PostNords ordinære generalforsamling 2020

Læse original

PostNords ordinære generalforsamling fandt sted 22. april 2020. Generalforsamlingen valgte bl.a. bestyrelse og revisorer og besluttede, at der ikke udloddes udbytte til ejerne.

PostNord AB (publ) ejes af den danske stat (40 pct.) og den svenske stat (60 pct.) og er moderselskab i PostNord-koncernen. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem staterne. Den danske stat var på generalforsamlingen repræsenteret af Michael Birch, som er selskabsdirektør i Transportministeriet i Danmark, og den svenske stat var repræsenteret af Christine Leandersson, som er kansliråd i Näringsdepartementet i Sverige.

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling:

Generalforsamlingen godkendte resultatopgørelser og balancer for 2019 for PostNord AB og PostNord-koncernen.

Generalforsamlingen traf beslutning om fordeling af overskud i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling om, at der ikke udloddes udbytte.

Der meddeltes decharge til bestyrelsen og den administrerende direktør for regnskabsåret 2019.

Bestyrelsen fremlagde forslag til retningslinjer for vederlag til ledelsesmedlemmer, og disse blev vedtaget af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt et justeret forslag om uændrede honorarer til bestyrelsen for perioden frem til næste ordinære generalforsamling, bortset fra gebyrer til medarbejderrepræsentanter og deres stedfortrædere.

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal bestå af otte valgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Christian Jansson blev genvalgt som formand for bestyrelsen. Generalforsamlingen genvalgte Christian Frigast som næstformand for bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmerne Måns Carlson, Sonat Burman Olsson, Peder Lundquist, Ulrica Messing og Charlotte Strand. Christian Ellegaard ønskede ikke genvalg. Susanne Hundsbæk-Pedersen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Desuden blev det på generalforsamlingen besluttet at genvælge revisionsselskabet KPMG AB som revisor indtil afslutningen af næste generalforsamling. Statsautoriseret revisor Tomas Gerhardsson er udpeget som ledende revisor. 

Generalforsamlingen var i år ikke åben for offentligheden på grund af den omfattende spredning af Corona-virus. Den administrerende direktørs beretning blev optaget på video og kan ses på PostNords hjemmeside.

Et fuldstændigt referat bliver offentliggjort på postnord.com.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: PostNord Medierelationer, tlf. 010-436 10 10, e-mail press@postnord.com

Kontaktperson: Magnus Larsson. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson den 22. april 2020 kl. 17.30.

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2019 havde koncernen ca. 29.000 medarbejdere og en omsætning på 38,3 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links