Supplement til indkaldelse til generalforsamling i PostNord AB (publ), der afholdes den 24. april 2019 kl. 14.00 på PostNords hovedkontor

Læse original

Indkaldelsen til generalforsamling 2019, som blev offentliggjort den 22. marts 2019, suppleres hermed som følger:

Under overskriften Beslutningsforslag skal punkt 12, Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere, suppleres med følgende tilføjelse: 

Brug af bestyrelsesmedlemmer som konsulenter i selskabet

Det skal undgås, at bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter bruges som konsulenter i selskabet og dermed modtager konsulenthonorar ud over bestyrelseshonoraret. Hvis det alligevel sker, skal bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde tage stilling til opgaven, som skal være klart adskilt fra den almindelige bestyrelsesopgave, tidsbegrænset og reguleret i en aftale mellem selskabet og bestyrelsesmedlemmet. Derudover må konsulentopgaven for at kunne godkendes ikke svare til bestyrelsesopgaven, ligesom konsulentopgaven ikke må følge af bestyrelsesopgaven. Hvis konsulentydelsen kan købes eksternt, må der ikke benyttes bestyrelsesmedlemmer til at løse opgaven.

De fuldstændige beslutningsforslag er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.postnord.com.

___________

Solna, den 23. april 2019

PostNord AB (publ)

BESTYRELSEN

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen ca. 30.000 medarbejdere og en omsætning på godt 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner