Delårsrapport januar-mars 2018: Vigtige skridt i retningaf en mere moderne postdistribution og fortsat kraftig vækst i e-handlen

Læse original

  • Nettoomsætningen faldt med 2% til SEK 9.102 mio. (9.328 mio.)
  • Driftsresultatet faldt til SEK -74 mio. (94 mio.)
  • Det justerede driftsresultat udgjorde SEK -74 mio. (191 mio.)
  • Periodens resultat udgjorde SEK -167 mio. (16 mio.)
  • Resultat pr. aktie udgjorde SEK -0,08 (0,01)
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -25 mio. (990 mio.)

Kommentar fra Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef

Kvartalet var præget af fortsat arbejde med den danske omstilling og gennemførelse af den nye opgave fra Tullverket (den svenske toldmyndighed) med at beregne moms uanset beløbets størrelse. Samtidig arbejdes der med at tilpasse det svenske brevsystem til den nye postlovgivning, som gælder fra og med årsskiftet, hvor den største ændring er, at dag til dag-befordring af frimærkefrankerede breve er erstattet af et krav om todagesbefordring for 95% af alle frimærkefrankerede forsendelser.

EU's godkendelse af finansieringen af den danske omstilling trækker desværre ud. Det betyder, at personalereduktioner ikke kan gennemføres som planlagt, hvilket medfører meromkostninger på ca. SEK 30 mio. om måneden. Jeg håber, at spørgsmålet om finansieringen af den danske omstilling bliver afklaret inden længe, så vi kan gennemføre den påbegyndte omstilling og de planlagte omkostningsreduktioner. Der blev indført en ny produktionsmodel den 21. januar, og det er den største forandring i den danske virksomheds historie. Vi havde i begyndelsen en del kvalitetsudfordringer, men overholdt alligevel det danske lovkrav på 93%.

I Sverige pålagde Tullverket i kvartalet PostNord at fremlægge en handlingsplan for, hvordan vi senest den 1. marts ville kunne sikre, at der beregnes moms på al privat import, som ankommer direkte til Sverige fra lande uden for EU's toldunion. Vi skabte i løbet af tre uger en proces til håndtering af momsbetaling for titusinder forsendelser i døgnet. Processen er omfattende, og mange dele af processen håndteres manuelt. Det importgebyr, der skal dække omkostningerne til håndteringen, blev fastsat til SEK 60 ekskl. moms, i alt SEK 75. Omkostningerne har indtil nu oversteget de indtægter, vi har haft, men vi forventer, at det bliver omkostningsneutralt på årsbasis. Trods en række "børnesygdomme" som følge af den korte tid, vi fik til at gennemføre ændringen, har håndteringen i det store og hele fungeret efter planen. Vi har i alt modtaget næsten 1 mio. forsendelser siden 1. marts. Heraf har knap halvdelen af modtagerne hidtil valgt ikke at afhente deres forsendelser. Derfor er vi nu begyndt at returnere ca. 400.000 forsendelser.

Siden årsskiftet har vi i Sverige haft en ny postlovgivning, som betyder, at kravet om dag til dag-befordring er bortfaldet for frimærkefrankerede breve og erstattet af et krav om todagesbefordring. Samtidig er kvalitetskravet steget fra 85% til 95%. Den ekstra tid, vi har til rådighed til at distribuere en forsendelse, betyder, at vi kan erstatte mange flytransporter med togtransport og dermed reducere vores CO2-udledning med 8.800 ton om året. Samtidig kan vi reducere omkostningerne, fordi tog er billigere end fly. Kvaliteten var i 1. kvartal væsentlig højere (98,9%) end kravet om 95%.

Driftsresultatet for 1. kvartal udgjorde SEK -74 mio., hvilket er en forringelse i forhold til sidste år. Det skyldes delvist påskens placering, men også fortsat hård konkurrence på logistikområdet og fortsat faldende indtægter fra brevvirksomheden, som ikke fuldt ud har kunnet opvejes på omkostningssiden. Det er bl.a. en følge af forsinkelsen af personale-reduktionerne i Danmark og ekstra omkostninger til at opretholde kvaliteten i Sverige.

Implementeringen af den integrerede produktionsmodel, IPM, fortsætter, og flere vigtige nye enheder er sat i drift i kvartalet. Det vil yderligere styrke vores kapacitet og vores tilbud. I kvartalet har vi lanceret spændende 3D-printløsninger i PostNord Strålfors og indgået en partnerskabsaftale om 3D-print med Sony Mobile. Samlet set har det været et intensivt kvartal som også vil sætte dagsordenen i næste kvartal.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Kontaktperson: Thomas BacktemanPostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 26. april 2018 kl. 13.00 (CET).

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2017 havde koncernen ca. 31.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2019 havde koncernen 29.000 medarbejdere og en omsætning på 38.3 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links