Største trafikvækst i seks år

Øresundsbro Konsortiets resultat for tredje kvartal 2014 blev et overskud på 640 millioner DKK før værdiregulering, 144 millioner DKK mere end samme periode sidste år. Samtidig oplever broen den største trafikstigning siden 2008.

I løbet af årets første tre kvartaler er vejtrafikken steget med 3,6 procent. Deraf estimeres to procentpoint til at være effekt af togstrejken i juni, hvor mange valgte at køre i bil over broen. Selv hvis man ser bort fra strejkeeffekten, er dette den største stigning siden 2008.

Tilbagegangen i pendling begynder at aftage. Samtidigt forsætter de seneste års fremgang inden for både fritids- og fragttrafik.

Udviklingen over sommer- og efterårsmånederne har i særdeleshed været god. Der har særligt fritidstrafikken udviklet sig markant. I løbet af 2014 er den totalt set steget med 7,7 procent. Det indebærer 108.283 flere passager med fritidsaftalen BroPas, som giver halv pris på turen over broen, end samme på samme tidspunkt sidste år. Det er en stigning med gennemsnitligt 396 biler mere i døgnet.

Fragttrafikken er steget med 4,9 procent i år. Øresundsbron har 52,8 procent af fragtmarkedet over Øresund.

Indtægterne fra vejtrafikken steg med 57 millioner DKK. Indtægterne fra jernbanen er indeksregulerede, og påvirkes ikke af trafikmængden. Nedgangen i jernbaneindtægterne skyldes en justering i indeksreguleringen. Driftsomkostningerne er faldet med 5 millioner DKK. Det giver samlet set et driftsresultat på 930 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 56 millioner DKK.

Den rentebærende nettogæld faldt med 922 millioner DKK i løbet af årets første ni måneder, hvilket påvirker det finansielle resultat. Den lavere gæld har, sammen med lav inflation og lave renteniveauer i Europa, sænket renteudgifterne med 88 millioner DKK til 290 millioner DKK. Resultatet før værdiregulering bliver dermed et overskud på 640 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 144 millioner DKK.

Hovedposter i perioden januar-september (millioner DKK)

Jan – sept   2014 Jan – sept   2013 Udvikling
Indtægter vej 958 901 57
Indtægter jernbane 366 372 -6
Øvrige indtægter 16 16 -
Indtægter i alt 1.340 1.289 51
Driftsomkostninger -209 -214 5
Afskrivninger -201 -201 -
Resultat af primær drift 930 874 56
Finansielle poster -290 -378 88
Resultat før værdireguleringer 640 496 144
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* -810 1.099
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 98 41
Periodens resultat -72 1.636

Trafikudvikling i perioden januar-september

Trafik per dag 2014 Trafik per dag 2013 Udvikling trafik Markedsandel 2014** Markedsandel 2013**
Kontant 4.074 4.048 0,6%
BroPas 5.528 5.132 7,7%
Pendlere 5.784 5.888 -1,8%
Business 2.827 2.560 10,4%
Personbiler i alt* 18.213 17.628 3,3% 81,6% 80,6%
Lastbiler 1.151 1.098 4,9% 52,8% 52,9%
Busser 153 120 27,8% 72,7% 64,2%
Totalt 19.516 18.845 3,6% 79% 78,1%

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.
** Gælder perioden januar-august

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 19.000 køretøjer over Øresundsbron. 330.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner