• news.cision.com/
  • PostNord/
  • Delårsrapport januar-marts 2014: Ny organisation skaber et samlet PostNord, som er mere synligt og effektivt

Delårsrapport januar-marts 2014: Ny organisation skaber et samlet PostNord, som er mere synligt og effektivt

Report this content

JANUAR-MARTS 2014                                      

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.999 mio.(9.832 mio.).
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 106 mio. (330 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK 100 mio. (182 mio.).
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -469 mio. (425 mio.).

Kommentar fra Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef

PostNord rapporterede et faldende driftsresultat sammenlignet med 1. kvartal 2013, hvilket skal ses i sammenhæng med omstillingsomkostninger til personaleafvikling i forbindelse med ny organisation, fortsat faldende brevmængder og øget pres på priserne, især i logistikvirksomheden. PostNord fortsætter med at gennemføre nødvendige effektiviserings- og besparelsestiltag for hermed at skabe en tilfredsstillende lønsomhed i koncernen.

Nettoomsætningen for koncernen udgjorde SEK 9.999 mio., hvilket er en stigning på 2% sammenlignet med samme periode året før. Denne stigning skyldes primært erhvervelser i logistikvirksomheden. Brevmarkedet fortsatte sit fald på grund af digitaliseringen. Mængderne i Breve Danmark faldt betydeligt, i størrelsesordenen 13%, mens koncernens samlede brevmængder faldt med 6% i sammenligning med 1. kvartal 2013. Med henvisning til det kraftige fald i de danske brevmængder i 1. kvartal er det sandsynligt, at mængdefaldet på årsbasis vil overgå vores tidligere bedømmelse. Koncernens driftsresultat faldt i kvartalet og udgjorde herefter SEK 106 mio. (330 mio.). Nedgangen skyldes primært omstillingsomkostninger, men desuden et lavere, underliggende driftsresultat på forretningsområderne, hvilket for en stor dels vedkommende skal ses i sammenhæng med de kraftigt faldende brevmængder og fortsat pres på pris i logistikvirksomheden.

Lønsomheden i virksomheden som helhed er fortsat utilfredsstillende. Vi har kraftigt fokus på at gennemføre vores strategi for hermed at forbedre indtjeningsevnen og skabe øget finansiel værdi. To vigtige forudsætninger for, at PostNord kan nå målet om at være den førende aktør inden for kommunikation og logistik i Norden, er, at vi reducerer vores omkostningsbase og etablerer en integreret produktionsmodel i hvert enkelt land.

Vi har i 1. kvartal accelereret omstillingstempoet, og med virkning fra 31. marts indførtes den nye organisation, som blev offentliggjort i begyndelsen af februar. Det er en organisation med landeenheder, som har ansvar for produktion og salg i de enkelte lande. Samtidig overføres ejerskabet til produkter og serviceydelser til to nye forretningsområder, Mail & Communication og Logistics, som får ansvar for at udvikle og samle attraktive tilbud omfattende koncernens samlede virksomhed. Vi har også etableret en separat strategisk koncernenhed, som har ansvar for udvikling af tjenesteydelser på det kraftigt voksende e-handelsmarked. Den nye organisationsstruktur skaber forudsætningerne for en integreret produktionsmodel i hvert enkelt land. Sammen med vores nye varemærkestruktur, som har fokus på et fælles varemærke for hele koncernen, sender vi et mere tydeligt og markant signal til kunderne om PostNord som en nordisk aktør, der tilbyder et geografisk konkurrencedygtigt samlet sortiment.

De ændringer, som er gennemført i kvartalet, har skabt mulighed for at reducere personalestyrken i de administrative funktioner med i alt 600 medarbejdere. Det vurderes, at besparelseseffekten af personalereduktionerne vil opstå gradvis og være fuldt ud gennemført i 3. kvartal 2014. Parallelt med de gennemførte forandringstiltag fortsætter det løbende arbejde med at tilpasse produktionsomkostningerne til de faldende brevmængder med fuld styrke.

I april blev der på den ordinære generalforsamling truffet beslutning om nye, langsigtede økonomiske mål. Det er ambitiøse, men opnåelige mål, som understreger betydningen af, at vi fortsat øger vores effektivitet og lønsomhed i alle dele af virksomheden. Det er vigtigt, at de regelsæt, som styrer det postale område, tilpasses den ændrede efterspørgsel hos kunderne. På den baggrund stiller vi os positive over for den nye postlov i Danmark, som blev vedtaget i februar, og som skaber mulighed for, at vores danske brevvirksomhed kan yderligere tilpasses forbrugernes behov. Der er også behov for, at de svenske regler på området tilpasses til de ændrede markedsforudsætninger, så der på sigt kan opretholdes en god postservice på trods af de faldende brevmængder.

Den fortsat svage lønsomhed på samtlige forretningsområder bekræfter nødvendigheden af de tiltag, som vi har vedtaget i 1. kvartal. Med den nye organisationsstruktur på plads fortsætter vi med at gennemføre strategien i højt tempo. De igangsatte tiltag vil medføre yderligere omkostningsreduktioner, og derfor fastholdes udsigterne for 2014 med forbedret lønsomhed og pengestrøm.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 6. maj 2014, 08.30 CET

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til,fra og i Norden. Koncernen varetager også postservice til privatpersoner og virksomheder i Danmark og Sverige. Vi udvikler med vores ekspertise og et stærkt distributionsnet forudsætningerne for fremtidens kommunikation,e-handel,distribution og logistik i Norden. Koncernen havde i 2013 en omsætning på 40 mia. SEK og 39.000 medarbejdere. Moderselskabet er et svensk aktieselskab med koncernkontor i Solna. Besøg os på postnord.com

Tags:

Abonner

Dokumenter og links