Delårsrapport januar-juni 2013: Forbedret nettoomsætning – stærk logistikudvikling

April-juni 2013

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.757 mio. (9.487 mio.)
  • Driftsresultatet udgjorde SEK -84 mio. (-142 mio.)
  • Periodens resultat udgjorde SEK -80 mio. (-153 mio.)
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -17 mio. (472 mio.)

Januar-juni 2013

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 19.589 mio. (19.480 mio.)
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 249 mio. (188 mio.)
  • Periodens resultat udgjorde SEK 105 mio. (55 mio.)
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 375 mio. (763 mio.)

Kommentar fra K. B. Pedersen, fungerende administrerende direktør og koncernchef:

PostNord rapporterede på baggrund af vækst i logistikforretningen en for-bedret nettoomsætning for andet kvartal 2013. Brevmængderne fortsatte med at falde, hvilket stiller krav til yderligere effektiviseringer i virksomheden og lægger op til ændringer i de nationale postbestemmelser. Der er i Danmark opnået politisk enighed om en ny postlov, og det forventes, at Folketinget i efteråret vil vedtage en sådan lovgivning.

Koncernstrategien Roadmap PostNord 2015 har til formål at sikre en bæredygtig lønsomhed inden for Mail og at udvikle koncernens position på logistikmarkedet. En vigtig komponent i Roadmap PostNord 2015 er de effektiviseringer og tilpasning til virksomheden, der gennemføres for på langt sigt at imødegå de strukturelle markedsforandringer, primært konkurrencen fra de digitale alterna-tiver til breve. Der gennemføres nu yderligere omkostningsmæssige nedskæringer for at reducere den underliggende omkostningsmasse med ca. SEK 1 mia. i 2013.

Perioden april-juni er normalt et resultatmæssigt svagt kvartal, men driftsresultatet er forbedret sammenlignet med året før. Integrationen af erhvervede virksomheder har haft et tilfredsstillende forløb. Samlet set udvikler disse virksomheder sig godt og har bidraget positivt til koncernens resultat i kvartalet.

Nettoomsætningen i Mail faldt i lyset af fortsat faldende indtægter i Breve Danmark. Drifts-resultatet blev dog forbedret på trods af hensættelser til afvikling af terminaler i Meddelande Sverige. Brevmængderne fortsætter deres fald i Sverige og Danmark, hvilket er i tråd med den forventede udvikling. Vi gennemfører gennemgribende indsatser med det formål at tilpasse virk-somheden til lavere mængdeniveauer, men dette vil på sigt ikke være tilstrækkeligt for at sikre en tilfredsstillende lønsomhed og en god postservice. Udviklingen i brevmængderne må håndteres med tiltag, der skal harmonisere de nationale postale regler, så de tager hensyn til den dramatiske ændring i efterspørgslen. I Danmark støtter et bredt politisk flertal nu en ændring af postloven, hvilket sker for yderligere at tilpasse kravene til postservice, så de er i overensstemmelse med den markedsmæssige udvikling. Der er også behov for at foretage en revision i Sverige.

PostNord fortsætter med at udvikle logistikvirksomheden i overensstemmelse med strategien om at vokse lønsomt. Forretningsområdet Logistik repræsenterer nu en tredjedel af koncernens netto-omsætning. Nettoomsætningen steg med 19 procent i kvartalet og 6 procent organisk. Overskuds-graden blev forbedret. De nu afsluttede erhvervelser af Nordisk Kyl Logistik AB og Transbothnia AB supplerer den eksisterende logistikvirksomhed i Sverige og styrker dermed yderligere vores position på det voksende nordiske logistikmarked.

Væksten i e-handlen giver øgede indtægter fra distribution af varer, både i Logistik og i Mail. Det kan eksempelvis nævnes, at koncernens B2C-pakkemængder steg med 10 procent i kvartalet. Vi ser desuden tendenser til en stabilisering af den danske pakkevirksomhed, som siden årsskiftet har været en del af forretningsområdet Breve Danmark.

Strålfors’ største marked har udviklet sig svagere end forventet i kvartalet, og forretningsområdet foretager desuden hensættelser til centralisering af aktiviteter i Ljungby i Sverige. Både nettoomsætningen og driftsresultatet faldt.

Som tidligere meddelt tiltræder Håkan Ericsson hvervet som administrerende direktør og koncern-chef for PostNord med virkning fra 1. oktober 2013. Håkan Ericsson har meget stor erfaring fra logistik- og servicebrancherne, både i Norden og internat

Ved spørgsmål kontaktes:
Morten O. Nielsen, Kommunikationschef Post Danmark,  Tlf. 29 13 35 45

PostNord AB blev stiftet efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links