Langsigtet strategi for støjforureningen i Danmark påkrævet

Luft- og støjforurening præsenterer et alvorligt og stigende helbredsproblem i alle europæiske lande. Herhjemme kunne vi fremvise en markant forbedring af luftforureningen og være stolte af, at antallet af støjbelastede boliger var faldet i København og Århus. Men så udkom WHO-rapporten den 10. oktober og dumpede de danske støjgrænser. Eksperter kalder nu på en langsigtet strategi for støj.

75 millioner indbyggere i Europa er udsat for trafikstøj. Støj som årligt anslås at forårsage 10.000 tilfælde af for tidlig død og 43.000 tilfælde af hjertesygdomme. Luftforureningen i Europa anslås ligeledes at bære ansvaret for knap en halv million for tidlige dødsfald hvert år. Dermed er luftforurening en af de største årsager til reduceret levetid, og yderligere urbanisering og klimaændringer vil kunne øge forureningen endnu mere i de kommende år i Europa.

Ifølge Kenneth Grenaa Lillelund, der er ekspert inden for infrastrukturstøj og byplanlægning hos den rådgivende ingeniørvirksomhed Sweco og medforfatter af Swecos seneste vidensrapport, Wholesome Air, Serene Cities – Reduced Noise and Air Pollution in Urban Areas,var Danmark på rette spor – og det på trods af et lavt ambitionsniveau på støjforureningsområdet: 

”De seneste støjkortlægninger fra København og Århus viser, at antallet af støjbelastede boliger er faldet med henholdsvis 4 og 10 procent siden 2012. En virkelig positiv nyhed, som de to kommuner godt kunne være stolte af. Men WHO rapporten viser nu, at gene- og helbredseffekterne ved trafikstøj indtræder ved lavere støjniveauer end tidligere antaget. Den danske målsætning om, at højest 10 procent vil føle sig stærkt generede af støjen, optræder ifølge den nye rapport ved et støjniveau på Lden53 dB, hvilket er 5 dB lavere end den nuværende støjgrænse på 58 dB. En lignende tendens ses i en nyere dansk undersøgelse af støjgener fra byveje og motorvej.[2] Jeg mener, at WHO-rapporten bør følges op af en nærmere undersøgelse af, hvad de nye resultater betyder i en dansk sammenhæng,”siger Kenneth Grenaa Lillelund fra Sweco. 

Ingen støjgrænse om natten
Med de nuværende danske regler (Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 2007) tillades nye boliger i støjbelastede byområder, selvom boligerne påvirkes med støjniveauer på op til 68 dB. 
Desuden har Danmark ikke en støjgrænse for tog- og vejstøj om natten, selvom det især er nattestøjen og søvnforstyrrelser, som er skyld i helbredseffekterne, og WHO anbefaler, at støjniveauet om natten ikke overstiger Lnight 45 dB (kl. 22-07). Hvis danskerne skal lettes for støjforureningen, kræver det ifølge Kenneth Grenaa Lillelund en langsigtet strategi:

"Det er vigtigt at identificere løsninger allerede tidligt i planlægningsprocessen, og den voksende befolkningstilvækst samt øgede trafik, vi ser nu, opfordrer helt klart til nye løsninger. Det handler om at reducere trafikken i tætte byområder, især den tunge trafik og så har forsøg med særligt udvalgte, afskærmede og rolige områder vist sig at påvirke helbredet i en positiv retning. Det samme gælder støjreducerende værktøjer som støjisolering af bygninger, støjafskærmning, lydisolerede vinduer og støjsvag asfalt. Hertil kommer løsninger som mekanisk ventilation i bygninger med reguleret luftindtag i kombination med effektive filtre.”

Baggrund

Urban Insight er baseret på en række rapporter fra eksperter fra Sweco, der deler deres viden og indsigter om forskellige aspekter af byudvikling fra borgernes perspektiv. Læs hele rapporten her.


[1] http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/press-information-note-on-the-launch-of-the-who-environmental-noise-guidelines-for-the-european-region

[2] Vejdirektoratet rapport 551 2016 

For mere information, kontakt:

Marketing- og Kommunikationschef

T: +45 26130310

M: rune.chrois@sweco.dk

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links