SAS Regnskab 2001

Regnskabskommuniké SAS KONCERNEN www.sas.dk Januar - December 2001 Den 8. oktober havarerede SK686 i Milano og 118 personer omkom i den værste flykatastrofe i SAS historie. · En fortsat afdæmpet efterspørgsel på grund af begivenhederne den 11. september og de efterfølgende krigshandlinger samt væsentligt reduceret Business Class-trafik er hoved- årsagerne til det svage resultat i fjerde kvartal. · Omsætningen for hele året udgjorde 51 433 (47 540) MSEK. · Resultat før afskrivninger og omkostninger til flyleasing (EBITDAR) faldt i perioden januar-december og blev 3 168 (5 608) MSEK. · Resultat før realisationsgevinster udgjorde for hele året -1 790 (1 291) MSEK. · Resultat før skat udgjorde -1 140 (2 829) MSEK. Resultatet for fjerde kvartal var -1 147 (1 721) MSEK. · I et svagt marked styrkede SAS sin markedsposition. · Resultat pr. aktie for hele 2001 blev for SAS koncernen -6,58 (12,98) SEK og egenkapitalen pr. aktie udgjorde 96,06 (106,50) SEK. · SAS vurderer, at den svage efterspørgsel vil fortsætte i første halvår 2002 og at der vil ske en vis forbedring i andet halvår. · I den sidste del af 2001 er der i koncernen iværksat en række tiltag blandt andet i form af et handlingsprogram for at øge effektiviteten og produktiviteten såvel som yderligere at skære ned på kapaciteten. Disse tiltag forventes at blive gennemført med de tilsigtede resultateffekter i 2002. · På baggrund af den foreliggende situation på markedet og det ovenfor anførte vedrørende SAS Airlines vanskelige situation, vurderes SAS koncernens resultat før skat, eksklusive realisationsgevinster, at blive negativt for hele 2002, men bedre end 2001. Cash flow forventes at være positivt for hele 2002. SAS koncernens årsregnskab vil foreligge den 13. marts 2002 Hele rapporten er tilgængelig på www.sas.dk ADM. DIREKTØR HAR ORDET 2001 udviklede sig for flybranchen til det vanskeligste år nogensinde. En successivt stadig stærkere lavkonjunktur blev mere og mere tydelig i andet kvartal. Terrorangrebene i USA og de efterfølgende krigshandlinger forstærkede på en dramatisk måde faldet i efterspørgslen efter flytransporter. Først i december kunne der spores en vis forbedring. For SAS Airline, som har en for branchen høj andel af Business Class- segmentet, blev indtægtsnedgangen særlig stor og resultatet udviklede sig stærkt negativt. Resultatet før realisationsgevinster udgjorde for hele 2001 -1 790 MSEK og ligger inden for rammerne af den prognose, som blev offentliggjort den 6. november 2001. Arbejdet med at tilpasse virksomheden til den lavere efterspørgsel prægede SAS i efteråret. Det blev besluttet at gennemføre kapacitetsreducerende tiltag i SAS Airline med et samlet overskud på cirka 3 500 stillinger til følge. Nedskæring af flykapaciteten samt nedlægning af visse ruter har en årseffekt på 500 MSEK og øvrige tiltag beregnes at have en resultat- forbedrende effekt på 2 400 MSEK på årsbasis. Der er gennemført indtægtsforbedrende tiltag svarende til en indtægtsstigning på 2 200 MSEK på årsbasis Handlingsprogrammet i SAS Airline følger planen og omkostningsbesparelser svarende til 1 700 MSEK gennemføres successivt i 2002. Derudover er der planlagt omkostnings-reducerende tiltag med en resultateffekt på 1 300 MSEK i datter- og associerede selskaber. Udover den negative resultatudvikling havde SAS også andre store vanskeligheder. Mest alvorlig var det havari, som indtraf med SK½686 i Milano, hvor 118 personer omkom. Det er den største katastrofe i SAS historie og sorgen vil i lang tid fremover præge SAS. Også det ulovlige markedsføringssamarbejde med danske Maersk Air, som resulterede i at EU-kommissionen idømte en høj bøde og hvorefter SAS bestyrelse valgte at afgå, var en åbenbar belastning for SAS. Generalforsamlingen valgte i november en ny bestyrelse, som tiltrådte i selskabets måske vanskeligste periode i dets historie. Blandt årets forretningsmæssige begivenheder af strategisk karakter var overtagelsen af norske Braathens den vigtigste. Med inkorporeringen af Braathens i SAS koncernen øger mulighederne for i fællesskab at skabe et effektivt trafiknet i Norge. SAS aftale om en udvidelse af aktieandelen i Spanair til 74% indebærer, at kontrollen med og indflydelsen på Spaniens andet største flyselskab styrkes. Aftalen er under behandling i EU-kommissionen. I årets løb er der gennemført et større omstruktureringsarbejde, der har som formål at skabe en bedre ledelsesstruktur med en decentraliseret og forretningsorienteret organisation. SAS koncernen består nu af fire forretningsområder, hvoraf SAS Airline er det største. I den nye struktur og ifølge de nu gældende ledelses- og ejer policies er der øget opmærksomhed omkring og opfølgning på hver indgående enhed og dets konkurrenceevne i et brancheperspektiv. Udfra et aktionærperspektiv var overgangen i 2001 til én fælles aktie en vigtig begivenhed. Over for den konsolidering af industrien, som vil efterfølge krisen i luftfarten, bliver evnen til at sammenligne flyselskabernes præstationer og forventninger stadig vigtigere. Efter et vanskeligt og i relation til udbytte uacceptabelt 2001 koncentreres alle kræfter nu på at gøre virksomheden konkurrencedygtig i 2002. SAS KONCERNEN NY ORGANISATION Fra og med fjerde kvartal 2001 aflægger SAS koncernen regnskab for fire forretningsområder: · SAS Airline omfatter passagertransport inklusive SAS Commuter. I forretningsområdet indgår bl.a. de selvstændige forretningsområder Scandinavian Ground Services og Scandinavian Technical Services. · Subsidiary & Affiliated Airlines omfatter øvrige flyselskaber inden for koncernen. Fra tidligere ejes Widerøe og Air Botnia. Den 20. december blev aktierne i Braathens ASA overtaget, som dermed indgår i SAS koncernen med balance pr. den 31. december 2001. SAS koncernen overtager i første kvartal 2002 aktiemajoriteten i Spanair S.A. ved yderligere opkøb af 25% af virksomhedens aktier. SAS koncernens andel udgør dermed 74%, forudsat EU-kommissionens godkendelse. Under disse forudsætninger vil Spanair blive konsolideret som et datterselskab i SAS koncernen fra og med 2002. Som associerede selskaber indgår Skyways, Cimber Air, British Midland, airBaltic og Grønlandsfly. · Airline Related Businesses omfatter SAS Cargo, SMART, SAS Trading og Jetpak - alle med størstedelen af deres salg til eksterne kunder. SAS Flight Academy og SAS Flight Support sælger tjenester til såvel interne som eksterne flyselskaber. Størstedelen af Scandinavian IT Group's salg er inden for koncernen. · Rezidor SAS Hospitality er SAS koncernens hotelvirksomhed. Virksomheden arbejder med to hotelkæder, Radisson SAS Hotels & Resors samt Malmaison. · [REMOVED GRAPHICS] * Procenttallet viser SAS koncernens omsætning før koncernelimineringer. STRATEGISK VIGTIGE BEGIVENHEDER FØRSTE KVARTAL 2001 · Den svenske Marknadsdomstolen vedtog, at EuroBonus-point optjent på indenrigsruter i Sverige, hvor der er konkurrence, ikke må anvendes til at opnå bonus. ANDET KVARTAL 2001 · Aktionærerne i SAS tre moderselskaber fik tilbudt ombytning af deres aktier med samme antal nyemitterede aktier i SAS AB, det nydannede holdingselskab for SAS koncernen. · Jørgen Lindegaard tiltrådte den 8. maj 2001 som Administrerende direktør og Koncernchef. · SAS offentliggjorde i overensstemmelse med hovedaktionærerne i norske Braathens hensigten at overtage Braathens flyvirksomhed, eksklusive Malmö Aviation, for 1 127 MNOK. TREDJE KVARTAL 2001 · Første dag for notering og handel med aktier i SAS AB var den 6. juli 2001. · EU-kommissionen idømte SAS koncernen og Maersk Air bøder på henholdsvis 39,375 MEUR og 13,125 MEUR for overtrædelse af EUs konkurrenceregler. · Efter kritik for håndteringen af den såkaldte SAS/Maersk-sag vedtog bestyrelsen i SAS AB at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at vælge en ny bestyrelse. · Begivenhederne den 11. september ramte luftfartsindustrien hårdt. · Det første af elleve nye, større fly til interkontinental trafik, en Airbus A340-300 blev leveret. FJERDE KVARTAL 2001 · Det norske Konkurransetilsynet godkendte SAS koncernens køb af Braathens. · SAS koncernen meddelte, at der var indgået en aftale om at øge ejerandelen af aktierne i Spanair fra 49% til 74%. · På en ekstraordinær generalforsamling den 6. november blev der valgt en ny bestyrelse. · Bygninger i lufthavne blev solgt til Nordisk Renting og GE Capital for 3 milliarder SEK. · Overtagelsen af Braathens ASA blev gennemført. BEGIVENHEDER EFTER 1. JANUAR 2002 · Den interkontinentale rute til Delhi blev nedlagt den 1. februar på grund af svag passagerudvikling. · RESULTAT I SAMMENDRAG OKTOBER-DECEMBER JANUAR-DECEMBER Proforma Proforma (MSEK) 2001 2000 2001 2000 Omsætning 12 810 12 809 51 433 47 540 Personaleomkostninger -4 825 -3 701 -17 792 -14 932 Øvrige driftsomkostninger -8 765 -7 803 -32 898 -28 898 Driftsresultat før afskrivninger, -780 1 305 743 3 710 EBITDA Afskrivninger -711 -749 -2 443 -2 192 Resultatandele i associerede -98 -49 -70 -1 selskaber Resultat ved salg af aktier i datter- og associerede selskaber 1 1 016 -24 1 033 Resultat ved salg af fly og bygninger 440 228 673 490 Driftsresultat -1 148 1 751 -1 121 3 040 Resultat fra øvrige aktier og 0 4 1 15 andele Finansielle poster, netto 1 -34 -20 -226 Resultat før skat -1 147 1 721 -1 140 2 829 Skatter 155 -383 103 -699 Minoritetsandele -5 10 -27 5 Resultat efter skat -997 1 348 -1 064 2 135 Resultat pr. aktie (SEK) 1 -6,16 8,19 -6,58 12,98 1 Resultat pr. aktie beregnet på 161 816 396 aktier for år 2001 og på 164 500 000 aktier for år 2000. RESULTAT FØR SKAT MARKEDSUDVIKLING Markedet for flytrafik udvikledes sig relativt stærkt i første kvartal 2001. Derefter registreredes en gradvis svagere konjunkturudvikling og efterspørgsel i løbet af foråret og sommeren. Efter den 11. september er luftfartsindustrien gået ind i sin værste krise nogensinde. Trafikstigningen i SAS koncernen var for hele 2001 fortsat større end for flybranchen i øvrigt. På det svenske marked var der dog stadig en markant nedgang i efterspørgslen på grund af den generelle konjunkturafmatning samt den svage svenske krone. I perioden den 11. september til og med den 31. december faldt de europæiske flyselskabers internationale trafik med 17,6% i forhold til året før. Mest udsat var trafikken over Nordatlanten med et fald på 31%. SAS Airline, som er det vigtigste enkeltstående flyselskab i koncernen, blev også hårdt ramt af den mindre efterspørgsel, men ikke i lige så høj grad som konkurrenterne. SAS Airlines internationale trafik faldt med 9% og selskabet tog således markedsandele på det svage flymarked. Mod slutningen af året noteredes en tendens til forbedring i den samlede trafik. Forbedringen går imidlertid langsomt og markedet for forretningsflyrejser er fortsat meget svagt. Udviklingen i markedet lægger yderligere pres på tilpasningen af kapaciteten for at øge belægningen og komme ud af krisen. Samtlige flyselskaber arbejder intensivt med at få reduceret deres omkostninger og ansatte har i titusindvis måtte forlade virksomhederne. 2001 var et vanskeligt år for al virksomhed relateret til rejsemarkedet. Hotelindustrien blev ligesom luftfartsindustrien hårdt ramt af konjunkturnedgangen samt af begivenhederne den 11. september. ØKONOMISK UDVIKLING Køb og salg I november 2001 indgik SAS en aftale om at øge sin ejerandel i Spanair fra 49% til 74%. Købesummen udgjorde i alt 112 MEUR heraf 52 MEUR kontant samt 60 MEUR konvertering af lån. Aftalen er under behandling i EU-kommissionen. Da der gives adgang til aktierne, vil virksomheden blive konsolideret som datterselskab i SAS koncernen. SAS offentliggjorde i maj 2001hensigten at overtage Braathens flyvirksomhed, eksklusive Malmö Aviation, under forudsætning af det norske Konkurransetilsynets godkendelse. Den 23. oktober 2001 blev godkendelsen offentliggjort og den 20. december 2001 kunne SAS AB overtage 98,48% af aktierne. De resterende aktier blev overtaget i januar 2002. Købesummen var 27 NOK pr. aktie, i alt 869 MNOK. Braathens balance konsolideres pr. 31. december 2001 i koncernen og indgår således ikke i årets resultat. Som et led i gennemgangen af bunden kapital og koncentrationen på kernevirksomheden har SAS i december 2001 frasolgt flyrelaterede ejendomme bestående af hangarer, catering-, værksteds- og lagerbygninger samt fragtterminaler i Arlanda (Stockholm), Landvetter (Göteborg), Gardermoen (Oslo), Flesland (Bergen) samt Kastrup (København). Disse blev købt af Nordisk Renting og GE Capital Real Estate og købesummen udgjorde 3 020 MSEK. Fordelingen mellem landene er 1 400 MSEK i Sverige, 1 200 MSEK i Norge og 400 MSEK i Danmark. Realisationsgevinsten udgjorde 805 MSEK. SAS har parallelt via operationelle leasingkontrakter lejet samtlige bygninger i 20 år og har option på at tilbagekøbe bygningerne til en fastsat pris efter 10 år, derefter på visse betingelser hele eller dele af bygningerne efter 20 år. Lejen, som er afhængig af renteniveauet, udgør det første år 209 MSEK, hvilket inkluderer de aktuelle løbende omkostninger og er neutral sammenlignet med fortsat ejerskab. Valutaeffekter Nettoeffekten af valutaændringer mellem perioden janaur-december 2000 og 2001 er 200 MSEK. Effekten på omsætningen er 3 251 MSEK, på omkostningssiden -3 368 MSEK, samt på finansielle poster netto 317 MSEK. Januar-December 2001 SAS koncernens omsætning steg med 3 893 MSEK, eller 8,2%, fra 47 540 MSEK til 51 433 MSEK. Heraf er 937 MSEK øgede passagerindtægter, reducerede øvrige indtægter -295 MSEK samt 3 251 MSEK valutakurseffekt. SAS passagertrafik målt i RPK, betalte passagerkilometer, steg med 1,4% sammenlignet med 2000. Enhedsindtægten, yielden, øgede renset for valutaeffekter med 0,7%. Personaleomkostningerne øgede med 2 860 MSEK, eller 19,2% og udgjorde 17 792 (14 932) MSEK. Antallet af medarbejdere i SAS koncernen voksede med 3,9%, og renset for valutaeffekter var personaleomkostningerne 12,3% højere. Udover volumen- og lønomkostninger påvirkedes personaleomkostningerne af øgede pensionsomkostninger. Koncernens øvrige driftsomkostninger øgede med 4 000 MSEK, eller 13,8% til 32 898 MSEK. Eksklusive valutakurseffekter var stigningen 5,7%. Omkostninger relateret til ulykken i Linate-lufthavnen i oktober 2001 udgjorde 124 MSEK. Erstatning fra forsikringsselskaber på 235 MSEK indgår i øvrige indtægter. Som følge af begivenhederne den 11. september er SAS blevet påført 140 MSEK højere forsikringsomkostninger sammenlignet med året før. Driftsresultatet før afskrivninger, EBITDA, blev 743 (3 710) MSEK. Bruttodækningsgraden faldt fra 7,8% til 1,4%. Afskrivningerne var 2 443 (2 192) MSEK, en stigning på 251 MSEK primært som følge af investeringer i fly. Resultatandele i associerede selskaber udgjorde -70 (-1) MSEK. I årets resultat indgår opløsning af aktiereserve på 80 MSEK. De associerede selskabers bogførte resultat blev forringet fra -1 MSEK til -150 MSEK. Det dårligere resultat fremkom især i Spanair, hvor SAS koncernens resultatandele blev -153 (7) MSEK. Afskrivning af goodwill indgår med i alt 29 (32) MSEK. Koncernens finansielle poster netto udgjorde -20 (-226) MSEK. Rentenetto blev -300 (-154) MSEK. Valutaeffekten var 332 (15) MSEK. Den svage udvikling i den svenske krone påvirkede koncernens valutaresultat med - 160 MSEK. Den del af realisationsgevinsten, som ved sale and leaseback af fly er et resultat af den høje US dollarkurs, har påvirket finansielle poster netto positivt med 492 MSEK. Resultat før realisationsgevinster blev -1 790 (1 291) MSEK. Koncernens realisationsgevinster fra salg af fly og bygninger udgjorde i perioden 673 (490) MSEK. Heri indgår salg af fly ved sale and leaseback af en Boeing 767, ni Boeing 737, tre deHavilland Q400, en Airbus A340 samt salg af en Fokker F28 og en Dash 8 med 488 MSEK. Efter fradrag for ind- og udfasningsomkostninger på 684 MSEK udgør resultatet for salg af fly -196 MSEK. Der blev solgt lufthavnsbygninger i december for 3 020 MSEK, hvilket gav en realisationsgevinst på 805 MSEK. Salg af hotelejendom i Manchester samt korrigering for tidligere overskud på ejendom i Düsseldorf udgjorde netto 63 MSEK. Resultat før skat udgjorde -1 140 (2 829) MSEK. Ændringen i resultat før skat skyldes: Valutaeffekt 200 Driftsresultat før afskrivninger -2 850 Afskrivninger, resultatandele -320 Rentenetto -111 Realisationsgevinster -888 -3 969 ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/12/20020212BIT00930/bit0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/12/20020212BIT00930/bit0001.pdf The full report

Om os

SAS, Skandinaviens førende flyselskab, flyver hvert år over 30 millioner rejsende til, fra og mellem Skandinavien. SAS' tre knudepunkter – København, Oslo og Stockholm – med 125 destinationer i Europa, USA og Asien. SAS er en af grundlæggerne af Star Alliance™ og her tilbydes over 19.000 daglige afgange til 1.300 destinationer verden over.

Abonner

Dokumenter og links