Regnskabsmeddelelse 2015: Højt forandringstempo i en udfordrende omverden

Report this content
Læse original

Oktober-december 2015

 • Nettoomsætning SEK 10.434 mio. (10.600 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 501 mio. (440 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 785 mio. (510 mio.).
 • Driftsresultat SEK -284 mio. (-70 mio.).
 • Periodens resultat SEK -337 mio. (-80 mio.).
 • Resultat pr. aktie SEK -0,17 (-0,04).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 921 mio. (1.290 mio.).

Januar-december 2015

 • Nettoomsætning SEK 39.351 mio. (39.950 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 927 mio. (861 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 363 mio. (510 mio.).
 • Driftsresultat SEK 564 mio. (351 mio.).
 • Periodens resultat SEK 278 mio. (176 mio.).
 • Resultat pr. aktie SEK 0,14 (0,09).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.670 mio. (670 mio.).

Kommentar fra Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef

E-handlen satte rekord op til julen, og PostNords B2C-pakkemængder steg bl.a. som følge heraf med 17% i kvartalet. Samtidig er digitaliseringstempoet i Danmark fortsat højt med deraf følgende kraftigt faldende brevmængder. Der er med uformindsket styrke gennemført omstillinger i hele virksomheden for at sikre den langsigtede lønsomhed og konkurrenceevne.

Julens e-handel satte igen rekord. Ca. en tredjedel af alle nye aftaler er relateret til e-handelssegmentet. Vi har i kvartalet også indgået en række nye vigtige aftaler primært inden for tungere logistik. Logistikvirksomheden voksede fortsat, og pakkemængderne steg med i alt 8% i kvartalet og 10% for året som helhed. Der er hård konkurrence på logistikmarkedet, og det gør det nødvendigt fortsat at fokusere meget på omkostningseffektivitet.

Brevmængderne faldt samlet set med 5%, heraf 9% i Danmark og 4% i Sverige. For 2015 som helhed faldt brevmængderne med 8%, heraf 16% i Danmark og 6% i Sverige. De kraftigt faldende brevindtægter i Danmark påvirker resultatet negativt, hvorfor vi gennemfører et omfattende handlingsprogram i den danske del av virksomheden. Vi har bl.a. indgået aftale med de danske fagforeninger om tilpasning af ansættelsesvilkår for at øge konkurrenceevnen, hvilket forventes at medføre årlige omkostningsreduktioner på ca. 200 mio. SEK fra og med 2016.

I 4. kvartal udgjorde koncernens justerede driftsresultat SEK 501 mio. (440 mio.). Resultatet blev påvirket positivt af gennemførte besparelsesprogrammer og store mængder i julehandlen. Kvartalets resultat er justeret for poster, der påvirker sammenligneligheden (nettoomkostninger), på i alt SEK 785 mio. (510 mio.), primært relateret til omstillingsomkostninger. Koncernens justerede driftsresultat udgjorde SEK 927 mio. (861 mio.) for 2015 som helhed. Omstillingen fortsætter som planlagt, og der gennemføres løbende tiltag for at tilpasse virksomheden til markedsudviklingen.

Den nuværende postlovgivning er ikke fuldt ud tilpasset til samfundets øgede digitalisering og den dermed markant faldende efterspørgsel efter klassiske brevtjenester. I Danmark arbejdes der med en ny postlov, og i Sverige har en særlig sagkyndig, udpeget af regeringen, indledt arbejdet med at gennemgå den svenske postlovgivning. Vi hilser disse tiltag velkommen, fordi en ændring af postlovgivningen er nødvendig for at sikre en god postservice på rimelige økonomiske vilkår i hele Danmark og Sverige.

Det blev med henblik på at styrke satsningen på digital kommunikation besluttet at integrere Strålfors yderligere i den øvrige koncern med hensyn til tjenesteudvikling og produktejerskab inden for fysiske og digitale kommunikationstjenester. Organisationen ændres ved, at E-commerce flyttes til forretningsområdet Logistics, som nu hedder E-commerce & Logistics, og at Communication Services dannes af forretningsområdet Mail & Communication og Strålfors' tjenesteudviklingsaktiviteter.

Vi har i årets løb arbejdet med at opbygge et stærkere og mere sammenhængende PostNord. Vi er på rette vej og styrker løbende vores position som en førende kommunikations- og logistikaktør med et nordisk totaltilbud. Lanceringen af et fælles varemærke, som med fuld styrke implementeres i de nordiske lande, er et vigtigt skridt i denne proces. Det er meget positivt nu at kunne konstatere, at kendskabet til varemærket PostNord er steget meget markant i Norden. En måling viser, at vi på knap to år har øget den andel, der kender varemærket PostNord "GODT", fra 28% til 90% i Sverige, fra 12% til 41% i Danmark og fra 20% til 60% i Norge. Indførelsen af varemærket i den danske postvirksomhed bliver i 2016 kraftigt accelereret. De hurtigt faldende brevmængder er fortsat en meget stor udfordring. Videreudvikling af vores logistikforretning, tilpasning af postlovgivningen, egen kapacitetstilpasning, omkostningseffektivisering og tjenesteudvikling i tæt samarbejde med vores kunder er nødvendige tiltag for at sikre langsigtet lønsomhed på niveau med ejernes mål. Den omfattende omstilling, der gennemføres, giver fortsat vores medarbejdere store udfordringer, og vi arbejder derfor målbevidst på at give den enkelte medarbejder et bedre indblik i, hvad fremtiden bringer. Vi skal med et stærkt kundefokus fortsætte med at levere det, vi lover.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 10. februar 2016 kl. 08.30 CET

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com


Abonner

Dokumenter og links