• news.cision.com/
 • PostNord/
 • Regnskabsmeddelelse 2017: PostNord imødekommer den stærke e-handelsvækst med øget kapacitet og fleksibilitet

Regnskabsmeddelelse 2017: PostNord imødekommer den stærke e-handelsvækst med øget kapacitet og fleksibilitet

Report this content
Læse original

OKTOBER-DECEMBER 2017

 • Nettoomsætning SEK 10.083 mio. (10.355 mio.).
 • Driftsresultat SEK 272 mio. (-1.012 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 272 mio. (242 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK - mio. (-1.254 mio.).
 • Periodens resultat SEK 207 mio. (-1.375 mio.).
 • Resultat pr. aktie SEK 0,10 (-0,69).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -181 mio. (1.424 mio.).

JANUAR-DECEMBER 2017

 • Nettoomsætning SEK 37.079 mio. (38.478 mio.).
 • Driftsresultat SEK -124 mio. (-1.083 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 338 mio. (500 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -462 mio. (-1.583 mio.).
 • Periodens resultat SEK -337 mio. (-1.583 mio.).
 • Resultat pr. aktie SEK -0,17 (-0,79).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.361 mio. (1.321 mio.).

Kommentar fra Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef

E-handlens accelererende vækst gav rekordstore mængder i 4. kvartal og for 2017 som helhed. Samtidig fortsætter digitaliseringen med at påvirke brevmængderne negativt. PostNord har en tydelig strategi til håndtering af digitaliseringens muligheder og udfordringer.  

Væksten inden for e-handelsdrevet logistik er meget stor, og koncernens e-handelsrelaterede B2C-mængder steg med hele 19% i 4. kvartal og med 14% for hele året. 4. kvartal er sæsonmæssigt et stærkt kvartal, hvad angår mængder, på grund af handelsinitiativet Black Friday og den traditionelle julehandel. Den samlede brevmængde faldt med 9% for hele året, hvoraf 18% i Danmark og 7% i Sverige, og den sammenlignelige nettoomsætning med 4%, idet væksten inden for logistik ikke kunne opveje de lavere brevindtægter.

I oktober fik vi en meget velkommen besked fra vores ejere. Den danske og den svenske stat var nået frem til en aftale om finansiering af omstillingen til en økonomisk bæredygtig produktionsmodel i Danmark. Aftalen er betinget af EU-Kommissionens godkendelse, som vi endnu ikke har fået. Den svenske regering besluttede desuden, at en ny postlovgivning skulle træde i kraft fra og med 1. januar 2018. Den indebærer todagesbefordring som normaltjeneste til frimærkefrankerede forsendelser og giver mulighed for en engangsændring af portoen. Disse beslutninger var meget vigtige, for at PostNord kan udføre befordringspligten på rimelige økonomiske vilkår.

PostNord Strålfors har fortsat en stærk resultatudvikling. PostNord Norge og PostNord Finland vendte underskuddet i 2016 til overskud på helårsbasis. PostNord Sveriges dårligere resultat skyldes faldende brevindtægter, som ikke fuldt ud har kunnet opvejes af omkostningstilpasninger. PostNord Danmark håndterer digitaliseringens vidtrækkende effekter med den måske største omstilling, der nogensinde er gennemført. Koncernens justerede driftsresultat udgjorde SEK 272 mio. (242 mio.) i kvartalet og SEK 338 mio. (500 mio.) for hele året. De poster, der påvirker sammenligneligheden, udgjorde SEK - mio. (-1.254 mio.) i kvartalet og SEK -462 mio. (-1.583 mio.) for hele året og vedrører for 2017 som helhed omkostninger til afvikling af personale med såkaldt særlige vilkår i den danske virksomhed. I perioden frem til EU-Kommissionens afgørelse om finansieringsløsningen i forbindelse med omstillingen i Danmark sker der ingen yderligere afvikling af medarbejdere med særlige vilkår. Overgangen til den nye produktionsmodel i den danske virksomhed fortsætter derimod, og den 21. januar 2018 blev modellen til brevdistribution indført i hele Danmark. Effekten indfinder sig dog først, når vi kan reducere bemandingen fuldt ud som planlagt, hvilket sker, når EU-Kommissionens godkendelse er på plads.

Trods udvidet bemanding, der skulle sikre kvaliteten i brevdistributionen i Sverige, blev resultatet for dag til dag-befordring i 4. kvartal lavere end sidste år. Årsresultatet blev 90,4%, hvilket ikke er tilfredsstillende, selv om det er bedre end lovkravet på 85%. I Danmark blev kvaliteten for standardtjenesten Brevet forbedret til 95,1%, hvilket er bedre end lovkravet på 93%. Pakkekvaliteten var noget lavere end sidste år på grund af sidste kvartals nærmest eksplosive vækst i e-handlen. Der investeres for tiden i yderligere terminalkapacitet for at kunne håndtere den e-handelsdrevne vækst. I 2. kvartal 2018 indvier vi vores nye pakke- og godsterminal med distributionshub i Køge. Den er med sine 25.000 m2 vores største terminal i Danmark. I Sverige udvides kapaciteten, når de nye terminaler i Örebro og Växjö sættes i drift i 2018.

Vi arbejder målbevidst med bæredygtighed på flere områder. Vi har siden 2009 reduceret vores CO2-udledning med hele 32%. I årets løb intensiverede vi også arbejdet med at få en bæredygtig leverandørkæde. Ca. 180 leverandører har enten foretaget selvevaluering eller har haft kontrolbesøg. Det er et godt grundlag for vores fortsatte arbejde.

Med fuldt fokus på fortsat implementering af strategien har vi iværksat en række spændende initiativer i arbejdet med at udvikle PostNord til Nordens bedste logistik- og kommunikationsvirksomhed. Det gælder ikke mindst inden for vores tjenesteudvikling, hvor vi sidste år lancerede flere modtagertilpassede tjenester, som giver større fleksibilitet og bedre service. PostNord-appen har ca. 1,4 mio. brugere i hele Norden og er meget benyttet, værdsat og desuden prisbelønnet. Vi arbejder målbevidst på gradvist at genvinde kundernes og modtagernes tillid og opbygge en stærk tro på fremtiden hos vores medarbejdere.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Kontaktperson: Thomas Backteman. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 9. februar 2018 kl. 08.30 (CET).

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2017 havde koncernen ca. 31.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links