Indkaldelse til generalforsamling i PostNord AB (publ)

Report this content
Læse original

Hermed indkaldes til generalforsamling i PostNord AB (publ), (Organisationsnr. 556771-2640). 

Tid: Onsdag den 24. april 2019 kl. 14.00 

Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige 

Ret til at deltage og tilmelding

Aktionærer  

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal være noteret i den af Euroclear Sweden AB førte aktiebog tirsdag den 16. april 2019. 

Aktionærer med forvaltningsregistrerede aktier skal midlertidigt omregistrere aktierne i eget navn for at opnå ret til at deltage i generalforsamlingen. En sådan omregistrering skal være noteret hos Euroclear Sweden AB tirsdag den 16. april 2019. Dette betyder, at aktionæren skal underrette aktieforvalteren om omregistreringen i god tid. 

Øvrigt  

Folketings- og riksdagsmedlemmer har efter tilmelding til selskabet ret til at deltage og stille spørgsmål på generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen er åben for offentligheden efter tilmelding.  

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske pr. post til PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-mail til ir@postnord.com og skal være selskabet i hænde senest en uge inden generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 17. april 2019. Medbring venligst legitimation. 

Ved tidspunktet for udarbejdelsen af denne indkaldelse udgør det samlede antal aktier i selskabet 1.524.905.971 A-aktier og 475.094.030 B-aktier, svarende til i alt 1.572.415.374 stemmer. 

Forslag til dagsorden 

1.     Åbning af generalforsamlingen 

2.     Valg af dirigent 

3.     Oprettelse og godkendelse af stemmeliste 

4.     Valg af en eller to justeringspersoner 

5.     Godkendelse af dagsordenen 

6.     Beslutning om ret til deltagelse af udenforstående 

7.     Spørgsmål om, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt 

8.     Fremlægning af  

        a)  årsrapporten og revisionsberetningen, 

        b)  bæredygtighedsrapporten og  

        c)   koncernregnskabet og koncernrevisionsberetningen  

9.     Redegørelse for det forløbne års arbejde 

        a)  bestyrelsesformandens beretning, 

        b)  den administrerende direktørs beretning, 

        c)  redegørelse fra selskabets revisor 

10.   Beslutning om  

        a)  godkendelse af resultatopgørelsen og balancen samt af koncernresultatopgørelsen og koncernbalancen 

        b)  dispositioner vedr. selskabets resultat i henhold til den godkendte balance, og 

        c)  decharge for bestyrelsesmedlemmer og den administrerende direktør 

11.   Rapportering om vederlag og anvendelsen af tidligere vedtagne retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere 

        a)  mundtlig redegørelse fra bestyrelsesformanden om de ledende medarbejderes vederlag i PostNord AB inkl. datterselskaber, 

        b)  bestyrelsens rapportering af, om tidligere retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere i PostNord AB inkl. datterselskaber er blevet fulgt og årsagen til eventuelle afvigelser, samt 

        c)  fremlægning af revisors redegørelse i henhold til kapitel 8, § 54 i den svenske aktieselskabslov (aktiebolagslagen) (2005:551)  

12.   Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere 

13.   Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om honorarer, antal bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og næstformand for bestyrelsen

14.   Beslutning om honorar til bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer 

15.   Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer  

16.   Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og næstformand

17.   Redegørelse for bestyrelsens forslag til beslutning om honorar til revisor og revisor 

18.   Beslutning om honorar til revisor 

19.   Beslutning om antal revisorer  

20.   Valg af revisorer 

21.   Afslutning af generalforsamlingen 

Beslutningsforslag   

2.     Valg af dirigent 

Aktionærerne foreslår Christian Jansson som dirigent på generalforsamlingen. 

10b). Beslutning om dispositioner vedrørende selskabets overskud i henhold til den godkendte balance  

Bestyrelsen foreslår, at der ikke sker udlodning for regnskabsåret, og at årets resultat og det overførte resultat, i alt SEK 3.472.754.151, overføres til næste år. 

12.   Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere  

Generalforsamlingen besluttede den 26. april 2018 at godkende bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen 2019 beslutter at godkende bestyrelsens forslag til uændrede retningslinjer for løn og andre vederlag til ledende medarbejdere.Forslagets indhold i hovedtræk: 

  • Retningslinjerne skal tage udgangspunkt i den svenske regerings "Retningslinjer for ansættelsesvilkår for ledende medarbejdere i statsejede selskaber" besluttede den 22. december 2016. 
  • Det samlede vederlag til ledende medarbejdere være velafbalanceret, konkurrencedygtigt, indeholde en maksimumgrænse, være rimeligt og i overensstemmelse med formålet samt bidrage til god etik og virksomhedskultur. Dette skal også være vejledende for den samlede løn til øvrige ansatte, hvilket den administrerende direktør hvert år skal redegøre for over for bestyrelsen. 
  • For koncernchefen og andre ledende medarbejdere i PostNord-koncernen, som er ansatte i Sverige, tegnes individuelle præmiebestemte pensionsaftaler, idet udgiften hertil maks. må udgøre 30 pct. af den faste månedsløn. Obligatoriske forsikringer tegnes inden for rammerne af denne udgift. 
  • Pensionsalderen for medarbejdere er i Sverige 65 år. For ledende medarbejdere, der er ansat i henhold til norsk arbejdsret, anvendes det norske selskabs overenskomstmæssige pensionsordning, og pensionsalderen er 65 år. For ledende medarbejdere, der er ansat i Danmark, indgår pension svarende til 10 pct. af den aftalte månedsløn. Pensionsalderen følger dansk lovgivning. 
  • Fratrædelsesgodtgørelse betales højst indtil den aftalte pensionsalder og aldrig længere end til det fyldte 65 år. 

13.  Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om honorarer, antal bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og næstformand 

Honorarer

Det foreslås, at vederlag til bestyrelsen for perioden indtil udgangen af den næste ordinære generalforsamling er som følger:

Bestyrelsesformanden:                                          SEK 670 000 

Næstformand for bestyrelsen                                 SEK 500 000 

Bestyrelsesmedlemmer:                                        SEK 295 000 

Det foreslås, at der ydes honorar til medarbejderrepræsentanter og suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøder, svarende til et svensk grundbeløb (SEK 46 500). 

Det foreslås, at udvalgshonorarer for perioden indtil udgangen af næste ordinære generalforsamling udgør følgende: 

Revisionsudvalgets formand:                                  SEK 70 000 

Revisionsudvalgsmedlemmer:                                 SEK 55 000 

Vederlagsudvalgets formand:                                 SEK 37 500 

Vederlagsudvalgsmedlemmer:                                SEK 25 000 

Det foreslås, at der ikke ydes honorar til medlemmer, som er ansat i Regeringskansliet.

Antal bestyrelsesmedlemmer

Antallet af bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen foreslås at være otte (8) uden deputerede, hvoraf fire (4) er nomineret af den svenske stat og fire (4) er nomineret af den danske stat.

Bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og næstformand

Der foreslås genvalg af Sonat Burman Olsson, Måns Carlson, Christian Ellegaard, Christian Frigast, Christian Jansson, Peder Lundquist, Ulrica Messing, og Charlotte Strand for perioden indtil udgangen af næste ordinære generalforsamling med følgende begrundelse: Det vurderes, at de bestyrelsesmedlemmer, der er blevet foreslået af staterne har den for virksomhedens styring relevante kompetence, erfaring og baggrund og ejerne foreslår derfor valg af ovennævnte generalforsamlingsvalgte medlemmer. Det vurderes, at den foreslåede bestyrelse har en i forhold til selskabets virksomhed, udviklingsstadie og forhold i øvrigt hensigtsmæssig sammensætning præget af alsidighed og bredde, hvad angår bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, erfaringer og baggrund. Sammensætningen opfylder regeringens målsætning om ligelig kønsfordeling i overensstemmelse med statens ejerpolitik.

Der foreslås genvalg af Christian Jansson til bestyrelsesformand og genvalg af Christian Frigast til næstformand for bestyrelsen, både for perioden indtil udgangen af den næste ordinære generalforsamling.

17.   Redegørelse for bestyrelsens forslag til beslutning om honorar til revisor og revisor 

Det foreslås, at revisorens arbejde honoreres i henhold til godkendt regning. 

Det registrerede revisionsselskab KPMG AB foreslås i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling som revisor for en periode af et år indtil udgangen af generalforsamlingen 2020. 

Øvrige oplysninger  

Regnskabsdokumenter, den uafhængige revisors erklæringer og revisionsberetning i henhold til kapitel 8, § 54 i den svenske aktieselskabslov (aktiebolagslagen) vil være tilgængelige hos selskabet senest fra og med 3. april 2019. Dokumenterne er fra og med samme dato endvidere tilgængelige på selskabets hjemmeside www.postnord.com. Trykt årsrapport vil være tilgængelig på generalforsamlingen. Denne indkaldelse og fuldstændigt beslutningsforslager er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.postnord.com.

For oplysninger om behandling af personoplysninger, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf

_______________ 

Solna, marts 2019 

PostNord AB (publ) 

BESTYRELSEN 

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen ca. 30.000 medarbejdere og en omsætning på 37,7 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links