Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S

Report this content

Selskabsmeddelelse nr. 37/2021

I overensstemmelse med vedtægternes § 12 og § 8 indkalder bestyrelsen herved til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S til afholdelse mandag den 13. september 2021, kl. 13:00, Weidekampsgade 16, 2300 København S.

Dagsordenen er som følger:

Punkt 1:

Ændring af SimCorps vederlagspolitik:

Baggrunden for bestyrelsens ønske om at ændre SimCorps vederlagspolitik er, at selskabet den 13. august 2021 udsendte en selskabsmeddelelse om, at Christian Kromann indtræder som ny administrerende direktør i SimCorp den 2. september 2021. Bestyrelsen meddelte heri sin intention om at tildele Christian Kromann betingede aktier i selskabet, såkaldte Restricted Stock Units (RSU'er) med henblik på at sikre incitament og skabe yderligere interessefælleskab med selskabets aktionærer.

Endvidere ønsker bestyrelsen at tildele selskabets Chief Financial Officer, Michael Rosenvold, et antal RSU'er med henblik på at sikre incitament og skabe yderligere interessefælleskab med selskabets aktionærer.

Ovenstående forudsætter en ændring af selskabets vederlagspolitik, og bestyrelsen fremsætter hermed følgende forslag:

Til sidst i afsnittet ”Other schemes” under afsnit 3 ”Remuneration of the Executive Management Board” tilføjes følgende nye afsnit:

“Compensation in extraordinary circumstances

The Board may in extraordinary circumstances, e.g. in connection with new appointments to the Executive Management Board, grant incentives to an existing or new member of the Executive Management Board where appropriate, for example to further incentivize or to create further alignment with the interests of the shareholders of such member of the Executive Management Board. The incentive shall be in the form of RSUs that shall be granted with a total vesting period of at least three years and no more than five years after the date of grant. The annualized value of the RSUs over the vesting period cannot exceed 1/3 of the annual base salary for the member of the Executive Management Board calculated based on the annual base salary at the time of grant. The Board may decide on appropriate conditions applicable for awarding the incentives, for example conditioned upon such member’s own investment in shares of SimCorp A/S.”

Derudover ændres ordet "guidelines" til "policy" i vederlagspolitikken.

Bestyrelsens forslag til ny vederlagspolitik er vedlagt indkaldelsen og kan endvidere ses på selskabets hjemmeside under punktet om den ekstraordinære generalforsamling.

Såfremt aktionærerne måtte stemme for vedtagelse af ovenstående forslag, vil bestyrelsen tildele følgende betingede aktier:

Christian Kromann:

Bestyrelsen foreslår at tildele Christian Kromann RSUs (betingede aktier) til en værdi af op til DKK 10.000.000 som endeligt retserhverves med 1/3 efter 3 år, 1/3 efter 4 år og 1/3 efter 5 år, under forudsætning af Christian Kromanns fortsatte ansættelse og en egen investering i selskabets aktier på op til DKK 5.000.000, som skal foretages inden udgangen af august 2023. I det omfang egen investeringen er mindre end DKK 5.000.000, vil tildelingen af betingede aktier blive reduceret tilsvarende.

Antallet af betingede aktier, der tildeles, fastsættes på basis af en kurs svarende til gennemsnitskursen for aktien i en periode på tre børsdage efter offentliggørelse af selskabets 2. kvartalsrapport for 2021.

Michael Rosenvold:

Bestyrelsen foreslår at tildele Michael Rosenvold RSUs (betingede aktier) til en værdi af op til DKK 5.000.000 som endeligt retserhverves med 1/3 efter 3 år, 1/3 efter 4 år og 1/3 efter 5 år, under forudsætning af Michael Rosenvolds fortsatte ansættelse og en egen investering i selskabets aktier på op til DKK 2.500.000, som skal foretages inden udgangen af august 2023. I det omfang egen investeringen er mindre end DKK 2.500.000, vil tildelingen af betingede aktier blive reduceret tilsvarende.

Antallet af betingede aktier, der tildeles, fastsættes på basis af en kurs svarende til gennemsnitskursen for aktien i en periode på tre børsdage efter offentliggørelse af selskabets 2. kvartalsrapport for 2021.

Punkt 2:

Eventuelt.

 

vedtagelseskrav

Til vedtagelse af punkt 1 på dagsordenen kræves simpelt flertal, jf. vedtægternes § 14 og selskabslovens § 105.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 40.500.000 fordelt på aktier a DKK 1 og multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver én stemme.

Adgangskort og fuldmagt MV.

Registreringsdato:
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført.

Registreringsdatoen er den 6. september 2021, og kun personer, der på denne dato er aktionærer, og hvis ejerforhold er i) noteret i selskabets ejerbog eller ii) meddelt selskabet med henblik på notering i ejerbogen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort:
Aktionærer har adgang til generalforsamlingen enten ved fremmøde (eventuelt i følgeskab med en rådgiver) eller ved fuldmagt. Adgangskort vil blive sendt ud via e-mail. Dette kræver, at aktionærens e-mail adresse er registreret på Investorportalen. Det er muligt at registrere sin e-mail adresse ved tilmelding. Efter tilmelding vil man pr. e-mail modtage et adgangskort i PDF. Adgangskortet kan printes eller medbringes på smartphone eller tablet. Skulle man glemme sit adgangskort til generalforsamlingen, kan det genudskrives mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen. Der er fortsat mulighed for at få adgangskort tilsendt pr. post.

Adgangskort kan rekvireres via selskabets hjemmeside http://www.simcorp.com/AGM, ved henvendelse til VP Securities A/S pr. telefon 4358 8866 eller via VP Securities A/S’ hjemmeside www.vp.dk/gf. Seneste frist for tilmelding er den 10. september 2021 kl. 12:00 CET.  

Alle aktionærer opfordres til at give stemmefuldmagt til bestyrelsen eller stemme med brevstemme.

Fuldmagt og brevstemme:
Der er mulighed for at afgive fuldmagt til stemmeafgivelse, enten til selskabets bestyrelse eller til tredjemand. Fuldmagt kan afgives elektronisk via selskabets website http://www.simcorp.com/AGM,  ved at logge på InvestorPortalen senest den 10. september 2021 kl. 12:00 CET. Der er endelig mulighed for at afgive brevstemme, hvilket ligeledes kan ske elektronisk via selskabets website senest 10. september 2021, kl. 12.00 CET.

Skriftlig fuldmagtsformular og brevstemmeformular kan også hentes på selskabets website eller bestilles pr. e-mail til SCAGM@simcorp.com. Underretning af selskabet om udpegning af en fuldmægtig kan også ske pr. e-mail. Ved skriftlig stemmeafgivelse ved fuldmagt skal fuldmægtigen fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, som skal være modtaget af selskabet senest den 10. september 2021 kl. 12:00 CET. En eventuel brevstemme skal i givet fald være modtaget af selskabet senest den 10. september 2021 kl. 12.00 CET. Har selskabet modtaget brevstemme, kan aktionæren ikke tilbagekalde sin stemme.

For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at afgive fuldmagt eller brevstemme (med mindre dette sker via InvestorPortalen via http://www.simcorp.com/AGM), skal fuldmagten eller brevstemmen være underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive dennes fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation tillige være tydeligt anført i fuldmagten og brevstemmen. Fuldmagten eller brevstemmen sendes til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S eller via e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Sprog:
Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt på engelsk.

Generelt:
Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. e-mail til SCAGM@simcorp.com eller pr. post til selskabets adresse.

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærerne på selskabets website http://www.simcorp.com/AGM: (i) indkaldelsen, (ii) dagsorden med de fuldstændige forslag, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og (v) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

For så vidt angår indsamling og behandling af personoplysninger henvises til selskabets Cookie Policy, Privacy Policy og AGM Personal Data Policy, som kan findes på selskabets hjemmeside.

København, den 20. august 2021

SimCorp A/S

På vegne af bestyrelsen

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Peter Schütze, Chairman of the Board of Directors, (+45 4054 4200)
Christian Kromann, Chief Operating Officer, SimCorp A/S (+45 2810 9090)

Abonner