PostNord styrker omstillingen i Danmark yderligere. Desuden fortsætter arbejdet med at reducere koncernens administrative omkostninger

PostNord gennemfører en tilpasning til digitaliseringen i overensstemmelse med den strategi, virksomheden fastlagde for tre år siden. For at imødegå den accelererende digitalisering i Danmark og opnå lønsomhed indføres en ny produktionsmodel. Som følge heraf bliver antallet af medarbejdere i Danmark reduceret med 3.500-4.000 i løbet af 2-3 år. Omstillingen af den danske virksomhed forventes at koste ca. 3 mia. SEK, og PostNord er i dialog med ejerne om, hvordan disse 3 mia. skal finansieres. I omstillingsperioden forventes den danske virksomhed desuden fortsat at have et operativt underskud, som dog vurderes at kunne finansieres med egen indtjening.

Desuden skal koncernens administrative omkostninger fortsat reduceres med over 1 mia. SEK i de kommende 3 år for yderligere at sikre PostNords konkurrenceevne på alle markeder, og det forventes at berøre ca. 1.200 stillinger, hvoraf 500 stillinger allerede indgår i omstillingen i Danmark. Hovedparten af omkostningsreduktionen skal være gennemført senest ved udgangen af regnskabsåret 2019.

Siden årtusindskiftet er brevmængderne i den danske virksomhed faldet med ca. 80 pct. Der er gennemført løbende tilpasninger af forretningsmodellen og effektiviseringer inden for brevdistributionen, og virksomheden har allerede foretaget reduktioner svarende til ca. 3.000 fuldtidsstillinger siden 2013. Det har ikke været tilstrækkeligt, fordi digitaliseringen accelererede meget i 2016. For 2016 som helhed rapporterede PostNord Danmark et driftsresultat inkl. ekstraordinære nedskrivninger på -1.910 mio. SEK og et justeret driftsresultat på -625 mio. SEK. Det negative resultat skyldes den omfattende digitalisering, som også er årsag til, at betydelige nedskrivninger af goodwill og aktiver i brevvirksomheden var nødvendige i 2016.  

På den baggrund og på grund af fortsatte volumenfald har PostNord meddelt, at der bliver indført en ny produktionsmodel. Det er blevet muligt efter de ændringer af den danske postlov, Folketinget vedtog i 2016.  

De ændringer, der nu gennemføres, betyder, at den eksisterende produktionsproces og den særskilte infrastruktur til breve afvikles. I stedet bliver logistikinfrastrukturen også anvendt til brevdistribution hele vejen frem til det enkelte postbud. Samtidig bliver produktionsmodellen til pakker og tungere logistik effektiviseret og udviklet, så den matcher kundernes krav om større fleksibilitet og transparens.  

Når ændringerne er på plads, bliver breve håndteret i to forskellige flow. Et basisflow håndterer breve med distribution inden for fem dage. I det hurtige flow distribueres breve inden for et døgn. Vores tilbud om distribution af adresseløse reklamer og lokale ugeaviser vil også ændre sig, da vi ikke kan omdele adresseløse og lokale ugeaviser på bestemte dage, som det kendes i dag. 

Omstillingen af den danske virksomhed, som gennemføres i løbet af fire år, omfatter en effektivisering på ca. 3.500-4.000 fuldtidsstillinger, heraf 500 fuldtidsstillinger i administrationen. Det forventes, at størstedelen af disse nedskæringer gennemføres inden for de næste 2-3 år. Omstillingsomkostningerne forventes i perioden højst at udgøre 3,0 mia. SEK. PostNord har over for ejerne fremført et behov for finansiering af disse omstillingsomkostninger, fordi PostNord vurderer, at de ikke kan finansieres internt. Omstillingen vil i omstillingsperioden endvidere medføre en betydelig negativ pengestrøm, som skal kunne finansieres med egen indtjening. 

- Når omstillingen af den danske virksomhed er gennemført, vil vi have en skalerbar og økonomisk bæredygtig produktionsmodel, som gør det muligt at opretholde postbefordringspligten med en lønsom brevvirksomhed selv med små brevmængder, siger Håkan Ericsson, PostNords koncernchef.   

PostNord forudser ikke yderligere behov for støtte fra ejerne efter den danske omstilling. PostNord har ikke behov for tilskud fra ejerne til de aktiviteter, der ikke er omfattet af befordringspligten. 

Ud over den omfattende omstilling i Danmark gennemføres en markant reduktion af koncernens administrative omkostninger med ca. 1 mia. SEK i løbet af de næste tre år med hovedvægten i 2017 og 2018.  

- PostNord fastlagde for over tre år siden en koncernstrategi, som indebærer, at koncernen transformeres fra en postkoncern med nogen pakkevirksomhed til en nordisk, konkurrencedygtig logistik- og kommunikationskoncern med stærkt fokus på den voksende e-handel. Strategien er implementeret målbevidst og i højt tempo og er stadig den rigtige, men det accelererende fald i brevmængderne betyder, at omstillingen er nødt til at gå endnu hurtigere. Vi gennemfører nu yderligere tiltag for at sikre PostNords konkurrenceevne på alle markeder, idet vi reducerer omkostningerne i de administrative funktioner, siger Håkan Ericsson. 

Brevmængderne i Sverige udvikler sig negativt, men væsentlig langsommere end i Danmark. PostNords svenske brevvirksomhed har stadig overskud takket være de gennemgribende effektiviseringer, der gennem flere år er gennemført. 

- Den dramatiske udvikling i Danmark viser imidlertid, at det er meget vigtigt, at også Sverige får fleksible regler, som hurtigt kan tilpasses til betydeligt lavere brevmængder. Den svenske regering har varslet et forslag om ændringer i den svenske postlov til maj i år. Det er vigtigt, at regeringens forslag giver de rigtige forudsætninger for fortsat at kunne levere en god postservice i hele Sverige på rimelige økonomiske vilkår, siger Håkan Ericsson. 

- De tiltag, vi nu gennemfører for at reducere koncernens administrative omkostninger, er nødvendige uafhængigt af problemerne i den danske virksomhed. De gennemføres for at sikre fortsat og varig konkurrenceevne trods den omfattende digitalisering og hårde konkurrence, slutter Håkan Ericsson.  

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Kontaktperson: Emma Riblom. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 8. marts 2017 kl. 15.00 (CET).

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2016 havde koncernen ca. 33.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 38 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner