Regnskabsmeddelelse 2012: Tilfredsstillende årsresultat med fortsat højt tempo i omstillingsarbejdet

Oktober-december 2012

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.481 mio. (10.528 mio.).
 • Driftsresultatet udgjorde SEK 122 mio. (645 mio.).
 • Det justerede driftsresultat renset for omstruktureringsomkostninger og engangseffekter udgjorde SEK 549 mio. (666 mio.).
 • Periodens resultat udgjorde SEK 72 mio. (441 mio.).
 • Overskudsgraden udgjorde 1,2 (6,1)% og den justerede overskudsgrad 5,2 (6,3)%.
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.256 mio. (1.324 mio.).
 • Lars Idermark har meddelt, at han forlader stillingen som administrerende direktør og koncernchef.


Januar-december 2012

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 38.920 mio. (39.466 mio.).
 • Driftsresultatet udgjorde SEK 364 mio. (1.571 mio.).
 • Det justerede driftsresultat renset for omstruktureringsomkostninger og engangseffekter udgjorde SEK 1.550 mio. (1.884 mio.).
 • Årets resultat udgjorde SEK 257 mio. (1.225 mio.).
 • Overskudsgraden udgjorde 0,9 (4,0)% og den justerede overskudsgrad 4,0 (4,7)%.
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.625 mio. (1.634 mio.).
 • Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på SEK 103 mio. (368 mio.).


Kommentar fra Lars Idermark, administrerende direktør og koncernchef:

PostNords nettoomsætning var uforandret i 4. kvartal, men faldt med 1% i 2012 som helhed. Det betyder, at der er sket en stabilisering i forhold til året før. Koncernens driftsresultat er påvirket af betydelige omstruktureringsomkostninger. Desuden er der foretaget ekstra nedskrivninger. Samlet påvirker disse poster driftsresultatet med ca. SEK 600 mio. for kvartalet og knap SEK 1.400 mio. for hele året. Den justerede overskudsgrad udgjorde henholdsvis 5,2% og 4,0% i de samme perioder. Tre ud af fire forretningsområder rapporterer et forbedret justeret driftsresultat for hele året, og pengestrømmen fra driftsaktiviteter er stabil. Koncernens kapitalstruktur er blevet effektiviseret i lyset af fortsat finansiel stabilitet.

Henset til markedsudviklingen er der således tale om et tilfredsstillende resultat. Vi kan konstatere, at implementeringen af vores strategi, Roadmap PostNord 2015, begynder at give effekt.

PostNord har i 2012 gennemført omfattende omstillinger, som har skabt forudsætningerne for øget lønsomhed allerede i 2013. Koncernen har gennemført store omkostningsmæssige reduktioner i form af løbende tilpasning af virksomheden til de faldende brevmængder. Et andet vigtigt tiltag i arbejdet med at reducere omkostningerne har været det program for effektivisering af koncernens centrale administration, som blev afsluttet i 2012. Vi har i året reduceret koncernens underliggende omkostningsmasse med tæt på SEK 1,7 mia.

Faldet i efterspørgslen efter brevdistribution er fortsat som følge af den løbende digitalisering og den makroøkonomiske udvikling. Brevmængderne er faldet til et niveau, som svarer til vores forventninger. De faldende mængder har sat lønsomheden under pres, men takket være effektivi-seringer og omkostningsmæssige rationaliseringer har det været muligt at dæmpe resultateffekterne i brevforretningen. Den svenske brevforretning udviser et godt resultat for både kvartalet og året som helhed. Vores danske brevvirksomhed har gennemført omfattende effektiviseringer i 2012 og hermed tilvejebragt forudsætningerne for at skabe ny lønsomhed. Disse effektiviseringer skal primært ses i lyset af den nye lovgivning, som trådte i kraft i 2011. Vi forventer os yderligere tilpasninger af de regulatoriske vilkår til de gældende markedsforhold i Danmark.

Vi har fortsat implementeringen af vores strategi om at skabe helhedsløsninger og grænseoverskridende kapacitet på logistikområdet i Norden. Vi har desuden styrket vores eksisterende logistikforretning med supplerende virksomheder. I 2012 erhvervede vi en af Skandinaviens førende aktører inden for den voksende tredjepartslogistik. Vi har desuden gennemført erhvervelse af logistikaktiviteter i Norge, et marked, hvor vi i dag har en stærk position. Erhvervelserne på logistikområdet har bidraget til årets nettoomsætning med SEK 720 mio. og påvirket driftsresultatet i positiv retning.

Både brev- og logistikvirksomheden har fortsat glæde af den voksende e-handel. Pakkemængderne er steget, især i 4. kvartal, og antallet af varebreve/maxibreve er steget. Vi har også noteret øgede mængder på vores udleveringssteder. Vi forventer fortsat positive effekter af udviklingen inden for e-handel i 2013.

Vi har i 2012 vendt den tidligere negative udvikling i Strålfors. Strålfors har indregnet et positivt drifts-resultat i hvert kvartal siden 2. kvartal 2012 og vurderes nu at være godt rustet til at generere vækst med yderligere forbedret lønsomhed til følge.

Tempoet i arbejdet med omstillinger har været højt i 2012, og sådan vil det også være i 2013. Vores arbejde med investeringer i produktionsanlæg og -systemer i brevvirksomheden for at øge stordrifts-fordelene, effektiviteten og lønsomheden forløber planmæssigt. Koncernen vil fortsætte arbejdet med at udvikle logistikvirksomheden på en lønsom måde og udvide sortimentet og markedstilstedeværelsen i Norden. Vi har fortsat kraftigt fokus på at reducere omkostningerne. Som vi tidligere har rapporteret, medfører omstillingerne, at resultatet også i 2013 vil være påvirket af omstruktureringsomkostninger.

Disse forandringer er en nødvendighed for PostNord. De skaber muligheder for vækst og forbedret lønsomhed. Og samtidig styrker de forud-sætningerne for, at PostNord fortsat kan levere høj service og kvalitet på fremtidens kommunikations- og logistikmarkeder og leve op til kravene til de befordringspligtige posttjenester.

Ved spørgsmål kontaktes:
Morten O Nielsen, PostNord, pressechef Danmark,  Tlf. 45 33 61 60 01

PostNord AB blev stiftet efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2019 havde koncernen 29.000 medarbejdere og en omsætning på 38.3 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com