Delårsrapport januar-marts 2013: Samlet stabil udvikling – vejen fremad tegner sig tydeligt

Januar-marts 2013

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.832 mio. (9.993 mio.)
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 333 mio. (330 mio.)
  • Periodens resultat udgjorde SEK 185 mio. (208 mio.)
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 404 mio. (271 mio.)

Kommentar fra Lars Idermark, administrerende direktør og koncernchef:

PostNord rapporterer en stabil nettoomsætning for årets første kvartal, ekskl. valutaeffekter. Baggrunden er et marked med fortsat faldende brevmængder, også sammenlignet med første kvartal 2012, som indeholdt flere arbejdsdage. Erhvervede virksomheder bidrog til nettoomsætningen med SEK 471 mio.

Omkostningerne faldt med 5%, ekskl. erhvervelser og valutaeffekter. Driftsresultatet udgjorde SEK 333 mio., og tre ud af fire forretningsområder rapporterede et forbedret driftsresultat. Resultatet var under påvirkning af fortsatte, men dog faldende omstruktureringsomkostninger. Resultatet for kvartalet og for sammenligningsperioden var desuden præget af effekterne af ændrede regnskabsregler. Overskudsgraden udgjorde 3,4%, og pengestrømmen fra driftsaktiviteter blev forbedret.

Nettoomsætningen for Mail faldt med 8% og overskudsgraden til 4,1%. Denne ændring afspejler primært udviklingen i Breve Danmark, hvis kraftige fald i brevmængderne ikke i tilstrækkeligt omfang har kunnet imødegås af omkostningsreduktioner i kvartalet. I den svenske brevvirksomhed blev driftsresultatet dog noget forbedret som følge af effektiviseringer og de gennemførte tilpasninger til faldende brevmængder. De dramatiske fald i brevmængderne, der opleves især i Danmark, men også i Sverige, er forventede. De understreger betydningen af, at der gennemføres tilpasninger af reglerne på de nationale postmarkeder, som kan tage højde for de ændrede markedsforudsætninger.

Vi fortsætter med at vokse i Logistik, både organisk og gennem erhvervelser. Nettoomsætningen steg med 16% i kvartalet og med godt 2% renset for erhvervelser og valutaeffekter. Driftsresultatet blev noget forbedret, og overskudsgraden var stabil. Erhvervelsen af logistikvirksomheder i 2012 og begyndelsen af 2013 bidrog til kvartalets nettoomsætning med SEK 383 mio. I april indgik vi desuden en aftale om at erhverve virksomhederne Nordisk Kyl Logistik og Transbothnia fra Bilfrakt Bothnia AB. Med de seneste opkøb udvider vi yderligere vores markedstilstedeværelse inden for stykgods, partigods og termotransporter i Sverige, ligesom vi styrker vores tilbud inden for dagligvare- og industrilogistik.

Vi drager fortsat nytte af de ændrede forbrugsmønstre inden for handlen. Væksten i e-handel bidrog til flere vareforsendelser. Samlet set steg mængderne af B2C-pakker, varebreve og maxibreve med 7% i kvartalet.

Strålfors har vendt tabet fra første kvartal sidste år til et overskud og indregnede således en overskudsgrad på 2,6%. I takt med dette forretningsområdets gradvise forbedring fokuserer Strålfors nu på at generere lønsom vækst i virksomheden.

For PostNord tegner vejen fremad sig tydeligt. Vi fortsætter gennemførelsen af vores strategi, Roadmap PostNord 2015, som skal sikre en stabil lønsomhed i Mail og udvikle vores position på logistikmarkedet. En vigtig del af denne strategi er de kontinuerlige effektiviseringer af virksomheden. På den ene side gennemføres der nye indsatser for yderligere at effektivisere koncernens administration. På den anden side fortsætter den igangværende, gennemgribende tilpasning af forretningsvirksomheden, så vi kan imødegå udviklingen i brevmængder. Disse to indsatsområder vil i 2013 samlet set reducere vores underliggende omkostningsmasse med ca. SEK 1 mia.

Desuden fortsætter arbejdet med omfattende investeringer i produktionsanlæg og -systemer i Mail for dermed at skabe forudsætningerne for øget effektivitet og lønsomhed samt faldende CO2-udledninger. Vi opfylder endelig vores ekspansionsplan inden for logistik ved fortsat at udvide vores tilbud og markedstilstedeværelse i Norden.

Ved spørgsmål kontaktes:
Morten O Nielsen, PostNord, pressechef Danmark,  Tlf. 45 33 61 60 01

PostNord AB blev stiftet efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Tags:

Abonner

Dokumenter og links