PostNord udsteder obligationer for 540 mio. SEK.

PostNord AB har i dag gennemført en emission af obligationer til en samlet værdi af 540 mio. SEK. Obligationslånene er 2,5-årige og forfalder den 3. juni 2015. Det ene lån på 150 mio. SEK løber med en fast rente på 2,0 %, og det andet lån på 390 mio. SEK løber med en variabel rente på 3-måneders STIBOR + 70 rentepunkter.

Udstedelsen sker inden for rammerne af det Medium Term Note program, der blev etableret i juni 2012 med det formål at give koncernen større fleksibilitet i finansieringen af omstruktureringer og nye opkøb. Programmet har en låneramme på 6 mia. SEK. og giver mulighed for at udstede obligationer på det svenske marked.

Transaktionen er gennemført af Nordea. Obligationerne noteres på NASDAQ OMX Stockholm.

Der er tale om informationer, som PostNord AB er forpligtet til at offentliggøre i henhold til loven om værdipapirermarkedet og/eller svensk lov om handel med finansielle instrumenter. Informationerne blev offentliggjort 22. november 13:50 CET, 2012.

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen 30.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner