Delårsrapport januar-september: Usikkerheden aftager – finansiering af den danske omstilling og svensk postlov på plads

JULI-SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsætning SEK 8.565 mio. (8.895 mio.).
 • Driftsresultat SEK -199 mio. (-101 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK -123 mio. (-41 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -77 mio. (-60 mio.).
 • Periodens resultat SEK -224 mio. (-145 mio.).
 • Resultat pr. aktie SEK -0,11 (-0,07).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -370 mio. (-656 mio.).

JANUAR-SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsætning SEK 26.996 mio. (28.123 mio.).
 • Driftsresultat SEK -396 mio. (-71 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 66 mio. (258 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -462 mio. (-329 mio.).
 • Periodens resultat SEK -544 mio. (-208 mio.).
 • Resultat pr. aktie SEK -0,27 (-0,10).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.542 mio. (-103 mio.). 

Kommentar fra Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef
Fredag den 20. oktober præsenterede ejerne, den danske og den svenske stat, en aftale om finansieringen af omstillingen af den danske virksomhed til den nye produktionsmodel. Aftalen, som er indgået under forudsætning af, at den bliver godkendt af EU-Kommissionen og vedtaget af Folketinget og den svenske rigsdag, er et klart signal om, at ejerne bakker op om PostNord-koncernen og dens drift. Det skaber sammen med den nye svenske postlov og de foreslåede ændringer af forordningen gode forudsætninger for PostNords fortsatte drift. PostNord intensiverer i kvartalet sin indsats inden for tjenesteudvikling og kvalitetsforbedring for at styrke kundeoplevelsen som helhed.  

PostNords sammenlignelige nettoomsætning faldt med ca. 3% i 3. kvartal og udgjorde SEK 8.565 mio. (8.895 mio.). Faldet skyldes fortsat stor nedgang i koncernens brevmængder med i alt 10%, heraf 21% i Danmark og 7% i Sverige. I årets første ni måneder faldt den sammenlignelige nettoomsætning med ca. 4% og den samlede brevmængde med 10%, heraf 20% i Danmark og 7% i Sverige. Samtidig med at digitaliseringen medfører faldende brevmængder, oplever vi stærk vækst inden for e-handelsdrevet logistik og digitale tjenester. Stigningen i koncernens e-handelsrelaterede B2C-volumener var 17% i 3. kvartal og 14% i årets første ni måneder. Det betyder, at den voksende e-handelsforretning delvist opvejer indtægtsfaldet i den traditionelle brevvirksomhed.

3. kvartal er sæsonmæssigt et svagt kvartal for PostNord, og det justerede driftsresultat i kvartalet udgjorde SEK -123 mio. (-41 mio.). Det lavere resultat i forhold til sidste år skyldes det markante fald i omsætningen i brevforretningen. Det justerede driftsresultat for årets første ni måneder var SEK 66 mio. (258 mio.). De poster, der påvirker sammenligneligheden, udgjorde SEK -77 mio. (-60 mio.) i kvartalet og SEK -462 mio. (-329 mio.) i årets ni første måneder og er udelukkende relateret til omkostninger i forbindelse med afviklingen af personale med såkaldt særlige vilkår i den danske virksomhed.

En ny svensk postforordning træder i kraft 1. januar 2018. Detaljerne er endnu ikke på plads, men PostNord hilser det velkommen, at det nuværende krav om dag til dag-befordring ændres til todagesbefordring. Samtidig ændres kvalitetskravet fra 85% til 95%. Ved overgangen til todagesbefordring skal der fastlægges et nyt prisniveau for det nye produkt. Desværre omfatter forslaget ikke de muligheder for en mere fleksibel prissætning og distribution, som vi havde ønsket. Desuden tager de ændrede regler efter vores opfattelse ikke højde for et fortsat fald i mængder på grund af digitaliseringen. De ændringer, der foreslås i postloven, betyder, at den svenske post- og telestyrelse (PTS) får en række yderligere beføjelser med hensyn til kravspecifikationer og tilsyn. 

Arbejdet med yderligere at styrke kvaliteten og kundeoplevelsen har fortsat meget høj prioritet, og vi har derfor afsat yderligere ressourcer for at sikre et højt kvalitetsniveau i Sverige. En af udfordringerne er, at de stærke svenske konjunkturer skaber stor efterspørgsel efter medarbejdere. Ulempen ved denne dybest set positive vækst er, at der er meget stor konkurrence om de personer, som har de kompetencer og erfaringer, PostNord efterspørger.

Forbrugerne ønsker i takt med den fortsat stigende e-handel hurtigere og mere fleksibel levering. For at styrke e-handelsvirksomhedernes tilbud øger PostNord tempoet i tjenesteudviklingen. Med udgangspunkt i de største byer introduceres gradvist levering til døren om aftenen som ny standard i Norden. Samtidig indføres lørdagslevering til udleveringssteder i Sverige, hvilket allerede er indført i Danmark, der betyder, at forbrugerne kan købe varer på nettet om fredagen og hente dem om lørdagen, hvis netbutikkerne sender varerne i tide. Det er meget tilfredsstillende, at PostNords app til pakker nu er downloadet over 1 mio. gange i Norden, og det er især positivt, at den bruges meget hyppigt. Det er fortsat udgangspunktet for udviklingen af vores kundeorienterede tilbud at lytte aktivt til vores kunders og deres modtageres ønsker og agere hurtigere på dem.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Kontaktperson: Emma RiblomPostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 27. oktober 2017 kl. 13.00 (CET).

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2016 havde koncernen ca. 33.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 38 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com