,1 83,3 82,5 0,8    
Lastbiler  1.268 1.229 39 3,2 53,1 53,7 -0,6    
Busser  144 129 15 12 72,1 69,8 2,3    
Total  20.283 19.308 975 5,1 % 80,3 % 79,7 % 0,6   procentpoint

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og    motorcykler.
** Gælder i perioden 1. oktober 2015 til 30 september 2016, hvilket er den seneste periode med aktuelt data.

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.

Få nyheder fra broen på twitter @oresundsbron og i nyhedsbrevet Fokus Øresund.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 21.000 køretøjer over Øresundsbron. 400.500 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner