Delårsrapport januari - mars 2010

Första kvartalet 2010 jämfört med första kvartalet 2009 - Periodens resultat var 536 mkr (-3 358) - Resultat per aktie var 0,46 kronor (-3,59) - Räntabilitet på eget kapital var 2,4 procent (-15,6) - K/I-talet uppgick till 0,57 (0,49) - Räntenettot minskade med 31 procent till 4 023 mkr (5 803) - Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar samt exklusive engångsposter minskade med 38 procent till 3 276 mkr (5 285) - Kreditförlusterna netto uppgick till 2 210 mkr (6 845). Reserveringar för kreditförluster uppgick till 1 781 mkr (6 552). Bortskrivningar, netto, uppgick till 429 mkr (293). Kreditförlustnivån var 0,64 procent (1,93) - Primärkapitalrelationen enligt Basel 2 var oförändrad och uppgick till 13,5 procent (13,5 procent den 31 december 2009). Med övergångsregler minskade primärkapitalrelationen till 10,3 procent (10,4). Kärnprimärkapitalrelationen var enligt Basel 2 12,3 procent (12,0) och med övergångsregler 9,4 procent (9,2). Läs hela delårsrapporten i bifogat pdf-dokument eller på www.swedbank.se/ir Swedbank är banken för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder Swedbank ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 550 000 företagskunder med 381 kontor i Sverige och 226 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Japan, Ryssland och Ukraina. Per den 31 december 2009 uppgick balansomslutningen till 1 795 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se