Fulberget i Matfors – inget bygglovsärende har inkommit till kommunen

Flera synpunkter har inkommit till Sundsvalls kommun angående vindkraftsetablering vid Fulberget i Matfors. Inget bygglovärende har inkommit till kommunen gällande detta och det finns alltså inget ärende att hantera ännu.

Vid fem tillfällen har synpunkter skickats till stadsbyggnadsnämnden angående en vindkraftsetablering vid Fulberget i Matfors. En bygglovsfråga som inte ställts till kommunen.

- Vi känner att vi behöver informera dem som skickat in synpunkter till oss gällande denna vindkraftsetablering. Anledningen till att vi inte hör av oss i frågan beror helt enkelt på att inget bygglovärende gällande vindkraftetablering vid Fulberget inkommit till kommunen, säger Anders Bolin, bygglovchef, Sundsvalls kommun.

- Vi politiker har uppvaktats av berörda i ärendet och ordförandena i stadsbyggnads-, miljö-, och kultur och fritidsnämnderna kommer att träffa dessa personer inom kort, säger Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande. Vi hoppas få mer synpunkter och information i frågan under det planerade mötet.

Fulberget är inte belyst i den vindkraftsutredning som tagits fram i kommunen. Kommunen föreslår i vindkraftsutredningen en begränsad utbyggnad av vindkraft i fem områden som lämpliga för prövning av stora vindkraftsanläggningar.

- Fulberget omnämns i vindkraftsutredningen som ett område där vindkraftsutbyggnad kan ske. Prövning av områdets lämplighet sker först när en ansökan har inkommit till kommunen, säger Jonas Lundkvist, samhällsplanerare.

Kontaktpersoner:

Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndes ordförande

Tfn: 060-19 13 23, 070-601 40 93

Anders Bolin, avdelningchef, bygglovsavdelningen, stadsbyggnadskontoret

Tfn: 060-19 15 47, 070-552 15 47

Jonas Lundkvist, samhällsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Tfn: 060-19 12 13, 073-275 57 68

Abonner