Indkaldelse til generalforsamling i PostNord AB (publ)

Læse original

Hermed indkaldes til generalforsamling i PostNord AB (publ), (Organisationsnr. 556771-2640).

Tid: Torsdag den 28. april 2016 kl. 09.00

Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige

 

Ret til at deltage og tilmelding

Aktionærer

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal være noteret i den af Euroclear Sweden AB førte aktiebog fredag den 22. april 2016.

Aktionærer med forvaltningsregistrerede aktier skal midlertidigt omregistrere aktierne i eget navn for at opnå ret til at deltage i generalforsamlingen. En sådan omregistrering skal være noteret hos Euroclear Sweden AB fredag den 22. april 2016. Dette betyder, at aktionæren skal underrette aktieforvalteren om omregistreringen i god tid.

Øvrigt

Folketings- og riksdagsmedlemmer har efter tilmelding til selskabet ret til at deltage og stille spørgsmål på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er åben for offentligheden efter tilmelding.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske pr. post til PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-mail til ir@postnord.com og skal være selskabet i hænde senest en uge inden generalforsamlingen, dvs. torsdag den 21. april 2016. Medbring venligst legitimation.

Ved tidspunktet for udarbejdelsen af denne indkaldelse udgør det samlede antal aktier i selskabet 1.524.905.971 A-aktier og 475.094.030 B-aktier, svarende til i alt 1.572.415.374 stemmer.

Forslag til dagsorden

1.     Åbning af generalforsamlingen

2.     Valg af dirigent

3.     Oprettelse og godkendelse af stemmeliste

4.     Valg af en eller to justeringspersoner

5.     Godkendelse af dagsordenen

6.     Beslutning om ret til deltagelse af udenforstående

7.     Spørgsmål om, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt

8.     Fremlægning af

        a)  årsrapporten og revisionsberetningen,

        b)  bæredygtighedsrapporten og

        c)   koncernrapporten og koncernrevisionsberetningen

9.     Redegørelse for det forløbne års arbejde

        a)  bestyrelsesformandens beretning,

        b)  den administrerende direktørs beretning,

        c)   indlæg fra selskabets revisor

10.   Beslutning om

        a) godkendelse af resultatopgørelsen og balancen samt af koncernresultatopgørelsen og koncernbalancen

        b) dispositioner vedr. selskabets overskud i henhold til den godkendte balance, og

        c) ansvarsfrihed for bestyrelsesmedlemmer og den administrerende direktør

11.   Rapportering om vederlag og anvendelsen af tidligere vedtagne retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere

        a) mundtlig redegørelse fra bestyrelsesformanden om de ledende medarbejderes vederlag i PostNord AB inkl. datterselskaber,

        b) bestyrelsens rapportering af, om tidligere retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere i PostNord AB inkl. datterselskaber er blevet fulgt eller ej og årsagen til eventuelle afvigelser, samt

        c) fremlægning af revisors redegørelse i henhold til 8, § 54 i den svenske aktieselskabslov (aktiebolagslagen (2005:551)

12.   Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere

13.   Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om honorarer, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisorer

14.   Beslutning om honorar af bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og revisorer

15.   Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer

16.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand

17.   Beslutning om antal revisorer

18.   Valg af revisorer

19.   Afslutning af generalforsamlingen

Beslutningsforslag

2.     Valg af dirigent

Aktionærerne foreslår advokat Klaes Edhall som dirigent på generalforsamlingen.

10b). Beslutning om dispositioner vedrørende selskabets overskud i henhold til den godkendte balance

Bestyrelsen foreslår, at der ikke sker udlodning for regnskabsåret, og at årets resultat og det overførte resultat, i alt SEK 3.623.747.627, overføres til næste år.

12.   Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere

Generalforsamlingen besluttede den 23. april 2015 at godkende bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen 2016 beslutter at godkende bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere.

Forslagets indhold i hovedtræk:

  1. Retningslinjerne skal tage udgangspunkt i den svenske regerings "Retningslinjer for ansættelsesvilkår for ledende medarbejdere i statsejede virksomheder" fra den 20. april 2009.

  2. Det samlede vederlag til ledende medarbejdere skal være velafbalanceret, konkurrencedygtigt, indeholde en maksimumgrænse, være rimeligt og i overensstemmelse med formålet samt bidrage til god etik og virksomhedskultur. Vederlaget skal ikke være lønførende i forhold til sammenlignelige virksomheder, men være præget af mådehold. Dette skal også være vejledende for den samlede løn til øvrige ansatte, hvilket den administrerende direktør hvert år skal redegøre for over for bestyrelsen.

  3. For koncernchefen og andre ledende medarbejdere i PostNord AB, som er ansatte i Sverige, tegnes individuelle præmiebestemte pensionsaftaler, idet udgiften hertil maks. må udgøre 30 procent af den faste månedsløn. Obligatoriske forsikringer tegnes inden for rammerne af denne udgift.

  4. Pensionsalderen for ansatte i Sverige er 65 år. For ledere, der er ansat i henhold til norsk arbejdsret, anvendes det norske selskabs kollektive pensionsordning, og      pensionsalderen er 65 år. For ledende medarbejdere, som er ansat i Danmark, indgår en pension svarende til 10 % af den aftalte månedsløn. Pensionsalderen i overensstemmelse med dansk lov.

13-18. Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om honorarer, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisorer m.m.

Honorarer

Honorar til bestyrelsen foreslås at udgøre følgende pr. år:

Bestyrelsesformanden: SEK 650.000

Bestyrelsesmedlemmer: SEK 275.000

Det foreslås, at der ikke ydes honorar til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i det svenske Regeringskansliet, eller til medarbejderrepræsentanter.

Udvalgshonorar foreslås at udgøre følgende:

Revisionsudvalgets formand: SEK 62.500

Revisionsudvalgsmedlemmer: SEK 50.000

Vederlagsudvalgets formand: SEK 37.500

Vederlagsudvalgsmedlemmer: SEK 25.000

Det foreslås, at der ikke ydes honorar til udvalgsmedlemmer, som er ansat i det svenske Regeringskansliet, eller til medarbejderrepræsentanter.

Det foreslås, at revisorens arbejde honoreres i henhold til godkendt regning.

Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand

Der foreslås genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Torben Janholt, Magnus Skåninger, Jens Moberg og Anitra Steen.

Sisse Fjelsted Rasmussen har afslået genvalg. Aktionærernes foreslag til, hvem der skal erstatte Sisse Fjelsted Rasmussen som ny bestyrelsesmedlem, vil blive lagt ud på selskabets hjemmeside forud for mødet.

Jens Moberg foreslås som formand for bestyrelsen.

Revisor

Det registrerede revisionsselskab KPMG AB foreslås som revisor for en periode af et år indtil udgangen af generalforsamlingen 2017.

Øvrige oplysninger

Denne indkaldelse, rapporteringer, revisionsberetning og fuldstændigt beslutningsforslag med dertilhørende redegørelser vil være tilgængelige hos selskabet fra og med 7. april 2016. Dokumenterne er fra og med samme dato endvidere tilgængelige på selskabets hjemmeside www.postnord.com. Trykt årsrapport vil være tilgængelig på generalforsamlingen.

I oversættelsen af denne indkaldelse er der udvist den største omhyggelighed. Den svenske tekst er dog gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den danske oversættelse.

_______________

Solna, marts 2016

PostNord AB (publ)

BESTYRELSEN

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

 

Abonner