Shape Robotics A/S’ emission er markant overtegnet

Report this content

Selskabsmeddelelse nr. 47 - 2021
København d. 21. september 2021

Denne selskabsmeddelelse indeholder intern viden.

Shape Robotics A/S (”Shape”) offentliggjorde den 26. august 2021 ved selskabsmeddelelse nr. 37 -2021 et udbud af nye aktier med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Udbuddet, der omfattede en fortegningsemission på op til nominelt DKK 113.751,70 svarende til 1.137.517 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 (”Maksimumsudbuddet”), blev udbudt til en tegningskurs på DKK 9,8 pr. aktie med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.

Tegningsperioden for de nye aktier udløb fredag den 17. september 2021.

Ved tegningsperiodens udløb var der udnyttet tegningsretter og afgivet bindende ordrer på resterende aktier for i alt 3.825.266 stk. nye aktier, svarende til en samlet kontant tegning på DKK 37.487.606,80 millioner, hvilket er ensbetydende med, at emissionen er markant overtegnet. Ca. 97,2 % af Maksimumsudbuddet er tegnet ved udnyttelse af tegningsretter.

Overtegningen indebærer således, at emissionen gennemføres på grundlag af Maksimumsudbuddet, d.v.s. at der udstedes i alt 1.137.517 nye aktier á nominelt DKK 0,10, hvorved aktiekapitalen forhøjes med nominelt DKK 113.751,70, og Shape får tilført et bruttoprovenu fra emissionen på DKK 11.148.000 (afrundet), som efter fradrag af omkostninger giver et forventet nettoprovenu på DKK 9.900.000 (afrundet).

Overtegningen indebærer, at Shapes bestyrelse har været nødsaget til at foretage en reduktion i de afgivne ordrer på resterende aktier i forbindelse med allokeringen af de nye aktier således, at der alene bliver tildelt resterende aktier, til ordrer afgivet af investorer, som også var registreret som aktionærer den 3. september 2021, mens ordrer afgivet af investorer, som ikke var registreret som aktionærer på dette tidspunkt ikke er blevet tildelt resterende aktier.

Bestyrelsen har således foretaget allokering som følger:

  • Fuld allokering til tegningsordrer afgivet på grundlag af tegningsretter.
  • For så vidt angår tegningsordrer afgivet af tegnere uden retter, som samtidig var var registreret som aktionærer på tidspunktet for tildelingen af tegningsretter den 3. september 2021 har disse fået tildelt resterende aktier svarende til 3,2559 % af deres tegningsønsker (nedrundet til nærmeste hele aktie).
  • Investorer, der har afgivet ordrer uden tegningsretter, og som ikke samtidig var registreret som aktionærer den 3. september 2021, har ikke fået tildelt aktier.

Meddelelse om allokering gives via investorernes eget pengeinstitut.

Udbuddet forventes gennemført, når indbetalingen for alle nye aktier er sket, og de udbudte aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen, forventeligt fredag den 24. september 2021.

I forbindelse med offentliggørelsen af resultatet udtaler CEO David Johan Christensen:

”Med kapitalrejsningen har vi fået skabt en platform for at realisere vores vækststrategi herunder vores spændende projekt i Rumænien, og jeg vil godt benytte lejligheden til at rette en stor tak til eksisterende aktionærer, som på denne måde har vist os tillid og givet os vigtig opbakning. Samtidig vil jeg også rette en stor tak til TAG Holding ApS/Thomas Gjørup for den særlige tillid og opbakning han har vist ved at sikre emissionens gennemførelse ved sit tegnings- og garantitilsagn.”

De nye aktier vil blive udstedt og leveret i den midlertidige ISIN-kode DK0061672094. Den midlertidige ISIN-kode vil ikke blive optaget til handel men vil blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode DK0061273125. Sammenlægningen forventes at blive gennemført onsdag den 29. september 2021.

De nye aktier forventes optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market under ISIN-koden for eksisterende aktier tirsdag den 28. september 2021.

Efter gennemførelse af emissionen, forhøjes Selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 682.510,20 fordelt på 6.825.102 stk. aktier a nominelt DKK 0,10 til i alt nominelt DKK 796.261,90 fordelt på 7.962.619 stk. aktier a nominelt DKK 0,10. Hver aktie a nominelt DKK 0,10 giver én stemme.

Yderligere Information
David Johan Christensen, CEO Shape Robotics A/S
Tel. (+45) 2685 0903
Email: david@shaperobotics.com

Investor relations
André Fehrn, CFO Shape Robotics A/S
Tlf. (+45) 2444 8556
Email: ir@shaperobotics.com
Rugmarken 18, 3520 Farum, Denmark
CVR-nr. 38322656
www.shaperobotics.com

Certified advisor kontakt
Norden CEF ApS
John Norden
Tlf: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Vigtig meddelelse

Denne meddelelse er en orientering til Selskabets aktionærer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Selskabet. Der sker intet offentligt udbud af aktier uden for Danmark. Personer uden for Danmark, der kommer i besiddelse af oplysninger om Udbuddet opfordres af Selskabet til selv at indhente oplysninger om og iagttage eventuelle begrænsninger og bør undersøge den lovgivning, herunder skattemæssige konsekvenser, som vil være relevant for den pågældende forud for en investering i aktier udstedt af Shape Robotics A/S.

Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabets aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabets faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme på, at investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, kan være mere risikobetonede end investeringer i børsnoterede selskaber på et reguleret marked (hovedmarkedet), som defineret i EU-lovgivning (og implementeret i national lov). I stedet er de underlagt et mindre omfattende regelsæt og lovgivning, der er tilpasset mindre vækstselskaber. Selskaberne på Nasdaq First North Growth Market har ofte en kortere driftshistorik og er dermed mere følsomme over for ydre og indre påvirkninger og udsving. Ligeledes kan likviditeten, og dermed omsætteligheden, i aktier, der er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, være mere begrænset end ved investeringer i aktier noteret på hovedmarkedet.

Abonner

Dokumenter og links