PostNord ordinær generalforsamling 2014

Report this content

PostNords ordinære generalforsamling fandt sted den 23. april 2014. Generalforsamlingen besluttede bl.a. at genvælge Jens Moberg som formand for bestyrelsen, ligesom der blev truffet beslutning om at udlodde et udbytte på SEK 128,8 mio. til ejerne og vedtaget økonomiske mål.

Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericsson redegjorde i sit indlæg bl.a. for koncernens målsætninger og prioriteringer i tiden fremover. Han konstaterede desuden, at det ved gennemgangen af koncernens prioriteringer havde stået mere og mere klart, at PostNord havde en organisationsmodel, som ikke var optimal, og som skabte forskellige suboptimeringer. Det fremgik desuden, at koncernen ikke tilbød kunderne et samlet sortiment. Derfor indførtes den 31. marts en ny organisationsstruktur med nationale enheder, som har ansvar for produktion og salg i hvert enkelt land. Samtidig lægges ejerskab til produkter og ydelser ind i to nye forretningsområder: Mail & Allocation og Logistics. Disse forretningsområder får ansvar for at udvikle og samle attraktive tilbud, som omfatter hele koncernens virksomhed. Med iværksættelsen af den nye organisation den 31. marts er der skabt en effektivere måde at arbejde på, med bl.a. færre lederniveauer og mindre administration. Der er samtidig nedsat en strategisk koncernenhed for e-handel, som skal skabe yderligere fokus og styrke koncernens sortiment på dette vækstområde.

PostNord AB (publ) ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat og er moderselskab i PostNord-koncernen. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem de to stater. Den danske stat var på generalforsamlingen repræsenteret af Michael Birch, som er selskabsdirektør i Transportministeriet i Danmark, og den svenske stat var repræsenteret af Christine Leandersson, som er ministersekretær (Departementssekreterare) i Finansdepartementet i Sverige.

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling:

Generalforsamlingen godkendte resultatopgørelser og balancer for 2013 for PostNord AB og PostNord-koncernen.

Generalforsamlingen traf beslutning om fordeling af overskud i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling om at udlodde SEK 0,0644 pr. aktie til aktionærerne, i alt SEK 128,8 mio.

Der blev bevilliget de­charge til bestyrelsen og den administrerende direktør for regnskabsåret 2013.

Bestyrelsen fremlagde forslag til retningslinjer for vederlag til ledelsesmedlemmer, og disse blev vedtaget af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtog ved enstemmighed de forelagte forslag til vederlag til bestyrelsen for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen besluttede desuden, at der ikke skal udbetales bestyrelses- og udvalgshonorar til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Regeringskansliet i Sverige, og at revisors honorar skal fastsættes efter godkendt regning.

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal bestå af otte valgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Som formand for bestyrelsen genvalgtes Jens Moberg. Generalforsamlingen genvalgte bestyrelses­medlemmerne Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen, Torben Janholt og Anitra Steen. General­forsamlingen traf beslutning om at vælge Magnus Skåninger som nyt bestyrelsesmedlem. Magnus er departementsråd og enhedschef for Enheden for statslige selskaber i Finansdepartementet i Sverige.

Desuden blev det på generalforsamlingen besluttet at genvælge revisionsselskabet KPMG AB som revisor indtil afslutningen af næste generalforsamling.

Generalforsamlingen vedtog følgende økonomiske mål:

Kapitalstrukturmål: Nettogældsætningsgrad i intervallet 10-50%. Nettogældsætningsgrad defineres som nettogæld divideret med egenkapital.

Lønsomhedsmål: Forrentning af operativ kapital: 10,5%.
Forrentning af operativ kapital defineres som driftsresultat divideret med gennemsnitlig operativ kapital.

Udbyttepolitik: Udbytte i intervallet 40-60% af årets resultat, idet 50% udgør normen.

Udlodningen af udbytte skal være forsvarlig i forhold til de krav, som virksomhedens art, udstrækning og risici stiller til størrelsen af egenkapitalen, samt selskabets konsolideringsbehov, likviditet og stilling i øvrigt. Det ordinære udbytte skal ligge i intervallet 40-60% af årets resultat, idet 50% udgør normen. Udlodning af udbytte sker under den forudsætning, at nettogældsætningsgraden efter udbytte ikke overstiger 50%.

De økonomiske mål er langsigtede og vurderes over en periode på 3-5 år. Ændringer af markedsforudsætninger eller selskabets virksomhed kan give anledning til en revidering af målene.

Et fuldstændigt referat af generalforsamlingen og den administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons indlæg vil være tilgængelig på www.postnord.com.

Der er tale om informationer, som PostNord AB er forpligtet til at offentliggøre i henhold til loven om værdipapirermarkedet og/eller svensk lov om handel med finansielle instrumenter. Informationerne blev offentliggjort 23. April 2014.

Ved spørgsmål kontaktes:
PostNord Medierelationer, tlf.: +46 10 436 10 10

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Koncernen varetager også postservice til privatpersoner og virksomheder i Danmark og Sverige. Vi udvikler med vores ekspertise og et stærkt distributionsnet forudsætningerne for fremtidens kommunikation,e-handel, distribution og logistik i Norden. Koncernen havde i 2013 en omsætning på 40 mia. SEK og 39.000 medarbejdere. Moderselskabet er et svensk aktieselskab med koncernkontor i Solna. Besøg os på postnord.com

Abonner