PostNord ordinær generalforsamling 2015

PostNords ordinære generalforsamling fandt sted den 23. april 2015. Generalforsamlingen besluttede bl.a. at genvælge den nuværende bestyrelse, og at der ikke udloddes udbytte til ejerne.

Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericsson konstaterede i sin beretning på generalforsamlingen, at 2014 var et begivenhedsrigt år med udfordringer og forandringer. Markedet var præget af fortsat faldende brevmængder og hård konkurrence i logistikbranchen. PostNord gennemførte i årets løb store omstillingsprogrammer, og der blev indført en ny landeorganisation samt en tydeligere strategi med det mål at skabe de rigtige forudsætninger for at opbygge et bæredygtigt, stærkere og mere integreret PostNord under et fælles varemærke. Koncernen opnåede ikke et tilfredsstillende resultat for året, hvilket er baggrunden for beslutningen om ikke at udlodde udbytte. De økonomiske mål, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling, er langsigtede og forventes nået inden for 3-5 år. Den administrerende direktør og koncernchef konkluderede, at selskabet nu er på rette vej med den rigtige organisation og i et hurtigere tempo med fuld fokus på de strategiske prioriteringer.

PostNord AB (publ) ejes af den danske stat (40 pct.) og den svenske stat (60 pct.) og er moderselskab i PostNord-koncernen. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem staterne. Den danske stat var på generalforsamlingen repræsenteret af Michael Birch, som er selskabsdirektør i Transportministeriet i Danmark, og den svenske stat var repræsenteret af Christine Leandersson, som er ministersekretær (Departementssekreterare) i Näringsdepartementet i Sverige.

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling:

Generalforsamlingen godkendte resultatopgørelser og balancer for 2014 for PostNord AB og PostNord-koncernen.

Generalforsamlingen traf beslutning om fordeling af overskud i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling om, at der ikke udloddes udbytte.

Der blev bevilliget decharge til bestyrelsen og den administrerende direktør for regnskabsåret 2014.

Bestyrelsen fremlagde forslag til retningslinjer for vederlag til ledelsesmedlemmer, og disse blev vedtaget af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt de forelagte forslag til vederlag til bestyrelsen for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen besluttede desuden, at der ikke skal udbetales bestyrelses- og udvalgshonorar til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Regeringskansliet i Sverige, og at revisors honorar skal fastsættes efter godkendt regning.

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal bestå af otte valgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Som formand for bestyrelsen genvalgtes Jens Moberg. Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsesmedlemmerne Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen, Torben Janholt, Magnus Skåninger og Anitra Steen.

Desuden blev det på generalforsamlingen besluttet at genvælge revisionsselskabet KPMG AB som revisor indtil afslutningen af næste generalforsamling.

En fuldstændig film fra generalforsamlingen, et fuldstændigt referat af generalforsamlingen og den administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons beretning vil inden længe være tilgængelig på www.postnord.com.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 23. april 2015, 16.00 CET

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Vi leverer. PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer desuden postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2014 havde koncernen 38.000 medarbejdere og en omsætning på 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hjemsted i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner